Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BUITENLANDS OVERZICHT

9 minuten leestijd

De onrust is nog toegenomen. De oorzaak er van is het neerschieten van een Amerikaans vliegtuig. 'Dit heeft hee)l wat pennen ia beweging gebracht. Eventjes heeft men nog geprobeerd dit van Amerikaanse zij'd'e te verdoezelen. Maar spoedig heeft men het feit ook van die zijde toegegeven. Door het vele gewag, dat men over deze aangelegenheid gemaakt heeft, is geheel op de achtergrond geraakt dat 'de Zwi'tserse regering op staande voet twee Russen het verblijf in Zwi'tserlanid heeft ontziegd omdat zij zich aan spionage schuldig gemaakt hadden.

Men heeft va'U 'de aanvang af deze aangelegenheid hoog opgenomen.

De Russische regering heeft de Amerikaanse zaakgelastigde te M'oskou een nota overhamtdigd, waarin zij krachtig protesteert tegen het overvliegen van haar gebied door een Amerikaans vliegtuig, een Lockheed U 2, die op 1 mei jongstleden omlaag werd geschoten.

Door het uitvoeren van dergelijke vluchten goed te keuren, veiergert de Amerikaanse regering de toestand slechts. De nota stelt de vraag, boe dit Amerücaainse optreden in overeenstemming kan worden gebracht met de verklaring van de Amerikaianse Üeiders, te streven naar ©en verbetering van 'de Amerikaans-iRussi'Sche betrekkingen.

De jongste handehegen van de Amerikaanse 'autoriteiten wekken de in'druk, dat zij terug wiUen naar de felste periode van 'de koude oorlog, en dat zij er op uit zijn de in'temati'Onale sfeer te vergiftigen vóór de topkanferentie.

De 'Russische minister van buitenlandse ziaken, Gromyko, heeft verklaard, dat Ru'Siland het Amerikaanse voorstel voor inispektie uit de 'lucht niet kan ajanvaarden, omdat de Verenigde Staten van Amerika slechts de bedoeling zouden hebben te spioneren. Hij verklaarde tevens, dat het luchtruim boven Rusland gesloten zal bhjven. Hij heeft tegenover buitenlandse korrespondenten op ©en tentoonstelling van wrakstukken van het Amerikaanse vliegtuig verklaard, < fet het vliegtuig afkomstig was van een basis in Turkije en dat Pakistan en Noorwe^ gen medephchtig zouden zijn. Hij noemde de vlucht van het toestel een daad van agressie.

Van zijn kant heeft president Eisenhower de affaire met het neei'schieten van het Amerikaanse vliegtuig nog al kalm opgevat. Hij heeft verklaard, dat de Amerika'nen niet af kunnen zien van de spionage vluchten, - willen zij niet een tweede 'keer 'door een onverhoedse overval uit de lucht verrast worden. De Amerikaanse regering zal dus 'doorgaan met het spioneren uit de lucht, waartoe zij met het oog op de veiHgheid zich genoodzaakt ziet.

Hij verklaarde niet gebrand te zijn op ©en bezoek aan Rusland, maar zeide nog steeds bereid te zijn naar Rusland te gaan, maar voegde er aan toe: indien Chroestsijef zijn invitatie niet handhaaft, vind ik het ook best. Ik kan mijn tijd elders nuttiger besteden.

Het is later gebleken, dat Chroestsjef tijdens zijn perskonferentie in het Gorki Park in Moskou de toedracht der zaken veel feller en scherper had gesteld dian volgens de eerste persberichten het ger val was. De Russische censuur had aanvankelijk ©en veel gematagdfer over2dcht van Chroestsjefs woorden doorgelaten. Hij heeft namelijk gezegd, dat hij het vertrouwen in president Eisenhower — wat overigens toch wel niet groot geweest zal zijn — geheel - verlaren had, en zich bepaald' beledigend over president Eisenhower uitgelaten.

Chroestsjef •waarschuwde de westelijke mogendheden, dat Rusland ingeval van nieuwe verkenningsvluchten boven het Russische grondgebied de, .bases, vanwaar de vhegtuigen zouden opstijgen, zou vemietigen, en 'dat betekent ooriog. Van de and'ere kant wilde Chroestsjef de zaken niet op de spits drijven. Wij beikijken, zo zeide hij, deze dingen nuchter en realiseren ons, dat zelfs de felste polemieken te verkiezen zijn boven oorlog. Presd'dent Eisenhower verklaarde, dat wanneer hij niet welkom zou zijn in Moskou, hij zijn reis maar Japan en andere Aziatische landen zou uitbreiden, Jietgeen tot dusver niet mogelijk gebleken •was in verband met zijn langdurig ver blijf in 'Ruslan'd. Maar de president voes de er aan toe, dat hij 'groot belang aan zijn tegenbezoek aan Rusland blijft hech ten.

Het Amerikaanse ministerie van buiten landse zaken heeft een nota over het in cident met het verkenningsvliegtuig na» Moskou gezonden, waarin de spionasevlucbten worden verdedigd als een onaaogename, maar vitale noodzaak in een verdeelde wereld.

De Amerikaanse regering ontkent, dat de verkenriingsvlucht een agressief doel had. Zij verklaart, dat de wijze waarop de Russische regering de kwestie heeft behandeld, twijfel doet rijzen aangaande de bereidheid van de Russische regerine om d'e spanning op de topkonferentie te Parijs te verminderen.

De Engelse premier MacmiUan, die zicli ook over het spionagegeval heeft uitaeiaten, verklaarde dat spion'age geen oorza'ak, maar een gevolg was van achterdocht en spanning tussen de grote mogendheden.

Overigens is wederzijdse spionage aan de orde van de 'dag. Vorig jaar zijn in West-'Duitsland 264 Russische spionnen gearresteerd, die 790 opdrachten hebben vervuld. In 1958 waren 204 spionnen gearresteerd. Dit maakte het Westduitse ministerie van buitenlandse zaken dfezer dagen bekend, mm of meer als antwoord op dtei opmerking van de Russische minister van 'buitenlandse zaken, Gromyko, dat 'de gehele gedachte van spionage strijdig is met de politiek van de Russische regering.

Behalve 'de 264 spionnen, die vorig jaai werden achterhaald, heeft de Westduitse reigering 2325 agenten van de Oostduitse inhohtingendienst opgepakt. Op het 'Ogenblik bevinden zich naar schatting nog 16.000 kommunistische spionnen in West-Duitsland,

De Russische regering heeft het spionagegeval wel heel hoog opgevat en zoekt dit op allerlei wijzte voor haar propaganda uit 'te buiten. Het bezoek, dat de opperbevelhebber van de Russische luchtmacht aan Amerika zou brengen, is zelfs afgelast. iDit heeft 'de Amerikaanse luchtmacht bekend gemaakt. De Russische maarschalk zou één dezer dagen in Washington aangekomen zijn. Hij heeft geschreven diat het beter is zijn bezoekt uit te stellen tot een meer geschikte datum 'in het 'licht van de jongste gebeurtenissen.

In een nota aan de regeringen van Noorwegen, Turkije en Pakistan heeft de Russische regering krachtig geprotesteerd tegen het gebruik maken van bases in deze landen door Amerikaanse spionagevliegtudgen.

Premier Chroestsjef bad reeds en^ge |f| tevoren er mede gedreigd 'dat faasös, waar vandaan spionagevhegtuigen opstegen, van 'de kaart geveegd zouden •warden. 'De nota heeft in iets gematigder taal nog eens hcrhaaild, dat de Russische regering alle mogelijke kracht bezit om bases, die gebruikt •worden voor het uitvoeren van agressieve daden tegen Rusland, eventueel onschadelijk te maken.

Van de regering van Noorwegen is bij de. Amerikaanse regering een protest ingediend in verban'd met het incident met het spionagevliegtuig, dat onderweg 'van Pakistan naar Noorwegen boven Siberil; was neergeschoten.

Het incident met het Amerikaans-Russisch spionagegeval is koren op de molen van de Chinese kommunistische partij g^ weest. Zij heeft niet nagelaten de Russische regering er van te overtuigen, dat het nutteloos en verkeer'd as te onderhandelen met ©en verraderlijke natie als "^ Amerikaanse is. Zij is er altij'd fel tegeö opgekomen om enig verfcrou'wen te stalen in regeringen, die als imperi'alistische en kapitalistische staten door haar wor- den beschouwd. Bij voortduring valt zij 7, e!rika aan, verklarende, dat het noodtelijk is 'het Chinese volk te waairschu-=0 tegen het permanent en urgent geaji dat er van de zijde van de Ameiilaan'ss regering bestaat, welke zij van op-Ijtsing tot oorlog beschuldigt. Volgens kaar zou het tot een ramp leiden, wan-„eer de strijd tegen Ameiika niet cwiver-Hddelijk gevoerd zou worden. Zij acht let ciiverantwoordelijk, te geloven in vreedzaam bestaian van het kapitalis-Aoh stelsel naast dat van het kommunis-. Zij is het dan ook allesbehalve eens i Chroes'tsjef, toen deze verklaard > ft dat ook wanneer het kapitalisme r in een deel van de wereld bestaiat, jf een wezenlijke miogelijkheid bestaat om de oorlog uit te bannen. De Chinese (egering ontkent dit telkens en telkens (veer en 'laat geen pogingen na om Chioestsjef tot haar opvatting over te halen.

Er bestaat dus eigenlijk ©en zelfdfe verschil van mening tussen Chroestsjef en Mao Tse Toeng als er vroeger tussen Trotzki en Stalin bestond. Deze stond er )p, dat het bevorderen van de wereldrelolutie minstens even sterk betracht diende te worden als de opbouw van het bmmunisme in Rusland. Stalin echter wilde allereerst door akkoorden met de Isapitalistische landen, in 1922 met Duitsland, later met de Fransen en de Engelsen, daarna met Hitler, het nationale bestaan van Rusland beveiligd hebben. Thans is ook Chroestsjef het er om te doen de welvaart van Amerika in te en en zo mogelijk voorbij te streven, dus het nationale levenspeil van het Russische volk te verheffen. De Chinese regering is het bovenal er om te doen om de wereldrevolutie zo snel en zo spoedig mogelijk tot stand te brengen. Zij zal niet rusten alvorens zij ddt doel bereikt heeft, wat echter volstrekt niet wil zeggen dat Chroestsjef er ook ndet uit is om de wereldrevolutie tot stand te brengen. In dit opzicht valt er al evenmin staat op hem te maken als op de Chinese regering. 'Het is slechts een bvestie van taktiek.

Chroestsjef heeft zich reeds naar Parijs begeven. Men kan wel aannemen, dat hij dat niet gedaan heeft, omdiat hij volgens zijn zeggen Parijs zulk een aangename stad vindt om er te verblijven. Maar stellig heeft zijn vervroegd vertrek wel de bedoeling om nog eens een apart onderhoud met president De Gaulle te hebben. Bij zal wel pwpoberen om nog een wig te drijven in de samenwerking van De Gaulle met de geallieerden. Algemeen \vordt aangenomen dat hem ook ditmaal oiet 'gelukken zal wat tot dusver immer op een mislukking is uitgelopen.

Het zijn wed zeer bijzondere omstandigheden, waaronder de zo lang door Chroestsjef begeerde topkonferentie zal plaats vinden. Des Heeren diag wordt daarbij danig ontheiligd. iDeze ontheiliging vreest men niet. Dat is wel bijzonder erg en ennstig. Dat zail niet onbezocht en ongestraft geschieden. De uitspraak van de psalmist is hierop ten voUe toepasselijk; „Waarom bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aairde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen Zijn Gez^de, zeggende: Laat ons him baa'den verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal laohen; de Heere zal hen bespotten”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 mei 1960

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 mei 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken