Bekijk het origineel

Provinciale Staten van Zeeland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Provinciale Staten van Zeeland

4 minuten leestijd

Redevoeringen van de heer D. Kodde over verschillende onderwerpen

De heer KODDE: Ik zou toch nog een enkel woord hierover willen zeggen, Mijnlieei" de Vfxxrzitter. Ik heb er geen bezwaar tegen, dat er een afzoniderlijk voorstel komt, mOar ik heb wel bezwaar tegen deze omschrijving. Wensen Gedeputeerde Staten een voorstel te doen om een 'bijdrage te geven, dan is het iaïderdaad juist, dat - wij daar afaonderlijk over beslissen, maar wanneer 'wij het steüien zoals het nu gedaan is, dan mieen "ik, dat wij •TOoruitlopen op de vaststellin'g - van de 'begroting en daar heb ik - «^1 bezvvia'ar tegen. Verder zal ik er niets meer aan toevoegen, want mijn prin'cipiële 'bezwaren zijn niet weggenomen. Ik dank u.

Mijinheer de Voorzitter. Ik iben hier weer op, naar mijn m'Sning, een eigenaatxü'gheid gestuit. Wanneer ik de posten 103a en 328 t/m 336 bekijk, dan blijkt, dat op de provinciale begroting een bedrag wordt gebracht, toegekend door het rijk, dat ter beschikking staat van Gedeputeerde 'Staten ter verdeling.

Wij lezen op bladz. 4 van bijlaige 69b: j.Door de minister van Onderwijs, Kun-.sten. en Wetensdbappen wordt jaarlijks een bedrag ten behoeve van de kulturele : aktiviteiten in Zeeland beschikbaar gesteld. Een gedeelte van dit bedrag is bestem'd' voor de Zeeuwse Volksuniversiteit; de uitkering van dit bedrag geschiedt rechtstreeks door het ministerie zonder tussenkomst van de provinoie. Het resterende .bedpaig woirdt aan de provincie uitgekeend en dte besteding daarvan wordt overgelaten aan het laollege van Gedeputeerd© Staiten". Nu hebben wij de eigenaardigheid, dat ddt op de begrotinig komt. Bc zou zo zeggen: wanneer die verdeling aan Gedeputeerde Sta'ben wordt overgelaten, iaten zij dat ibedi-ag dan ook verdelen. Afgelopen.

Maar nu moet het bhjfcbaar weer op de bogrofcinig worden gebracht. Weliswaar kan - men zeggen, 'dat iets, dat eenmaal in de provinciale rekening wordt gebracht, ook weer in uitgave moet worden vei^leden, zoals ik ook technisch wel begiijp, 'doch dan begrijp ik anderzijds niet hoe hot ministerie vae Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen iets ter verdehng ter 'beschikking van Gedeputeaiide Staten kan stellen, terwijl uitein'dehj'k de Provinciale Staten er wederom over moeten beslissen. Hierin schuüt toch inderdaad wel een eigenaardigheid.

Wat de zaak zelf betreft, komt in de giioting onder volgnr. 326 een bedrag voor van ƒ 18.000.—, onder volgnr. 328 een bedi-ag van ƒ 15.300.— en onder volgfiT. 330 ©en bedrag van ƒ 25.000.—. Dit 'alles komt er 'Uog ©ens bovenop. Ik vraag mij in alle ernst af df dteze bedragen nu moeten worden igegeven. Principieel heb ik daar bezwasar tegen, maai het zijn toch ook wel enorme bed'ragen, die hiervoor worden besteed. Wordt dit op deze wijze voor ons neejgelegd, dan is er eog wöleens aanfeidirag om daai vlug overheen te lezen. Ikzelf zou er misschien ook overheen hebben kunnen lezen, maar mijn aandacht - was er nu eenmaal op gevesti'gd en daaiom. bsn ik het eens wat nauwkeuriger gaan uitzoeken. Ik vind dit, Mijnheer de Voor­ zitter, een eigenaardig© maniei' va» handelen eni ik kan u wel veriklaren', dat wij er bedenldn'gen t? gen hebben om deze post te verhogen. Ik dank u.

Mijnheer de Voorzitter! Technisch is het mij wel duidelijk, maar dan vind ik, dat de toeilichting van Gedeputeerde Stateo niet dmdelijk is. Want van tweeën één; óf Gedeputeerde Staten beslissen, éf Provindale 'Staten beslissen. Brengt « het 'bedrag op de begroting, dan beslissen Provinciale Staten. Nu schrijven Gedeputeerde Staten, dat de minister eei ibedrag geeft ter verdeling door Gedeputeerde Staten. Technisch 'gesproken begrijp ik, dat wanneer dit bedtoig in de begroting zit, het er ook weer uit moet, maar ik - meen, diat wanneer de minister Gedeputeerde Staten van de toezending van dat bedrag in kennis stelt, 'het kollege de ministea-dient te antwoorden, dat het op deze manier niet gaat, omdat 'dan niet Gedeputeerde Staten maar Provinciale 'Staten hebben te beslissen. Dat is alleen mogelijk wanneer dit bedrag buiten d© rekenin'g - wordt geJiouden. Dit is het punt waarop het bij mij vastloopt. I'k dank u.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 november 1959

De Banier | 8 Pagina's

Provinciale Staten van Zeeland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 november 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken