Bekijk het origineel

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenlands OVERZICHT

9 minuten leestijd

In de profetie van Jeremia, hoofdstuk 8 : 5, lezen wij: Men wacht naar vrede, maar daar is niets goeds; naar tijd van genezing, maar 'ziet, daar is verschrikking".

Deze woorden, eeuwen geleden gesproken, gaan in onze dagen nog op. Daarover behoeft men zich niet te verwonderen. De middelen, welke men toch aanwendt om de vrede te stichten en een ontspanning in de zo gespannen verhouding onder de volken aan te brengen, gaan alle niet alleen buiten Gods Woord om, maar druisen daar zelfs tegen in, omdat men daarbij alles van de mens verwacyht.

Verschrikking is er thans ook. In Amerika is men geschrokken over de houding, welke Chroestjsef thans weer heeft aangenomen. Daarvan gaf de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken iHerter blijk. Hij heeft toch de Russische mfnister^resident Chroestsjef in het openbaar verweten, dat deze een scherpere politiek inzake West-Berlijn gaat voeren. Hij zeide daarbij evenwel op een perskonfersntie, dat Chroestsjef in feite nog niet de overeenkomst van Camp David had geschonden, omdat de Russische premier tot dusver niet heeft getracht een tijdlimiet te stellen waarbinnen in de kwestie Berlijn handelend moet worden opgetreden.

Dit neemt echter niet weg dat er wel reden voor is dat men geschrokken is. Het is immers ook gebleken bij de besprekingen, welke de Italiaanse president Gronchi en de Italiaanse minister van buitsnlandse zaken Pella, die thans in Moskou bij de Russische regering op bezoek zijn, dat de Russische regering haar ingenomen standpunt in weerwil van al haar fanfares over de vrede handhaaft.

Uit een redevoering, welke premier Chroestsjef bij een receptie in de Italiaanse ambassade heeft gehouden, is duidelijk op te maken, dat de Russische en Italiaanse staatslieden niet tot een overeenstemming zijn gekomen in het gesprek over de op de topkonferentie tussen Rusland en de westelijke mogendheden te behandelen onderwerpen, dat zij op het Kremlin hadden gehouden.

Chroestsjef toch verklaarde in een rede, welke hij op de receptie hield, dat West-Berlijn een vrije stad moest worden, dat er een vredes verdrag met de twee Duitse staten gesloten behoorde te worden en dat de toestand zoals die na de oorlog in Europa was geworden, moest worden vastgelegd. De kommunistische landen zullen niet akkoord gaan met een verandering van hun grenzen met Duitsland, zo voegde hij hier aan toe, wat door de oorlog werd veranderd zal niet opnieuw veranderd kunnen worden zonder oorlog.

De Westduitse bondskanselier. Dr. Adenauer werd er door Chroestsjef van beschuldigd, de vredesbepalingen van het vredesverdrag met Duitsland te vallen dikteren.

Wij zijn tevens voornemens om te proberen ook het bezettingsregime voor West-Berlijn te likwideren. Wij willen de West-Berlijners niet passeren, maar het bestaande regiem erkennen en esn duurzame situatie in het leven roepen. Wij zullen West-Berlijn de mogelijkheid geven tot verbinding met aUe landen waarmede het betrekkingen wenst aan te knopen, aldus verklaarde Chroestsjef ook.

Op de receptie op de Italiaanse ambassade zou het Russische staatshoofd Worosjilof juist het begroetingswoord van president Gronchi beantwoorden, toen hij op zij werd geduwd door Chroestsjef, die hem iets in het oor fluisterde en vervolgsns zender aantekeningen begon te spreken.

Aan het einde van die rede begon hij een levendig debat met Gronchi en Pella, die hij beiden uitnodigde, lid van de kommunistische partij te worden. In dit döbat zei Pella nog eens, dat de Italianen en de Russen het niet eens konden worden over Berlijn, waarop Chroestsjef antwoordde: De eis van het leven zal 2üjn, dat wij een vredesverdrag moeten ondertekenen. Als u tegen een vredesverdrag bent, dan bent u tegen de vrede.

Naar uit kringen van de Italiaanse delegatie verluidt, hebben de Italiaanse staatslieden in hun gesprek met de Russische autoriteiten zich op het standpunt gesteld, dat een oplossing voor Berlijn en van het Duitse vraagstuk in het algemeen allesn genomen zou kunnen worden in het kader van de ontwapening en de veiligheid van Europa, en zijn uit Rusland teruggekeerd met het gevoel, dat het zeer moeilijk zou zijn met de Russische regering tot een akkoord te komen, over het probleem van Berlijn en Van de twee Duitse staten.

Dat het nog verre van vrede is en de schrik voor de toekomst er bij velen diep in zit, blijkt ook uit het feit, dat men zich in Amerikaanse ruimtevaartkringen bezorgd maakt, dat de Russen er in zullen slagen het eerst een raket te vervaardigen, waar zich een mens in kan bevinden. Funktionarissen van de Amerikaanse nationale dienst voor lucht-en ruimtevaart zijn er belust op het eerst een raket in de vaart te kunnen brengen, waarin zich een mens kan bevinden en het leven er bij zal kunnen behouden; maar zij zijn tevens voorzichtig met betrekking tot het noemen van een streefdatum voor de eerste Amerikaanse ruimtevlucht met een mens.

Midden november van het vorige jaar heeft de Duitse professor Hermann Oberth, die vroeger in Amerika heeft medegewerkt aan het rakettenprogram voor het Amerikaanse leger, medegedeeld, dat hij in Duitsland rapporten van de geheime dienst had ontvangen, volgens welke de Russen het vorige jaar een bemand ruimteschip hadden gelanceerd, waarvan, naar hij meende, de piloot was omigekomen. Ook heeft in december van het vorige jaar een Italiaans persbureau onbevestigde berichten gepubliceerd, volgens welke vier Russische ruimtevaarders bij Russische pogingen tot bemande ruimtevluchten om het leven waren gekomen. Dit persbureau deel-de tevens mede, dat een Russische ruimtevaarder eind 1957 in een raket was weggeschoten, dat men hem tot een hoogte van ongeveer 3000 kilometer had kunnen volgen en dat hij toen was verdwenen.

In februari 1958 en in januari en fe­ bruari 1959 zouden drie volgende pogingen zijn mislukt en bij een vierde zou een ruimtereizigster om het leven zijn gekomen.

Begin september, nadat de Russische Losnik II de maan had getroffen, verklaarde de ondervoorzitter van de Russische akademie van wetenschappen, Toptsjef, dat het schot op de maan in de niet te verre toekomst zou worden gevolgd door een bemande vlucht naar de maan.

Ook verklaarde de direkteur van het astronomisch instituut te Moskou, Martinof; Nog een paar van deze vluchten en wij zullen gereed zijn voor volkomen veilige ruimtereizen.

Hierbij komt nog, wat er ook al niet geschikt voor is om de gerustheid aangaande de vrede te bevorderen, dat er nog steeds een satelliet rond de Noorden de Zuidpool cirkelt, waarvan de Amerikaanse ruimte-experts ondanks alle pogingen er niet in geslaagd zijn om vast te stellen waar deee satelliet vandaan komt en wat het eigenlijk is. Men heeft in Amerika deze satelliet de , , donkere" genoemd en men begint te geloven dat het een kort geleden door de Russen gelanceerde satelliet is, en omdat het geen sein geeft, houdt men het er voor, dat het voor spionage gebruikt wordt.

Evenmin bevordert het de gerustheid betreffende de vrede, dat zich nu reeds twaalf dagen in de Argentijnse Golfo Rievo een onderzeeboot bevindt, waarvan men niet heeft kunnen vaststellen van welk land deze afkomstig is. Had men enige tijd in Argentinië in de mening verkeerd, dat deze onderzeeboot er in geslaagd was uit de Golf te ontkomen, men verkeert er thans niet meer in, omdat de onderzeeboot enkele minuten boven water is gekomen. De Argentijnse president heeft hierop een bevel uitgevaardigd, dat de marine tot een totale aanval zou overgaan. Het Argentijnse ministerie van buitenlandse zaken heeft tevens verklaard, dat Argentinië nu onmiddellijk zou overgaan de diplomatieke betrekkingen te verbreken met het land, waaruit de duikboot zou blijken afkomstig te zijn.

Ook al is het niet bevorderlijk ten aanzien van de vrede, dat een nieuw Amerikaans plan voor een gedeeltelijk verbod van atoomproeven, nauwelijks nadat het de Russen bekend gemaakt was door de Russische vertegenwoordiger in Geneve, waar de vertegenwoordigers van de westelijke en oostelijke mogendheden met elkander op 15 maart weer besprekingen zullen gaan voeren, verworpen heeft, verklarende dat het plan volledig onaanvaardbaar is, en dat het onmogelijk is om op een dergelijke basis tot overeenstemming te komen.

De Russische verwerping van het Amerikaanse voorstel vond in de diplomatieke Amerikaanse kringen niet als definitief beschouwd, maar men het er het in doorschemeren, dat, mochten de Russen niet van houding veranderen, de Amerikaanse regering voorlopig geen heil meer zou zien in verdere besprekingen en overleg.

De Amerikaanse leiders oefenen druk uit op president Eisenhower om toestemming te geven voor een aantal ondergrondse proeven in de komende zomer. Verder zijn er plannen om in Amerika, Canada en Alaska enkele ondergrondse atoomexplosies voor vredelievende doeleinden te laten plaats hebben.

Het is nog altijd zo gesteld, dat men geen stap nader tot de vrede gekomen is en er nog allerlei verschrikkingen zijn en te wachten staan.

De Engelse minister van buitenlandse zaken, Sëlw^n Lloyd, wees daar ook op, toen hij in één dezer dagen in het Lagerhuis gehouden rede verklaarde, dat de Westduiste regering het slachtoffer is van een arghstige en onrechtvaardige propaganda-kampagne, die de emstjgj gevaren inhouden voor de veiligheid jj de wereld.

Sprekend in het debat over het buiteit lands beleid, zeide deze minister, (Jj( deze tegen de Westduitse regering g^ richte kampagne, deel uitmaakt van eea Russische aktie om het Noord-Atlanfj. sohe pakt uiteen te rukken, door West. Duitsland er los van te maken.

Zulke aanvallen op de regering van kan. selier Dr. Adenauer, zeide Selvs^n Lloyi kunnen slechts de belangen dienen van mensen, die graag zien dat de Ameii. kaanse troepen zich uit Europa terug, trekken.

Hij zeide vervolgens, dat de jongste goï van anti-semistische incidenten, die door iedereen wordt betreurd, gebruikt wordt om de Westduitse regering aan te vallen. Selwyn Lloyd verklaarde dit naai aanleiding van een motie van de lahouipartij, waarin de levering van kernwapens aan West-Duitsland betreurd werd. Toen het besluit werd genomen om West-iDuitsland te bewapenen — wat door de onder de labourregering van Attlee is geschied — volgde hieruit, dat de Duitse troepen konden verwachten van dezelfde wapens te worden voorzien als de andere landen, aangesloten bij het Noord-Atlantisch pakt.

Er is niet alleen nog steeds een wedloop in de bewapening gaande, wat allesbehalve op een aanstaande vrede wijst, maar ook beijveren de staatslieden zdeli om door het bezoek aan andere landen zich halve of hele bondgenoten te verwerven, waarbij India ©en voorname plaats inneemt. President Eisenhower bezocht India in september van het vorige jaar; een Oostduitse delegatie is daar nog maar heel kort geleden uit vertrokken; de Russische president Worosjilov, die vergezeld was van de vicepresident Kotov en de eerste ondervoorzitter van buitenlandse zaken en enige vooraanstaande kommunisten, heeft zijn bezoek nog maar nauwelijks beëindigd, of premier Chroestsjef heeft zich op reis naar India begeven, terwijl hij na dit bezoek naar Birma, Indonesië en Afghanistan wenst te reizen, begrijpelijk met het doel om de regeringen van deze landen op zijn hand te krijgen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 februari 1960

De Banier | 8 Pagina's

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 februari 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken