Bekijk het origineel

Provinciale begroting Zuid-Holland 1959

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Provinciale begroting Zuid-Holland 1959

4 minuten leestijd

Wij wezen er reeds op, dat dhr v. Rossum in ^^ Staten van Z.Holland in het bijzonder de aandacht vestigde op verschillende onderwerpen.

Bij de begroting, die dit jaar door dhr \lasblom werd behandeld, werd o.a. gewezen op de gehouden verkiezingen, waarin tot uitdrukking werd gebracht, dat een vaste groep van kiezers zich bewust heeft uitgesproken voor de door de S.G.P. voorgestane beginselen. Daarmede is ook uitspraak gedaan over het gevoerde beleid. Duidelijk kwam dit uit en op gedegen wijze werd de door de P.v.d.A. gevoerde politiek dusdanig gestriemd, dat het lachen hun wel is vergaan. Aan de hand van uitspraken van hun voormannen zelf, op de tegenspraak in eigen gelederen en het onbehagelijke in hun eigen kringen ten aanzien van zovele vraagstukken werd de aandacht gevestigd. Aangetoond werd, dat de P.v.d.A. een zeer groot gevaar voor de christelijke beginselen is en dat dit niet anders is dan een heengaan naar een geruisloze verwezenlijking van een socialistische maatschappij.

Men spreekt van mensehjke rechten, over menselijke waardigheid, doch men brengt de mens onder de voogdij van de itaat. Via de hoge belastingen maakt men het mogelijk, dat allerlei taken naar üch toe getrokken worden, wat door het rolk dan wel zal worden betaald. Als Ie bestaanszekerheid door de staat naar wordt gewaarborgd, dan gaat het aatste restje van onze vrijheid er ook vel aan.

[)e strijd dient derhalve gericht te zijn egen dit pseudo-religieus staatstype. De loorbraak werd op zulk een wijze beicht, dat duidelijk bleek, dat geen chrisen deel kan uitmaken van de P.v.d.A. in zijn stem daaraan niet kan geven. iociaHsme en christendom kunnen nooit amengaan, omdat bij de eerste de ken-)ron der waarheid wordt gemist. Aan-; etoond werd, dat de overheid te veel )elastingen vraagt van haar inwoners, laar taken zijn ter hand genomen, die liet mogen gesteund worden. Niet minier dan een bedrag van ƒ 711.000.— wrd genoemd, dat aan muziek, kon-; erten, schouwburgen enz. steeds maar TOrdt uitgegeven. Zaken, die in strijd iijn met het Woord des Heeren en met öjn dag, worden door de overheid geteund. Aangetoond werd, dat is geble-: en, dat het kollege dit kompas ten enentiale mist en dat de wil van het volk lominerend is. Ook werd aangetoond, lat deze gevoerde politiek niet reformaorisch is, hoewel in de verkiezingsdagen laarvan hoog wordt opgegeven. De H.H. verden gekonfronteerd bij hun geschrifen uit de verkiezingen en het gevoerde 'eleid. Aangewezen werd, dat de uitipraak van Dr. Berghuis onjuist is, dat de strijd tegen hnks wij naast Rome i'aan. Dit is in strijd met de waarheid, K geschiedenis en de belijdenis. Het TOord blijft staan en zijn kracht behou-'en: De staat moet christelijk zijn, of •ndergaan in de klassestrijd van het so-•ialisme en de chaos der demokratie Prof. Fabius).

Aangetoond werd, dat er verschil is tusw de Tweede Kamer en de Staten. De aatsten regeren de provincie, en de fweede Kamer is een kontrolerend en 'etgevend kollege. Daarom zijn de Sta-6n verantwoordelijk voor het gevoerde •deid. Het standpunt van John Knox verd verduidelijkt, dat iedere overheid *n taak van God Zelf ontvangen heeft. 'n den brede werd dit aangetoond en duidelijk gemaakt, dat onze vaderen hier. in homogeen waren.

Ons land staat aan de top van de progressieve belastingen. In Duitsland eindigt de progressie bij 55 %, in Nederland bij 70 %. Onder de loep werd genomen, dat ondanks de bestedingsbeperking er aan kuituur, en onder die naam kunt ge langzamerhand alles rangschikken, de guldens bij duizenden op één avond door de overheid worden neergeteld. Dan zegt men: dit komt ten laste van het kulturele fonds. Neen, dit is niet waar, ten laste van de belastingbetaler. Gevraagd werd waarom die nerveusiteit in hogere kringen heerst. Immers het gaat nu zo goed, de recessie is ten einde. Men gelooft het zelf niet. Daarom een tekort op de begroting van ƒ 443.000.— dit jaar. Kon men dit niet voorkomen? Waren er geen posten, die besnoeid kunnen worden? Spreker heeft ze met name genoemd. Dat komt er van ak men op de P.v.d.A. stemt en deze steunt. En als de zaken vastlopen, lopen ze weg; dan gaan ze in de oppositie.

In het kort werd voorts gewezen op de openbare leeszalen, die duizenden verslinden. Helaas is het standpimt der oude A.R. in deze losgelaten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 mei 1959

De Banier | 8 Pagina's

Provinciale begroting Zuid-Holland 1959

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 mei 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken