Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

6 minuten leestijd

Het gaat met de verspreiding van de partijdagrede van wijlen Ds. P. Zandt dit jaar wel bijzonder gunstig. De rede is namelijk reeds uitverkocht, zodat een herdruk reeds noodzakelijk werd. Ik deelde u reeds mede, dat er in Rotterdam, Scheveningen en Krabbendijke vrij grote aantallen verspreid werden. Deze vorm van propaganda is zeer doelmatig. Bij de kostenloos ter beschikking gestelde brochure wordt een cirkulaire gevoegd benevens een blanko girobiljet. Degene, die de brochure ontvangt wordt uitgenodigd een kleine gift over te maken om dit verspreidingswerk te stetinen. Dit heeft tot gevolg, dat de kosten kunnen worden gedekt, terwijl er uit Krabbendijke nog een vrij hoge gift voor de partijkas overschoot. Thans heeft St.-Philipsland dit voorbeeld gevolgd en een overeenkomstige aktie op touw gezet. De sekretaris der kiesvereniging aldaar, de heer P. v. d. Welle, schreef mij hierover als volgt:

„Gezien de toenemende aanwas van abonnementen en giften, die blijven stromen, ben ik ook weer aan de slag gegaan om zowel het ledenaantal der kiesvereniging als ook het abonnementental van „De Banier" te verhogen. Het vorig jaar mocht ik 3 leden en 21 abonnees inschrijven. Door mijn veelvuldige beroepswerkzaamheden kan ik mij helaas aan deze taak niet zo geven, als ik wel graag zou willen. Niettemin ben ik thans begonnen met een nieuwe aktie. Ik heb een alfabetische register samengesteld van 150 personen, van wie ik weet dat zij het staatkundig gereformeerd beginsel zijn toegedaan, doch die tot heden afzijdig bleven en zich niet wilden binden door een lidmaatschap aan de kiesvereniging. Ik heb aan al deze adressen een exemplaar gezonden van de rede van wijlen Ds. Zandt. Hierbij heb ik een cirkulaire in briefvorm tot aanbeveling bijgesloten alsmede een girostortingsformuUer, bestemd voor diegenen, die deze aktie met een bijdrage willen steunen. Het administratief werk hieraan verbonden is veel. Doch ik hoop, dat de Heere deze geringe middelen nog moge zegenen, opdat ons volk opgewekt moge worden en de noodzaak moge inzien tot saamhorigheid ten opzichte van de aloude beginselen. Moge de ere Gods ons toch een opgebonden zaak worden, waartegenover eigen eer geweerd moet worden. De Heere mocht ons in alles maar kracht en sterkte schenken met lust en gelegenheid tot dit werk. Onze plaatselijke kiesvereniging telt momenteel 80 leden en vraagt gedurig onze aandacht, wil er geen achteruitgang intreden. Vooral de jonge mensen kunnen wij zo moeilijk als leden inschrijven. De oorzaak is dikwijls te zoeken bij de ouderen, die zelf de vergaderingen niet bijwonen. Ik hoop dat ik u te zijner tijd enige girobetar lingen kan doorgeven in verband met deze aktie".

Tot zover de brief van de heer v. d. Welle, die ik enigszins verkort heb weergegeven. Deze aktie heeft onverdeeld mijn volledige sympathie. Ik heb tevens kennis kunnen nemen van de inhoud van het begeleidende aanbevelingsschrijven. Het zou te veel plaatsruimte vragen om dit stuk eveneens in zijn geheel op te nemen, ofschoon het, wat de inhoud betreft, als model kon dienen voor andere sekretarissen, die een soortgelijke aktie op touw willen zetten, doch die tegen het werk opzien om een goed verzorgd aanbevelingsschrijven te ontwerpen. De heer P. van der Welle heeft ongetwijfeld nog meerdere exemplaren van dit rondschrijven ter beschikking. Als u een exemplaar van deze cirkulaire wilt hebben, wendt u zich dan rechtstreeks tot hem. Zijn adres is Wühelminastraat 41, St.-Philipsland, tel. 01677—516.

Laten vele kiesverenigingen dit voorbeeld van St.-Philipsland volgen, waarbij ik met nadruk op 2 dingen wil wijzen. Ten eerste laat al het werk, dat in een kiesvereniging moet worden verzet niet uitsluitend neerkomen op de bestuursleden, maar laten de leden zelf ook eens wat werk uit de hand nemen. Ten tweede, laten de besturen der verenigingen gemeenschappelijk het overblijvende werk ter hand nemen en niet alles op één man laten aankomen. Het is zo moedbenemend en tijdrovend als het initiatief en de uitvoering in één hand liggen. Als er iemand in een kiesvereniging een verstandig initiatief neemt op het gebied van de propaganda steunt deze man dan allen in de vereniging opdat zijn taak in de uitvoering verlicht wordt.

Het aantal abonnementen, dat de afgelopen week binnenkwam lag weer op hetzelfde niveau van de laatste weken. Weer konden er 40 worden ingeschreven, en wel uit de volgende plaatsen: 1 uit Achterberg. Delft, Dussen, Hardinxveld. Harskamp, Jutphaas, Kerkwerve, Kortgene, Leerdam, Lienden. Leusden, Lopikerkapel, Nunspeet, Poortugaal, Rijssen, Stavenisse, Veenendaal, IJsselstein 's-Gravenhage en Artesia (Cali-' fomië). 2 uit Rotterdam, 3 uit Doomspijk en 15 uit Ouddorp, laatstgenoemde 15 werden geworven door de K.V. te Ouddorp, die hiermede wel een bijzonder groot resultaat mocht boeken. Wij danken alle medewerkers zeer voor de moeite, die zij zich hebben gegeven en zijn zeer verheugd over de bereikte resultaten. In de laatste 4 weken kwamen er precies 160 nieuwe abonnees bij. Dit is een aantal, dat ik nimmer voor mogelijk had gehouden, ofschoon ik deze zaak vrij optimistisch heb bekeken. Nogmaals mijn hartelijke dank. Ter versterking van de partijkas ontving ik de afgelopen week ƒ 144, 41, die ik als volgt verantwoord:

Kiesvereniging St.-Philipsland ƒ 29, 41. De permingmeester dezer vereniging, de heer J. M. Neele, schreef hierbij de volgende toelichting: Wilt u het bedrag gespecificeerd opgeven, ƒ 25, — kasoverschot van de K.V. en ƒ 4, 41 van de heer M. Verwijs. Deze heeft bij de jaarvergadering melk geleverd, waarvan de kosten ƒ 4, 41 bedroegen. De heer V. wilde dit bedrag niet ontvangen van de kies ver. maar bedong hierbij, dat wij dit bedrag moesten overmaken naar de partijkas. Hoi)ende dat dit navolging vindt".

Ik vind dit een heel aardig initiatief. Bovendien moet deze vergadering wel druk zijn bezocht, want je kunt van een dergelijk bedrag aan melk nogal wat koppen koffie schenken. Of zouden ze in St.-Phüipsland per hoofd meer koffie gebruiken?

Voorts ontving ik via de heer Van Dis van L. te 's-Gr. ƒ 5, — als aanvulling van de koUekte Alg. Vergadering. Van J.V.M. te W. ƒ 10, —, en tenslotte nog een grote gift van J.d.V. te K. van ƒ 100, —. Alle vrienden hartelijk dank. 't Is meer dan we verwacht hadden. De laatste 2 giften kwamen pas binnen op de dag dat we dit artikel moesten schrijven. We hadden ons al verzoend met de gedachte van een kleine verantwoording van totaal ƒ 34, 41. En plotseling brengt de post de grote verrassing. Nogmaals zeer bedankt. Wij houden ons steeds aanbevolen. Het gironummer van de penningmeester der S.G.P. is 119560 ten name van C. Jansen, Schiebroekselaan 46b, Rotterdam 11.

R.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 april 1961

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 april 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken