Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BUITENLANDS OVERZICHT

6 minuten leestijd

De begeerlijkheid heeft al wat ellende in deze wereld veroorzaakt. Ja, zelfs in die mate, dat heel het aardrijk er door onder de vloek Gods kwam, en dat de mens aan de dood onderworpen werd. Het was toch begeerlijkheid, die Eva er toe bracht te eten van de vrucht van de boom, waarvan God nadrukkelijk had gezegd: „Van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten, want ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven". Toen Eva toch van die boom at, overtrad zij het Goddelijk gebod en zondigde zij tegen Hem, Die het gebod had gegeven. AUe begeren naar wat tegen Gods gebod ingaat Ls hiermede dus veroordeeld.

Niet alle begeren is echter zonde. Er is een natuurlijke begeerte, zoals de begeerte tot eten, drraken, slapen enz., welke ons van God is ingeschapen. Er is ook een begeerte of verlangen naar geestelijke zaken, naar God, naar Christus, naar Gods Woord, naar het opgaan naar Gods huis, naar de weldaden van genade, kortoffn naar alles wat Goddelijk ls. Ook deze begeerte is niet verboden, ja, zij wordt zelfs opgewekt in de harten van Gods volk door de werking van de Heilige Geest.

Zodra echter de begeerte zich uitstrekt tot wat God verboden heeft, dan is er sprake van zonde. Die zonde is en wordt op grote schaal bedreven. Om ons maar te bepalen tot de volkerenwereld, kunnen wij naar aUe waarheid vaststellen, dat vele oorlogen hun grond vinden in de begeerte naar de eigendommen van anderen, dus ter bevrediging van de machtswellust van koningen en keizers en van het ene volk over het andere volk, of zelfs over andere volkeren. Het Is toch meermalen zo gesteld, dat men nog lang niet genoeg heeft als men één volk ten onder gebracht en zijn land tot zich getrokken heeft, maar dat de begeerte zich verder uitstrekt en er niet gerust wordt voordat men zich van nog meerdere landen en volken heeft meester gemaakt. Een sprekend voorbeeld hiervan zien wij tn Alexander de Grote, die heel de toeimialige bekende wereld onder zijn bewind stelde, maar wiens begeerte daarmede n< ^ niet verzadigd was. Toen hij toch zijn laatste vijanden overwonnen had, gaf hij op de vraag zijner veldheren of hij nu voldaan was, een beslist ontkennend antwoord, daaraan toegevend, dat hij wenste dat er nog een tweede wereld was, opdat hij deze nog aan zich zou kunnen onderwerpen.

Ook de oorlog van Engeland tegen Zuid-Afrika omstreeks het begin dezer eeuw kwam voort uit de begeerte naar des naasten goed, naar de bodemrijkdommen, welke gevonden werden in die delen van Zuid-Afrika, welke door onze stamverwanten bewoond worden. En om ons bij deze tijd te bepalen moet van Rusland al eveneens gekonstateerd worden, dat zijn leidslieden gedreven worden door de begeerte naar het vermeerderen van grondgebied en eigendommen ten koste van amdere volkeren. Op het ogenblik wordt men daarin nog geremd doordat men zich er terdege van bewust is, dat het westen over een geduchte bewape­ ning beschikt. Ware dit niet het geval, dan kan men er zeker van zijn, dat op zijn minst heel West- Europa reeds onder de knoet van Kroetsjef zou gebukt gaan. Het merkwaardige is echter, dat deze Russische machthebber het altijd maar weer doet voorkomen alsof het westen op het punt staat Rusland en zijn satelUeten aan te vallen. Jarenlang reeds wordt dat door hem aan zijn volk verkondigd, terwijl er in al die tijd van een aanval op Rusland geen sprake is geweest. Zouden de westerse mogendheden werkelijk van plan zijn Rusland aan te vallen, dan zouden zij dit toch al jaren geleden hebben kunnen doen toen Rusland namelijk nog niet over de atoom- en waterstofbom beschikte.

Kroetsjef heeft dit praatje echter nodig om de geduchte bewapening van Rusland voor zijn volk te rechtvaardigen. Ook wordt daarbij door hem steeds gewezen op de bewapening van West-Duitsland. Het is echter een feit, dat West- Duitsland met goedkeuring der westelijke mogendheden daartoe pas overging, nadat Rusland door spionage achter het geheim van de atoom- en waterstofbom gekomen was en er aUes op zette zijn bewapening steeds hoger op te voeren. De laatste tijd werd het gevaar, dat volgens Kroetsjef van West-Duitsland dreigt, weer uitgebuit om. Finland onder dmk te zetten. De Finse minister van buitenlandse zaken is daarop naar Moskou gegaan met het resultaat, dat de Finse regering besloot het parlement te ontbinden. Door nieuwe verkiezingen moet het Finse volk dan doen uitkomen, dat het geen vijandige bedoelingen tegen Rusland heeft doch zijn neutraliteit onder alle omstandigheden zal handhaven. Het is hierbij de kennelijke bedoeling van Rusland om langs deze weg het Finse volk te pressen te stemmen op die partijen, die met Rusland bevriend zijn en die thans reeds 50 van de 200 zetels in het Finse parlement bezetten. Nauwelijks echter was de Finse minister in zijn land terug of Rusland maakte opnieuw alarm. De Finse ambassadeur te Moskou werd bij de Russische regering ontboden, waarbij hem werd medegedeeld, dat er tekenen zijn, welke er op wijzen, dat ook Noorwegen en Denemarken met West- Duitsland militair zullen gaan samenwerken. Met het oog hierop werd versterking der Finse grenzen nodig geacht. Wat hieruit nog zal voortkomen, dient te worden afgewacht, maar het zou niet behoeven te verwonderen als over enige tijd Finland meer Russen op zijn grondgebied ziet verschijnen dan het hef is.

In de Kongo is het de laatste tijd opnieuw tot gevechten gekomen. Troepen der Kongolese regering zijn het gebied van Katanga weer binnen gedrongen en hebben daar een paar plaatsen bezet, niettegenstaande daar V.N.-troepen waren. Deze waren echter niet bij machte te verhinderen, dat de Kongolese militairen aan het muiten sloegen en weer danig huis hielden, waarbij onder meer de Europeanen en hun vrouwen het moesten ontgelden. Ook werden zelfs 13 Italiaanse vliegers van het V.N.-per5oneel door de muiters gevangen genomen en nadat de nieuwe sekretaris-generaal der V.N., Oe Thant, bevel had gegeven tot krachtig optreden, vermoord. Aangenomen wordt, dat Gizenga, een aanhanger van de onlangs vermoorde Loemoemba, de aanstoker van heel de muiterij is. En dan moet men weten, dat deze Gizenga, een vriend van Rusland, nota-bene de plaats van vice-president iaa de Kongolese regering is toegekend. Heel .de V.N.-poUtlek in de Kongo Ls dan ook een grote janboel, die tal van mensen al het leven heeft gekost en honderden miljoenen heeft verslonden. En nog is het einde er niet te zien. Over het voorstel der Nederlandse regering inzake Nieuw-Guinea is in de V.N. nog steeds geen beslissing gevallen. Dat er vrij veel tegenstand tegen kwam, blijkt wel uit het feit, dat minister Luns bereid bleek een deel van het voorstel voorlopig te laten vervallen. Er wordt dan alleen het instellen van een V.N.-bommissie voorgesteld, die de toestand in Nieuw-Guinea zou moeten onderzoeken, om dan over een jaar rapport uit te brengen. Nederland kreeg de vorige week steun van Vrij-China (Formosa) en Australië, doch Liberia verklaarde zich tegen. Ghana wil blijkbaar met een resolutie komen, welke beoogt Nederland en Indonesië tot onderhandelen te brengen. Wellicht kan de volgende week de beslissing worden vermeld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 november 1961

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 november 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken