Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BUITENLANDS OVERZICHT

6 minuten leestijd

in de geschriften der ouden wordt er meermalen op gewezen, dat de Heere Zijn straffen zo inricht, dat in de straffen de zonden te zien zijn, waarover Hij straft en ook in de zonden de straf te voorzien is. Daarin wordt er onder meer op gewezen, dat de inwoners van Sodom de ogen vol overspel en onreinheid hadden, en dat zij met blindheid zijn geslagen; dat Farao de kinderen van Israël verdronk, en dat hij zelf in de Rode Zee verdronk; en dat Jerobeam zijn hand uitstrekte om de man Gods te slaan en de Heere diens hand sloeg, dat zij verdorde en hij haar niet weder tot zich kon trekken.

Tevens wordt ook in deze geschriften onder meer betoogd, dat de zonden der hovaardij met die der zichtbare vernedering door de Heere worden gestraft. Daarbij wordt hetgeen in Jesaja 3 beschreven staat in herirmering gebracht. Daarin toch staat te lezen: „Daarom, zo zegt de Heere, dat de dochteren van Sion zich verheffen, en gaan met uitgestrekte hals, en lonken met de ogen, al gaande en trippelende daarhenen treden, en alsof haar voeten gebonden waren; zo zal de peere de schedel der dochteren van Sion schurftig maken, en de Heere zal haar schaamte ontbloten".

Verder wordt er op gewezen, dat in Jesaja 3 ons beschreven staat: „En het zal geschieden, dat er voor specerij stank zal zijn, en lossigheid voor een gordel, en kaalheid inplaats van haarvlechten, en omgording eens zaks inplaats van een wijde rok, en verbranding inplaats van schoon­

heid. Uw mannen zullen door het zwaard vallen en uw helden in de strijd. En haar poorten zullen treuren en leed dragen, en zij zal, ledig gemaakt zijnde, op de aarde zitten".

Niet minder wordt er in deze geschriften de aandacht op gevestigd, hoe de Heere de hoogmoed van de torenbouwers van Babel heeft gestraft. Daarbij wordt naar voren gebracht hoe groot het hoogmoedige streven der torenbouwers was, die zeiden: „Kom aan, laat ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in de hemel zij; laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden", door de Heere bezocht en gestraft werd met vernedering, ellende en verwarring.

En de Heere — zo wordt in deze geschriften aangevoerd — zeide: „Ziet, zij zijn enerlei volk, en hebben allen enerlei spraak; en dit is het, dat zij begirmen te maken; maar nu, zou hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken? Kom aan, laat Ons nedervaren, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat een iegelijk de spraak zijns naasten niet hore. Alzo verstrooide hen de Heere vandaar over de ganse aarde; en zij hielden op de stad te bouwen".

Nu is het wel zeer opmerkelijk, dat juist sedert de bouw van het Vredespaleis in Den Haag, waarbij men dezelfde miskenning van de Heere en Diens geopenbaarde Woord uitging van eenzelfde streven als dat bij de torenbouwers van Babel voorzat, en men ook al waande met louter men- selijk inzicht de eenheid van de volkeren en de vrede op aarde te kunnen stichten, maar twee wereldoorlogen hebben gewoed, en de spanning tussen de volkeren is inplaats van afgenomen toegenomen.

Maar in weerwil van zoveel verzonden nota's, gehouden konferenties en samensprekingen is er nog niet de minste verbetering in de gespannen verhouding tussen de volkeren waar te nemen, getuige de heftige aanval, welke de Russisische gedelegeerde, Zorin, in de Veiligheidsraad op België gedaan heeft.

Hij eiste de onmiddellijke onafhankelijkheidsverklaring van het mandaatgebied Roeanda-Oeroendi, alsmede herstel van de regering Loemoemba in Kongo. Zorin verlangde verder, dat de Belgen alle rechten en bevoegdheden in Roeanda-Oeroendi ontnomen zouden worden, en dat de Belgen hun militair en burgerlijk personeel „onverwijld" uit Kongo zouden terugtrekken. Hij deed voorts 'n scherpe aanval, dat België sinds juli van 't vorige jaar tot op deze dag agressie pleegt tegen Kongo onder allerlei voorwendsels. Voor de aanvang der zitting deelde de Belgische afgevaardigde in een brief aan alle raadsleden mede, dat zijn regering de Belgische autoriteiten in Roeanda-Oeroendi opdracht had gegeven geen doorgang meer te verlenen aan Kongolese troepen. De sekretaris-generaal Hammarskjoeld is twee dagen eerder dan zijn plan was geweest, naar New York vertrokken, om aanwezig te kunnen zijn in de zitting van de Veiligheidsraad, waarin Zorin op een heftige wijze, terwijl hij nog niet aanwezig was, tegen hem te keer had gegaan. Premier Tsjombe heeft zijn dreigement aan de Organisatie der Ver. Naties volvoerd. Hij is zijn aanvallen met vliegtuigen op de koncentraties van rebellen in Noord-Katanga begonnen en heeft deze doorgezet, waarbij de infiltranten zware verliezen hebben geleden. Na dit aangekondigd te hebben, maakte het ministerie van defensie van Katanga bekend, dat 't de met de Organisatie der Ver. Naties gesloten overeenkomst verbrak en zijn vrijheid van militaire aktie wat geheel Katanga betrof, hernam. Inmiddels staat volgens welingelichte kringen in Leopoldstad een offensief voor de deur van Loemoemba-troepen uit Stanley-stad tegen de Evenaar-provincie.

Met dit alles is de toestand in Katanga uitermate verscherpt. Ook al doordat voor 't eerst Belgische piloten deelgenomen hebben aan de strijd tussen het Katangaanse leger en de pro-Loemoembastrijdkrachten, die in Noord-Katanga zijn binnen gevallen.

Wat de toestand in België zelf betreft, is de stakingsbeweging aldaar nog niet geëindigd; vooral in sommige streken, onder meer in Charleroi, is het nog onrustig. De socialistische heer Collard spoort er toe aan om de staking door te zetten. Tijdens de besprekingen in de Belgische Kamer, zakte ministerpresident Eyskens, oververmoeid als hij was, ineen. Minister Eyskens moest voor het einde van de vergadering de Kamer verlaten, waarbij hij van 5 doktoren uit de Kamer, die hem meteen in de dok­ terskamer van het parlementsgebouw onderzochten, te horen kreeg, dat oververmoeidheid gevoegd bij 'n te lage bloeddruk, absolute rust tot na het weekeinde nodig maakte.

In het kort nog het navolgende: Het referendum over de Algerijnse politiek heeft een overtuigend ja voor deze politiek opgeleverd. De overgrote meerderheid van het Franse volk heeft zich voor de Algerijnse poütiek van De Gaulle uitgesproken. Zelfs in Algerije was de meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor De GauUe.

Onlusten deden zich op enkele plaatsen voor, waar een bende vernielingen aanrichtte, de meeste slachtoffers in Algerije vielen bij schietpartijen op verschillende plaatsen, waar rebelleneenheden aanslagen deden op stembureaus.

President De GauUe is voornemens zich over enige tijd naar Algiers te begeven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 januari 1961

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 januari 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken