Bekijk het origineel

Meditatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Meditatie

6 minuten leestijd

II.

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Hand. 2 : 4a

Uitgegaan tüt alles ziende de Heere Zijn discipelen, om dien tot zegen te stellen. De zalving met de Geest maa*: te de discipelen tot apostelen. Ze werden met de Geest vervuld, opdat ook anderen mochten roemen In iietzelfde heilgenot. Het wonder van de talen trekt als een magneet een grote schare mensen in de vergaderzaal. De roekeloze spot, die zich wil ontworstelen aan het 'beslag van de Geest en de Waarheid, prikkelt tot een kostelijke prediking.

Tenslotte loopt het alles uit in de vraag der verslagenheid en de goede raad van Godswege: Bekeert u, wordt gedoopt en gij ziilt de gave van de Heilige Geest ontvangen. Zij zullen, uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van Uwe gunst, die roemen bij eikeen.

Ze 'gaven niet van hun olie. O neen, zij zonden de hellbegerigen naar de Verlcoper. Bekeert u, wordt gedoopt tot vergeving der zonden en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Wonderlijke handel, die de Heere drijft met allen, die met smeking en geween aankomen. ZIJ leveren hun zonden in en ontvangen de Geest der vernieuwing. Schuld gewisseld voor baten en winsten.

Wanneer de dicii)elen vervuld zijn met de Geest heten ze in de schrift: Mannen vol des Heiligen Geestes. Wat is daaraan grote behoefte in deze geesteloze dagen. Leven we niet in gemeenten, die de gemeente van Laodioea niet ongelijk zijn? Lauwheid heeft zich meester gemaakt van de harten. Een vlot preekje, wat ïLWinkslagen, een ernstig woordje aan het slot en daar gaan we heen. In al die godsdienstigheid is zo min smaak als In het wit van een ei.

Rijk en verrijkt en geen ding gebrek. Met een gedaante van godzaligheid menen we te kunnen volstaan, maar de kracht is verloochend. De aJkelige lauwheid veroorlooft wat van de wereld te genieten en de kerk niet gans de rug toe te keren. De kerk voor de oonscientie en de wereld voor het hart. Godsdienstigheid zonder beoefening is als spijze zonder zout. Er zijn nog wel boetepredikers, maar waar zijn de boetepraktijken? Er zijn er wel die tegen de heersende geest van de tyd luid protesteren, maar als knorrende varkens verliezen ze de trog niet uit het oog. Het is te vrezen, dat vele godzalige rechtzinnige lieden uiteindelijk 'toch natuurlijke mensen zijn, de Geest niet hebbende. Er Is grote behoefte aan mannen vol vam de Heilige Geest In kerken en gemeenten. Hoe nodig is het, dat de goddelozen In alle ernst en nochtans in toegenegenheid en liefde wordt aangezegd, dat ze geen deel in het rijk van God hebben. Hoevelen slapen en sluimeren. Is er niemand begaan om hen te wekken en te waarschuwen voor het verderf, dat met rasse sdhreden nadert? Wat zijn er een valse gronden voor de eeuwigheid, hoevelen bedriegen zichzelf door dodelijk zelfbedrog. Ze heelden de breuk op het lichtst en ze menen dat elk wehnenend onderzoek een aanslag Is op de ruimheid van het Evangelie. Velen menen in te gaan en zullen niet kunnen, zegt de mond der Waarheid. Is het niet goed, dat we onszelf en anderen af'vragen: Wat zou dat zijn, menen in te gaan? Op welke gronden menen we dat? Welke zijn de redenen, dat die velen toch niet Ingaan? Zoekt de Heere en leeft. Maar is ons zoeken werkelijk een zoeken van Hem, of bedoelen we onszelf en zoeken we Hem slechts in zoverre we Hem nodig hebben voor een goed heenkomen en zoeken we Hem niet om Hemzelf, omdat Hij zo beminnenswaardig is en een allesvervuUende Zaligmaker?

Ook op staatkundig terrein hebben we nodig mannen vol van de Heilige Geest. Niet allereerst mensen bedreven in de zogenaamde geesteswetenschappen, niet bijzonder lieden, die — naar de eis van deze tijd — 'geestig zijn, maar mannen vol van de Heilige Geest. Mannen vol van de Heilige Geest zijn niet allereerst gebrand op allerlei spéktaculatre dingen van spreken in talen en genezingswonderen, zoals de Pinksterbeweging dat wil. Er staat in Handelingen 2 ook iets over het alledaagse van de eerste gemeente. Ze volhardden in de leer der apostelen. Dat brengt mee een dagelijks onderzoek van het Woord Gods. Niet maar een hoofdstukje lezen om een pUoht te volbrengen, maar liefdevol luisteren naar de stem van de Liefste. Deze gemeenschap met de Heere doet ook de behoefte geboren worden om onderling kontakt te zoeken. Men Is leden van één lichaam en dient de opbouw der broederen. Zo vervullen ze de wet van Christus door elkanders lasten te dragen en elkanders groei in geloof en liefde te bevorderen. Dat is nodig zowel in de gemeente als daarbuiten. De apostel spreekt van geestelijke bezitsvorming. Voeg 'bij geloof deugd, en bij deugd kennis enzovoort.

Tenslotte is er sprake van broederlijke liefde bij de godzaligheid en bij de broederlijke liefde liefde jegens allen. De mannen vol van de Heilige Geest hebben een gedurig levendig besef dat de genade nog maar in heel klein beginsel aanwezig is, en dat zo groot overblijfsel van zonde en verdorvenheid zich nog laat gelden en deswege volharden ze in de breking van het brood.

Tenslotte zijn ze mannen van het g^ed. Gods verborgen omgang iïiden, zielen waar Zijn 'vrees In avoont. Waar men mee omgaat, daar draagt men de sporen van. Mozes* aangezicht glansde van verblindende heerlijkheid, toen hij afdaalde "van de berg. In het onderling verkeer moeten we het •wel merken of iemand veelvuldig en ernstig en langdurig verkeert aan de troon der genade. Van zulke mensen gaat iets uit en straalt Iets af. Worden dezulken nog gevonden

BETALING ABONNEMENT

De abonnees, die betaling van kwitantie met verhoogde inkassofcosten willen voorkomen, zijn tot 1 juli 1962 in de gelegenheid het abonnementsgeld voor de periode 1 jali 1962—1 januari 1963 ten bedrage van ƒ 3, 75 aan ons over te maken met vermelding ab.geld „De Banier" (giro 147759). GeUeve na 1 juli niet meer te storten, daar dan de kwitanties ter inning ztjn afgegeven.

De Administratie

in ons midden? Mannen vol van de Heilige Geest, mannen "van het gebed? Oudtijds sprak men wel van lieden, die In hun optreden, in handel en wandel gezalfd waren. Geen wonder, 'ze hadden de zalving van de Heilige Geest en verstonden alle dingen. Aan deze mensen bestaat een schreiende behoefte. Bidt van de Heere, dat Hij ze uitstoot In gemeente en kerk, in gezin en werkkring, op gebied van staat en maatschappij.

Wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Geest. Niet de geest van de heersende welvaart, maar de Geest van het welbehagen Gods wone rijkelijk In ons allen, tot eer en roem van de Vader, Die de levendmakende G«est beloofde, en de Zoon, Die Hem verwierf.

Putten

Ds. H. G. Abma

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 juni 1962

De Banier | 8 Pagina's

Meditatie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 juni 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken