Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

6 minuten leestijd

In de week, eindigend op 9 december, ontvingen wij weer ƒ 98.10 aan vrije giften voor de partijkas, als volgt gespecificeerd:

D.K. te Z. ƒ 7.50 (reiskostenvergoeding, afgestaan ten bate der partij); K. te R. via Banier 2 te Rotterdam ƒ 2.50; A. te O. ƒ 10.—; A.C.B. te B. ƒ 10.—; M.M. te 's-Gr. ƒ 12.50 (reisgeld naar de Alg. Verg. ter beschikking gesteld voor de partijkas) ; A.T. te St.A. ƒ 10.—; A.B. te O.a.d.IJ. (aan mij was f 10.— overgemaakt; in de toelichting bij de betaling stond: abonnementsgeld Banier ƒ 3.75 en Recht en Genade ƒ 2.40. Ik heb deze bedragen op mijn beurt weer per giro overgemaakt naar „De Banier" onder opgave, dat het een betaling betrof van A.B. te O. Wn genoemde heer dit bedrag voortaan rechtstreeks naar „De Banier" overmaken? Het te veel betaalde bedrag, dat voor de partijkas is, geeft de administratie van „De Banier" aan mij op, evenals alle overbetalingen abonnementsgeld, terwijl zij mij de som van alle overbetalingen of andere giften eens per week gireert. Als ook anderen aan mij zouden gaan betalen, geeft dit mij natuurlijk veel extra werk om het weer door te gireren naar „De Banier". Velen schijnen te denken, dat ik bij „De Banier" in dienstverband werk, doch dit is niet juist. Ik moet dus voor elk bedraig, dat per abuis aan mij wordt betaald, een giro-overschrijvingsbiljet invullen om de betaling door te geven); T. te O. ƒ 15.—; Wed. J.K. te L. ƒ 5.—; J.v.D. te A. ƒ 2.50; .W.J. te R. ƒ 5.— (voor de propaganda); J.B. te R. ƒ 2.50 (een steentje ter bemoediging); voorts via „De Banier" ontvangen van M.P. te G. / 5.—; J.d.R. te U. ƒ 1.25; T.H. te A. ƒ 2.50; J.v.d.H. te L. ƒ 1.—; Pv.H. te M. ƒ 0.75; Mej. A.B. te B. ƒ 1.25. Alle vrienden en vriendinnen onze hartelijke dank! De betaling van vriend A. te O. ging vergezeld van het volgende briefje:

„Daar ik iedere week met belangstelling kennis neem van de giften, die binnenkomen, wil ik ook niet achterblijven om een steentje bij te dragen, daar ik de partij een warm hart toedraag ter wille van het beginsel, en ik degenen, die dit beginsel in het openbaar uitdragen, in het gebed gedenk bij hun zware taak, omdat ze steeds tegen de stroom van on- en bijgeloof moeten oproeien. Hopende, dat dit voor velen tot navolging moge strekken. Ik sluit hier ƒ 10.— bij, wij zijn niet rijk, maar voor de partij heb ik het er best voor over ..."

Zo ziet u dat het juist is: aanzien doet gedenken. Het feit, dat van week tot week giften worden overgemaakt om het partljwerk te ondersteunen, heeft vriend A. te O. eveneens geïnspireerd om een steentje bij te dragen. Hij voegt er aan toe: Wij zijn niet rijk. Nu, dat kan bijna van alle S.G.P.-ers wel worden gezegd. Het zijn niet vele rijken en niet vele edelen. En wat ze samenbindt, is de liefde tot het beginsel, waar zij veel voor over hebben. Ik weet dat er nog velen zijn, 'die hetzelfde al lang van plan zijn. Er zijn nu tot eind 1961 nog maar 3 weken te verantwoorden. Als ge dan werkelijk van plan zijt om in 1961 nog wat bij te dragen, neem dan uw giroboek en doe het omgaand. In de drie komende weken zal er steeds gemiddeld wekelijks ƒ 300.— binnen moeten komen om de ƒ 5000.— vol te maken. Met aller medewerking zal dit zeker mogelijk zijn. Het gironiunmer van de Penningmeester der S.G.P. is 119560 ten name van C. Jansen, Schiebroekselaan 46b, Rotterdam.

Met de werving van abonnees liep het de afgelopen week weer zeer goed. We konden er weer 25 inschrijven, en wel uit de volgende plaatsen: 1 in De BUt, Gouda, Haarlem, Hazerswoude, Hoogvliet, Huizen, Leerdam, Lisse, Lopik, Maassluis, Vriezenveen en Westkapelle, 2 in Nw. Lekkerland en 11 in Schoonrewoerd. De agent T. v. Bruggen te Schoonrewoerd heeft hiermede wel een prachtig resultaat mogen boeken. Voorts werden 22 proef adressen opgegeven. Wij 'danken al diegenen, die bij de werving aktief betrokken waren. Van harte hopen wij, dat al diegenen, die thans hun proefnummer lezen, straks tot ons vaste lezerskorps zullen gaan behoren als hun de beslissing wordt gevraagd. Alle vrienden, die de lezerskring van ons partijorgaan gaarne vergroot zouden zien, wekken wij op hieraan persoonlijk mede te werken. Maakt lijsten van adressen voor proefnummers en zendt die aan de N.V. Drukkerij „De Banier" te Utrecht. Vier weken later gaat ge die adressen bezoeken om te trachten al deze vrienden door een abonnement aan ons te verbinden. Laten de besturen der kiesverenigingen toch steeds aandacht aan deze zaak geven, want in verenigingsverband zijn de mogelijkheden over het algemeen gunstiger dan in de partikuliere sektor.

De verkoop van de rede van Ir. van Dis bij de politieke beschouwingen over 'de Rijksbegroting gaat de laa/tste tijd in zeer snel tempo. Per 7 december waren er reeds ruim 21.000 exemplaren afgeleverd, zodat het er naar uitziet, dat deze brochure spoedig zal zijn uitverkocht. Wie nog geen bestelling heeft geplaatst, bestelle spoedig bij „De Banier". Als het juiste aantal omstreeks Kerstmis bekend is, kan vóór het einde van het jaar nog worden beoordeeld of een herdruk noodzakelijk is. Dus vrienden, geeft nu snel op hoeveel exemplaren uw vereniging wil bestellen, opdat deze zaak prompt kan worden afgewikkeld.

Wat de betaling der jaarko'ntributies betreft, die aan het hoofdbestuur moeten worden gedaan, kan ik nog melden, dat er de afgelopen week weer 19 penningmeesters der afdelingen hun kontributie aan mij overmaakten, zodat hierin nu ook enige beweging komt. De stand is op het moment, dat ik dit schrijf (9 december) zo, dat 153 kontributies binnen zijn. Mogen wij vóór het eind van het jaar de overige 140 tegemoet zien? Ook over 1960 ontvingen wij de afgelopen week weer 1 kontributiebetaling. Nogmaals verzoeken wij de penningmeesters, die over 1960 nog niet hebben betaald, hun boeken eens na te kij'ken en alsnog tot betaling over te gaan. Zelfs over 1959 - staan nog enkele kontributies open. Ondanks het feit, dat in het laatstgenoemde jaar deze penningmeesters verscheidene malen zijn aangeschreven, vonden deze heren het niet de moeite waard om zelfs maar antwoord te geven. Aan alle zaken, die we verrichten, zitten nu eenmaal prettige en minder prettige kanten. De laatstgenoemde behoren beslist tot de minder prettige aangelegenheden.. Laten derhalve alle penningmeesters hun boeken eens kontroleren, of ze de laatste jaren hebben betaald. Staat er nog wat te betalen open, gireer dan vóór het einde van het jaar.

R.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 december 1961

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 december 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken