Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

7 minuten leestijd

oom koos

Beste neven en nichten!

Ditmaal beginnen wij met 't geven van de nieuwe raadsels van

OPGAVE 630

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit het boek Handelingen bestaat uit 80 letters. WeHc tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is? 9 59 50 25 46 67 13 29 is de profeet, die profeteerde over de dorre doodsbeenderen. 65 11 35 26 21 51 werd in een leeuwenkuil geworpen. Ben Ik zo lange 39 63 75 met ulieden? (Joh. 14). Labans zuster heette 20 28 41 4 18 52 36. Noach's eerste zoon heette 68 1 37. 10 17 72 2 niet over Mij, maar over uzelf. Nochtans heeft Mijn volk Mij 54 19 77 57 47 34 60 14 (Jer. 18). De apostel 5 76 44 45 64 31 70 12 wordt de apostel der liefde genoemd. Ce priester zal nemen 78 58 22 33 56 4 14 hout (Numeri 19). Gij zijt 69 38 71 66 73 55 14 74 onder de vrouwen. 49 42 61 is een kleur. Wij zijn de verachting veel te 62 79 48 (Psalm 123). Maar de 16 6 3 wandelt in de duisternis (Prediker 2). 32 23 is een muzie'knoot. Een 53 40 80 15 is een .plaats der verkwikking in de woestijn. Want de Heere, de almachtige God, 30 24 haar Tempel. 7 8 en 27 zijn drie gelijke letters (eerste letter van de naam van een •Egyptische hoveling).

2. ^Noem de naam van: a. Jozefs schoonvader. b. de vijfde zoon van Jakob en Lea. c. de purperverkoopster van Thyatire. d. de spelonk waarin David en zijn mannen verbleven. e. een jong evangelist. f. de man van Bathséba voordat David haar tot vrouw had. g. de vrouw, die lachte toen haar een zoon beloofd werd. ,

3. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Markus 16: a. Maar wordt vervuld met de Geest. b. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. c. Van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. d. Zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. e. Zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons. f. I'k kan niet spreken want ik ben jong.

Ouderen:

1. Maak uit: RAiMSiESLAiBANFBNAHUTNUTSA . SA twee namen van personen, één uit het Oude en één uit het Nieuwe Testament, en twee namen van vrouwen, beiden uit het Nieuwe Testament.

2. Zoek uit elk der onderstaande zinoen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het eerste boek aan de Korinthiërs, na hoofdstuk 14: a. Want de poort is eng en de weg is nauw. b. iDe wijn is beroerd, vol mengeling, en Hij schenkt daaruit. c. Ik moet heden in uw huis zijn. d. 'De dagen des mensen zijn als het gras. e. De koning zelf wordt van het veld gediend. f. !De zonde zal over u niet heersen.

3. 'Een tekstgedeelte uit het boek Markus bestaat uit 81 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: 'De broeder van Martha en Maria heette 2 25 8 63 56 69 75. 5 53 70 73 48 37 28 is het boek der geboorten. Abrahams tweede vrouw heette 59 12 34 50 56 66. 17 78 9 45 69 40 was een apostel, uit het geslacht van Benjamin. Toen werd onze mond vervuld met 26 3 76 68 6 61. Opdat onze 35 42 71 19 22 zijn als planten (Psalm 140-150). Anders had Hij dikmaals moeten 51 36 41 60 81 (Hebr.). Het 10 15 55 44 54 dezes tegenwoordigen tijds is niet te waarderen tegen de heerlijkheid. 65 33 43 16 47 was een hogepriester ten tijde van David. iNiemand was waardig dat boek te openen en te 11 38 49 80 7 (Openb.). iDe leraren moeten Gods Woord recht 1 13 46 62 21 24 {2 Tim.). Kiest u heden wie gij 79 57 30 58 23 18 zult. 14 72 31 gij ook om mij te oordelen naar de wet (Hand.). IDe 19 53 20 53 67 6 4 vertellen Gods eer. Een 77 19 52 32 wordt niet gered door grote kracht. 39 64 en 74 zijn drie zelfde letters (raden). 27 is de laatste letter van de moeder van Chiljon.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. Thans gaan wij beginnen met een verhaal over

DE LOLLARDEN

1.

Weinigen, misschien wel niet één van jullie, zullen van de naam lollarden gehoord, noch minder iets er over gelezen hebben. iDaarom willen wij eens nader bij deze groep van mensen stilstaan, waarbij dan zal blijken, dat ae toch ook weer niet zo erg onbekend zijn. Wij verplaatsen ons dan naar de veertiende eeuw, toen heel Europa zich nog onder de geestelijke heerschappij van de paus van Rome bevond en het nog wel een paar honderd jaar zou duren vóór en aleer God in 'Duitsland de man verwekte, die als middel in Zijn hand moest dienen om de pauselij'ke stoel op tzijn grondvesten te doen schudden en Zijn Woord wederom als een licht in de landen van Europa te doen schijnen. Dit wil echter niet zeggen, dat er, voordat Luther optrad, gesn personen zijn geweest, die het met Rome's leer niet langer konden vinden en ook van de paus niets wilden weten. 'Die zijn er wel degelijk geweest. We noemen slechts de Waldenzen, en dan mannen als Wicleff in Engeland, op wie wij in het vervolg, nader terugkomen.

Ook mene men niet, dat zij, die de 14e en l'5e eeuw tot de r.k. berk behoorden, allen met zoveel liefde voor de roomse priesters bezield waren. Verre was het daar - vandaan. Een zeker geschiedschrijver merkt hierover in zijn boekwerk op, dat de grote massa des volks in schromelijke onkunde voortleefde en vasthield aan de voorschriften der kerk uit vrees voor de eeuwige straf en omdat de zaligheid, naar zij meenden, niet anders te verkrijgen was dan door de hand der priesters.

De priesters zelf echter werden, zo gaat de schrijver voort, óf gehaat, óf men berustte met doffe gedweeheid in de ondragelijkste toestanden, waarin schaamteloze geestelijken en luie monniken de kerk brachtenr Bijgeloof, toverij, hekserij en geloof aan verbintenissen met de duivel tierden welig.

Er waren er echter ook in die dagen, die zich met dit alles niet verenigen konden en een open oog hadden voor de algemene geesteloze toestand van de kerk. Het waren ernstige lieden, die bekommerd waren over het heil hunner onsterfelijke zielen, en die ook voor hun naasten veel over hadden. Zo trad er in het midden der 14e eeuw een groep op, die de naam van Fagellaaiten droeg. Deze naam is afgeleid van een latijns woord, dat geselen betekent. Deze mensen trokken als boetelingen met bedekte hoofden de landen door onder het zingen van aangrijpende boetezangen, terwijl zij zic'hzelf voortdurend op hun ontblote rug geselden. Van 'de paiis wilden deze lieden niets weten. Zij noemden hem zelfs de antichrist, terwijl zij ook de kerkdiensten verachtten en de sakramenten van generlei waarde achtten. Van Rome's leer hadden zij dus niet veel meer overgehouden dan de opvatting, dat de mens door zelfkastijding en goede werken zelf de zaligheid kan verdienen.

Een andere groep van personen, die ook in die tijd van zich deed horen, droeg de naam van lollharden of ook wel lollarden. De personen, die tot deze groep behoorden, traden gematigder op dan de bovengenoemde flagellanten. Zij hielden zich voornamelijk 'bezig met het verplegen van zieken en het begraven van doden in tijden van besmettelijke ziekten, die toen veelvuldig voorkwamen. Vooral de zogenaamde zwarte dood richtte in het midden der 14e eeuw grote verwoestingen aan. Wanneer nu de lollarden de doden begroeven, hadden zij de gewoonte daarbij op treurige en gedempte toon boetezangen te zingen. Vandaar hun naam, welke afgeleid is van lallen of lollen, wat zacht zingen betekent. Vanuit Antwerpen togen zij naar Nederland en ook naar Duitsland, waar zij vooral in de steden gewoonlijk zeer welkom waren met het oog op de hulp, welke door hen bij ziekte en begraving verleend werd. De roomse geestelijkheid en de bedelmonniken waren eöhter allerminst op hen gesteld, daar zij in hen een bedreiging zagen voor hun inkomsten.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 april 1960

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 april 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken