Bekijk het origineel

Uit de Delftse Raad

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uit de Delftse Raad

7 minuten leestijd

Bij de algemene beschouwingen over de begroting voor 1962 van de gemeente Delft werd ook het woord gevoerd door de heer A. Vlasblom, die zoals bekend. Ds. Zandt In deze raad is opgevolgd.

Na eerst aan het werk van Ds. Zandt te hebben herinnerd, verklaarde spreker, dat hij het als zijn taak beschouwde het te voeren beleid te toetsen aan het door hem voorgestane beginsel, dat er van uitgaat, dat de ovenheid er is om der zonde wil. Zij is ingesteld ter beteugeling van de ongebondenheid onder de mensen, waardoor de samenleving mogelijk wordt gemaakt. Daar de overheid door God is ingesteld rust op haar de roeping en de plicht om zich naar zyn wU, geopenbaard in Zyn Woord, te richten en eigen wU daarby te verzaken. Naar dat beginsel handelden de godvruchtige koningen Israels, terwijl de gereformeerde voorvaderen dit beginsel eveneens voorstonden alhoewel zy toen in een tyd leefden, dat de doodstraf stond op het aanhangen van de beiydenls, die door Guido de Brés en anderen was opgesteld.

Spreker stond vervolgens nader stil by artikel 36 van deze beiy denis, waarin in het kort gezegd de overheid wordt gebonden aan de beide tafelen van Gods heilige wet. Hiema werd gewezen op het tydperk van verval, waarin men het beginsel ging aanpassen aan de geest van de tyd. Thans is het daarmede al zo ver, dat men Gods wet aan de kant heeft gezet. Als voorbeeld werd gewezen op het vierde gebod, waarin de eerbiediging van Gods dag nadrukkeiyk bevolen wordt, al staat de S.G.P. geen Joodse sabbatviering voor. Het zedelijke van dit gebod Is echter gebleven, en dit geldt voor alle tyden en volken. Spreker zag als zyn taak om tegen de ontheiliging van die door God verordineerde dag ten sterkste op te komen en het gemeentebestuur op zyn roeping In deze te wyzen, wat nodig was gezien de aktiviteiten, welke praktisch in iedere vergadering op de agenda pry ken. Spreker wist, dat hij daarby menigmaal alleen zou komen te staan, maar reeds in 1922, toen hy zich by de S.G.P. aansloot, wist hy wat in deze te wachten stond.

Spreker wees in dit verband op het open stellen van voetbal- en sport­ velden op zondag, alsook op het open stellen van musea en toneelzalen op die dag. Ook werd door de heer Vlasblom nog eens gewezen op het schrappen van een deel van artikel 36, tegen welk artikel reeds lang by sommigen bezwaren bestonden, en voor hen een rem was om een nieuwe ï> olitiek te gaan voeren. Wel is de raad gebonden aan de wetten des lands, maar dit wil niet zeggen, dat byvoorbeeld aUe kulturele aktiviteiten door een hogere wetgever worden voorgeschreven.

Ook de raad is verantwoordelijk, daar deze medewerking verleent aan voorstellen van B. en W. Spreker verklasirt voorts liever alle schepselen te laten varen dan tegen de wil Gods in te gaan. In dit verband wees spr. op de praktijk der vaderen, die zich door brandstapel noch schavot lieten weerhouden als het aankwam op het handhaven van de waarheid, die naar Gods Woord is.

In dit licht bezien kon spr. niet meedoen aan het toezwaaien van lof aan het kollege van B. en w. Dit gold niet het werk door het •kollege en de ambtenaren verricht, waarvoor hy erkentelyk was, maai het gebrek aan datgene, wat in het wezeniyk 'belang der bevolking zou zyn, zoals het afhouden van het kwaad van de ontheiüging van de dag des Heeren, en andere aktivl- ' teiten. Wat het financiële aspekt betreft, verklaarde spr. tot de oude school te behoren en het in deze met wyien Dr. Coiyn eens te zijn, dat ieder geslacht voor zichzelf behoort te zorgen en niet teveel lasten behoort te leggen op het nageslacht. Wel erkende spr., dat de tyd vlak na de oorlog tot buitengewone maatregelen noopte, maar nu de omstandigheden zoveel verbeterd zyn, behoort er toch wel degeiyk voor te worden gezorgd, dat de kapitaalslasten niet te zwaar op de bevolking gaan drukken. Daarom was spr. voor een prioriteitenschema, waarin wordt opgenomen wat het allereerst en het meest nodig is. Het investeringsplan beziende, konstateerde de heer Vlasblom, dat er over verschillende jaren uitgaven zyn geraamd, die diep ingrijpen. Zo was voor 1962 een bedrag geraamd van ruim 27, 5 miljoen en voor 1963 van ruim 27 miljoen gulden, wat uitgaven zyn, die tot grote voorzichtigheid nopen.

Tegen de bouw van een nieuw ziekenhuis bestond by spr. geen bezwaar. Dit was noodzakeiyk, wat ook voor andere bouwkundige werken gold, maar anderzyds was waak2aamheid toch ten zeerste geboden. Dit bleek wel uit het feit, dat, terwyl de onrendabele lasten in 1958 per hoofd van de bevolking een bedrag van ƒ 33, 81 bedroeg, dit voor 1962 gestegen was tot ƒ 56, 02, wat toch wel een belangrijke styging is. Ruim 7 miljoen Is voor 1962 meer geraamd voor investeringen, waarvan een deel komt voor rekening van ryk en provincie. Het college van B. en W. was wel zeer optimistisch aangaande het volgende begrotingsjaar, maar spreker achtte het geraden ten deze wat minder optimistisch te zyn, temeer waax in de ondernemerswereld een neergaande lijn valt te konstateren, om daarna te wy'zen op een uitspraak van de socioloog Sorokin in zijn „The crises of our age", welke hierop neerkomt, dat de mens maar zeer hardleers is en niet bereid is zich mo- menteel genoegen te"5n^^pn~o3i grotere katastrofe te voorkomen. Spr. stond vervolgens stil by de zwaardrukkende belastingen en lasten als gevolg van de enorme uitgaven, waarvoor de belastingbetaler maar goed is.

Ingrijpende verlaging der uitgaven achtte spr. noodzakeiyk met het oog op inflatie, wat wel allereerst geldt voor het rijk. Ook de raad moet er echter voor oppassen om met het vooruitzicht van een reserve van rond 14 miljoen van de hoge boom te gaan leven. Spa-, stond hierna stil by het subsidiebeleid, dat nodig 'herziening behoeft. Het streven om steeds maar bij de overheid om geld aan te kloppen, achtte hij verkeerd. Veel meer behoort aan het partikulier initiatief te worden overgelaten. Bovendien worden subsidies verstrekt voor doeleinden, welke krachtens beginsel ten sterkste moeten worden afgekeurd en niet in het algemeen belang zyn.

Spr. kwam voorts terug op het geopend zyn van winkels op zondag, waarover in de raad reeds een debat had plaats gehad. Ook kwam hy op tegen het houden van een feesfcweek, wat geiyk staat met een kermis, waarby met de ernst van het leven wordt gespeeld, het geld wordt vergooid» de goklust wordt gevierd, terwyl menigmaal vechtpartyen plaats hebben. Daarna sprak de heer Vlasblom over het bioscoopkwaad, waardoor allerlei mlsdryven worden bevorderd. De S.G.P. is daar steeds tegen opgekomen, doch de bezTwaren van die zijde werden steeds genegeerd. Thans echter is ook in de Eerste Kamer over het bioscoopgevaar gesproken. Bovendien wordt toegestaan, dat de bioscopen ook op zondag toegankeiyk zyn. Onlangs zyn ze een tyd gesloten geweest vanwege de belastingkwestie. Was de raad niet tot verlaging overgegaan, dan zouden ze wellicht nog gesloten zyn. Spr. wees voorts op de bioscoopwet, die in 1926 werd ingevoerd ter bestrijding der zedeUjke en maatschappelijke gevaren. Het is ontstellend wat daar nu wordt vertoond, ook in de reclamebiljetten. Zelfs Mr. Noteboom (A.R.) kwam tot de vraag of Ds. Kersten en de zynen geiyk hebben gehad toen zy op veel Ingrijpender maatregelen aandrongen.

Na nog een woord van scherpe afkeuring te hebben uitgesproken over de luidruchtigheid der roeiver. , J> e Delftse sport" by opening en sluiting in verband met de zondagswet, drong spr. nog eens aan op de naleving van Gods geboden, waarin meer bUjdschap Mgt dan de wereld bieden kan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 mei 1962

De Banier | 8 Pagina's

Uit de Delftse Raad

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 mei 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken