Bekijk het origineel

Buitenlands overzicht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenlands overzicht

5 minuten leestijd

Bede van Kroetsjef. Nieuwe regering in West-Duitsland gevormd. Acheson over Engeland. Het Skybold-projekt

Reeds 'eerder miaakten wij meldto'g van 'de verkioeltog, die de laatste j'aren viel 'te bonstaten to de vertooudtog tussen de belde kommunistlsche grootmactoten: de Sovjet-ünie en Ctoto'a. Wel zond men nog afgevaardigden naar elkaars partijvergadeirto'gen, maar de 'oniderltoge iverstamdtooudtog bleek 'bij m.'eer dan één 'gelegentoeid ndeit m^eer idie oude te zijn. Ototoa is namelijk van oordeel, dat Kroetsjef niet de 'lyn volgt die door Marx en Lento werd aangegeven en toiier- •mede een weg is togeslagen, die niet bevorderlijk ^is voor ide aegepraal van toet "kommuniisme. Hüerto wordt Otoina steeds 'dapper igesbeund 'door de Albaniese 'kommunfeten, die vroeger 'tot idte aJlertoeste vrienden van Kroetsjef betooordien, maar die de laatete tijd van toem 'alleirtei scheldwoorden naar het tooofd 'gesltogerd 'krijgen. Hij noem'de ze het vorige jaar sbruSk- Toverts en 'de vorige week •werden ze 'betiteld 'miet een woord, dat zoveel als „straatsühooiertjes" betökent. Kroetsjef deed dd* to 'de 'bijeenkomst van 'de 'opperste Sovjet, zoals toet Bussisctoe parlement wordt 'genioemid. Heftig ging hij tegen de Albanese leiders "te keer. De Albanezen, aldus Kroetsjief, zeggen, dat wij to zake Cuba toebben igekapdtuleerd, miaar dat was volgens •Knoertisjef toielemaal nilet waar. Nog steeds, zo 'gtog toij voort, staat op Cutoa 'de vuurtoren van het teom.m^uTilisme to 'toet Oaraïbisctoie gebied. Ook Ohibia kreeg een 'beurt. Liet zij 'zioh (Voorheen to veel bedektere •termen ui't, ttoans ricto'tte hij (meer een rechtstreekse aanval op zijn kommunistisctoe broeders, idie hem ler al evenzeer een verwijt van maken, diat toij bevel gegeven toeeft, •de rakettosbali'aAa/es op Cuba. te ontm'antelen. Hij voegde toen onder m.eer toe', dat de Chinezen zelf look rekentog houden met de re'aüteit laJs toun eigen belangen op toet spel stean. Niemand, aldus vervolgde Kroetsjef, aal er toen 'dan ook toard 'om (vallen, dat zijzelf nog resten van feoloniaiisme to to-un land dulden. Ook zou toet volgens toem onjuSsb zyn 'toen tot een optreden te bewegen, dat wj 'bUjIkibaar zelf nog 'als ontijdig besotoou'wen. Hüermede 'doelde Kroetsjef kennelijk op Hon'gkon'g, dot nog steeds onder Bnigeland staat, terwiji het toC'h een 'Ohtoiese stad is. Voorts verdediigde Kroetsjef toet door toiem to zaïke Ouiba (gevoerd© 'beleid. Somm'igen, waarmede hij Ohtoa en Albanië 'bedoelde, nioem- 'dien 'het Amieritaaanse imperiailsme wel een „papieren itijger", maar mien moest niet vergeten, dat dit volgens toen zo 'zwaJkltoe dier, nog altijd kembanden toeeft. Deze uit- 'laibtog 'bewijst •wel van hoe groot igewictot to'et is, idat Amerika over kernwapens besctolkit. Ware dit niet het 'geval, dian zou Kroetsjef aicto zeker niet van Cuba toebben terug •geitrokken, ja sterfeer nog, dan Is er 'alle reden om aan te nemen, diat Europa en weHiotot ook Amerika •reeds 'omder de Rusaisctoe knoet gebulkt zouden gaan. Overigens gaf Kroebsjef een uitvoerig overai-otot van de gefbeurbendssen, zoa'ls 'deze '^cto tijdens 'het tooogbepunt van de Cubaanse krïBis toadden voorgedaan om. er anderimoal (op te •wijzen, dat een invasie van Amerika op Cuba werd afgewend en dat het ni'et tot een atoomoorlog is gekomen. Is •dit een aftoctot? vroeg Kroetsjef, welke vraag met een sbormaxshtog applaus ontkennend werd beantwooni, woaruib wel blijkt, dat Kroetsjef in •eigen land nog sbeedis stevig to het zadel zit. Ook bractot Kroetsjef de 'kwestie West-Berlijn to zijn 'ongeveer drie uxir (durende rede ter sprake. Hij wenste, (dat dit (gedeelte (van Ber- 'lijn onder de vlag der Verenigde Naities zou komen, wat dus totooudt, dait Ide vlag 'der N.A.V.O.-(bondgen(o- (ten zou m(aaben verdwijnen. Voorts bleek uit zijn uitlattogen duideUjik, idaib toet Russisotoe standpunt ten opzlctote •van BerUjn nog ge'toeel ongewijzigd is gebleven. De laatste tijd zyn er wel eens stemmen vernomen, die beweerden, dat Kroetsjef s (beleid to zaifce Cuba een gunstig teken 'Vormde met toet 'oog op 'de kwestie Berlijn, maar uit zijn laatste rede blijkt hiervan niets. Hij verklaarde zelfs nadrukkelijk, idat, tadien Rusland de westelijke mogendheden er niieb toe kan krijgen een 'gemeensohappeilijk vredesverdrag 'met Duitsland te telkenen, itoet (dan wel genoodzaakt zou zijn een 'eigen vredesverdrag met Oost- Duitslan(d aan te (gaan.

In West-Dultslond (is toet to'tussen tot een opl(Osstog van (de regierteigskrisis gekomen. De Ctortotendemokratisctoje Unie (C.D.U.), nauw verbonden m'et de Beierse Chr. Sociale Unie (CiS.U.) toebben de socialis- 'ten laten liggen en 'zijn weer met 'de liberalen to zee gegaan. De vorige m'inister van 'defensie, Strauss van 'de C.S.U., maakt geen deel mieer uiiit van toet 'kabinet. Zijn 'plaabs wordt nu togenomen door V'on Hassel, een vooraanstaand Md van 'de CJD.U. De vertooudtog tussen 'het (aantal 'minlisters bahorend (tot 'de 'CD.U.-C.S.'U. en 'de 'übénale of vrije demolkraten (F.D.P.) is gelijk gebleven. Naast 15 iministeri'es voor 'de CD.U. en 'CS.U. zijn er 5 voor (de P.D.P. Van de 20 m'toisters zijn •er 13 uit de vorige regertog 'oiver •gegaan, zodat een zevental nieuwe ministers toun toitrede in de regertog 'toelbben gedaan. Adenauer heeft de löidtog behouden, maiir hij toeefit loten 'bekenid maken, dat tojj to septemlber 1963 zal ofitreden. Dit tooud/t to, (dat zijn (positie in toet 'laatste jiaar van zij'n kianseliersotoap van (andere aard aal zijn dan voorheen, wat wil zeggen, dat hij niet meer zulk ©en overheersende tovloed op (de poütlekB (vraagst'uikben zal loinnen uitoefenen. Het zal AdenaTier (ongetwijfeM wöl zeer moeüij'k (gevallen zijn (dit besluit bekend te maken. Niettegenstaande zijn 'h'Oge leeftijd, (geniet toü nog een 'goede gezondtoeid, wat onder meer daaruit .blijikt, dat hij kort geleden nog een reis 'toeen en weer niaar Amerika maakte om ibesprektogen met Kennedy be voeren.

Het trotse Albion 'hieeft toet de vorige week niet gemiaJkkelijk gehad. Vooreerst kreeg het van ©en "vroe- (gere Amerikaanse imiinister vm 'buflten'lan'dse 'zaken, (Dean Actoeson, één der meest gezaghebbende •oudere sbaatsliaden van Amierifca en één der gronidtegigers van de N.A-V.O., te slMfcfcen, 'dat Enigelan'ds •rol bijna 'is uibgaspeeld. 'Het toiad, ao zei hij, ©en wereldrijk (verüoren»

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 december 1962

De Banier | 8 Pagina's

Buitenlands overzicht

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 december 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken