Bekijk het origineel

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenlands OVERZICHT

9 minuten leestijd

Veel belangrijk nieuws valt in dit overzicht aangaande het buitenland niet te vermelden. Nog steeds staan de regeringen der westeHjke en der oostehjke mogendheden tegenover elkander in de verhouding, waarin zij reeds zo geruime tijd gestaan hebben. De verzonden nota's, de partikuhere brieven, welke er gewi'sseld zijn, de reizen en ontmoetingen, welke er veelvuldig plaats gevonden hebben, en ook de besprekingen en kor^renties hebben daarin geen ingrijpende verandering gebracht.

Door de machtigen der aarde wordt nog immer gepoogd met gezamenlijk overleg tot ontspanning in de gespannen ver­ houdingen te geraken door wederzijdse ontwapening, zoo der dat men daartoe feitehjk één stap verder tot het doel gekomen is. Dit behoeft geen verwondering te baren als men er acht op slaat dat men dit zonder God en Zijn geopenbaarde Woord louter naar mensehjk inzicht en met mensehjk vermogen zoekt tot stand te brengen.

Dinsdag 15 maart is te Geneve de ontwapeningskonferentie bijeengekomen.

Daaraan nemen de regeringen van Amerika, Groot-Brittaonië, Canada, Frankrijk en Italië, Rusland, Polen, T.sjecho-Slowakije, Roemenië en Bulgarije deel. Men rekent er op dat deze konferentie lange tijd zal dmen. De Amerikaanse ambtenaren is zelfs medegedeeld, dat zij op een jaar onderhandelen zullen moeten rekenen.

De konferentie is naar gewoonte met een hoerastemming aangevangen. Van verschillende zijden is verklaard, dat de omstandigheden thans gunstig zijn, zodat men op een goede uitkomst mag rekenen.

Op de konferentie is het ontw-apenin'gsplan der westelijke mogendheden reeds bij de aanvang der konferentie ingediend. Dit plan voorziet in een geleidelijke uitschakeling onder toezicht vian chemische, 'bakteriologische en atomische wapens, en verder in een sterke besnoeiing van konventionele strijdkrachten, £ifschaffing van bepaalde typen raketten en toezicht op de produktie van alle andere soorten wapens. Ook een vreedzaam gebruik van de ruimte heeft het plan ten doel. Het plan sal in drie fazes verlopen.

In de eerste faze moet de internationale ontwapeningsorganisatie worden opgericht. Verder wü men dan komen tot vaststelling van de strijdkrachten van Amerika en Rusland van twee-en-eenhalf miljoen man, terwijl het aantal strijdkrachten, dat andere landen er op na mogen houden, nog niet is vastgesteld.

In de tweede faze wordt vastgesteld dat Amerika en Rusland 2, 1 miljoen man mogen hebben, terwijl on'der toezicht ook andere militair belangrijke landen niet boven een maximale sterkte in strijdkrachten zullen mogen uitkomen. Voorts zal ieder land de plaatsen van zijn raketbases en de plaatsen waar de raketten gemaakt worden moeten bekend maken, en ook de plannen om raketten te lanceren zullen in overeenstemming moeten zijn met overeengekomen criteria. Alle toekomstige produktie van splijtmateriaal moet tevens stopgezet worden. AUerlei soorten van kontrole zullen worden toegepast, onder meer die van de lucht uit, door mobiele troepen en radiokontrole.

In de derde faze zou men moeten komen tot kontrole op de produktie van raketten en kernladingen. Voorraden van verboden wapens zouden moeten worden vernietigd en reeds aangemaakt splijtbaar materiaal zou moeten worden gebruikt voor •vreedzame doeleinden. Strijdkrachten zullen tevens weder moeten worden verminderd.

In weerwil van het feit, dat president Eisenhower en premier Chroestsjef aparte boodschappen naar de konferentie gezonden hadden, waarbij Chroestsjef verklaarde dat zijn regering vastbesloten was algemene en totale ontwapening uit te voeren, heeft de konferentie reeds in de aanvang een teleurstellend verloop gehad.

Het oude spel begon weer. Alle komtnunistische delegaties, die daarop het woord gevoerd hebben, begonnen met een aanval op het ontwapeningsvoorstel der westelijke mogendheden. Zij verklaarden dat zij het ontwapeningsplaö van premier Chroestsjef, dat voorziet in een algemene en totale ontwapening in vier jaar, dat hij op 18 september j.l. in 'het Amerikaanse kongres uiteengezet en verdedigd had, als grondslag wilden be- schouwen voor de onderhandelingen.

Deze kommunistische verklaringen vv^erden ondersteund door een kommentaar van de radio Moskou, w^aarin gezegd werd, dat het westelijke voorstel een teleurstellende zaak was. Er is in de eerste faze van het plan, zo werd door de Russische radio gezegd, eigenhjk helemaal geen sprake van ontwapening, terwijl de ontwapeningsvoorstellen voor de tweede en derde faze zeer vaag geformuleerd zijn, waaraan de komimentator nog toevoegde dat heel het westelijke plan niet anders was dan het oude westelijke liedje.

Op de konferentie zeH had het bovendien ook nogal gewaaid tegen West-Duitsland. De Russische gedelegeerde Zorin ontstak in zijn rede een storm tegen dat rijk, waarin hij beweerde dat er nog steeds krachten zijn die niet alleen ontwapening tegen staan, maar ook bovendien de bewapeningswedloop nog verstei-ken. Hij achtte zijn beweringen bewezen door de voorbereidingen voor een gezamenlijke atoomstrijdkracht van het Noord-Atlantische pakt en de regelingen voor de vestiging van Westduitse inlilitaire bases in Spanje.

Inmiddels heeft de Russische afgevaardigde Zorin op de konferentie te Geneve medegedeeld, dat zijn regering voorstelde haar eigen strijdkrachten en die van Amerika en het kommunistische China te verminderen tot een omvang van elk 1.700.000 man in een tijdsverloop van 12 tot 18 maanden.

De Amerikaanse gedelegeerde Enton verklaarde in een officieel besloten werkvergadering, dat men onmiddellijk drie ontwapeningsmaati'egelen zou kunnen nemen. 'Deze maatregelen rijn: een verbod op kernwajjcns in de kosmische ruimte, verifikatie van de lancering van raketten, en stopzetting van de produktie van splijlibaar materiaal voor militaire doeleinden.

Hij leverde bovendien kritiek op de termijn van vier jaar in het Russische ontwapeningsplan, waaraan hij toevoegde, dat de ontwapeningbesprekingen in het verleden misschien mislukt zijn omdat men te veel in korte tijd wilde tot stand brengen.

De kommunistische afgevaardigden herhaalden hun oude beschuldiging, dat het de regeringen der westelijke mogendheden niet te doen was om tot een volledige ontwapening te komen, wat de westelijke afgevaardigden met nadruk tegengesproken hebben.

De westelijke gedelegeerden zeiden, dat in de derde en vierde faze van het westelijke plan de nationale strijdkrachten worden beperkt tot een niveau, dat vereist is voor handhaving van de binnenlandse veiligheid. Hiertoe strekkende maatregelen zullen dan samen moeten gaan met de opbouw van een internationale pohtiemacht voor handhaiving van de wereldvrede.

Uit het op de konferentie verhandelde valt af te leiden, dat er weder oude koeien nit de sloot zijn gehaald, oude beschuldigingen zijn geuit en dat er betrekkelijk niets nieuws is te berde gebracht, en dat als het er op de konferentie verder zo naar toe gaat, men na een jaar vergaderen niets verder ten aanzien van de ontwapening gevorderd is.

Niet slechts op de konferentie te Geneve is men druk in de iweer om door ontwapening de spanning onder de volken - weg te nemen, maar ook de toonaangevende staatsHeden evenzeer. Met het oog daaroip en al evenzeer met het oog op de in mei komende topkonf eren tie zijn velen hunner gedurig van huis en op reds om met een kollega in het één of andere land besprekingen te voeren. Premier Ghroestsjef neemt onder de reizenden een voorname plaats in. Zijn voorgenomen bezoek aan Frankrijk en de ontmoeting miet president De Gauile heeft hij echter vanwege de griep moeten uitstellen. Men heeft uitgerekend dat het uitstel van het bezoek alles bijeengenomen een schade van zeven tot acht miljoen gulden heeft veroorzaakt.

De regering heeft duizenden hotelkamers gereserveerd voor Ghroestsjef en zijn gevolg en voor de Franse en buitenlandse journalisten. De kommunisben hebben eveneens duizenden hotelkamers gehuurd om Ghroestsjef te kunnen toejuichen. Er waren reeds tienduizenden gendarmes in Parijs aangekomen en alle voorzieningen waren getroffen voor hiui verplaatsing daarna naar de bedreigde departementen. Er waren voor miljoenen francs bloemen besteld, terwijl ook enkele chef-koks bleven zitten met de voorraden voor het galadiner, dat Ghroestsjef aangeboden zou worden en voor een koud buffet voor 5000 genodigden in het Elisée, en een koud buffet voor journalisten en een lunch voor de Franse en buitenlandse persverenigingen.

Daaraan viel echter niets te doen Het bericht, dat de Russisch© premier griep had en zijn bezoek aan Frankrijk, dat dinsdagmorgen 15 maart had moeten beginnen, moest uitstellen, werd aan de daaraan voorafgaande zaterdagavond laat door de Russische ambassadeur medegedeeld aan de Franse minister van buitenlandse zaken Gouve de Murville, die onmiddellijk president De GauUe, die op dat ogenblik een onderhoud had met de Engelse premier Maemillan, in kennis stelde.

Het bezoek van Ghroestsjef werd met onderling goedvinden van de Russische en de Franse regering nu van 23 maart tot 3 april vastgesteld.

De Westduitse bondskanseher heeft zich ook typ reis begeven, en wel naar Amerika, waar hij een onderhoud gehad heeft met de Amerikaanse regeringspersonen en met de premier van Israël, Ben Goerion, dat tot beider genoegen verliep.

Vóór zijn vertrek uit Washington naar Los Angeles heeft hij verklaard, dat hij er volkomen over gerustgesteld is, dat de westelijke regeringen eensgezind zullen zijn op de in mei plaats hebbende topkonferentie.

Hij zeide: Ik ben er van oveituigd, dat de topkonferentie een eenheid van de westelijke mogendheden te zien zal geven, welke zo sterk is, dat de Russen haar eenvoudig niet over het hoofd kunnen zien; waaraan hij toevoegde, dat de vrije volkeren, zo zij verenigd blijven, sterker zijn dan de kommamisten. Dit is de reden — zo vervolgde hij — waarom de kommunisten altijd trachten deze eenheid te verbreken, wat Ghroestsjef bij zijn bezoek aan De GauUe ook zeker zal proberen te doen.

Bij het afscheid van Dr. Adenauer uit Washington heeft ziöh een onaangenaam incident voorgedaan.

Enkele minuten nadat Dr. Adenauer zijn handtekening had geplaatst in het gastenboek van het nationaal museum te Washington, heeft een tot dusver onbekend gebleven persoon er twee vette hakenkruisen boven getekend.

De Amerikaanse minister van buitenland^ se zaken 'Herteir heeft verklaard geschokt te zijn over het aanbrengen van de nazitekens in het gastenboek. Hij zeide dat het een lage, onvergeeflijke daad is, welke niet op de bondskanseher neerkomt, maar op de abnormale persoon, die er voor verantwoordehjk is.

Deze daad van vandalisme, zo merkte minister Herteir tevens op, is des te afschuweKjker, gezien het aktieve verzet, dat Dr. Adenauer heeft gepleegd tegen de nazibeweging, welke hij steeds veroordeeld heeft, en zijn waardig leddersöhap over het na-oorlogse Duitsland langs een weg van vrijheid en demokratie.

Dr. Adenauer heeft in Amerika op een lunch met de pers het denkbeeld geopperd een volksstemming in West-Berlijn te houden, voorafgaande aan de topkonferentie tussen de regeringshoofden van de westelijke en de oostehjke mogendheden, ten einde te demonstreren dat de Berlijnse bevolking de aanspraken van de Sovjet-Unie absoluut verwerpt.

In dit stieven van Dr. Adenauer wordt een streven gezien om zoveel mogelijk eventuele konsessies betreffende Berlijn tegen te houden.

Het officiële Oostduitse orgaan heeft in een artikel het plan van Dr. Adenauer om een volksstemming in West-Berlijn te houden verworpen.

Uit dit alles kan men opmerken, dat de bestaande tegenstellingen nog steeds onverzwakt bestaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 maart 1960

De Banier | 8 Pagina's

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 maart 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken