Bekijk het origineel

Belastingverhogings voorstellen door de Tweede Kamer aanvaard

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Belastingverhogings voorstellen door de Tweede Kamer aanvaard

4 minuten leestijd

Zoals wij de ATiriige week mededeelden, werd de beraadslaiginig over het wetsomtvverp tot verhoginig der grondbelasting en der personele belasting op veraoek van minisiter Zijlstra 'gesohoirst, nadat door de heer Lucas (K.V.P.) een motie •was aangekondigd, waarin om uitstel der beraadsla^ging zou worden ge\Taagd', opdat de voorgesteldie belastiUigverhogingen bezien zouden kunnen worden in verband met de door ministea-Zijktra gedane toezegging inzake verlaging dea-belastingen, een toeasagging, die overigens neg maar uiterst \'aag was. De heer Lucas diende deze motie even laiter ook in, maar omdat h? t verzoek \'an ministeir Zijlstra voorrang had, kwam de motie niet in stemming, diocii werd de stemming, indien deze nodfflg was, tot een latere daitiim uibgesteld.

Minister Zijlstra heeft intussen deze ranigelegeniheid in de ministerraad ter spraifce gebracht. Het resultaat hiervan wa: s. dat de regering voet bij stuk hield en er op bleef staan, dat de belasJinigsvoorstelïen zo spoedig mogelijk zouden behandeld worden, daar zij dieze voorstellen als één aeheel met de 'huurverhoging wienste aan te merken.

De regering maakte haar stendpa.imt ken­ baar in een brief van de ministefr en de staatssekreitaiis van Financiën, waarin deze onder m'eer opmerkten, dat het nadere beraad de regering geen aamileidinig had igegeven van standpunt te veranidaren, daar zij een verw^rpinig van haar voorstel tot verhoginig der grondbelastina; niet met haar verant\^xx)rdeiijJdieid in overeenstemming zou kunnen brengen. Dit betekende derhalve, dat als de Kamer de voorgestelde verho'ginig d'er grondbelastinig zou verwerpen, de regerimg daaruit haar konisekwenties z»u trekken, of duidelijker 'gezegd, dat er dan een kabinetskrisis zou ontstaan. De regering werkte dus ^v©l met grof geschut, al verzachtte minister Zijlstra de zaak wat door op te merken, dat het ..onaanvaairdbaar" der regering niet betrekking had op 'het uitstellen der behandeimg tot het najaar, maar op de eventuele verwerpinlg der belastingvoorsteUen, vooral van de verhoiging óer igrondbelastiiLg. Uit de Kamer werd op deze houding der regering vrij sterike kritiek geleverd, vooral van de zijde der K.V.P.. wier woordvoeider. Prof. Romrne, verMaarde, dait naar zijn meninig de regering het uiterste middel van het .onaanvaardbaar" ten onrechte had gebniifct. zowel in principiëeil aJg in finan cdeel opzfcte. Volgens ihem was möt deae zaak 'geen groot politiefc gewicht gemoeid. Hij was dan ook van oordeel, dat die regering een verkeerde weg was togeslaigen, een weg, die in strijd is met die betekenis van het gemeen overleg Êussen regering en Kamier. Voorts liet Prof. Romme hierop nog een soort dreigement volgen door te verklaren, dat, ais die ragering op deae weg zwu voortgaan, dit onvermijdelijk tot grote moei. lijlahedien zai ledden.

De motie van de heer Lucas, die, voordat de beraadslaginig kon begininen, om staatsireahteüj.ke redienien eerst was ingetxoMcen, werd daarna weer ingediend met dit verschil, da.t zij nu niet meer de med'& ondertekening droeg van de teren van de Wetering (C.H.) en van der Kieft (A.R.), doch van die proitestajits-diristelijke firafctias alleen die van de heer Bieuwenga (A.R.). De motie werd dan ook met 78 tegen 50 stemmen verworpen. Vóór stemidlen de K.V.P., de S.G.P., de heer Bieuwen^ als enige van de A.R., vier leden van de V.V.D. en de kommuiraisten.

Het wetsontwerp tot verhogimg der grandibelast'ing werd daarna, doordat de K.V.P. onder aanvoerinig van Pixïf. Ron> rriie en ook de V.V.D.-ledien, die voor uitetel der tehandeling gestemd hadden, door de kiueën gingen, «> nder hoofdelijke sterrmiing aangenomen. Alleen de staatkundig gereformeerden en de kotomunisten vertaodhten aantekening, dat zij geacht wrilden wxwden te hebben tegengestemd.

Een amendement van de heer Hofstra (P.v.d.A.), dat 'beoogdie de opbrengst van de verhoging der igrondbeiasting aan de gemeenten teri goede te doen komen, daar het bedraig dezer verhoging in 1955 aan de igemeenten ontnomen was, kon geen meeaiderheid halen. Met dte P.v.d.A. stemden bij zitten en opstaan de S.G.P.-kamerledien, alsmede de pacifisten en kommnmisten voor het amendement, diooh aangezien de meerderheid er tegen bleek te izijn, was het verworpen.

Met een tweede amendament betreffenr de de personele belasting, had de heer Hofetra echter suooes. Hoewel de staatssekretaiis het ontraadde nam de Kamer hat 2]onder hoofdelijke stemminig aan. Hoewel dit een verbetering inhield, "/ar2»ohten - de S.G.P.-kamerleden ook hierbij om aantekening, dat zij wensten geacht te worden te heibben tegengestemd, daar het geamendeerde vooistel toch ook nog belastingverhagin)g ia-Meid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 maart 1960

De Banier | 8 Pagina's

Belastingverhogings voorstellen door de Tweede Kamer aanvaard

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 maart 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken