Bekijk het origineel

De Parijse bloedbruiloft

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Parijse bloedbruiloft

4 minuten leestijd

24 augustus 1572

Op 24 augustus van dit jaar zal het 390 jaar 'geleden zijn, dat 'te Parijs een btoedbad onder de Hugenoten werd aangeridht, waardoor Rome zich weergaloos geblam'eerd heeft. Van rooms-katholieke zijde os wel getracht de schuld vain Rome af te schuiven en deze geheel en al te werpen op Catherine de Méidicis, de moeder van Prankrijks koning Karel IX, waarbij dan wordt 'beweerd, , dat de zo beruchte Bartholomeüsnacht als een politieke misdaad moet worden geaien, maar deze voorstelling is ten enenmale vails.

Het is Dr. F. J. Krop, destijds Ned. Herv. predikant te Rotterdam, geweest, die 'dit helder en klaar heeft aangetoond in zijn boek: „Met H.M. Koningin WiThetonna voor het standbeeld van 'admiraal De Coligny". Deze predikant noemde Rome de grote moordenares van De Coligny. Na eerst gewezen te hebben op een rooms-katholieke hdistorieschrijver: De la Perrière, 'die Catherine als de oorzaak 'van 'deze 'gruweUj'ke moordpartij had aangewezen en verklaard had, dait de godsdienst er part noch deel aan had, schreef Dr. Krop: „Maar hij vergeet bij de vaststelling der verantwoordelijikheden paus Pius V. Hij vergeet de rooanse geestelijkheid van Prankrijk en elders, 'die Catharin'e itelkens weder tot zulk een moord en massa aanspoorde met woord en daad, en nimm'er aan haar verzoek om geld voldeed, zonder haar in herinnering te brengen, dat het bevel van over 'de bergen luidde: de ketters, tot de laatste man toe, verdelgd. Hij vergeet ook deze vraag van de grootste betekenis: hoe kwam Spanje er toch toe 'om m'et 27ulk een hardnekkige woede, op de verpOiettering, desnoods door verraad, der Pranse Hugenotenpartij, allereerst in haar hoofden, aan te dringen? Want 'dan zou hij Rome hebben moeten noemen.

Ik kan mij de verlegenheid van een man 'als De la Perrière best toe- 'grijpen. Hij schaamt zich voor zijn kerk. Hij weet, 'dat die kerk haar fouten nooit herrioept. En nu tracht hij zoveel mogelijk te verzachten, 'de scherpe lyuntj'es weg te slijpen, of — •aM het niet anders kan — te zwijgen . . . Alles roept hemt toe: Rome, maar oJs trouwe Koon dier kerk, durft hij het vraag- sfeuk van de schoiLd zijner moeder niet onder d€ ogen te zien: in zijn zliel dwct't de hLstorictis de strijd met de ultratmonitaan niet aan". Wij zullen niet voortgaan met nog veel meer uit het boeik van Dr. Krop aan te halen. Slechts een paar gedeelten uit brieven vaxi paus Pius V mogen nog vermeld worden om te illustreren, dait Rome wel degelijk achter Catlherlne de Medici en Karel IX stond toen laatstgenoemde tot de verraderlijke slachting der Hugenoten bevel gaf.

De eerste was gericht aan Catherine en gedateerd 28 maart 1569. Hierin schreef de paus onder meer:

, Jndien uwe majesteit voortgaat met de vijanden van de katholieke godsdienst openlijk en vuriglijk te bestrijden, totdat zij allen geslacht zijn, dat zij dan verzekerd zij, dart; de Goddelijke hulp haar niet zal 'onitbreken, en dat God haar, evenals aan de koning, haar zoom, nog grotere overwinningen voorbe­ reidt: slechts door de vollkamien u'itroeiiing der ketters (dölitis omnibus) zal de koning aan dat edele teandn^krijk de oude eredüenst der kathcüleke religie weergeven". In de brief van Paus Pius V aan de kardinaal van Lotharingen söhreef hij 0p 14 augustus 1570 ondJer m.eer:

„Er kan tussen de katholieken en de ketters slechts sprake zijn van een valse en gehuichelde vrede".

Ook Dr. Kuyper heeft destijds aan de Parij se broedbruiloft een artikel gewijd in „De Standaard" van 24 augustus 1872, dus bij de 300-jarlge herdenking. Daar door mij enkele maanden geleden aan eruige vrienden van het bestuur van het Landelijk Verband werd toegezegd dit artikel in De Banier nog eens te zullen weergeven, dacht het ons thans een goede getegenheld die toezegging te verwerkelijken. Het artikel heeft tot titel:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 augustus 1962

De Banier | 8 Pagina's

De Parijse bloedbruiloft

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 augustus 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken