Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

5 minuten leestijd

Voor het propagandawerk der S.G.P. kwamen de afgelopen week verschillende giften binnen, waaronder zelfs een bedrag van ƒ 100.—, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn. Totaal kwam er ƒ 154.35 binnen, als volgt gespecificeerd: ' K.V. Wijngaarden ƒ 5.—; M.C.d.E. te E. ƒ 5.—; fam. F. te L. ƒ 3.50 (met bijv.: voor stamkapitaal); via Ds. H. G. Abma te Putten een gift van het eiland Plakkee in brief met heilwens ter gelegenheid aanvaarding voorzitterschap ƒ 5.—; D.v.E. te S. ƒ 100.—; N.N. te Str. ƒ 10.—; N.N. te G. ƒ 15.—; voorts (onder het motto „voor de propagandist") ontvangen van L. te M. ƒ 0.60; H.J.M. te W. via ag. Waayenberg te Harskamp ƒ 5.— en van J.S. te S. ƒ 5.25. Wij danken alle milde gevers en geefsters zeer voor hun offervaardigheid. Wij zijn altijd zeer verheugd als wij zoveel bewijzen van liefde ontvangen, die in deze giften tot uiting komen, voor het werk van onze partij. In de krant van 14 dagen geleden bracht ik mijn verlangen tot uiting om in de toekomst een vaste propagandist voor de S.G.P. aan te stellen. Ik heb er daarbij op gewezen, dat er in dit geval een stamkapitaal bijeen zal moeten komen, om de kosten te bestrijden, want deze man zal hierin een dagtaak hebben. En ziedaar, de eerste giften voor dit doel kunnen reeds weer worden verantwoord. Voorts ontving ik twee brieven in dit verband. De ene bevatte een sollicitatie voor deze funktie, die wel wat erg vroeg is binnengekomen, want het kapitaal is er nog niet. De andere — van de heer E.v.P. te H. — laat ik hier volgen: „Het heeft mijn volle instemming, dat u het plan hebt geopperd om een vaste propagandist aan te stellen. Dan moeten wij als „Banier"-lezers voor een goede financiële basis zorgen. Ik heb het volgende plan. Als alle Banier-lezers (ik weet niet hoeveel lezers wij hebben) eeimiaal per jaar een vrijwillige bijdrage zouden leveren, dan is er voldoende kapitaal aanwezig. Als er nu eermwial per jaar in elk nummer van ons blad een girobiljet met het nummer van de partijpermingmeester er op zou worden ingesloten, dan wordt ieder in de gelegenheid gesteld om „vrijwillig" daaraan mee te werken. Wie zou dat niet willen? Moge de Heere het met Zijn zegen bekronen". Dit is in elk geval een konstruktief plan. Alleen de gedachte, dat elke abonnee hieraan zou willen meewerken, lijkt mij zeer optimistisch. Als er 5 % van de girobUjetten

Uit de cijfers blijkt, dat er ©en üchte verbetering is ingetreden in de laatste periode van 4 weken, tegenover de 2 perioden, die hieraan voorafgaan. Wij hopen dan ook van harte dat de belangstelling ook in de toekomst niet zal verflauwen. Tot slot wU ik nog even attenderen op de vergadering van het Landelijk Verband van Studieverenigingen, die op 14 oktober D.V. zal gehouden worden in Utrecht, Boothstraat 6, aanvang kwart over 2. Het bestuur nodigt niet alleen de leden uit, doch ook allen, die belang stellen in het werk der vereniging. De vergadering zal gepresideerd worden door Ds. P. J. Dorsman, terwijl de heer F. v. d. Brink, hoofd der Rehobothschool te Rotterdam, een referaat zal houden over Groen van Prinsterer en de koalitie. De hoofdgedachten dezer inleiding zijn: Koalitie: Verbond van 2 of meer partijen tegen een gemeenschappelijke vijand. In dit geval een samengaan van protestant en • zou terugkeren, dan geloof ik dat het daarbij blijft. Ik kan het natuurlijk mis hebben. Het lijkt mij derhalve beter, dat wij eerst een"onderzoek instellen, wie bereid is hieraan mede te werken. Mag ik dan langs deze weg ieder uitnodigen, die het plan om een vaste propagaruüst aan te stellen, financieel wil steunen, om aan mij een briefje te schrijven van de volgende inhoud? Ondergetekende (naam) wonende te, straat nr.... wenst jaarlijks ƒ bij te dragen indien er een vaste propagandist voor de S.G.P. kan worden aangesteld. Handtekening:

Wij hebben dan tenminste enig idee, welk bedrag er ongeveer kan worden verwacht. Aan de hand van deze raming kan dan later worden bepaald of het nog zin heeft voor elke abonnee een girobiljet in de krant bij te sluiten. Immers, dit brengt op zichzelf ook vrij hoge kosten met zich mee, die eventueel vermeden kiinnen worden. Dit briefje is dus te richten aan C. Jansen, Schiebroekselaan 46b, Rotterdam 11. Het gironummer voor uw bijdragen is 119560 van de Penningmeester der S.G.P., ten name van C. Jansen. Wij houden ons steeds voor uw bijdragen aanbevolen. Wat de werving van abonnees betreft, kunnen wij weer zeer tevreden zijn. Er kwamen de afgelopen week 14 abonnementen binnen uit de volgende plaatsen: 1 uit Bameveld, Bleskensgraaf, Bolnes, Domburg, Dordrecht Huizen, Kamperveen, Krimpen a. d. IJssel, Oversohie, Papendrecht, Vianen, Wemeldingen, 2 uit Rijssen. Wij danken de medewerkers zeer voor hun aktiviteit. Vele agenten gaven blijk van hun ijver, terwijl ook een vrouwelijke agente in de Betuwe resultaat mocht boeken. Ook deze vrouw onze speciale dank. De kiesvereniging te Ablasserdam zond 39 proefadressen aan de N.V. Drukkerij „De Banier". Wie volgt? Wij hebben een konstante stroom van adressen nodig, waar proefnummers heengezonden kunnen worden. Uit onderstaande 4-wekelijke opstelling kunt u zien hoeveel abonnees snids het begin van dit jaar werden geworven.

r.k. tegen de revolutiegedachte. Na 1848 opkomst van het rooms-katholicisme. Verwijdering r.k. en liberalen door Romeinse kwestie en onderwijsvraagstuk. In Frankrijk propageert Guizot defensieve alliantie met Rome. Groen wijst op ultramontanistisch karakter der R.K. Kerk. Rome doet slechts tijdelijk afstand van macht. In uiterste konsekwentie wil ze ons verdelgen. Rome ziet in de Reformatie de kiem van de revolutie. Groen ziet Rome identiek met de revolutie. Gevolg: afwijzing van koalitie. Het lijkt me voor onze jongeren zeer nuttig om a.s. zaterdag eens in Utrecht te gaan luisteren. U behoeft echt de eerste keer als u komt niet aan de besprekingen deel te nemen, al is dat natuurlijk wel toegestaan. Overwin uw aarzeling en reserveer de komende zaterdagmiddag voor het Landelijk Verband in Utrecht. Gezien de inhoud van het referaat, zult u er zeker geen spijt van hebben. R. J.

R.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 oktober 1961

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 oktober 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken