Bekijk het origineel

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenlands OVERZICHT

6 minuten leestijd

De tijd staat niet stil. Nog enkele dagen en de Adventsdagen liggen alweder achter ons. Kort nadien zal de jubel over Christus' geboorte weder opstijgen.

Zij is een gebeurtenis, welke nimmer naar waarde kan herdacht worden. Al hadden al de wateren der zee monden en tongen, al de zandkorrels der aarde stemmen, dan nog zou de vleeswording van de eniggeboren Zoon Gods niet zo verheerlijkt kunnen worden als wel behoorde. Het feit, dat de Zoon Gods de menselijke natuur deelachtig heeft willen worden, en dat Hij, Die geen zonde gekend of gedaan heeft, door God tot zonde en vloek gemaakt is, gaat in Gods liefde tot de Zijnen alle begrip en verstand te boven. Wie dat wonder vatten wil, bij die staat vol eerbied het verstand stil.

Nochtans wordt het feit van Christus' geboorte op een hoogst ergerlijke wijze voor een dag van smul-en eetpartijen misbruikt. Een dag waarop men zich tegoed doet met het gebruik van allerlei uitgezochte lekkernijen, en waarop men veelal aan Hem, Die Zijn leven stelde voor Zijn schapen tot in de bittere dood des kruises, zelfs niet denkt. Dit is wel een allerdroevigste werkelijkheid. Het stof en de stoffelijke zaken nemen talrijke mensen geheel in beslag, en dit in een tijd waarin men op een vulkaan leeft, welke o zo gemakkelijk tot een uitbarsting kan komen, en welke men daarom als uitermate donker moet beschouwen.

De wereld is toch, evenals vóór de ondergang der eerste wereld, vol wrok en wrevel. Daaruit kan het grootste onheil voortkomen. Wij hebben in deze Gods sparende en bewarende genade, waarmede Hij zoveel zonde en gruwelen draagt en verdraagt, te bewonderen. Onze tijd is er toch één vol van haat, nijd en afgunst en jaloezie, waarin de mensen het licht voor hun medemensen in de zon niet kunnen verdragen.

Men behoeft maar te gedenken aan wat er in de Kongo voorvalt, om daarvan ten volle overtuigd te zijn. Daarin wordt nog op leven en dood gevochten, met gevolg dat er, de ene dag meer, de andere dag minder, slachtoffers vallen.

In kleine plaatsen is er in de oostprovincie een aantal Europeanen door aanhangers van Loemoemba gearresteerd. In een zekere plaats werden elf blanken aangehouden door Kongolezen en opgesloten, ondanks verzet tegen deze arrestatie van de plaatselijke politie, welke zelf ontwapend en ingesloten werd. Ook in een andere plaats zijn enkele Europeanen gearresteerd.

Inmiddels heeft Marokko zijn troepen opdracht gegeven naar him land terug te keren.

De regering van India heeft felle kritiek op België in de Organisatie der Verenigde Naties uitgeoefend, maar beloofde haar troepen voorlopig niet te zullen terugtrekken. In de oost-provincie doen f unktionarissen moeite precies het lot van alle Europeanen in deze provincie na te gaan, ten einde hen te kimnen beschermen.

Men is in kringen van de Verenigde Naties nog steeds bevreesd, dat de distriktskommissaris van de oost-provincie alsnog zal trachten zijn volgelingen tot een gewelddaad tegen de blanken aan te zetten.

Men heeft in deze kringen voorbereidingen getroffen om de Europeanen uit de Kongo te halen en per vliegtuig in veiligheid te brengen.

Wat de toestand in de Kongo nog verscherpt heeft, is het feit dat Gizenga, de vroegere vice-premier in het kabinet Loemoemba, zichzelf tot premier van Kongo heeft uitgeroepen en de hoofdstad van de oost-provincie, Stanleystad, tot de hoofdstad van het gehele land geproklameerd.

De toestand in de Kongo is nog altijd zo, dat nieuwe gevechten en gruweldaden kunnen worden verwacht, en met volstrekt geen enkele zekerheid kan worden gezegd hoe de uiteindelijke afloop aldaar zal zijn.

Wel staat het vast dat de Russische regering en de met haar samenwerkenden alles in het werk zullen stellen om het door hen verloren terrein te heroveren.

In de Veiligheidsraad heeft de regering van Ceylon een resolutie aangekondigd, waarin om onmiddellijke vrijlating van alle politieke gevangenen in de Kongo verzocht wordt. Voorts wordt in de Ceylonese resolutie verzocht dat president Kasavoeboe het Kongolese parlement bijeen zal roepen, terwijl daarentegen bepaald wordt, dat alle hulp aan Kongo via de Verenigde Naties dient te geschieden.

In de Veiligheidsraad heeft de Russische regering haar veto uitgesproken over een door de regeringen van Argentinië, Italië, Engeland en Amerika ingediende ontwerp-resolutie, waarin om een onderzoek door het Rode Kruis van gedetineerde personen wordt gevraagd en om het verkrijgen van garanties voor hun veiligheid.

Tevoren waren vijf amendementen op deze ontwerp-resolutie, van Russische zijde ingediend, verworpen. Een Russische ontwerpresolutie, waarin gevraagd werd om ontwapening van kolonel Moboetoes leger en de terugtrekking van alle Belgen uit de Kongo, werd verworpen met acht tegen twee stemmen, bij één onthouding.

De Sovjet-Unie en Polen stemden voor, terwijl Ceylon zich van stemmen onthield.

Tevens werd ’n Poolse ontwerpresolutie, waarin onmiddellijke vrijlating van Loemoemba werd geëist, verworpen.

Bij al de onrust, welke er reeds in de wereld heerst, is nog een nieuwe gekomen. Keizer Haile Selassie is op een allerhaastigste wijze uit het buitenland per vliegtuig naar zijn land vertrokken. Hij is op het ogenblik nog niet in de hoofdstad Addis Abeba gearri­ veerd. Uit deze stad werd gebeld, dat Haile Selassie was afgezet en vervangen door zijn zoon Asfa Wassen. Een neef van de afgezette keizer. Ras Imroe, die ambassadeur is geweest in India en Moskou, is tot premier benoemd.

Men neemt aan, dat de beslissing voor of tegen het nieuwe bewind niet zal vallen in Addis Abeba, doch in het noordwesten, waar de overheersende stam der Amhara's is gevestigd. Ongetwijfeld heeft Haile Selassie nog veel aanhangers onder de bevolking en in het leger. In Londen acht men het nieuwe bewind niet pro-kommunistisch en zelfs niet neutraal gezind.

Het zou pro-westers zijn, doch krachtige ingrijpende binnenlandse hervormingen willen doorvoeren. Op het ogenblik, dat we dit overzicht schrijven, wordt er in Abessynië gevochten onder aanvoering van twee generaals, die het voor Haile Selassie helaben opgenomen.

Op het ogenblik wordt er ook fel gestreden in Vientiane, de hoofdstad van Laos. De westelijke helft van de stad wordt verdedigd door Kong Le's troepen, de oostelijke door een rechtse generaal. De bewoners zijn bij duizenden de stad ontvlucht en houden zich schuil in de rijstvelden.

Velen werden, vooral in het oosten van de stad, dakloos toen hun houten huizen door het mortiervuur van Kong Le's troepen in brand werden geschoten.

De strijd zal tot nu toe zeker driehonderdtwintig slachtoffers hebben geëist. Er heerst in, Vientiane gebrek aan levensmiddelen; water-en elektriciteitsvoorziening zijn uitgevallen. Er wordt nu reeds drie dagen gevochten, zonder dat er een beslissing is gevallen.

Delen wij tenslotte nog mede, dat er in Algerije tijdens het bezoek van president De GauUe hevige onlusten zijn uitgebroken, waarbij vele slachtoffers gevallen zijn, terwijl er op het ogenblik een zekere rust heerst, ofschoon niet met enige zekerheid kan worden gezegd dat de onlusten niet weder uitbreken zullen, want er heerst nog altijd een gespannen toestand in Algerije.

President De Gaulle is twee dagen eerder dan hij voornemens was naar Frankrijk teruggekeerd. Hij heeft inmiddels aangekondigd dat hij zijn voornemen zal uitvoeren. Tevens willen we nog mededelen dat koning Boudewijn onder grote belangstelling der Belgische bevolking in het huwelijk is getreden.

Volgens de laatste berichten is de opstand in Abessinië totaal mislukt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 december 1960

De Banier | 8 Pagina's

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 december 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken