Bekijk het origineel

De Algemene Vergadering der S.G.P.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Algemene Vergadering der S.G.P.

28 minuten leestijd

gehouden op woensdag 17 febr. 1960

Het besluit van het Hoofdbestuur met goedkeuring van de vorige Aligemene Vergadering om deze in het vervolg weer in de maand februari te doen plaats hebben, bHjikt een goed - besluit te zijn geweest. De opkomst tooh naar de op woerasdajg 17 febnxari gehouden Algemene Vergadering overtrof de srt»utste verwaohtinigen. De grote zaal van het noodgebouw Tivoli te Utrecht en de gaanderij waren geheel beizet, terwijl ook de beschikbare plaatsen op het podium dc»r verscheidene leden der partij, onder wie predikanten van versdhiUeode kerkformaties, waren ingenomen.

Kort na elf uur opende de voorzitter, Ds. Zandt, de vergadering. Na verzocht te hebben uit Psakn 25 de verzen. 2, 3 en 4 te gingen, las hij uit Psalm. 119 de verzen lol tot en met het einde, om vervolgens voor te gaan in gebed.

Alvorens werd overgegaan tot het uitspreken van de gebruikelijke rede, stelde de voorzitter namens het Hoofdlbestuur aan de vergadering voor aan H.M. de Koningin het hier volgende telegram te zenden:

De Algemene Vergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij, op woensdag 17 februari 1960 te Utrecht in Tivoli bijeen, betuigt haar aanhankehj'kheid aan Uwe Majesteit en Uw doorluchtig Huis, en wenst U Gods onmisbare zegen toe.

Ds. ZANDT, voorzitter

Ir. v. DIS, sekretaris

Dit voorstel werd met eenparige stemmen door de vergadering aanvaard. Namens Hare Majesteit werd hierop even na het sluiten der vergadering een telegram ontvangen van de volgende inhoud:

H.M. de Konipgin heeft mij verzxxïht u Haar dank over te brengen voor de gevoelens geuit in uw telegram.

w.g. VAN DER HOEVEN

part. sekretaris H.M.

Vervolgens deed de vooreitter aan Ds. Kmits het verzoek of hij de door hem vervaardigde rede wilde voorlezen, daar diens stem sterker is en ook de mikrofoon het geluid wel eens minder duidelijk doorgeeft.

Ds, Smits voldeed aan dit veraoek en las de rede voor, welke door Ds. Zandt gemaakt en ook reeds in druk verschenen was. De titel van deze rede luidt:

Christelijke politiek

Van de inhoud dezer belangrijke, prinoipiële rede, die met 'grote aandacht ge­ volgd werd, behoeven wij in dit verslaig geen melding te maken, daar ze, 2x> als hierboven reeds werd opgemerkt, reeds in druk versohenen is. In de pauze werd de oplage geheel uitverkocht, zodat de duurdere exemplaren niet meer verkrijgbaar zijn. Het voom'emen is echter nog een goedkopere uitgave verkrijgbaar te stelten, waarover in het vervolg van dit verslag nog iets meer zal worden medegedeeld.

Na het voorlezen der rede, bracht de voorzitter Ds. Smits hiervoor hartelijk dank, om vervolgens het woord te geven aan de partijsekretaris, Ir. van Dis.

Deze begon met Ds. Zandt namens de gehele vei'gadering hartelijk danik te betuigen voor de zoeven aanigehoorde rede, die wel door Ds. Smits was voorgelezen, imaar tooh geheel doox Ds. Zandt zelf samengesteld en voor de druk gereed gemaakt was. Op de inhoud der rede, die allen beluisterd hadden, behoefde niet meer te worden ingegaan, aRieen wenste spreker vast te stellen, dat in deze rede de lijnen zuiver (getroikken waren, daar niet de mens er in op de troon verheven werd en niet de door de 'zonde verduisterde menselijke rede er in tot richtsnoer werd gesteld, maar Gods Woord en dat Woord alleen. Voorts wees hij er op, dat de rede al in druk verschenen was en voor de zeer lage prijs van 40 cent in de pauze bij de vertegenwoordiger van N.V. „De Banier" kon gekooht worden. Tevens werd er door de partijsekretaris op igewetzen, dat de rede, welks inhoud behalve principieel, ook zeer aktueel is, zeer geschikt is voor verspreiding op 'grote schaal. Om de kiesverenigingen in staat te stellen 'die verspreiding ten uitvoer te brengen, deelde hij mede, dat het Hoofdlbestuiur besloten had de rede ook in een 'goedkopere uitgaive beschikbaar te stellen, in-dien er althans genoegzame afname voor zxni zijn, wat men kon tonen door in de pauze detze goedkope uitgave alvast te bestellen, waaraan naar later bleek, door velen reeds werd voldaan. De prijs izal wel niet hoger zijn dan die van het vorige jaar, toen zij op 5 oenit per ex'empkar igesteld was.

Deze goedkope uitgave is ook per stuk te verkrijgen, maar dan m'Oet men biji de bestelling een postzegel van 25 cent insluiten. De rede wordt dan franko toegezonden.

De prijs van 5 cent geldt dus slechts bij afname van minstens 50 exemplaren. Leden van 'kiesjverenigingen, die niet op de Algemene Vergadering - geweest zijn en alsnotg een exemplaar van deze rede 'Willen habbeni, kunnen saidh deAalve vervoegen 'bij de sekretaris hiuimer Jciesvereniginig, die behalve voor de verspreiding op grotere söhaal, ook ten behoeve van de leden een bepaald aantal 'bestellen kan.

Tenslotte vroeg de partijsekretaris aan Ds. Zan'dt of detze als naar gewoonte bereid was zijn rede belangeloos ten behoeve der partijkas af te staan.

De voorzitter gaf hierop ten antwoord, dat hij aan dit verzoek gaarne wüde voldoen en drong er tevens no-g eens op aan die rede te kopen en in de goedkopere uitgave te verspreiden, niet om de mens op de troon te zetten, waartoe deze maar al te zeer geneigd is, maar ter verbreiding van de beginselen naar Gods Woord.

Alsnu kwam punt 4 van de agenda aan de orde, namehjk de notulen 'der vorige Algemene Vergadering. Op verzoek van de voorzitter deelde de partijsekretaris mede, dat deze notulen als naar gewoonte in „De Banier" waren afgedmkt en-wel in het nummer van 21 mei 1959, zodat ieder er kennis van had kunnen nemen. Op de vraag van de voorzitter of nog iemand iets had op of aan te merken, bleek, dat dit niet geval vras, zodat de notulen onder dank aan de opsteller zonider op-of aanmerkinigeni werden goedgekeurd en vastgesteM.

Hierna kwam punt 5 van de agenda aan de orde, betrekking hebbend op ingekomen stukken. Er bleken twee ingekomen stukken te zijn, één van het H.B. lid Ds. Abma, waarin hij te kermen gaf wegens ambtsbezigheden pas om circa half één ter vergadering te kunnen komen, en een 'brief van het oud-H.B. lid, de heer W. Jansen, welke door de voorzitter bij het volgende agendapunt werd voorgelezen. Dit agendapunt had betrekkinig op de verkiezing van leden van 'het Hoofdbestuur, waarvan er 'twee aan de beurt van aftreden waren, namelijk Ds. Zandt en Ds. Mieras, die beiden herkiesbaar - waren, terwijl er wegens het bedanken van de heer W. Jansen, die zich op medisch advi-es tot deze stap genoodzaakt had gezien, een valcature te vervullen viel. Hiertoe was door het Hoofdbestuur een tweetal kandidaten gesteld, te weten de heren Chr. Jansen te Rotterdam, leen broer van de afgetreden heer W. Jansen, en de heer M. Westerduin te Voorbung.

Nadat eerst een stembureau benoemd was, bestaande uit de heren Pijl '(Den Haag), van Loon (Rotterdam), Mulckhuijse (Waarder), de Raad (Apeldoorn), Fahner (Leeuwarden), Hakkenberg (Leiden) en de Olde (Enschede), las de voorzitter de brief van de afgetreden penningmeester, de heer Jansen voor. De inhoud van 'deze l-uidt ails volgt:

Aan het Hoofdbestuur van de S.G.P. en de leden in Algemene Vergadering te Utrecht bijeen.

Hooggeachte Vrienden!

Nu het Hoofdbestuur met de Partij 'in jaarvergadering 'bijeen is en ik, door lichamehjke omstandigheden, niet aanwezig kan zijn, ben ik tot mijn spijt genoodzaakt langs deze weg afsdherd te nemen.

Node neem ik af soheid van 'het werk, dat mij lief was. Ik zag de leden der I> artij dank voor het steeds betoonde vertrouwen, waarin 'ik - vooral de vele funiktionarissen betrek in-verband met de verleende medewerking.

In het bijzonder 'gaat mijn erkentelijkheid uit naar - het Hoofdbestuur. In al 'de jaren, dat ik in uw midden m-oeht zijn, is nimmer een wanklank gehoord en ik kan zeker verklaren, dat wij al-tijd als - vrienden 'censigezind bijeen waren, hetgeen zeker een 'groot voorrecht was.

Een afzonderhjik - dankwoord wens ik niog fe richten 'tot Ds. Zandt en Ir. van Dis, met wóe ik uit de aard der zaak het - m-eest te m'afcen had. Gaarne betuig Ik mijn grote erkentelijkheid voor uw biJ2x> nder aangename ei vriendscha'ppehjke samenwerk welke mijn weiik heeft vergemakte lijkt.

Ik wens partij en Hoofdbestuur «i eensgezinde partijdag toe. Dat 's ] ren zegen op allen en alles nifwj rusten.

Na harteHjke igroenten tekent u* oudhpemiinigmeester,

w.g W. JANSEN

De voorzitter .sprak namens het Hoofd bestuur leedwezen uit over het heeugaan als lid van - het Hoofdbestuur ei als penningmeest-er van de heer Jansen, met wie steeds op zulk een aangenamj wijize •was samengewerkt, om hierna de vergaderinig te verzoeken te zingen it verzen 2, 10 en 5 van Psalm 68 en di koUekte, die 'gehouden zou wuiden, warm aan te bevelen.

Vervolgens verzocht de voorzitter Ds. Dorsman de ochtendvergadering mei gebed en het vragen om een zegen - voor het middagmaal te willen eindigen.

Na de pauze werd de vergadering op verzoek van de - voorzitter door de heer Kodde met gebed en danikzegginig voor de maaltij-d heropend, waarna de •uitslag der Hoofdbestuursverkiezing weid bekend gemaakt. Hieruit (bleek, dat Ds. Zandt en Ds. Mieras met vrijwel algemene stemmen herkozen waren en de heer Chr. Jansen m-et een overgrote meerderheid vain stemmen gekozen was, Ds. Zandt bradht de vergadering dank vooT het in hem gestelde vertrouwei en zeide de fimktie van voorzitter te zullen waarnemen zolang de Heere hen daartoe de kracht gaf.

Op de vraag van de voonzitter of Ds, Mieras zijn benoeming aanvaardde, gaf deze een bevestigend antwoord, nadat ook hij 'de verga-derinig voor het in hen gestelde vertrouwen dank had gebracht. De heer Chr. Jansen gaf op de hem door de vooiizitter gestelde vraag ten antwoord, 'dat hij wat het penningmeesterschap betreft, er niet tegen opzag om de funktie te aanvaarden, maar wat tiet lidmaatschap van het Hoofdbestuur betrof er liever van afzag. Hij wilde het Hoofdbestuur echter niet teleurstellen, en daarom zou hij, hoewel met schroom de benoeming aanvaarden.

Ds. Zandt wenste de - gekozenen me* hun benoeming geluk en bovenal bad hij hen des Heeren zegen toe op hm arbeid ten - behoeve der partij.

Vervolgens stelde de voorzitter voor aan de heer W. Jansen een telegram te sturen als blijk van - grote waardering door Hoofdbestuur en partij voor het vele, wat door hem in het belang der S.G.P. werd verricht.

Dit voorstel werd met algemene stemmen door de vergadering 'goedgekeurd Het telegram, dat de heer Jansen toegezonden werd, luidt als volgt:

Namens het Hoofdbestuur en ds Algemene Vergadering der S.G.F-, geven de ondergetekeu'den hiermede blijk van - grote waardering voor tó vele, dat door u - voor de - partij werd verricht en wensen u - onder Gods 2»-.gen algehele foetersch-ap toe.

Ds. ZANDT, voorzitter

Ir. V. DIS, sekretaris

Alsnu - verzocht de voorzitter de partijsekretaris het jaarverslag uit te brengeiii waaraan deze voldeed.

Allereerst werd er op 'gewezen, dat » sedert de - vorige Algemene Ver< gaderiiig niet een jaar, doch slechts negen maanden verstreken waren, daar de vorige Algemene Vergadering in mei plaats had en niet in februari, zoals in de jaren 1955, 1956, 1957 en 1958 het geval was geweest. Voor 1959 - was de maand-mei als proef genomen om tegemoet te komen aan beswaren, die tegen het vergaderen in februari door efflge kiesverenigingen waren aangevoerd.

Daar met deze proef eohter een zeer Kigunstige ervaring werd opgedaan, [jöordat de opkomst belangrijk minder bleek te zijn dan in februiari, besloot het Hoofd'bestuur met goedkeuring van de j^cremene Vergadering in het vervolg de Alcemene Vergadering 'weder in de maand februari te doen plaats hebben, yan welk besluit reeds in het verslaig (Jer vorige Algemene Vergadering, voor-Icomend in „De Banier" van 21 mei 1959, melding werd gemaakt. Iedere Banier-lezer had dit derhalve bekend (cunnen zijn.

Vervolgens werd stilgestaan bij de gebeurtenissen in de afgelopen negen maanden, waarbij gekonstateerd werd, (Jat deze periode zich kenmerkte door een tijd van rust, daar er geen verkiejingen op grote schaal in plaats hadden. De belangrijkste gebeurtenissen waren (]an ook van interne aard. Hierbij werd eerst stilgestaan bij de mededeling van de heer W. Jansen, dat hij zich op medisch advies genoodzaakt zag het Bd^ maatsohap van het Hoofdbestuur en dus ook de funktie van penningmeester te moeten neerleggen. Zowel voor het Hoofdbestuur als voor de partij was dit een zeer onaangename mededeling, daar er toch met de heer Jansen, die vanaf 948 zitting in het Hoofdbestuur 'had, steeds een aangename samenwerking had bestaan en hij zioh voorts een akkurate en ijverige penningmeester had betoond. Ook in Rotterdam zal men zijn heengaan ten zeerste betreuren, daar hij ook daar veel voor de partij deed en onder meer penningmeester was van de gemeentelijke kiesvereniging aldaar.

Veel is de partij dan ook aan de heer ansen verschuldigd, waarvoor hem namens het Hoofdbestuur en heel de partij hartelijk dank werd gebradht met de wens en bede, dat de Heere het met hem naar liohaam en ziel wel moge maken en deze voor hem ongetwijfeld moeilijke weg aan zijn hart en dat dergenen, die hem lief en dierbaar zijn, moge heiligen.

Vervolgens werd in bet verslag vermeld, dat Ds. C. Smits wegens zijn vele ambtelijke werkzaamheden zich genoodzaakt had gezien voor het Hdimaatschap der Eerste Kamer te bedanken. Zijn plaats werd ingenomen door Ir. H. Fokker te Eindhoven.

Hierna werd stilgestaan bij de leden der partij, die in de afgelopen negen maanden door de dood waren weggerukt. Daar het niet mogeHjk was ze allen bij name te noemen, werd slechts een tweetal hunner gememoreerd, 'die nog maar heel kort geleden ons ontvallen zijn, te weten de heer J. W. van Houdt, voorzitter der kiesvereniging te Rijssen en bestuurslid van de Provinciale Vereniging in Overijssel, die 12 december 1.1. nog de vertrooiwensvergadering had bezocht, en de heer J. VeAoom, sekretaris van de kiesvereniging te Hilversum. Gewezen werd op de sprake, die er van deze en de andere sterfgevallen tot ons aUen uitgaat, terwijl ook namens het Hoofdbestuur en de vergadering de familieleden der overleden partijgenoten, innige deelneming werd betuigd met het voor hen zo smartelijke verlies.

Vervolgens werd stilgestaan bij de groei der partij, waaruit bleek, dat er 2 nieuwe kiesverenigingen bij gekomen zijn, namelijk te Rotterdam-Pemis en te Sdherpenizeel, zodat hiermede het totale aantal kiesvereni'gingen ddcht bij de 300 is.

Voorts bleek udt het verslag, dat er op 14 mei 1959 een Algemene Vergadering plaats vond, dat er twee Hoof dlbestuursvergaderinigen werden gehouden, namelijk op 31 Oiktober en 11 decemiber 1959 en een vertrouwensvergadedag op 12 december 1959.

Wat het partijbureau betreft weidi vernield, dat er sedert die vorige Algemene Vergadering tal van vragen werden b©-Mitwoord, inliohtrmgen en adviezen werden verstrefa, ook aan raadsleden. Ook op de werkzaamheden ia verband met de Algemene Vergadering werd de aandacht gevestigd en werd de besturen verzocht om bij volgende gelegenheden de kaarten en agenda direkt aan te vragen, nadat in „De Banier" bekend is gemaakt, diat de aanvragen kunnen worden ingezonden. Voorts werd nog met alle nadruk verzocht om naam en adresverandeiin'gen van sekretarissen en penninignieesters onverwijlld op te geven aan het partij'bureau en aan de sekretarissen der Provinciale en Statenkringverenigingen.

Het jaarverslag sloot met de wens en fcede, dat de Heere, Die de partij tot hiertoe in Zijn grote lankanoeddigheid en verdraagzaamheid heeft gespaard en gedragen, met haar en hen, die de partij in de onderscheidene overheidskolleges vertegenwoordigen, in het jaar, dat voor ons ligt, moge optrekken en haar bij Zijn Woord moge doen bhjven, daar toch 'alleen dit Woord het enig juiste richtsnoer is, 'waarnaar overheid en onderdanen zich hebben te gedragen.

De voorzitter vroeg de vergadering of er nog iemand was, dïe iets over het verslag te vragen 'had, - wat echter niet het geval - was. Hij 'bracht hierna de partijïekretaris hartelijk dank voor het geboden verslag en de verrichte - werkzaamhedlen.

Alsnu werd de nieuwe penninjgmeester, de heer Chr. Jansen, die na zijn verkiezin'g door de voorzitter was uitgenodigd aan de Hoofdbes'tuurstafel plaats te nemen, verzooht het financiële jaarverslag uit te brengen. Hieraan gevolg 'gevend, stond de heer Jansen eerst stil bij de algemene financiële en ekonomische toestand' van ons land. Daarbij werd er op gewezen, dat de terugslag daarin, welke eind 1957 in Amerika en West-Europa intrad en die in Nederland met een bestedings'beperking werd imgC'I'uiid, om zich in 1958 door te zetten, in 1959 tot staan kwam, zodat het ekonomisch aspekt verbeterde. Handel en industrie begonnen 'zioh weer in lopgaande 'Hjn te bewegen, wat ook de vervoerssektx)r ten goede kwam, wat tot uiting kwam in een geleidelijke stijging van de vrachtenmarkt. Indien zich geen tegenslag voordoet, ziet het er naar uit, dat deze verbeterde toestand zich in 1960 zal voortzetten, - waarvan alsdan in het algemeen gesproken een gespa-nnen arbeidsmarkt met ruime werkgelegenheid het 'gevolg zal zijn. Voorts werd gewezen op West-Duitsland, waar de bou-wnijverheid en de staalindustrie tot een 'geweld'ige produktieverhogiu'g werd opgevoerd, zodat de Nederlandse Hoogovens en de nationale biimenvaart hun aandeel reeds inkasseren in dte welvaart der Oosterburen.

Ook de Nederlands'e handel en in'dustrie vertonen thans symptomen van toenemende welvaart. Wel werden in de landbouw-en veeteeltsektor als gevolg van de grote droogte in 1959 grote verliezen geleden en gevoelen de bedrijven door de 'hoge veevoederprijzen hiervan de nadelige gevolgen, maar dit neemt niet weg, dat de algemene ekonomische toestand van ons land op het ogenblik toch gimstig genoemd' miag worden, terwijl over de toiekomst niets te zeggen valt. Hieruit büjkt, dat de Heere ondanks de roepende zonden van land en volk nog geen voleinding met ons heeft willen maken en geeft Hij in Zijn algemene voorzienigheid nog ruim ons dagehjks brood, ja alles wat tot de behoeften van het dagelijks leven behoort. Nu 'wü de Heere, dat Hij erkend wordt in alles wat Hij 'geeft of ook onthoudt. Wij hebben in tegenspoed geduldlig, in voorspoed dankbaar te zijn. De van nature zo materialistische mens kent edhter geen geduld' in tegenspoed en weet van geen dankbaarheid in voorspoed. Hij vedbt verbeten om een brok welvaart. waaibij hij nimmer tevreden ds met •wat hij ontvangen heeft!

Integendeel, men jaagt altijd weer naar zgn. lots verbetering, waarbij men spreekt van een menswaardig bestaan. Aan deze jacht naar materiële goederen is onlosmakelij'k verbonden een devaluatie van geestehjke waarden, een ontkeretening van de maatschappij, wat zeer duideKjk tot uiting komt in de samenstelling der politieke partijen in ons land en bij verkiezingen. Socialisten en liberalen 'boeken de winsten van deze geestesgesteldheid. De Partij van de Arbeid is wel de verpersoonlijking van de massa, die uit de materie leeft. Door het stellen van voor de andere partijen onaanvaardbare eisen kwam de vorige regering ten val, wat tot gevolg had, dat er in maart 1959 tussentijdse verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats hadden.

De aktie, welke door de S.G.P. voor deze verldezin'g werd gevoerd, was zeer intensief. Er werden 645.000 verkieziu'gskranten en 690.000 strooibiljetten verspreid, terwijl 6759 aanp'lakbiljetten werden geleverd. De totale kosten dezer verkiezingskampagne bedroegen zodoende het kapitale bedrag van ƒ 43.140.18, waarin dan dte porto-kosten voor de huis aan huis verspreiding alsmede de geplaatste verkiezingsadvertenties in tal van bladen, begrepen zijn. Het is duideHjk, diat dieze verkieizinig van de loasmiddelen der partij het alleruiterste gevergd heeft, zo zelfs, dat er eind 1959 een nadelig saldo in de kas was van ƒ 4.059.48, terwijl eind 1958 met een batig kassaildo van biju'a ƒ 16.000.— sloot.

Hierna gaf de penningmeester een overzicht van de ontvangsten en uitgaven in 1959, waaruit onder meer bleek, dat er in 1959 een 'behoorlij'k bedrag aan giften is 'binnengekomen, namelijk van ƒ 1.667.68, terwijl de koUekte van de vorige Algemene Vergadering {mei 1959) de belangrijke som van ƒ 1.518.64 opbraoht.

Nadat voorts 'bij alle kiesverenigingen er ten sterkste op was aan'gedrongen om de kontributie ten behoeve van de partij over 1959 alsnoig spoedig te vo'ldoen, in.dien dit nog niet gedaan mocht zijn, en er ook nog eens aEe nadruk op was gelegd, dat de besïuren der kiesverenigingen eens zuUen overleggen of het niet m'Ogelijk is een extra gift over te m'aken en ook om al het mogehjke te doen het aantal abonnees op „De Banier" te vergroten, besloot de permin'gmeester izijn verslag met de wenis, dat de Heere in 1960 over het werk 'der S.G.P. Zijn zegen moge gebieden.

De voorzitter bracht de nieuwe penningmeester alsmede de afgetreden penningmeester, die ook zijn aandeel in de over 1959 verrichte werkzaamheden heeft gehad, hartelijk dank daarvoor, alsook voor het geleverde jaarverslag en maakte tevens van 'deze gelegenheid igebruik om. .de kollekte, die no'g geh'ouden zou worden, warm aan te bevelen, teneinde hiermede het kastekort zo niet geheel, dan toch voor een groot deel weg te werken.

De heer Jansen S'loot zich hierbij aan, er daarbij op aandringend, dat niet alleen de portemonnee, maar ook de portefeuilles van de beter gesitueerden zouden opengaan.

Voordat tot de behandeling der - vragen en voorstellen der kiesverenigingen werd overgegaan, sprak de heer Kodde nog met enkele woorden zijn blijdsciiap er over uit, dat Ds. Zandt zijn benoeming weder aanvaard had en wenS'te hij hem namens het Hoofdbestuur en de Al'gemene Vergadering toe, dat de Heere hem kracht en sterkte moge geven voor het vervullen van zijn taak.

De voorzitter dankte 'voor deze hartelijke woorden en sprak de hoop uit, dat de Heere hem modht schenken - wat hij van node had. Het verheugde hem, dat men in 2» grote getale was opgekomen, waaruit nog liefde en aanhankelijkheid voor de S.G.P. en haar beginselen sprak en voorts beval hij de vergadering ten sterkste aan te blijven bij Gods Woord. Vervolgens las de voorzitter een verklaring voor van de kontrole-kommissie, bestiiande uit de heren B. v. d. Graaf en ]. van der Poel, die als plaatsvervanger voor de heer Westerduin was ingevallen. Beide heren hadden de boeken \an de partij en het partijbureau gekontroleerd en aUes akkoord bevonden. Ook zij - werden door de voorzitter iiartelijk bedankt voor de door hen geheel belangeloos verrichte werkzaamheden. Hierna 'werd een nieuwe kommissie benoemd - voor de boekenkontrole over 1960. De - voorzitter stelde voor de heren B. v. d. Graaf te Riddeikerk en J. v. d. Poel te Amsterdam te benoemen met als plaatsvervangers de heren A. M. van Hall {Amsterdam) en M. V/es'terduin {Voorburg). De vergadering ging hiermede akkoord, zodat genoem'de beren te zijner tijd zal worden veirTWcht de boekenkontrole te willen verrichten. Alsnu kon worden overgegaan 'tot het behandelen - van de

VRAGEN EN VOORSTELLEN DER KIESVERENIGINGEN

1. Predikanten en d, e Algemene Vergadering.

Den Haag vi-aagt of hét geen aanbeveling verdient - de daarvoor in aanmerking komende predikanten vanwege het Hoofdbestuur een schriftelijke uitnodigin'g te doen toekomen voor het bezoe-'ken van de Algemene Vergadering.

Toelichting; Daar de Algemene Vergaderiag enkele jaren geleden door veel meer predikanten werd bezocht dan de laatste jaren, zou een schriftehjke uitnodiging er welidht toe kunnen bijdraigen, 'dat er - weer meer predikanten van hun belangstelHng lieten blijken door de Algemene Vergadering bij te wonen. Praeadvies H.B.: Het H.B. ziet ook gaarne vele predikanten op de Alg. Verg. Zij zijn 'daar dan ook allen hartehjk welkom. Toch is het H.B. er nidt vóór een schriftelijke uitnodiging te sturen, daar er dan zo licht predikanten zouden kunnenj worden overgeslagen. Veel beter acht het H.B. het, als de besturen der kiesverenigingen de in hun plaats wonende predikanten zelf bezoeken en ah zij lid der partij zijn, hen opwekt de Al'g. Verg. te bezoeken. Zijn zij geen lid der partij, dan zou men kunnen trachten hen als lid der kiesvereniging te winnen en als dit gelukt, hen tot het bezoeken der Alg. Verg. op te wekken. Voorts zij er op gewezen, dat het steeds de gewoonte is - geweest in „De Banier" d'e predikanten uit te nodigen tot het bezoeken der Alg. Verg., wat D.V. ook •thans weder 'gedaan, zal - wonden. Indien er predikanten zijn, die de beginselen der S.G.P. zijn toegedaan, doch geen lid ener kiesvereniging zijn, omdat er te hunner plaatse geen kiesvereniging bestaat, dan 'kunnen deze bij het partijbureau een toegangskaart aan'vragen, zoals in het verleden meenmalen is gebeurd.

Daar op de vraag van de voorzitter of iemand het woord verlangde, bleek, dat nieman'd bezwaren had tegen het praeadvies van het Hoofdbestuur, kon gekonstateerd worden, dat dit met algemene stemmen werd goedgekeurd, zodat het aangenomen was.

2. Verkiezing H.B. leden.

Hajdinxveld-Giessendam stelt voor om bij verkiezing van aftredende H.B. leden tegenkandidaten te stellen.

Toelichting: Er ontbrak aan dit voorstel een schriftelijke toelichting.

Praeadvies H.B.: Het H.B. wijst er op, dat bij verkiezing van nieuwe H.B. leden steeds tegenkandidaten werden ge- steld, bij aftredende niet. Dat dit niet gedaan werd, vindt zijn oonaaak daarin, dat «vrijwel zeker aftredende H.B. leden steeds herkozeii worden, zodat liet in dit geval geen zin lieeft tegenkandidaten te stelten. Bovendien is volgens art. 6 der Partijstatuten de stemming vrij, zodat rneni altijd het reoht lieeft op een ander te stemmen dan 'bet aftredende H.B. lid.

Nadat de afgevaardigde van Hardinxvekl-Giessendam het voorstel nader had toegelidht, waarbij hij de nadruk er op legde, dat het voorstel een algemene strekking had en dus niet alleen op de Hoofdbestuursverüoiezirijg van detze vei-gadering betrekking had, meukte de voor'atter op, dat het gabeoird is, dat bij het stellen van een tegenkandidaat geivoelïgjheden getroffen werden, waardoor de niet-!gekozenie er toe kwam het verband met de S.G.P. te verbreken. Daarom was het H.B. er indertijd toe overgegaan om alleen bij het veddetzen van nieuwe H.B. leden tegenkandidaten te stellen. Voorts merkte de voorzitter op, dat de vergadering voor de verkie-2ang van aftredende H.B. leden zelf kandidaten kan noemen en dat zij dan geheel vrij is om te kiezen wie zij wil. Hoewel een aantal afgevaardigden aanvankelijk insteimining met het voorstel van Hardinsveld-Giessendam betuigde, bleek toch duidelijk op de vraag van de voorzitter, nadat deze nog een paax bezwaren tegen het voorstel bad ingebracht hoe de vergaderinfi er over dacht, dat deze voor het praeadvies van' het H.B. was, waaimede dit zonder enige tegenspraak, m-et eenparige stemmen werd aangenomen.

3. Dag van vergaderen.

Nederhemert stelt voor de Algemene Vergadering in het vervolg op een zaterdag te doen plaats vinden.

Toelichting: Daar het sohoolpersoneel des zaterdags gewoonlijk vrij heeft, zou deze dag bijizonder geschikt zijn omi ook de ondei-wijzers in de gefcigenheid te stellen de Alg. Verg. te bezoeken.

Praeadvies H.B.: Hoe gaarne ook het H.B. de onderwijzers ter Alg. Verg. ziet, is het toch van oordeel, dat aanneming van dit voorstel bet de 'zakenlieden onmogelijk zou m'aken de Alg. Verg. te bezoeken, waiudoor vvdj inzake de opkomst achteruit in plaats van vooruit zoolden gaan. Het H.B. moet dit voorstel dan ook ten sterkste ontraden.

Aangezien niemand over dit voorstel en het praeadvies van het H.B. het woord verlangde, werd dit praeadvies > op voorstel van de voonzitter met eenparige stemmen aanvaard.

4. Predikanten en verkiezingskrant.

Jutfaas-Vreeswijk stelt voor om de verkiezingskrant in het vervolg te 'doen ondertekenen door predikanten van versohütende kejikgenootsdhappen.

Toelioliting: Aangezien vele 'kiezers bij (het bepalen van bun stam op de bij hen bekende predikanten afgaan, a'dbt men aanvaarding van het voorsbed in hel belang van een goede verkiezingsuitslag voor de S.G.P.

Praeadvies H.B.: Het H.B. acht het om allerlei redenen, welke op de Aig. Verg. nader zullen worden toegelidht, niet geraden om dit voorstel te aanvaarden.

Nadat de voorzitter het praeadvies van het 'H.B. nadter had toegelicht, bleek de vergadering zidh hiermede zeer wel te kunnen verenigen, zodat het zonder stemminig aangenomen werd.

5. Gebruikmaking van de radiozendtijd door de S.G.P.

Mijdrecht stelt voor de S.G.P. igebruik te doen miaken van de door de regering beschikbaar gestelde zendtijd voor poli­ tieke partijen, teneinde ook op deze wijize haar beginselen 'uit te dragen.

Toelichtinig: Door de kiesvereniging te Mijdredh't is een schrijven gericht aan het Hoofdbestuur om ^ook de S.G.P. gebruik te doen maken van de radio-zendtijd. Uit bet antwoord, dat terzake van de partij'sefcretaris 'werd ontvangen, bleek ons, dat geen principiële bezwaien tegen het gebruik maken van de zendtijd 'bestaan, doch dat om bijkomstige redenen daartoe niet - werd overgegaan. Daar het partijbelang, naar onze mening, vereist, dat van 'dit middel gebruik wordt gemaakt om de beginselen uit te dragen, hebben wij het bovenstaande voorstel ingediend.

Praeadvies H.B.: Het H.B. is van oordeel, dat bet voorstel van Mijdrecht ernstig moet ontraden worden, omdat in bet gabi-uikmaken van de radio-zendtijd een zekere aanmoediging ligt om van de radio gebruiik te maken, een gebruik, dat het H.B. voor de geainnen vooral met kinderen, sohadebjk vindt, gelijk dit ook het geval zal zijn m'et het gebiuiiik van de televisie, waarvoor bij de verkiezingen aan de politieke partijen ook de gelagenheid wordt 'gegeven om er aan deel te nemen.

Het voorstel van Mijdrecht lokte, nadat het door de afgevaardigden dezer kiesvereniging nog nader was toegelicht, een tamelijk brede diskussie uit, waarbij echter wel zeer duideHjk bleek, dat de tegenstanders van dit vooi"stel verre in de meerderheid waren en zich met het praeadvies van bet Hoofdbestuur tenvolle konden verenigen.

Op de vraag van de voorzitter of Mijdrecht stemming verlangde, gaven de afgevaardigden dezer kiesvereniging een bevestigend antwoord, waarbij zij zich er mede konden verenigen, 'dat de stemming bij zitten en opstaan zou plaats heblben. De voorzitter veitzocht hierop degenen, die voor het voorstel van Mijdredbt waren, OD' te staan. Hieilbij bleek, dat alleen de beide afgevaardigden van Mijdrecht er voor waren, zodat dit voorstel bierimede verwoipen en het praeadvies van het Hoofdbestuur met nagenoeg eenparige stemmen aanvaard was.

Nadat vervolgens bii de rondvraag een paar vragen door de voorzitter beantwoord waren, werd door hem bet ^voord gegeven aan Ds. Mieras voor bet uitspreken van een slotwoord', 'dat helaas door Ds. Mieras sterk bekort moest worden, daar de tijd inmiddels al tamelijk ver verstreken was.

Ds. Mieras bepaalde de vengaderinig bij David, de man naar Gods hart, die in zijn leven tijden van vreugde en bhjdschap in God kende, maar ook van di'oeve klachten, wat wel 'blijkt uit izijn Psa'hnen, waarin de uitroepen o en och meerdere mialen voorkomen. Spreker wees er op, dat het ook voor ons allen nodig is iets van die levende klachten voor eigen hart en leven te m'Oigen leren kennen. Laten de tegenstanders dan maar zeggen, dat men driehonderd jaar te laat geboren is, maar als die klachten nog eens op de ziel gebonden mochten worden voor overheid en volk, voor huisgezin' en persoonhjk leven en wij er nog eens toe verwaardigd mochten worden met smeking en geween voor de Allerhoogste laag te mogen bukken en buigen, dan zou dit een onuitsprekelijk groot voorrecht zijn. Het is toch in onze tijd in geestelijk opzicht zo gesteld, dat er met alle recht van een aiun Nederland gespa-oken kan worden Er is een jagen naar het zien en 'zinlijke, een geroep om brood en spelen, «waarin 'de regering van ons land bet volk zelfs m.aar al te zeer tegemoetkomt en dit door haar maatregelen 'bevordert. Naar God en Zijn Woord wordt ecshter niet gevraagd. Godsdienst is er genoeg, maar waar wordt het ware '23uchten, het zich verootmoedigen voor God gevonden? Hoe profijteHjk zou het zijn aJs we eens in verzuchtingen en worstelingen tot Gods troon mochten naderen om de breuk van Neèriands volks, onze huisgezinnen en van ieder onzer persoonlijk te bewenen en voor God in de schuild te vallen met de bede:

Verzoen de zware schuld. Die ons met schrik vervult; Bewijs cns eens genade.

Hierop verzocht Ds. Mieras de vergadering de booigjbejaarde voorzitter der partij te willen toezingen de zegenbede uit Psalm 134, het 3e vers: „Dat 's Heeien zegen O'p u daal'", waaraan de vergadering spontaan staande voldeed.

De voorzitter dankte Ds. Mieras hartelijk voor het door hem gesproken slotwoord en voor bet laten toezingen van bet .genoemde psalmvers, om zich daarop nog met enkele gevoelvolle 'woorden tot de vergadering te nichten, waarbij bij gewaagde van de jarenlange aanhankelijkheid en trouw, die de partij hem bewezen had. Hij welkte voorts aUen op, niet op mensen te vertiouwen, ook niet op hem, maar op de Heere, Wie alteen alle eer toekomt en Die het zo waardig is door ieder geëerd, gevreesd en gediend te worden.

Op verzoek van de voorzitter werd alsnu gezongen Psabn 72 : 11: Zijn Naam moet eeuwig eer onitvangen", en wat er verder volgt.

Vervolgens beval de voorzitter de nu te houden 'kollekte met enkele woorden nofg eens aan en verzocht hij alle aanwezigen te blijven, opdat de kollekte zou 'kunnen plaats hebben onder het zingen van Psalm 84, de verzen 3, 4 en 6, en niet meer bij het vufcgaan aan de deur. Aan dit verzoek werd algemeen voldaan.

De opbrengst der beide koHekten overtrof alle verwaohtjngen. Zij brachten toch de uitzonderlijk hoge som op van ƒ 3.082.54. Daarbij komen dan nog een paar giften, één van ƒ 100.— van N.N. te Strijen, namelijk ƒ 50.— voor de Alg. Verg.; ƒ 25.— voor 'de partijkas en ƒ 25.— voor de verspreiding van „'De Banier", welke aan Ds. Zandt vóór de aanvang der vergadering ter band weid gesteld, en één van ƒ 5.—, welke door een onbekende ini de pauze aan Ir. van Dis werd gegeven, zodat er in totaal een bedrag van ƒ 3.187.54 wei-d ontvangen. Dit is vooiTwaar een zeer verblijdend resultaat, daar hierdoor toch het grootste gedeelte van bet kastekort over 1959, gedekt is. Van deze plaats zij allen, die door bun giften deze opbrengst hebben mogeflijk 'gemaakt, 'hiervoor hartelijk dank gebraoht. Er bHjkt opnieuw uit, dat de S.G.P.-ere veel voor de 'door de S.G.P. voorgestane beginselen over hebben.

Op ver'zoek van de voorzitter eindigde vervolgens Ds. Mieras oniet gebed en sloot de voorzitter de vergadering.

Hiermede behoorde deze Algemene V'ergadering tot het verleden. Afgevaardigden en leden spoedden zidh weer met behulp van allerlei vervoermiddelen naar bun haardsteden. Uit de gesprek-'ken, die opgevangen werden, bleek wel, dat men zeer voldaan'was over de .goed-SesJaagde vergadering.

Tot dit welslagen hebben ongetwijfeld ook de drie Utrechtse 'kiesverenigingen bijgedragen, waar toch de leden dezer kiesverenigingen voor - de regeling van allerlei zaken gezorgd hebben, zonder welke er van een goed verloop geen .sprake had 'kunnen 'zijn. Daarom brengen wij deze 'kiesverenigingen namens bet Hoofdbestuur lanigs deze «weg barte-Hj'k dank voor alles wat zij verrioht hebben, O'ok voor het tellen dei-kollekte, wat op Zffichzelf al een heel werk was, zij bet dan^ gezien de 'bijzonder hoge opbrengst, een zeer dankbaar werk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 februari 1960

De Banier | 8 Pagina's

De Algemene Vergadering der S.G.P.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 februari 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken