Bekijk het origineel

De kabinetsformatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De kabinetsformatie

3 minuten leestijd

Al heel spoedig na de dag der verkiezingen werden door H.M. de Koningin de werkzaamheden aangevangen, welke moeten leiden tot het totstandkomen van een nieuw kabinet. Het kabinet-De Quay heeft namely k direct nadat de uitslag bekend was, zyn portefeuilles ter beschikking gesteld, zodat, zo lang er nog geen nieuw kabinet tot stand gekomen is, er thans een demissionair kabinet is, dat op verzoek van Hare Majesteit de lopende zaken behandelt.

De eersten, die als naar gewoonte door de Koningin ontboden werden om Haar van advies te dienen, waren de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer, respectieveiyk Mr. Jonkman en Mr. van Thiel. Op dezelfde dag, nameiyk vrydag 17 m.ei, werd des morgens Prof. Dr. Beel, thans lid van de Raad van State, ontvangen, terwyi des middags de voorzitters der grote Kamerfracties werden gehoord, te weten. Dr. de Kort voor de K.V.P., Dr. Ir. Vondeling voor de P.v.d.A., Mr. Toxopeüs voor de V.V.D., de heer Van Eysden voor de A.R.P. en Mr. Beernrnk voor de C.H.U. Des zaterdags was de beurt aan de voorzitters van de fracties der Pacifistisch Socialistische Party (P.S.P.), der Communistische Party Nederland (C.P.N.), der S.G.P., der Boerenparty en van het Geref. Politiek Verbond (G.P.V.), respectieveiyk de heren Lankhorst, De Groot, Ir. van Dis, Koekoek en Jongeling.

Ir. van Dis was vrydag 17 mei door de secretaresse van H.M. de Koningin telefonisch verzocht te 11.15 uur op het Koninkiyk paleis Huis ten Bosch te willen aanwezig zyn.

Putten Al heel spoedig haid de ontmoeting met de Koningin plaats, waarop een onderhoud volgde, dat eerst vlak tegen 12 uur ten einde was. Dergelijke besprekingen zijn strikt vertrouwelijk, zodat over het besprokene geen mededelingen kunnen worden gedaan. Wij moeten ons dan ook beperken tot de vermelding dat Hare Majesteit de heer Van Dis zeer vriendelijk ontving en Zelf de koffie schonk uit een zilveren kan, waarbij Zij, terwijl Zij de melk inschonk, zeide: „Zeg u maar ho, als 't genoeg is".

Des middags had er een nieuw onderhoud plaats met Prof. Dr. Beel, die de dag tevoren als vlce-voorzitter van de Raad van State was geraadpleegd. Zeer waarschijnlijk werd hij thans gehoord in zijn hoedanigheid van Minister van Staat. Voorts was diezelfde middag ook nog Dr. Drees, de vorige ministerpresident, ontvangen. Dit wijst er wel op, dat de aan de Koningin uitgebrachte adviezen van de fractievoorzitters, vooral die der grotere partijen, waarop de regering het allermeest moet kimnen rekenen, nog niet zuJk een duidelijke aanwijzing gaven, in welke richting de samenstelling van het nieuwe kabinet moet worden gezocht. Vermoed werd, dat de C.H.fractie er bezwaren tegen had om in het nieuwe kabinet de socialisten opnieuw uit te sluiten. Ook in de K.V.P.-fractie zijn er niet weinigen, die wat gaarne de socialisten weer van het kabinet zouden zien deel uitmaken. Dezen bevinden zich vooral onder die R.K. Kamerleden, die in nauw contact staan met de rooms-katholieke arbeidersbeweging.

Maandag 20 mei werden de consultaties voortgezet. Hoewel door velen werd verwacht, dat er toen een informateur zou worden benoemd, vond dit nog niet plaats. Eerst werd namelijk Prof. Dr. de Quay nog In audiëntie ontvangen. Vrij algemeen was de verwachting, dat een rooms-katholiek tot formateur of informateur zou worden benoemd, waarbij de namen van Prof. de Quay en Dr. de Kort werden genoemd. Eerst des avonds zou er zekerheid komen over wat er zou gaan gebeuren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 mei 1963

De Banier | 12 Pagina's

De kabinetsformatie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 mei 1963

De Banier | 12 Pagina's

PDF Bekijken