Bekijk het origineel

Partijnieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Partijnieuws

3 minuten leestijd

NAJAARSVERGADERING VERBAND VAN STUDIEVERENIGINGEN

De najaarsvergadering \'an het Landelijk Verband van Staatk. Geref. Studieverenigingen zal D.V. zaterdagmiddag 11 november te Utrecht worden gehouden. We komen samen in de bekende zaal van Hotel Smits, Vredenburg 14 te Utrecht.

De samenkomst zal om 2.30 uur worden geopend. Het bestuur stelt het zeer op prijs u te kunnen mededelen, dat de heer B. Stolk te Rijsoord, geschiedenisleraar aan een middelbare school in Rotterdam, die middag voor ons hoopt te spreken over het onderwerp „EUROPESE EENWOR­ DING". Zonder twijfel zal dit onderwerp de interesse van onze leden hebben. Ons bestuur zal het bijzonder waarderen, wanneer het behalve leden vele belangstellende jongeren op deze vergadering kan welkom heten, die voor iedereen toegankelijk is. Stelt u regelmatige toezending van konvokaties op prijs, dan kunt u dit berichten aan de sekretaris van het L.V.S.G.S.: M. Golverdingen, Kapelweg 79, Amersfoort.

GOUDA (EN OMGEVING)

Het bestuur van de Staatkundig Gereformeerde Studievereniging te Gouda (en omgeving) nodigt alle belangstellenden uit op haar eerste vergadering in dit verenigingsjaar, t.w. D.V. zaterdag 18 november a.s., des namiddags 3 uur, in de vergadei-zaal van het kerkgebouw der Geref Gem. aan liet Stationsplein te Gouda. Spreker voor deze middag is de heer A. Oudenaarden, die een inleiding hoopt te houden over: , , De saecularisatie van het christelijk geloof".

OVERIJSSEL

Het verband van raadsleden der S.G.P. in de provincie Overijssel hoopt D.V. zaterdag 18 november a.s., n.m. 2 uur, tevergaderen in het gebouw , , Elim", Jufferenwal te Zwolle. De agenda bevat o.m.: opening door de voorzitter. Ds. P. J. Dorsman. Inleiding door de heer H. J. Wolterink van Rijssen, vervolg art. 4 van het beginselprogram. Alle raadsleden en voorts ieder die in dienst is \'an rijk, provincie, gemeente en semioverheidsinstellingen, worden vriendelijk uitgenodigd deze \x'rgadering te bezoeken.

PROV. VERENIGING N-HOLLAND

Onze afdeling hoopt op D.V. zaterdag 25 no\'ember a.s., des 's middags om 2.30uur, haar najaarsvergadering te houden, en nodigt leden en belangstellenden uit om deze vergadering te bezoeken. De vergadering wordt gehouden in Hotel „Krasnapolsky", Dam 9 te Amsterdam.

STATENKRING LEfflEN

Bovengenoemde Statenkring hoopt D.V. zaterdag 11 november a.s., n.m. 3 uur, in jaar\'ergadering bijeen te komen, in de zaal \'an de Geref. Gemeente te Leiden, aan de Nieuwe Rijn.

WALCHEREN

Op vrijdag 1 december a.s. zal D.V. de Jongerengroep bijeenkomen in zaal 7 van Hotel „De Eendracht", Markt 65 te Middelburg. 's avonds om half acht.

De heer Ir. F. C. Moree uit GeldermaUei zal een referaat houden over het onderwcjp: ..Reformatie en Politiek".

Wij willen speciaal de jongeren beneden de 35 jaar uit geheel Walcheren, Noord-en Zuid-Bevekuid opwekken deze vergadering te bezoeken, w-aarin o.m. in de diskussiegroepen in ruime mate de gelegenheid bestaat om aan de hand van diskussievragen over dit uitermate belangrijke onderwerp te spreken.

STATENKRING WALCHEREN

Vergadering D.V. zaterdag 18 november 1967 des namiddags om 2 uur in de bovenzaal van het kerkgebouw der Geref. Gemeente aan de Segeersstraat te Middelburg.

De agenda vermeldt o.a. bestuursverkiezing en een inleiding: „De realiteit van de S.G.P." door dhr. P. Pieterse.

Iedere kiesvereniging zende drie afgevaardigden. Alle leden worden uitgenodigd. De agenda's zijn verzonden.

VERBAND VAN RAADSLEDEN IN ZUID-HOLLAND

Do eerstvolgende vergadering van genoemd verband wordt gehouden D.V. op zaterdag 25 november a.s., n.m. 2.45 uur, indekerkzaal van de Geref. Gemeente Rotterdam-Zuid.

Vragen en \'Oorstellen worden gaarne ingewacht bij de sekretaris A. Vlasblom, Oostsingel 141, Delft. Telef. 23601.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 november 1967

De Banier | 8 Pagina's

Partijnieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 november 1967

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken