Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

6 minuten leestijd

Het afgelopen jaar gaf ©en droge zomer en een droog najaar te zien. Wij weten alen, dat dit voor de landbouw en veeteelt 'grote nadelen heeft opgeleverd, zodat zelfs van regeringswege steun werd verleend aan die bedrijven, die het ergst van de droogte hadden o-eleden. Minder bekend is echter, dat deze toestand enonme moeilijildieden veroorzaakte bij het goederenverv'oer van de Benelux-'havens naar Duitsland en Zwitserland en terug.

Immers, ook in deze sektor had het uitbhjven van regen geweldige gevolgen. Tot 'begin augustus ging de vaart no'g best, doordat aan de Bovenrijn regelmatig zware on^veders losbarstten, •waardoor de Rijn regebnati'g u^erd gevoed. Vanaf midden augustus tot eind deoember viel er bijna geen regen, zodat gedurende deze tijd de waterstand O'p de Rijn voortdurend daalde.

In de m.aanid oktober werd een katastrofaal lage stand igenoteerd, waardoor de vloten der Rijnoeverstaten •wegens de geringe diepgang maar voor 50 % konden worden afgeladen.

In november trad een 'tijdelijke verbetering in door enige regen in Zwtserland. Daarna daalde de waterstand weer, tot omstreeks Kerstmis een zeer lage stand werd bereikt.

Het zal een ieder 'duidelijk zijn, dat deze situatie voor alle betro'kkenen van 'geweldige betekenis is. De stiwom' aan massagoederen, kolen, ertsen, fosfaat en igraan kwam vrijwel onverminderd over onze zeehavens binnen en de Reders zaten met het grote probleem hoe deze stroom aan goederen moest wor-'den op'gevangen en naar het achterland getransporteerd.

Een dergelijke situatie geeft enorme spanningen op de vxachitenmarkt daar de reders hun tekort aan scheepsruimte, moeten aanvullen met het charteren van partikuHere scheepsruimte, die hiervoor overeenkomstig de gespaimen marktsituatie m, oest worden betaald.

De industrieën in het achterland, die de 'goederen ontvangen, m-oeten reusachtige vrachttoesla'gen betalen op hun goederen in de vorm' van laagwatericosten, alsmede voor opslagkosten van die hoevee'lheden, - waarvoor geen scheepsruimte was te vinden.

De 'disiponenten der Rijnrederijen, dit zijn de mensen, die de 'dispositie of indeling d'er schepen oo'der hun verant-%voording hebben, gaan in zon tijd onder extra zorgen gefo'ukt Zij moeten er o.a. voor zorgen dat er steeds W-doende scheeipsruimte aan'wezitr is om de zeeboten te bedienen, terwijl zij tevens moeten bepalen 'hoe diep een schip ten hoo'gste mag worden beladen, om geen risiko te 'lopen, onderweg aan de grond te geraken.

U zult begrijpen welk een verademing er in de Rijnvaart kwam toen omstreeks Kerstmis er aan de B'Ovenrijn een sterke regenval intrad en de Rijn ^veer tot een normaal bevaarbare rivier werd.

Van alle zijden, door beelcjes en kanalen, stroompjes en zijrivieren wordt het water dan naar 'de Rijn .geleid, die weer tot een machtige stroom aanzwelt.

Sindsdien is de rivier steeds weer door nieuvi'e regens en smeltwater gevoed, zo'dat het eerste halfjaar van 1960 bij •behoorlijke diepgang kan •worden gevaren.

U zult 2ddh welhcht afvragen, wat dit nu m'et onze partijmiddelen te ma'ken 'heeft. Op zi'ohaelf igenomen niets, of het moest zijn, - dat de partiibuiiere schijpper, die ons beginsel toegedaan is, uit zijn 'gsnote winst uit het naijaar of uit •zijn guns'ti'ge resultaten van het eerste halfjaar 'Onze partijikas •eens 'gunstig ziou 'gedenken. Overigiens moet het VXXM-een buitenstaander wel interessant zijn om eens kennis te nemen van de pixDblemen waaimede de Rijnvaart in zulke daigen heeft te worstelen.

Maar ik zie hieiin een mierkwaandige parallel met onze partijkas. Door de enorme verSd'ezin'gsaktie in 1959, ontstaan door de tussentijdse Kamerontbindiinjg, moesten grote siommen worden aangewend, idie onze draagkracht bijna te boiven ginigen. Dooidait de verantwoordslijfce disponent \'O0!r2ichtig man/Oievresiide, zag hij nog net kans •om niet aan de grond te kiomen, ofschoon de stanid dar partijinadideilen zeer 'laag wei*d. Toen. de krui'tdiaimip van de verkaaainigsveildislaig was opgetaxjldcen, beiioefd© uw penminjgmeester maar een appèl ifce doen op de vmeniden van de kas en terstond begon de reigen vani giften te stromen langs aJileiilei kanalen, stroompjes en zijrivieren, zoidat werkelijk van een machtige stroom kan wordten gesproiken. Nu het eerste hiaifjaar van 1960 ten einde is, stenït het ons tot grote dankbaarheid u te kunnen melden, dat gedurende deze periode ƒ 1760.— aan giften binnenkwam. Hiermiede is een beeld gegeven van de offea-vaardigheid, die mi onze kringen leeft. Zijn we nu klaar?

Wis en zeker niet. Als de regen uitblijft, di'oogt de Rijn weer uit. En als de stroom uwer igiften ophoudt, kwijnt onze partijikas. Ik reken echter op de blijvende offervaardigheid van de vrienden, ja ik verwacht in het tweede halfjaar een igroter bedrag. Er is namelijk veel geld nodig en ik vertrouw, dat een beroep op uw aller medewerkinig niet tevergeefs zal zijn. Het gironummer van de penninigm. der S.G.P. is 11.95.06. Zijn adres 'is Sdiiebroeksel'aan 46b, Rotterdam.

De 'Sitrijd tegen de geest des tijds moet met 'kracht kunnen worden gevoerd. Ons beginsel is het zo waard, 'Om er strijd voor te vO'Oren. Steunt /gij dan die strijd op alle terrein des 'levens en schaart u in de rijen van ihen, 'die onze aküe financieel willen steunen.

De afgeilopen week mocht ik ƒ 136.65 ontvangen, aik volgt gesipecif'iceerd: N.N. 'te S'. ƒ 10.-; W. te A. ƒ 5.-; M.L. te B. ƒ 3.40; K.S. te B. ƒ 2.50; J.S. te B. ƒ 2.50; Via „De Banier" ontvangen van W.K. te B. ƒ 1.25; J.C. van M. te B. ƒ 1.25; V. & Z. te M. ƒ 1.25; N.N. te Staph, ƒ 1.25; W.W. te R.B. ƒ 1.25; C. de F. te D. ƒ 7.-(provisie voor 'het verwerven van 7 aibonees) en 'tenslotte van een Banienlieizer uit H. ƒ 100.-.

Heerlijike offervaardigh-eid! Deze Baoierlezer uit H. m'eldt, dat er geen kiesvereniging is in de plaats waai" 'hij woont. Als lazer van ons partijO'rgaan wil hij ons 'werk 'graag steunen. Onze zeer hartelijke dank aan aüie 'gevers en geefsters.

De vijf bedraigen van ƒ 1.25 eijn aüe overbetailingen op abonnamenibsigeld. Vijf guiden betaald' inplaats van ƒ 3.75 abonnementsgeld. Een voorbeeld, dat aller navo'lginig verdient.

Wij zijn zeer tevreden ovei" de resultaten 'van de 'wervingsaktie voor nieuwe abonnees. De afgelopen week kwamen er toch weer 15 bdimen, en wetl' 1 uit 's-Gravenhage, H. I. Amibadht, Mefcsau't, Noordwijik, Rotterdam en Spijk. Twee uit Schoonhoven en 7 uit DinteJoord.

Hiermede is Schoonhoven aan 'het I5e abonnement toegekomen in enkeile maanden. Door de saamgeb'un'deil'de aktiviteiit van vele vrienden werden sinds 17 maart j.l., 180 nieuwe abonnees ingesdireven. Dhr. C. de Frel te Dinteloord bracht aïïeen 7 aibonnementen binnen, terwijl hij te kennen heeft gegeven •zijn uiterste 'best te doen om er meer te werven. Voorts wil hij iter plaatse een aktie voeren tot krachtige versterking der partijmiddelen.

Vrienden, zullke initiatie'ven j'uichen wij van harte toe. Wij hoipen gaarne, dat 'de vrienden aldaar de afctie van de 'heer de Frel spontaan zuillen steunen en wakken ook anderen op dit voorbeeld te volgen.

In Leersum is op bescheiden schaal een proefnummeraktie begonnen, teinvijl in Apeldoorn en 's-Gravenbaige een geweldige 'proefnummeraktie op touiw is gezet. Wij wekfken de inwoners van de genoiemde plaatsen, die thans ham proefnunamier lezen met grote ernst oip, indien zij het met het beginsel eens 'zijn, een positieve bes'liissinig te niemen. U ontvangt hier een blad, waar een beginselgetrouwe politiek vwrdit voorgestaan. Als dan straks uw 'beslissing zal worden gevraagd om' ons werk te steunen door 'het aanvaarden van een aibonnement, stelt u dan de vrienden ter plaatse niet tal'eur. Voor izaiken van materieel belang (geven wij vaalk zo gemaikkehjik igald uit. Laat dan de geestelijke belangen niet op de achtergrond komen.

R.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 juli 1960

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 juli 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken