Bekijk het origineel

De geloofsvervolgingen van Protestanten in Columbia

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De geloofsvervolgingen van Protestanten in Columbia

5 minuten leestijd

In het nummer van 13 juni 1959 van „De Protestant" lezen wij daarover het navolgende:

„Eind 1958 werd te Bonn een voordracht gehouden, waarin de rooms-katholieken in Columbia werden beschuldigd van een serie excessen tegen de protestanten in dat land. Hierop volgde een tegengestelde verfdaring van enkele Duitse lutheranen van Bogota, waaiin gezegd werd, dat er van een protestantenvervolging in Columbia geen sprake was. Déze tegenverklarimg werd direkt overgenomen door enkele belangrijke r.k. perio'dieken in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland; als bron - werd vermeld: een 'groep van protestantse geestelijken, die samen met de Lutherse kerkenbond van Oolum'bia 'de zaak van de vervolgin-gen had onderzocht".

Het slot van het varhaal is, dat de Lutherse Wereldfederatie met eni'ge scherpte heeft medegedeeld, dat een dergehjke bond van 'kerken in Columbia helemaal niet bestaat, dat genoemde personen in Bonn haar volledi'g onbekend zijn en dat ©en 'dergehjke beridhtgeving 'haar zeer vreemd voorkomt; waarop een enkele r.k. berichtgever zijn excuses heeft aangeboden.

Dat de protestanten wél onder Üdhamehjk en 'geestehjk geweld te hjden hebben (•uiteraard niet onder door de staat en/of de r.k. kerk georganiseerde, aangemoedigde of toegestane konsekwente vervolgingen - zó stom is men niet en zal men ook niet meer kimnen zijn), moge 'blij'ken uit enkele berichten van de laatste tij.d van de nieuwsdienst van d© Federatie van Evamgehsche Kerken van Columbia, welke hierbij volgen.

Medegerékend de dood van Sr. Alvaredo, die met anderen een avonddienst in Tunungua verliet 'en beschoten werd (januari 1959), zijn er van 1948—april 1959 115 personen vanwege hun protestants - geloof gedóód in Columbia.

R.k. fanatici — gezonden door de paroehiegeestelijke — hebben in Guadaloupe ©en daar pas aangekom'en lekenprediker van Th© Inter-American Missionary Society zwaar gewond. Deze pastoor had hieraan voorafgaand reeds aangezet tot het veroorzaken van een ontploffing van springstoffen v-oor de deur van ©en soort - protestants pension — bovendien was hij voorgegaan in een aanval met stenen op een 'dominee en een - lekenprediker, di© van elders kwamen om de protestanten in Guadal'Oupe te bezoeken. Vuiirwaiperns bevinden zieh in zijn huis. In een preejj had 'hij — zo vertelde de inspekteur vaa politie — de r.k. bevolking aangezet tot het verbranden van de huizen der pi^. testanten enz.

Ondanks herhaald verzoek van de burgerhjke autoriteiten aan de .bisschop OIB deze pastoor over te plaatsen (iets •wat in de r.'k. kerk toch geen oomogelijfcheiij is), gebeurt dit niet. Reden? De bissohoj wil zelf een zo scherp mogelijke aatij> rotestan-tse aktie. Hiervan getuigt oc^ esn door hem geschreven boek over üiet protestantisme.

In Las Sabanas 'de Coronal werd eea protestantse zieke oude vrouw ineens bezocht door de pastoor. Tijdens dit bezoek kwam — zoals hij geregeld deed - de dominee. De pastoor het de dominee door zijn kapelaan 'het huis uitzetten. Hij werd tenslotte gevangen genomen, doot tussenkomst van een advokaat na IK dag echter weder vrij'gelaten. Wat was dio achtergrond van dit alles? Iets wat ooi; in andere landen (zelfs ook in ons land) gebeurt, zij het minder grof: tijdens d« gevaarlijk lijkende ziekte van iemand die overgegaan is tot de evangehsche kerk, tracht de r.k. geestelijikheid deze personen weer terug te brengen tot het r.k, geloof en 'hem (haar) de sakramenfen der biecht en 'der stervenden toe te dienen.

In de plaats Sincelego, waar 60 % van de bevolking niet kan lezen of schrij'ven, en slechts 43 % der kinderen tussen 7 en 14 jaar op school gaat, is een protestantse school, waarop louter protestantse kinderen gingen, 'gesloten. Dit is één van de meer dan 200 protestantse scholen, die de laatste tien jaren gesloten zijn door de overheid.

Het motto bij deze sluitingen sdhijnt te zijn: liever onwetendheid dan afval - immers ruim 40 % der bevolking kan niet lezen of sohrijven en slechts 44 % der kinderen van lagere-schooUeeftijd bezoeken 'deze ook.

Een bed, dat nog steeds door de r.k, geestelijken aan de kinderen wordt geleerd, zal wel mede oorzaak zijn van genoemde vreselijkheden en van de vernietiging en vernieling van 66 protestants© kapellen en kerken gedurende de laatste tien jaar. Eén vers en het refrein vertaal ik voor u:

Het is het geloof van onze ouders, dat zij — de protestanten — van ons gaan afnemen. Laat ons ophouden lafaards te zijn en beginnen te vechten. Wij willen de protestanten niet, die in Columbia komen om ons te verdervea Wij wiUen de protestanten niet, die ons vaderland en ons geloof „stenigen".

Tot slot wü ik nog een enkele opmerking maken en een vraag stellen.

Toen een paar jaar geleden PiniUa aan de madht kwam, was de r.k. kerk in Columbia en deszelfs kardinaal Luque enthousiast. De r.k. berichtgeving (o.a. hier te lan'de) zei: de - gewelddaden tegen de pro'testanten zullen nu wel ophouden. Dezelfde r.k. kerk heeft Pinilla weer laten vallen en zich achter de huidige regering 'gesteld. Dezelfde berichten wolden weer - gelanceerd, als m'en termiinste op deze - geweld-daden in-gaat.

Ik ben zo vrij te stellen, dat ik dit hele spel tussen kerk en staat een walgelijke zaak vindt.

Ik ben Ook zo vrij aan de r.k. pers in Nederland te vragen een werkehj'ke poging te doen de lezers minder zand in de ogen te str-ooien ten aanzien van deze hele affaire.

En wanneer vele r.k. persoonlijkheden im Nederland stelselmatig beweren, dat de r.k. keiik zo verdraagzaam is en dat Co lumbia n uitMndering is — dan is mijn vraag: Wordt 5iet geen tijd dat te bewijs zen? Is het bijvoorbeeld zo'n geik idee, wanneer het episkopaat in Nederland een open brief deed uitgaan aan het ©piskopaat in Columbia, waarin ten eetrste afkeuring wordt uitgesproken over liet vertrappen der godsdienst-en gewe­ tensvrijheid in Columbia, en waarin ten tweede wordt gevraagd alles in het werik te stellen om te komen tot een liefdevolle verdraagzaamheid? "

Tot zover het artikel in het nummer van „De Protestant" van 13 juni jongstleden, dat wij in zijn geheel hebben overgenomen en dat ondertetend was: H.B.M.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 september 1959

De Banier | 8 Pagina's

De geloofsvervolgingen van Protestanten in Columbia

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 september 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken