Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

5 minuten leestijd

De giften, die de afgelopen week binnenkwamen ter versterking van de partijkas, beliepen een bedrag van ƒ 49.—, als volgt gespecificeerd: V.D. te R. via agent de Haan te Rotterdam ƒ 6.—; mej. J.S. te R. ƒ 3.—; Kiesver. Kerkwijk-Bruchem ƒ 1.50; T. te O. ƒ 20.—; H.O. te A. ƒ 2.50; E.v.P. te H. ƒ 5.— (onder het motto: Een druppeltje om de vijfduizend gulden vol te maken). Mogen er zo nog velen volgen! Duizend van zulke druppeltjes vormen deze som reeds. Onder de vele duizenden abonnees van dit blad bevinden zich ten minste enkele duizenden, die in staat zijn jaarlijks hetzelfde bedrag over te maken voor het goede doel. Ik weet ook, dat er verscheidene lezers zijn, die dit bedrag jaarlijks niet zouden kunnen opbrengen, voor wie een gulden of een rijksdaalder reeds een offer betekent. Maar aan de andere kant hebben wij gelukkig ook abonnees, die dermate met goederen zijn bedeeld, dat zij wel een veelvoud van genoemd bedrag kunnen geven, en gelukkig ook willen missen. Dat heeft het verleden bewezen.

Voorts via „De Banier" ontvangen van Gebr. M. te R. ƒ 5.— en van T.V. te B. via agent H. Top te Barneveld ƒ 6.—. V/ij danken alle milde gevers en geefsters van harte voor hun offervaardigheid, en hopen dat al diegenen, die deze aktie met belangstelling en welwillendheid gadeslaan, doch tot heden aan de kant bleven staan, thans ook het initiatief zullen nemen een positieve bijdrage te leveren. Het propagandawerk van de S.G.P. is hard nodig. Ieder is hier wel van overtuigd. Nu zou ik zo graag een vaste propagandist willen aanstellen, die praktisch het gehele land zou bewerken. U zoudt eens zien, als we dit konden bereiken, hoe het aantal abonnees voor „De Banier" dan zou stijgen. Tevens zou deze propagandfet nieuwe leden kunnen werven voor de kiesverenigingen en overal door een persoonlijk gesprek trachten het Staatkundig Gereformeerd beginsel ingang te doen vinden.

Deze man is wel te vinden, maar moeilijker is het om de middelen te vinden om deze man een geregeld inkomen te verschaffen. En buiten dit inkomen zullen ook de reisonkosten moeten worden gedekt. Als elke Banierlezer voor dit doel een gift afzonderde, was er in korte tijd een stamkapitaal aanwezig, zodat zonder enig bezwaar een propagandist kon worden aangesteld. De kosten hiervan zouden nog kunnen worden gedrukt door de aanstelling b.v. in samenwerking met de N.V. „De Banier" te doen plaats vinden! Het voornaamste uitgangspunt blijft een goede financiële basis. Mochten de vrienden belangstelling voor dit plan hebben, dan zie ik hun giro-overschrijving gaarne tegemoet. Het gironummer van de Penningmeester der S.G.P. is 119560 ten name van C. Jansen, Schiebroekselaan 46b, Rotterdam 11. Ook voor ideeën van lezers, om tot dit doel te geraken, houd Ik mij gaarne aanbevolen.

De afgelopen week kwamen weer 9 nieuwe abonnementen binnen, en wel uit de volgende plaatsen: 1 uit Bolnes, Doomspijk, 's-Gravenhage, Veenendaal en Zeist. 2 mt Rotterdam en Waddinxveen. Wij danken alle vrienden, die aan de werving dezer abonnees medewerking hebben verleend, zeer voor hun aktiviteit. De kiesvereniging te Ouderkerk a. d. IJssel gaf 15 adressen op om proefnummers heen te sturen, terwijl de propagandakommissie te Barneveld een groot aantal adressen heeft verzameld voor bewerking. ledere 4 weken worden 20 adressen aan de drukkerij „De Banier" opgegeven, tot de gehele lijst is doorgewerkt. Alle personen zullen worden bezocht, nadat ze gelegenheid hebben gehad om met ons blad kennis te maken. Dus op het ogenblik worden er met inbegrip van de 20 adressen te Rotterdam totaal 55 proefnummers uitgezet. Wij hopen dat al diegenen, die thans hun proefnummer lezen, straks een positieve beslissing zullen nemen als deze wordt gevraagd. Deze propagandisten hebben er hun tijd en veel moeite voor over om u en anderen te bezoeken. Wij vragen derhalve van u enig begrip voor de liefde, die deze mensen voor hun beginsel hebben. Stelt hen niet botweg teleur met een weigering. De kosten, die voor u aan een abonnement zijn verbonden, zijn zó gering, dat deze voor vrijwel niemand een bezwaar zullen vormen. Wij hebben uw steun hard nodig en bieden u een blad van politieke strekking, dat de toets der kritiek — wat de principiële inhoud betreft — kan doorstaan. Laat dan niemand achterblijven, maar abonneert u allen op het orgaan van de Staatkundig Gereformeerde Partij.

Ten besluite vragen wij alle vrienden, die sterk bij de groei van dit blad zijn geïnteresseerd, of zij een lijstje met proef adressen willen maken en dat aan de drukkerij sturen. Als u zo vriendelijk wilt zijn dit te doen, moet u natuurlijk ook de verplichting op u nemen om deze adressen te zijner tijd te bezoeken, want alleen dan heeft een proefnummeraktie zin, als deze door een persoonlijk bezoek wordt gevolgd. De ervaring heeft namelijk geleerd, dat alleen het zenden van proefnummers geen resultaat heeft, als het initiatief van de geadresseerde moet uitgaan. Zelfs als deze er niet afwijzend tegenover staat, ja zelfs bereid is een abonnement te aanvaarden, blijkt een persoonlijk bezoek toch nog noodzakelijk te zijn om het abonnement definitief te doen worden. Ook de besturen van kiesverenigingen vragen wij steeds weer aan deze zaak toch hun aandacht te geven. En moge de Heere al deze arbeid met Zijn onmisbare zegen bekronen.

R. J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 september 1961

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 september 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken