Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BUITENLANDS OVERZICHT

6 minuten leestijd

De gebeurtenissen van de vorige week hebben er niet in het allerminst toe bijgedragen de spanningen tussen oost en west te verminderen. Zij zijn integendeel in hevigheid nog meer toegenomen dan zij reeds waren.

Chroetsjef heeft namelijk op een receptie voor afgestudeerden van de Russische militaire akademie een rede gehouden, waarin hij in plaats van vermindering der uitgaven ten behoeve der bewapening een belangrijke verhoging er van aankondigde. Een verhoging namelijk met het enorme bedrag van circa 12, 6 miljard gulden. En voorts verklaarde hij, dat er van de eerst voorgenomen inkrimping van de Sovjet-strijdkrachten met 1.200.000 man dit jaar niets zal komen. Bovendien liet hij op zondag een massale luchtmachtparade houden, waarbij de nieuwste straalvliegtuigen, ingericht voor het vervoer van raketten, werden getoond.

Zoals te verwachten was, werd voor het nemen der genoemde maatregelen, de volle schuld op Amerika en diens NAVO-bondgenoten geladen. Wij kunnen de belangen van de veiligheid van het Sovj et-volk niet verwaarlozen, zo verklaarde Chroetsjef. De door Chroetsjef toegepaste methode is dus precies dezelfde als die van Soekarno en de zijnen, die voor het opvoeren van de bewapening van Indonesië ook maar steeds de schuld werpen op Nederland, dat plannen zou hebben om Indonesië van uit Nieuw- Guinea aan te vallen.

Het is ook dezelfde taktiek, welke door Hitler werd toegepast. Ook deze deed steeds alsof hij de vermoorde onschuld in persoon was. Hij lokte grensincidenten uit om die te gebruiken ter beschuldiging van agressie door de regering van het land, dat hij wilde bemachtigen.

De door Chroetsjef aangekondigde maatregelen hebben blijkbaar ten doel om de westelijke mogendheden tot onderhandelingen over Berlijn te dwingen en hem murw te maken tot het doen van koncessies. Hij deed namelijk ook nog een beroep op president Kennedy, premier MacMillan en president De Gaulle om wijsheid te betrachten bij de regeling van de Duitse kwestie en met andere vredelievende staten aan de konferentietafel te gaan zitten om met hen een vredesverdrag te sluiten.

Het liet zich aanzien, dat Amerika het antwoord op Chroetsjefs maatregelen niet zou schuldig blijven Zodra president Kennedy er kennis van had genomen, gaf hij opdracht de militaire kracht van Amerika opnieuw te bezien. Van dit onderzoek zal dan afhangen of de Amerikaanse regering het kongres om een verhoging der militaire begroting zal vragen. In niet officiële Britse kringen viel volgens de pers over de maatregelen van Chroetsjef en het antwoord van Amerika daarop enige ongerustheid te konstateren. Men is daar van mening, dat thans de weg der diplomatie moet worden bewandeld. Van deze zijde was een dergelijke houding wel te verwachten.

In Laos waren het ook de Engelsen, die verhinderden, dat Amerika met militaire middelen ingreep en dat er onderhandelingen zouden worden gevoerd. De uitkomst heeft echter aangetoond, dat die onderhandelingen geheel in het voordeel van Rusland en kommunistisch China zijn uitgelopen. President De Gaulle heeft zich daarentegen inzake de kwestie Berlijn geheel anders uitgelaten. In een rede verklaarde hij, dat Chroetsjef moet bedenken, dat er geen enkele kans bestaat, dat hij zijn eisen inzake Berlijn door het westen ingewilligd krijgt. De Russen, zo zei De Gaulle verder, willen over Berlijn gaan beschikken, alsof de westelijke geallieerden daar krachtens de met Rusland na de oorlog aangegane overeenkomst geen rechten hebben.

Niettegenstaande de toenemende bewapening zal president Kennedy toch zijn ontwapeningsadviseur naar Moskou zenden voor het voeren van een nieuwe reeks ontwapeningsbesprekingen met Rusland. Voordat deze adviseur vertrok had Kennedy eerst nog een onderhoud met hem in aanwezigheid van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Dean Rusk. Bedenken wij, dat er reeds zovele besprekingen over ontwapening zonder enig resultaat hebben plaats gehad — de laatstgehoudene werden gehouden van 19 tot 30 juni — wie zal dan nog een greintje verwachting kunnen hebben op een gunstige afloop der besprekingen, die op 17 juli zullen beginnen?

Alsof er in de wereld al niet genoeg onrust bestaat, hebben de Zuid- Tirolers er een nieuw konflikt aan toegevoegd. Dit konflikt vindt zijn oorsprong in het feit, dat Italië destijds voor zijn deelnemers aan de eerste wereldoorlog als beloning de provincies Trento en Bolzano ten zuiden van de Brennerpas toegewezen kreeg. Hierdoor kwamen tienduizenden Duits sprekende personen onder het beheer van Italië. In 1939 kozen echter ruim tweehonderd duizend bewoners van genoemde provincies voor de Duitse nationaliteit. Na de laatste oorlog kregen zij weer de gelegenheid om de verloren Italiaanse nationaliteit terug te krijgen. Op een 5000-taI na gaven toen allen er weer de voorkeur aan Italiaan te worden.

Indien Italië nu maar met de nodige takt was te werk gegaan en aan de Zuid-Tirolers meer zelfstandigheid had gelaten in het bestuur van hun provincies, dan zou het wel niet tot een konflikt zijn gekomen. Italië stelde echter alles in het werk om de betreffende gebieden Italiaans te maken. Men liet er Italianen heen immigreren, terwijl allerlei openbare funkties aan Italianen werden toegewezen. Het laat zich denken, dat dit bij de bevolking kwaad bloed zette, en de aandrang bij Oostenrijk te worden ingelijfd, steeds sterker werd. De Oostenrijkse regering bracht deze zaak verleden jaar reeds voor de Verenigde Naties, wat tot besprekingen tussen Oostenrijk en Italië leidde, maar daarmede werd geen gunstig resultaat bereikt. De ontevredenheid en de verbittering zijn tenslotte zo hoog opgelopen, dat zich de laatste weken zeer ernstige sabotagegevallen hebben voorgedaan, tot op Italiaans gebied toe.

Er werden herhaaldelijk bomaanslagen gepleegd, waardoor openbare bedrijven getroffen werden, terwijl ook zeer belangrijke spoorlijnen in Noord-Italië werden opgeblazen en de treinenloop urenlang werd gestagneerd. Indien het personeel dit niet tijdig had bemerkt, waren de gevolgen niet te overzien geweest.

Vanzelfsprekend heeft ook het toerlstenverkeer onder deze toestand te lijden, vooral in de provincie Bolzano, waar hotelkamers werden afbesteld. In Italië wordt de toestand zeer ernstig ingezien. De regering heeft verscheidene maatregelen genomen. Zij zond een protestnota aan de Oostenrijkse regering in verband met uitlatingen van Oostenrijkse funktionarissen, waarin aanmoediging tot terreur werd bespeurd. Zij besloot voorts duizenden soldaten en politiemannen naar het betrokken gebied te zenden en een strenge kontrole in te stellen voor Oostenrijkse staatsburgers, die naar Italië willen gaan. Deze kwestie zal wel weer voor de Verenigde Naties worden gebracht, maar of dit zal baten, valt nog niet te zeggen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 juli 1961

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 juli 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken