Bekijk het origineel

Meditatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Meditatie

6 minuten leestijd

II.

En - die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel, die In de hemel Is, heWbende ook zelf een scherpe sakkel. En een andere engel ikwam uit van het altaar, die macht had over het vuur, en hij riep met een groot geroep tot degene, die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiventakken van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. Openb. 14 : 16-18

Een volk, wedergetooren, tot God wedergebracht, en afgezondeird van degenen, die Hem nliet kennen. De sobeidlnig hier getrokken in beginsel, zal eens ten voUe worden daargeisteld. De witte wt> lk vertoont Zijn hemelse heerlijkheid. Hier openbaart Christus Zich aan Zijn kerk op aarde in de glans van Zijn heiligdom, en Zijn volk aanschouwt Hem, Die hun leven is, in Wie zij alles hebben wat nodig ds voor ziel en lichaam, voor de tijd en voor de eeuwigheid.

Er was een gouden 'kroon op Zijn hoofd, dat wU. zeggen, Hij heeft wettig gestreden, en is daarom dan ook wettig gekroond. Hij vertoont Zich dus aan Johannes als Overwinnaar over al Zijn vijanden. Hij is Triomf ator over hel en dood en graf. Wat is dat voor Johann^es een troostrijk gezicht geweest. En welk een rustpunt is dat voor Gods volk temidden van alle ellenden en verschrikkingen des levens. De verschrikkingen van de oorlog, voorgesteld onder het ibeeld van het rode paard, en achter het rode paard kwam het zwarte paard van de honger, en daarachter het vale paard van de dood, doen soms Gods volk wel eens beven, maar het vindt toch ook weer rust, aLs door het geloof gezien mag warden op Christus, de Overwinnaar van hel en dood en graf.

Maar Gods 'kinderen zijn en blijven mensen, in zichzelf als een riet, dat van de wind ginds en weder bewogen wordt, en daarom kan het nu juist zo troostrijk zijn, dat Christus Zijn kerk beschutten zal. Hij zal Zijn volk dragen in de kracht des veiibonds door aUe gevaren heen, ook in de honger zal Hij hen nimmer om doen komen. Hij zal Zijn woord bevestigen.

Beschadig de olie en de wijn niet. Hoe donker en dreigend de toekomst ook moge zijn, dat Gods kinderen er meer doorheen mochten zien. Hem is gegeven aUe macht in de hem.el en op aaarde. Laat Gods kinderen elkaar wijzen op Slons eeuwige Koning, als de Overwinnaar over de macht der zonde, oor­ deel, dood en hel. Dat is het doel, het grote einde Gods, Zijn kerk tn te zamelen tot de eeuwage zaligheid, door aUe bange wereldweeën heen.

De tekst spreekt van de graan- 'Oogst, de oogst der uitverkorenen Gods. Eerst wordt het graan gemaaid. Maar is die verklaring niet gezocht? Wij menen van niet, want het is een tegenstemnig van de wijnoogst. De druiven der aarde werden geworpen in de wijnpers^ bak van de toom Gods. De Heere zegt van het graan, dat het na het maaien zal gedragen worden in Zijn schuur. Gods kinderen, de uitverkorenen des Vaders, worden bedoeld met het graan uit de aarde, want zij zijn van de aarde gekocht met het bloed des Lams, mj zijn wedergeboren door Woord en Geest tot een levendige hoop, en werden in het uur der minne opgewekt uit de geestelijke doodstaat en gebracht tot de staat der genade in Ohristtis Jezus. Het volk, dat naar de Heere leert vragen, die zoeken gewassen te worden bij aanvang en verdere voortgang in het bloed van Christus, wier hongerige zielen alleen kunnen verzadigd worden met het Brood des levens, dat is Christus, wordt wel van de wereld gesmaad en veracht, maar terwllle van hen wordt de wereld nog in toom gehouden.

Zij worden niet voor niets genoemd de kurken waar land en volk, ja zelfs de gehele wereld nog op drijft. Denk maar aan Sodom en Gomorra. Indien er nog maar tien rechtvaardigen waren geweest, die steden waren niet verwoest geworden. Dat God de wereld door Zijn voorzienigheid nog voeding en onderhouding geeft, het is alleen terwüle van de mtverkorenen, 'al zijn zij dan de uitgeworpenen en de verachten van de wereld. Christus zendt Zijn engel uit om te maaien met een scherpe silckel. Deze engel komt uit de tempel met de opdracht: Zendt uw sikkel en maai. Die engel komt van de Vader in de hemel. Wiens eeuwige raad door Christus wordt volbracht. Christus ontvangt last van de Vader, de uitverkorenen tot de laatste toe bijeen te vergaderen en in te zamelen. Zij zullen het oordeel ontkomen, evenals Noach met zijn zonen en hun vrouwen; en geiyk de reohtvaardi'ge Lot, die uit Sodom gehaald werd. Straks komt de grote dag aller dagen, dan zullen de reohtvaardiigen ingaan in de hemel, hun bewaring tot de eeuwige zaligheid is zeker gewaarborgd. Zijn graan zal Christus in de hemelse schuur brengen, waar God alle tranen van hun ogen zal afwissen. Door alle moeite en zorgen heen gaan zij een toekomst tegen, waarin zij God In Christus eeuwig zullen loven en prijzen. De weg kan soms zo stijl zijn, de voorzienigheden zo duister, 'de moeilijkheden zo ontzaglijk igroot, dat de ziel er 'van beeft. Het geloof lis meestal zwak, de moed zo klein, en de bestrijding 'kan zo heftig zijn, en de satan zo verwoed en verbolgen, dat Gods volk wel eens uitroept met David, de man naar Gods hart: Nog een 'der dagen zal ik door de hand van Saul omkomen. De handen hangen ^soms zo slap, de knieën kunnen zo struikelen.

De kinderen des lichts wandelen zelfs menigmaal in duisternis en vervaamissen. Maar als zij eens op Christus mogen zien, op Zijn almachtig vermogen om te helpen, dan verandert alles. Als zij door het geloof aanschouwen, hoe verheven Hij is boven alle overheid en macht, en als zij Hem door het geloof eigenen als hun persoonlijke Borg en Zaligmaker, Die al hun ongerech'ttgheid verzoend heeft en altijd met Zijn gezegende voorbede intreedt bij de Vader, zir^en zij weg in verwondering en aanbidding. Ails zij Hem kennende in Zijn grote liefde en trouw, weer moed griji> en en kracht zoeken tolj Hem, in Wie een eeuwige volheid is, dan weten zij ook, dat Hij machtig is te verlossen. Hoe kunnen zij dan verlangen naar Zijn wederfcomst, om Hem te zien met eer en heerlijkheid gekroond, en om het Lam te volgen, waar het ook heen 'gaat, wetende, dat het eenmaal komen zal, gaan zij wel eens gemoedïgö hun reis vervolgen door dit aardse jammerdal.

Dit is ook het doel der openbaring aan Johannes, te weten 'Om het volk des Heeren te bemoedigen en te vertroosten in hun veelvuldige verdrukldngen. Dat volk heeft een medelijdende Hogepriester, Die behoorlijk medelijden kan hebben met hun zwaliheden, waar Hij Zelf verzocht is geweest, doch zon'der zonde. Maar Hij kent de zwarigheden, want Hij is hun toi alles gelijk geworden naar Zijn ware menselijke natuur. Hij is hun goedertieren Koning, Die met een almachtig vermogen in de staat Zijner verhoging Zijn kerk in stand houdt en* eindelijk over alles zal doen triomferen.

Rotterdam

Ds. Chr. V. Dam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 augustus 1962

De Banier | 8 Pagina's

Meditatie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 augustus 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken