Bekijk het origineel

De Hervormingsdag

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Hervormingsdag

5 minuten leestijd

Deze dag is nog immer waard dat hij in het bijzonder herdacht wordt. Aan de avond van deze dag is er in 1517 een even machtig als heerlijk wonder van Gods genade geschied. De man, die de Heere daartoe geroepen heeft, was geen keizer of koning, geen grote of machtige der aarde, geen wereldbekende wijsgeer of geleerde, zelfs geen vermaarde professor, doch maar een eenvoudige monnik van hoegenaamd geen bekendheid, het was een gewone Augustijner monnik, zoals er zovelen waren, die destijds onopgemerkt en onbekend hebben geleefd. Deze nu bestemde de Heere om wat groots en heerlijks te verrichten.

In eenvoudigheid des harten sloeg de monnik Maarten Luther dan ook in de avond van 31 oktober 1517 de 95 stellingen aan de slotpoort van Wittenberg. Hij had er niet het minste besef van wat dit over hemzelf zou brengen, en ook niet wat het in de wereld uit zou werken. Hij sloeg zijn stellingen aan de slotpoort in volle geloofsovertuiging, als een krachtig protest tegen de goddeloze praktijken van Rome's aflaathandel en tegen de verwording van het christendom en de christelijke religie, zoals deze in Rome's kerkleer tot uiting kwam. Hij overzag niet en kon ook niet overzien de gevolgen van zijn hamerslagen. Hij heeft daar trouwens ook niet naar gevraagd en zich daarover ook niet bekommerd.

Wat Luther deed, dat heeft hij van Gods wege moeten doen. De onwederstandelijke almacht der genade Gods heeft hem daartoe gedreven en gebracht. De Heere heeft hem gebruikt om tegen Rome's gruwelijke dwaalleer de waarheid te dienen, en heeft tevens in hem een exempel gesteld, dat Hij Zich van kleine en geringe middelen bedienen kan, en ook vaak bediend, om grote en machtige dingen ten uitvoer te brengen. Ja, wanneer Hij een werk verricht, werkt Hij steeds tot Zijn Eigen eer, opdat het openbaar worde, dat het verrichten van grote daden niet afhankelijk is van het menselijk kunnen of willen, maar van de almacht en genade Zijner sterkte.

Dit komt in Luthers eenvoudige en schijnbaar zo geringe daad ook helder en klaar aan het Ucht. Van welke kant ook bezien, heeft er toch wat ontzaglijk groots plaats gegrepen in Luthers protest aan de slotpoort van Wittenberg. Daardoor kwam een zeer groot deel van de wereld in rep en roer. Luthers protest klonk veel verder dan in Wittenberg en omgeving. Het heeft dan ook maar kort geduurd, of Rome's inquisitie trad op de meest barbaarse wijze, niets en niemand ontziende, tegen Luther en zijn aanhangers op. Vrijwel door heel Europa ging het edele martelaarsbloed bij stromen vloeien. Te vuur en te zwaard, met rad en galg en met allerlei gruwelijke, weerzinwekkende middelen werd een ieder, zelfs op verdenking Rome's kerkleer ontrouw te zijn, vervolgd, waarbij de vervolging zich op het hevigst keerde tegen degenen, die tegenover Rome's werkheiligheid de leer der vrije genade beleden.

Kinderen noch vrouwen werden bij de vervolging ontzien. Levend verbrand, levend begraven, levend verdronken, waarbij men in een stevige zak, vast toegesloten in het water geworpen werd, zijn er velen de dood ingedreven. Zo verging het duizenden en nog eens duizenden, die op de brandstapel en op het schavot om het leven gebracht werden. Reeds in 1523 werden te Brussel op de markt twee Augustijner monniken, omdat zij Christus als de volkomen en algenoegzame Zaligmaker beleden, nadat hun de monniksklederen waren uitgetrokken en zij in een soort van duivelsgewaad gestoken waren, aan de schandpaal gebonden, verbrand; wier laatst hoorbare woorden waren: „Wij loven U, o God, wij prijzen Uwe Naam", nadat zij tevoren de vrije genade Gods verheerlijkt hadden.

Aan wier verbranding Luther, die hen 2 edele kleinodiën Christi noemde, een lied gewijd heeft. Het martelaarsbloed werd het zaad der kerk. De historie meldt, dat er onder de bloedgetuigen kinderen Gods waren, „ter dood gaande blijdelijk en vrijmoedelijk, alsof zij ter bruiloft of een heerlijke of blijde feeste zouden gaan"; die, ter dood gaande, psalmen en lofzangen zongen, het volk in hun religie onderwezen. Vermanende van de roomse kerk te wijken, verklarende de roomse kerk voor een anti-christeUjke kerk en voor een moordkuü, de paus voor een antichrist, en alle middelen gebruikten om het volk van de roomse kerk af te trekken en hen voor haar dolingen, als het venijn der zieken, zich te doen wachten; en zo hierdoor en door andere middelen dagelijks meer en meer tot religie gebogen en van de roomse kerk afgetrokken werden, zo werd de vervolging ook dagelijks groter en groter".

De vervolging zou zich al heel spoedig tot ons land uitstrekken. Reeds in 1525 werd Jan de Bakker, de pastoor van Woerden, oud 26 jaar, te 's-Gravenhage als ketter verbrand, die te midden van vuur en vlammen, op de brandstapel getuigde: „De dood is verslonden in de overwinning Christi". In 1540 werd in ons land een plakkaat afgekondigd, waarin bepaald werd, dat aan ketters de beschikking over hun goederen ontnomen werd. In 1544 werd het vluchten uit ons land hun zoveel als maar even mogelijk was belet. In 1559 werden de aanbrengers met de helft der bezittingen van de ketters beloond, wanneer deze veroordeeld werden. Bij de komst van Alva in ons land hebben zeer velen moeten vluchten, inzonderheid naar Emden, welke stad deswege de herberg van Gods Kerk is genoemd. In 1572 was het zó benauwd met de toekomst van ons land gesteld, dat het reddeloos werd geacht.

In een bange strijd van tachtig jaren is het, dank zij 's Heeren goedheid, in weerwil van het vreselijke woeden van de inquisitie en van haar wrede vervolgingeü, daarin door het destijds zo machtige Spanje gesteund, aan Rome's kerk niet gelukt de Reformatie hier ter lande te onderdrukken. Dit alles is van zo grote betekenis, dat het ons ten zeerste past Gods weldaden op de Hervormingsdag te gedenken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 november 1960

De Banier | 8 Pagina's

De Hervormingsdag

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 november 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken