Bekijk het origineel

JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

JEUGD

6 minuten leestijd

VOOR DE

OOM KOOS

Beste neven en nichten, Een hartelijk welkom zij toegeroepen aan onze nieuwe neef Arie Verhaar te Gr. Ammers. Wij hopen op geregelde toezending van zijn oplossingen. Thans gaan we over tot de nieuwe raadsels van

OPGAVE 699

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit het Nieuwe Testament bestaat uit 51 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: Om uwentwil worden wij de 'ganse dag 25 31 37 47 9 43 (Rom. 6—9). Die u 1 28 4 kunnen maken tot zaligheid. Zij zijn begeerlijker dan 16 38 48 40 (Ps. 19). Alle dingen zijn 12 17 8 35 15 20. Eb en vloed zijn 34 50 29 13 23 3 39. 46 26 27 10 51 betekent omhoog gaan of stijgen. 11 49 2 44 zullen er op één bed liggen. Farao zag in de droom 32 33 45 24 36 vette aren. Saul had tijdens Samuel zijn huis te 30 21 14 6 19. 19 14 18 41 42 werd door Joab gedood. 5 is 'de eerste letter van de naam van een reus. 7 is de laatste letter van een Edomiet ten tij'de van Saul. 22 is de derde letter van de naam van Ismaëls moeder.

2. Noem de naam van: a. Abrahams eerste vrouw. b. Davids vader. c. De zuster van Mozes. d. De profeet, die profeteerde over doodsbeenderen. e. een weggelopen slaaf, die door Paulus teruggestuurd werd. f. De profeet, die zeide: Gij zijt die man. De eerste letters der gevraagde namen vormen de naam van iemand, die in het boek Lukas wordt genoemd. Welke naam is dit?

3. Een tekstgedeelte uit het boek Micha, hoofdstuk 5, kan gevonden worden door uit elk der onderstaande zinnen een woord te nemen en de woorden naast elkaar te plaatsen. a. Uit 'diepten van ellenden. b. Ik geeft u het eeuwige leven. c. De Heere zal wederkeren ten gerichte. d. Waarom hebt gij mij dat niet 'gezegd. e. En koningen zullen uit u voortkomen.

Ouderen:

1. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het Evangelie volgens Lukas hoofdstuk 1: a. Wij kunnen niet komen, want onze vader Is aiek. b. De Heere is van grote kracht. c. Zij bekommeren zich om de dingen dezer wereld. d. Wie heeft lust de Heer' te vrezen? e. De boom wordt aan de vrucht gekend. f. Mij, de grootste der zondaren, is barmhartigheid geschied. g. Ik heb gedaan dat kwaad is in Uw oog.

2. Een tekstgedeelte uit het boek Jesaja bestaat uit 56 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: 53 20 21 22 23 is een kostbaar produkt van een groot dier, dat o.m. voorkomt in Afrika. 50 41 56 37 betekent gemeen en wordt gebruikt bij het woord laster. 36 55 8 51 40 was een koning, die Israël zware arbeid liet verrichten. 24 46 35 1 10 14 32 13 44 vormden de lijfwacht van koningen in het Oude Testament. De toelichtingen op de Statenbijbel heten 49 6 52 4 32 19 25 34 48 31 29 37 43 3. 39 43 8 26 5 56 7 54 Is de naam van de vrouw van een broer van Herodes. De vierde trap van Christus' verhoging is de 42 13 33 38 46 25 47 27 17 45. 18 12 15 30 9 2 11 28 27 is de stad, die van de heidenen vertreden werd. 16 moet geraden worden.

3. Noem de naam van: a. een zuster van koning Davld. b. Lea's eerste zoon. c. Hofni's vader. d. de berg waarvan de Heere Jezus ten hemel voer. e. 'de man, die zeide zijn handen in onschuld te wassen. f. de zoon en opvolger van Omri. g. de leermeester van Saulus. h. Abrahams geboortestad. i. een diaken, die gestenigd werd. Welke naam vormen de eerste letters van de gevraagde namen? De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. Thans nog een gedeelte van het verhaal over

DE LOLLARDEN

32.

Op de mededeling van de spion, dat hij een belangrijke tijding had, vroeg Arundel, de aartsbisschop, hem, wat die tijding inhield.

Wel, zei de spion, deze, dat er in het kasteel van lord Cobham weer een ketterse vergadering heeft plaats gehad, waarin een van de dwaalleraars der Lollarden, John Beverly, het woord heeft gevoerd. Hoe bent u dat te weten gekomen? vroeg Arundel.

De spion gaf nu een volledig verslag van zijn wedervaren, hoe hij John Beverly had ontmoet en diens vertrouwen had weten te winnen door voor te doen alsof zijn vader en hij beiden aanhangers van de leer der ketters waren.

Uitnemend, zei Arundel tot de spion, nadat deze alles verteld had. Ik geef u de nodige absolutie voor elke leugen die ge hebt moeten spreken. En neem dit voorts van mij aan als een bewijs van mijn grote waardering van het werk dat ge in het belang onzer heilige moederkerk hebt verricht. De spion pakte met een vergenoegd gezicht de geldsom aan en tevens haalde hij nog enkele papieren tevoorschijn, die hij van John Beverly had ontvangen. Hij overhandigde ze aan de aartsbisschop, die ze op de tafel uitspreidde om van de inhoud kermis te nemen. Al lezend kwam hij bij een gedeelte, dat ontleend was aan de Openbaring van Johannes. Het luidde als volgt: „En toen het 't vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen? "

Scheen het een ogenblik, alsof Arundels geweten hem er van beschuldigde, dat hij een vervolger was van hen, die tot Gods volk behoorden, even spoedig herstelde hij zich en zeide: 't Is een afschuwelijk geschrift, mijn zoon, dat wij aan de vlammen zullen prijs geven. Gij ziet hoe noodzakelijk het is dat die ketters in het oog gehouden worden. Ga daarom met uw werk voort, zie zo veel mogelijk van hen te weten te komen, en dien alzo met ijver de heilige kerk, die u haar zegen mildelijk zal schenken. Hierop gaf hij de spion een teken, dat hij kon vertrekken.

Inmiddels had koning Hendrik V lord Cobham gevangen laten nemen en hem in de Tower laten opsluiten. Daar bevond hij zich in een kleine cel met een zware met ijzer beslagen deur, in de hoogte een klein luchtgat en een klein raam met dikke tralies om hem het ontvluchten te beletten. In de hoek van de cel bevond zich een schamele legerstede met stro er op en daarnaast een houten rustbank. Een troost was voor hem nog, dat het hem was gelukt in de plooien van zijn mantel zijn Bijbel en de door hem opgestelde geloofsbelijdenis verborgen te houden, zodat hij, zover het licht dit toeliet, zijn tijd niet ledig behoefde door te brengen.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 december 1961

De Banier | 8 Pagina's

JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 december 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken