Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

6 minuten leestijd

Door plaatsgebrek moest in het nummer van vorige week een gedeelte van mijn artikel blijven overstaan tot deze week. Daarom beginnen wij nu met datgene, wat vorige week niet kon worden geplaatst. Op de laatste Algemene Vergadering moesten wij weer de namen noemen van vele kiesverenigingen.

waarvan de penningmeester" de kontributie aan het hoofdbestuur niet had voldaan over 1961. Voorts stonden nog enkele kontributies uit over 1960 en zelfs 3 over 1959, waarvan er inmiddels 1 is afgevallen, daar deze kiesvereniging over 3 jaren heeft betaald. De kiesvereniging te Waddinxveen, die ik op de Algemene Vergadering ook heb genoemd bij de rij van nalatige penningmeesters over 1961 kan Ik van deze lijst afvoeren, daar de penningmeester mij telefonisch heeft doen weten, op welke datum hij heeft betaald. Helaas was uit deze girostrook destijds niet af te leiden, welke kiesvereniging deze betaling betrof, daarom heb ik het bedrag in het oude jaar als reserve geboekt. Waddinxveen is hiermede gerehabiliteerd en ik kan er nog bij vermelden, dat de betaling van de kontributie destijds vergezeld ging van een gift voor de partijkas van ƒ 25, —, waarvoor ik thans nog wil bedanken. Ik meende destijds, dat deze gift van één der Rotterdamse kiesverenigingen afkomstig was, en heb de gift destijds verantwoord in de Banier van 17 augustus 1961 als afkomstig van K.V. te R'dam Banier ? ƒ 25, —. Het verheugt mij, dat deze oude kwestie hiermede geheel is opgehelderd. Mag ik nu nogmaals alle vrienden, die de jaarvergadering hebben bijgewoond, en die him woonplaats hebben daar, waar een penningmeester nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, uitnodigen eens met het bestuur dezer kiesvereniging te gaan praten, zodajt de achterstallige bedragen thans prompt zullen worden gegireerd.

Inmiddels heeft ook de kiesvereniging te Oohten bezwaar gemaakt tegen mijn mededeling op de Alg. Vergadering, dat de kontributie over 1960 nog zou open staan. Bij kontrole bleek mij, dat op de opgegeven datum de kontributie inderdaad was betaald, doch daar in het girostrookje geen enkele mededeling betreffende de betaling was gedaan, en het ging om een rond bedrag van ƒ 10, —, lag het voor de hand om dit bedrag als een gift te boeken, en werd het ook als zodanig verantwoord in „De Banier" van 29 december 1960 onder de letters Pam. CJ.v.W. te O. Ik hoop, dat alle penningmeesters bij de overmaking van kontributie er steeds op willen letten, dat op het 'girobiljet in de strook „bij" wordt Ingevuld: Kontributie kiesvereniging .... van.... leden over het jaar. . . . Bij voorbaat mijn dank. Dit voorkomt veel moeilijkheden, ook voor de betreffende penningmeester. Voorts dank ik alle vrienden, die de jaarvergadering hebben bijgewoond voor hun aandeel in de mooie kollekte, die meer dan ƒ 2700, — heeft opgeleverd, dus ru'im ƒ 300, — meer dan de kollekte op de voorjaarsvergadering in Utrecht bedroeg in 1961.

Met de werving van nieuwe abonnees is het in de afgelopen week weer bijzonder gunstig gegaan. Niet minder dan 40 nieuwe abonnementen konden worden geboekt, en wel in de volgende plaatsen: 1 in Alphen a.d. Rijn, Babyloniënbroek, Beusiohem, Breukelen, Dinteloord, Dirksland, Domburg, Gouda, Groenekan, Harmeien, Hedel, I& abbendijke, Middelhamls, Naarden, Nieuwerkerk a.d. IJssel, Nieuw Loosdrecht, Oud Alblas, Oudewaer. Ridderkerk, RotterdSn, Scheveningen. Woudenberg en IJzendoorn. 2 uit Barendrecht, Rhenen, Scherpenisse en Usselmuiden, 4 m 's-Gravendeel en 5 in Streefkerk. Dit was dus weer een formidabel getal, samen gebracht uit aJle windstreken. Wij danken alle medewerkers van harte voor de inspanning, die zij zich getroost hebben en zijn met hen verheugd over de prachtige resultaten, die konden worden bereikt. Ook voor de proefadressen, die werden opgegeven. Verscheidene Banieragenten en ook partikulieren waren bij de werving betrokken. Voorts enkele kiesverenigingen. De agent G. Verhoef te Streefkerk wist er alleen reeds vijf te noteren. De kiesvereniging te Nieuwerkerk a^d. IJssel boekte er 1 en gaf gelijk een proefadres op. Eén der vrienden in Den Haag gaf een abonnee op en 7 proefadressen. De kiesvereniging te 's-Gravendeel gaf 4 abonnees op en 10 proefadressen. Een vriend in Nw. Lekkerland gaf nog 4 proefadressen, terwijl een vriend in Dirksland 40 exemplaren van „De Banier" aanvroeg voor verspreiding op bepaalde adressen. Totaal worden dus weer 62 proefadressen bewerkt. Wij hopen van harte, dat al deze akties weer resultaten zullen afwerpen, en dat de vrienden, die thans hun proefnummer lezen, straks tot ons vaste lezerskorps zullen gaan behoren, ajls him de besllsstog wordt gevraagd door onze ijverige propagandisten.

Wat de giften betreft, die wij de afgelopen week ontvingen, kunnen wij melden, dat deze een totaalbedrag van ƒ 76, 25 belieiïen. De specifikatie van dit bedrag is de volgende : NN te ? via Ds. PJ Dorsman ƒ 10, —; FThRvL te W ƒ 15, —, In een begeleidend schrijven merkte deze vriend onder andere het volgende op: „Gedenken wij op 4 maart niet allemaal de dag, dat Ds. Zandt van ons heenging, en zou dit niet een aansporing voor ons allen kunnen zijn om zijn werk te steunen? Ms er nu juist meer gegeven wordt, dan tonen wij, dat Ds. Zajidt nu nog meer bij ons is dan voorheen. En tn het verkiezingsjaar 1962 zal deze gedachte ons allen een steun zijn".

Kiesvereniging De Wachter te Benthuizen ƒ 15, —; een abonnee uit Lelden ƒ 2, 50, deze gift ging vergezeld van een dichterlijke onitboezeming, waarom de antwoorden op de raadsels in „De Banier" niet meer worden gepubliceerd. Ik heb voor deze dichterlijke abonnee een goed woordje bij Oom Koos gedaan. Wegens plaatsgebrek is dit destijds vervallen. Doch met een klednere letter is wel wat te bereiken. Afwachten maar. Voorts vla „De Banier" ontvangen van CKlJr te S ƒ 1, 95; AV te S ƒ 0, 95; PDA te U ƒ 1, 25; LO te NV ƒ 2, 50; PvH te M ƒ 0, 55; AH te W ƒ 10, —; uit kollekte Ger Gem te Scherpenisse ƒ 10, —; E de J te OadIJ ƒ 6, 55. Wij danken alle vrienden en vriendinnen zeer voor hun offervaardigheid. Het Is zo bemoedigend elke week weer iets te mogen verantwoorden. Zorgt u volgende week er voor, dat er wat van u te verantwoorden is? Bij voorbaat dank. Het gironummer van de penningmeester der S.G.P. is 119560 ten name van C. Jansen, Schlebroekselaan 46b, Rotterdam 11.

R. J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 maart 1962

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 maart 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken