Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

6 minuten leestijd

Er gaat schier geen week voorbij, of wij worden opgeschrikt door berichten over aanrandingen of pogingen daartoe. Uit de kranten hebben wij er van kennis gekregen, dat de achtjarige Rotterdamse jongen Marcel Nivard op dinsdag 7 februari omstreeks 5 uur in de namiddag op weg naar huis spoorloos is verdwenen. Een week lang hebben tientallen rechercheurs en agenten naar het kind gezocht, tot op dinsdag 14 februari 's avonds ongeveer half negen de politie een telefonische tip kreeg van een onbekende, welke aanwijzing er toe leidde dat het lijkje van het kind werd gevonden ergens in een sloot tussen Bergschenhoek en Berkel. Het arme kind was op jammerlijke wijze om het leven gebracht. Onze deernis gaat uit naar de vader, die nog niet zo lang geleden zijn vrouw door de dood heeft verloren en thans deze nieuwe zware beproeving moet doorleven. Marcel Nivard is niet meer. Een onverlaat heeft dit jonge leven wreedaardig afgesneden. Tot op het ogenblik, waarop wij dit artikel schrijven, is er nog geen spoor van de moordenaar ontdekt. Het is zeer te wensen, dat de politie deze zaak spoedig zal kunnen oplossen. Dat het aantal aanrandingen, geweldplegingen, diefstallen, inbraken e.d. zo verontrustend toeneemt, geeft te denken. Als wij zien wat alleen al binnen de grenzen van dit kleine land gebeurt, dan moet vrees ons wel bevangen. Want zonde wordt op zonde gestapeld en de Heere is geen ledig aanschouwer van het kwade. Dat de ongerechtigheid zo toeneemt, is in de eerste plaats te wijten aan het grote proces van ontkerstening, dat zich ook onder ons volk voltrekt.

Eén van de grootste gevaren van de huidige samenleving is wel de fUm. Waar er nu al vele jaren films vertoond worden, die de eerbied voor het leven en de zede wegnemen, ja die de misdaad verheerlijken en zedekwetsend zijn, kan het ook niet anders zijn dkn dat dit grote invloed heeft op de algemene moraal van diegenen, die tot de regelmatige bezoekers behoren van de plaatsen, waar deze films vertoond worden. De overheid heeft de dure roeping het kwaad bij de wortel aan te tasten en al datgene te weren, dat een gevaar kan opleveren in de samenleving en voor de goede zeden. De overheid moet dit gevaar beslist niet onderschatten, want nog onlangs bracht „De Rotterdammer" het verhaal van een jongen, die na zijn ontslag uit de gevangenis vertelde hoe hij op het pad van de misdaad was gekomen. O.a. had het zien van een film, getiteld: „De perfekte inbraak", hem op het denkbeeld gebracht, dat hij ook wel eens een dergelijke inbraak kon uitvoeren, na welke stap een serie inbraken volgde tot het moment, dat hij betrapt werd. Hier zien wij dus duidelijk dat er een grote invloed van een film uitgaat. Daarom heeft de overheid er nauwlettend op toe te zien om het boze uit het midden weg te doen.

Maar de overheid heeft ook een grote verantwoordelijkheid bij het bepalen van de strafmaat. De straf is niet meer evenredig aan het misdrijf en ook hierin zal de wetgever terug moeten gaan naar Gods Woord, dat eist: „Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden, want God heeft de mens naar Zijn beeld gemaakt". Daarom hebben wij altijd weer de taak de overheid er op te wijzen, dat zij terug heeft te keren tot Gods wet, want ook naar deze wet zal de aardse wetgever in zijn ambt worden geoordeeld door de hemelse Wetgever.

Wederinvoering van de doodstraf voor diegene, die een misdrijf tegen het leven heeft gepleegd, is in de eerste plaats een gebiedende eis van Gods Woord. Voorts zal er ook een preventieve werking van uitgaan. De S.G.P. heeft destijds bij het opstellen van haar beginselprogram de wederinvoering van de doodstraf als programmapunt opgenomen, en wel vanwege het grote gewicht dezer zaak. Keer op keer wordt door de vertegenwoordigers der S.G.P. bij de minister van Justitie aangedrongen op wederinvoering van de doodstraf, echter tot nu toe tevergeefs. Warmeer zullen de ogen van de overheid eens opengaan voor de noodzakelijkheid hiervan?

En niet alleen ten aanzien van dit punt blijft zij diligent, maar zij wil de gehele politiek gericht zien op de in Gods Woord geopenbaarde normen. Dit beginsel, dat zij voorstaat, wil zij in breder kringen van ons volk ingang doen vinden, zodat een doelmatige propaganda daarheen gericht moet zijn. Het partijorgaan, dat de spreekbuis is onzer partij, moet dan ook zo snel mogelijk in een veel groter lezerskring worden gebracht. Hieraan wordt de laatste tijd steeds groter aandacht besteed. De resultaten kunnen wekelijks worden gekonstateerd. De afgelopen week kwamen er weer 24 nieuwe abonnees bij, en wel 6 in Berkenwoude, 2 in Borssele en 1 in Amersfoort, Duivendrecht, Enschede, Harskamp, Hilversum, Hoofddorp, Katwijk aan Zee, Leersum, Nieuw Lekkerland, Nunspeet, Ommen, Rotterdam, Rijssen, Utrecht, Vlaardingen en Westkapelle.

De agent J. Heyboer te St. Annaland gaf 13 adressen op voor proefnummers. Iemand, die onbekend wenst te blijven, doch met gaven steunt, gaf 23 adressen op. De kiesvereniging te Vlaardingen gaf 70 adressen op. Wij danken de vrienden allen zeer voor hun aktiviteit, speciaal die vriend in Berkenwoude, die er alleen 6 aanbracht. Wij hopen van harte, dat diegenen, die thans hun proefnummer ontvangen, tot onze vaste lezerskring zullen gaan behoren, als hun te zijner tijd de beslissing wordt gevraagd.

De stroom van giften, die ons de afgelopen week bereikte, beliep ƒ 147.65. Alle milde gevers en geefsters onze hartelijke dank. De verantwoording is als volgt: Kiesver. Deventer ƒ 4.—; via agent van „De Banier" te Rotterdam Z. de volgende 5 giften: van D. te R. ƒ 0.45, H.V.B. te R. ƒ 0.45, D.H. te R. ƒ 1.— ; A.P. te R. ƒ 5.95, C.V.D. te R. ƒ 5.95; ICiesver. Ouddorp ƒ 10.—; Kiesver. Meliskerke ƒ 10.— ; A.A.G. te M. ƒ 3.— ; Kiesver. Domburg ƒ 25.—; J.v.R. te D. ƒ 25.—; kollekte Kiesver. Nisse ƒ 11.30; via A.d.R. te O.IJ. ƒ 10.—; via „De Banier" ontvangen van D.M.v.S. te L. ƒ 3.75; A.d.H. te M. ƒ 0.60; via agent D. te Zaamslag van J.d.Z. te H. ƒ 0.95; via agent Koster te Rijssen 2 giften van S.B. te R. ƒ 0.95 en J.P. te R. ƒ 1.—; via agent J. Heyboer te St. Annaland div. giften, totaal ƒ 18.50; M.V. te S. ƒ 1.25; via agent B. Bron te Leerdam van A.B. te L. ƒ 2.50; via agent J. Koppelaar te Sliedrecht van J.W. te S. ƒ 3.55; via agent K. Visser te Genemuiden 2 giften van J.A. te G. ƒ 0.50 en A.B. te G. ƒ 2.—. Ook alle agenten, die hieraan medewerking verleenden, hartelijk dank voor uw bemiddeling. Wij houden ons aanbevolen voor diegenen, die dit werk in liefde willen gedenken. Het gironumm.er van de Penningmeester der S.G.P., ten name van C. Jansen, Schiebroekselaan 46b, Rotterdam 11, is 119560. Op dit nummer kunnen giften gestort worden voor lektuurverspreiding ter versterking van de partijkas.

R. J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 februari 1961

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 februari 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken