Bekijk het origineel

Buitenlands overzicht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenlands overzicht

5 minuten leestijd

Oud en nieuw. Overdracht Nieuw-Guinea op 1 januari 1963? Opstand in Brits Borneo neergeslagen.

De oudejaarsdag en - avond bepalen 'de m.ensheid weiderom bij de vergankelijkheid van diit onderm'aanse. Uren, dagen en maanden zijn als in een oogwenk voorbij gevlogen, en zo 'gaat het 'OOk naet de jaren, welke voor ieder mens, 'hij zij oud of jong, rij'k of arm, hoog of laag, in Gods raad zij'n bepaald. Hoe weinig wordt 'daarbij echter stil gesibaan. Miljoenen leven miaar voort alsof met de dood allies is gedaan. Zij bökommeren zich om God noch giebod en vleiien zich met de valse hoop: dood lis dood. Weer talloos anderen 'geloven wel dat toet miet de dood niet afigelopen is, maar vleien zich met een andere valse 'hoop. De één meent, dat God hem wel genadig zal zijn, omdat hij voorbeeldig heeft geleefd en ieder toet zijne 'heeft gegeven. De ander bouwt daarop, 'dat Christus, voor de zondaren alles voibractot toeefit, en aan'gezien hij erkent een zondaar te zijn en 'in OtorSsbus gelooft, hij niets meer betooeft te vrezen. Dezulken doen geiWoonUjk niet anders dan jubelen en juichen en zien mieewarend neer op die amiechti'ge 'piëtistisch aanigelegde mensen, die met hen 'niiet kunnen m'eedoen en maar zitten af te wachten of God toen 'nog eens genade wil bewijzen, iberwijl 'men volgens toen 'de 'genade slechts iheeft aan te grijpen door God op Zijn Woord ibe geloven. Dezulken zijn etóhter nooib rechb zonidEiar voor God 'geworden, hebben noodt uit de nood der ziel met de tollenaar om genade leren roepen, zijn ook nooit Gods rectot iboegevallen, en hetoben dan ook nooit van Godswege de genadescepber boegerteakt gekregen, zodat 'al toun julbelen en juichen in 'de opsbandinig van Christus maar een ijdel jubelen en een ijdel juichen is. Voor dezulken lis dan ook het oude niet voorbij gegaan en van hen kan ook 'niet naar waarheid worden getuigd: „zie, toet is aBes nieuw geworden".

Het is al weer enige tijd geteden, dat we toet over Nieuw-Gulnea hebben ©eihad. Zo men weet, werd dit gebied op 1 oktober IJ. aan de Verenigde Naties overgedragen. Enige ihonderden Nederliandse amubtenaren bleven om 'de zaken te blijiven behartigen, al sibonden ze nu in 'dienst van de V.N. Als men ectoter aan de V.N. overgeleverd is, kan imen ook onder 'kommunisten komen te staan. Dat werd door de amibbenaren, die 'gebleven waren, ervaren. Sommigen tounner toch werden op een toondse manier behandeld. Zo kreeg een meesiter in de rectoten de opdractot van een TsjechJsohe V.N.-funktionaris om karweitjes te doen, die door een bediende konden worden verri'Oht. Te begrijpen is, dat ihij ihiervoor bedankte, en 'O'nmiddeMijk ontslag naim. Met hem waren er nog 'tal van andere ambtenaren, die er al heel spoedig genoeg van to'adden, en verbrok'ken.

Volgens de overeenikomst zou Nieuw-Gulnea op 1 •mei 1963 door ide V.N. aan Indonesië moeten •worden overgedragen. Het duurde echter niet lang na 'de overdradit aan de V.N. of er ©ingen 'al stemmen op om Nieuw-jGuinea eerder, namelijk op 1 januari a.s., aan Indonesië over 'te doen. Soefcamo deed 'niet zelf een officieel verzoe'k daartoe, maar wel werden er berictoten in de Indonesische pers gelanceerd, die hierop doelden. Ook werden er Papoea's voor gespannen om op een 'Vervroegde overdractiit aan te dringen. Zelfs gingen enige Paiwea's eerst bij Soekamo op bezoek, om 'daarna naar Nederland te gaan, om bij de Nederlandse regering vervroegde overdracht te bepleiten. Daarna zou'den zij voor hetzelfde doel naar New York gaan om hierover te spreken met Oe Thant, die onlangs door de Algemene Vergadering der V.N. tot sekrebariSHgeneraal wer'd gekozen, zelfs •met 'de sbeu'n van Rusl'an'd. Dit is wel zeer merkwaardig als men bedenkt, idab Kroebsjef de laatste j'aren steeds er 'op igetoamerd heeft, dab to'Bt sekfebaniaab van 'de V.N. voorbaan uiit een drlemansctiap mojest ibesbaam. Thans heeft M hierover niet gerept en verbegenwoordiigers van Rusland en zijn satellieten bij de V.N. stem'den voor Oe Ttoant, de m'ain, die in zake Nieuw Gui'nea Ned'erland zo uiter- aite 'grievend behandelde. Dat zijn )eBoek aan Mosikou aan diie Ru^iche stseun ntet vreemd is, valit wel aanxait op te maken, idat Oe Thaint Ijij zijn 'teruigtoeer gielh'eel in de geest van Kiroetsjef 'sprak. Hij vearüaai'de mamelijk ondier meer, diat hem gebteken was, dat het wesiten de Russen nieit 'goed begreep, 'daar Kroetsjef nüet an'ders dan vrede (fenst. Het is te begrijpen, diat men in Amerika van deze venklaTinigen niet weiniig geschrokken is, zoals uit sommige Amerikaaaise pensorganen bleek, maar 'desniiebtegenstaande heeft ook de varfcegenffoordliiger der V.S. meegeiioilpen Oe Thianit, die boedidhist 'is, voor vijf jaar te benioemen.

In Brits Borneo heeft het inmiddels ook al gespamnen. Br brak daar een opstamd uit, weUoe znch aanvankelijk zeer ernsbig liet laanaien. De opsitandelinigen haddten reeds belamigirijtae plaat-sen in het oiiecenibrum Whorend aan de Shell, beaet en tail van employés, ondier wie veirsch'eiiidiene NedeT'lanidiers, als gijze'aairs opgesloten. Door toet aanvoeren van versteirküttigen uit Sinigapore komdien ide 'bezetibe plaatsen echter worden onitiaet en 'de opstandelingen woiiden terug gedrongen, waarbij velen vajn toen sdhuiling gingen zoeken In het uiterst moeilijk toegankelijke oerwou'd. De gevangen eanployés konden echter aEen warden bevTij'd, zoöat niemanid het leven heeft vectoren, waarvoor zeer igevreesd was. De strijd lis echter nog niet als geeinidiigd te besohouwen. Men vreesit diait zich in Braits Borneo hetzelfde zal gaan voordoen a^js 'destijds in Indon'eaië, doordat de 'opstandelSngen een querE'lasbrijid zullen gaan voeiren. De Entgetee minaster van defensie heeft Teeds te kennen gegeven dat alles er op wijsit, 'dat de opsitandeiingen zijn opgeleid en bewapend dioor middel van buitenlandse 'hulp. De minisiteir-presidenit van Malakka heeft 'Zioh eöhber nog duiid'elijker uiitigetoben door Indionesiië en derihalve Soeifcaimo aan te wijizen als 'degene, die adhber die opsbandelingen sitaat. Saekaimo heeft 'ZiOh hieTover wel veron'bwaardiigd geboomd, miaar aanderzijdis heeft hij iiiieit 'onduidelij'k be versibaam gegeven, dat hij het redht der opsibandelingen erkent. De leiider der opsOandeMngen 'heeft sohuiiliing gezocht op de Philippijinen, waaarvan de 're'gering ireeds mieemiaJen heeft beweerd., diat Brits Botmeo aan de PhMippijnen •toekomt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 december 1962

De Banier | 8 Pagina's

Buitenlands overzicht

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 december 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken