Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

5 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Wij hebben er weer een nieuwe neef bijgekregen, namelijk Piet v. d. Berg te Delft. Je bent hartelijk welkom, Piet, het is goed, dat je alvast de oplossingen hebt ingestuurd. Ga zo maar door, dan zal de prijs bij leven en welzijn ook wel komen.

Nu gaan we eerst de oplossingen vermelden van de raadsels der opgaven 577 tot en met 580 om daarna de nieuwe raadsels te geven.

OPGAVE 577

Jongeren:

1. Bezaleël. {Balak, Elim, Zaöharias, Abraham, Laban, Endor, Eskol, Lydia).

2. Zes dagen zal men het werk doen.

3. Toen ging Mozes uit, zijn schoonvader tegemoet. (Zeven, mieren, zoet, tijd, schoot, Gosen, Omega, tuin, g.n.).

Ouderen:

1. Aser, Abram, mens.

2. En Ik zal hun tot een God zijn.

3. Zij reisden dan van Rameses in de eerste maand op de vijftiende dag der eerste maand. (Vasti, Gaza, Moria, Sem, Sisera, strijden, adem, David, daders, fijne, eren, eenden, tenen, eed, p, d).

OPGAVE 578

Jongeren:

1. Gaat henen in de gehele wereld, predikt het Evangelie alle kreaturen. (Hagar, Galilea, Luther, helen, velen, negen, petra, cent, dertien, weide, deel),

2. Thomas. (Timotheüs, Haman, Obed, Michael, Achitofel, Simon, Petrus).

3. Benaja de zoon van Jojada. (Jona, Zeëb, Javan, naad, dood).

Ouderen:

1. Elam, Assur, Elihu.

2. Moest de Christus niet deze dingen lijden?

3. Petrus opstaande liep tot het graf en nederbukkende zag hij de linnen doeken.

(Potifar, Lazarus, Bethel, Doëg, heden, kindeken, pest, grijs, teken, Dan, noen, Deen, put).

OPGAVE 579 Jongeren:1. Hel waar is uw overwinning? 2. De groetenis met mijn hand van Paulus.

{lijden, Vasti, morgen, haan, punt, deur, mes, e).

3. Stefanus. (Safan, Tarsen, Eliëzer, Felix, Amram, Naomi, Uriel, Simeï).

Ouderen:

1. Mefiboseth, Ziba, Simeï. 2. Want wij kunnen niet laten te spreken.

3. Dan dat zij zich wachten van hetgeen de afgoden geofferd is. (zee, Nathan, Achis, Noach, fijne, wonde, drie, zegen, David, deftig, gift).

OPGAVE 580

Jongeren:

1. Jericho. (Jerëmia, Ezra, Rama, Issasohar, Cefas, Henoch, Onesimus).

2. Onze vaders hebben Uw wet niet gedaan.

3. Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden. (wijn, hemel, hof, koning, negen, oud, leed, 2 x eet, Eden, te, 4 x t).

Ouderen:

1. De apostelen gaven met grote kracht getuigenis.

2. Mercurius, Jupiter.

3. En Paulus stond op en wenkte met de hand en zeide, gij Israëlietische mannen. (Petrus, zoom, weinig, Ehud, naijl, planten, ei, Seth, dennen, Daniël, steeds, Enak, een, a).

"Kians laten wij de nieuwe raadsels volgen van

OPGAVE 585

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit het boek Jerëmia bestaat uit 47 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behidp van de volgende gegevens:3 18 44 8 was de losser van Naomi. 7A\ maakten een kalf bij 25 12 43 15 5 (Ps. 106).

45 4 36 16 was de stichter van de stad Henoch.

De 20 17 1 46 2 die de bouwlieden verworpen hadden.

De weg der goddelozen doet hen 14 33 9 7 32 37 {Spr. 12).

Paulus is opgetrokken geweest tot in de 39 6 13 42 28 hemel.

Geen huisknecht kan 19 11 30 23 •heren dienen.

Want gij zijt tot vrijheid 38 22 41 34 40 27 23 47. 29 26 24 is een bewoonster van een klooster. 10 1 31 21 15 is een mooi jaargetijde. 35 moet geraden worden.

2. Noem de naam van: a. de laatste der zogenaamde kleine profeten. b. de akker des bloeds. c. de vader van Noach. d. de Romeinse hoofdman, die door Petrus gedoopt werd. e. één der broers van Nehemia. f. een land waar goud vandaan kwam (Dan. 10). g. het geboorteland van Naaman. Welke naam vormen de eerste letters van de gevraagde namen?

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit de eerste brief aan de Korintiiiërs, hoofdstuk 15. a. En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien. b. Kinderkens, het is de laatste ure. c. Ben ik dan uw vijand geworden? d. Wie veel gegeven is, van die zal veel geëist worden. e. Hierin is de liefde bij ons volmaakt. f. Er is een zonde tot de dood.

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit het boek Jesaja bestaat uit 92 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: De knechten van 25 12 51 83 15 46 58 43 deden koorden om hun hoofden.

De profeet 18 57 5 78 36 7 61 41 profeteerde over de dorre doodsbeenderen.

Jakob zeide: deze 80 52 66 6 45 81 20 jaren 'ben ik bij u geweest. Benjamin werd door zijn moeder 89 1 22 54 71 29 genoemd. 86 47 74 40 67 was een Füistijnse afgod.

Hij doet mij nederliggen in 63 13 48 28 85 68 21 32 4 23 43 30 92. Elia werd door de 76 33 65 75 34 bediend. 14 70 59 50 82 zijn de doden, die in de Heere sterven.

De verepieder 24 44 16 26 90 was de zoon van Jefunne.

Want zij 17 53 64 31 91 55 allen het hunne.

Wie niet 9 77 49 42 84 11 wil, zal ook niet eten.

Want het 68 88 62 89 10 3 37 27 komt niet uit het Oosten. Met hun 35 72 8 19 plegen zij bedrog.

38 15 2 56 61 is een familielid. 73 79 geeft een kerkelijke richting aan (afkorting). 69 moet geraden worden.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit 't boek Daniël tussen de 'hoofdstukken 3 en 6.

a. Want daar zal geen nacht zijn. b. Wie is U gelijk, o Heere? c. Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.

d. De man is het hoofd der vrouw.

e. De Heere Jezus werd in een beestenstal geboren.

f. Uw hart worde niet ontroerd, gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.

g. Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad. 3. Maak uit:

SILASPETRASTIRUMEENU

drie namen van gelovigen uit Romeinen 16.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 mei 1959

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 mei 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken