Bekijk het origineel

Partijnieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Partijnieuws

6 minuten leestijd

Redes Algemene beschouwingen Rijksbegroting 1970

Kiesverenigingen, die bovengenoemde redes wensen te verspreiden, wordt verzocht zo spoedig mogelijk het gewenste aantal op te geven aan A^. V. De Banier, Postbus 42, Vianen. Spoed is nodig, opdat we weten hoeveel exemplaren er kunnen worden gedrukt en ook omdat het wenselijk is, dat de verspreiding in ieder geval nog vóór Kerstfeest kan plaats hebben. De prijs per stuk is 12 cent.

PROVINCIALE KIESVERENIGING „UTRECHT"

Bovengenoemde provmaale kiesvereniging hoopt D.V. zaterdag 1 november a.s. haar najaarsvergadering te houden in het Bogermanhuis, Asch van Wijckskade 25 te Utrecht. Aanvang te 14.30 uur precies. De aangesloten kiesverenigingen wordt als gewoonlijk verzocht wederom twee afg^aardigden te zenden, terwijl ook gewone leden hartelijk welkom zijn. Tenslotte verzoekt het bestuur er goede nota van te nemen, dat de plaats van vergaderen dezelfde is als die waar de voorjaarsvergadering op 15 februari j.l. is gehouden.

OPROEP

De kiesvereniging te Bleiswijk wil overgaan tot de oprichting van een studievereniging van jongerenverband. Alle belangstellenden worden vriendelijk verzocht kontakt op te nemen met de heer C.C. v. Breugem, Hoekeindseweg 81, Bleiswijk. Telef. 01892-2241.

PROVINCIE ZUID-HOLLAND

Aan de kiesverenigingen in Zuid-Holland w'ordt medegedeeld, dat D.V. de jaarvergadering zal gehouden worden op zaterdag 13 december n.m. om 2 uur in één der zalen van de Geref. Gemeente te Rotterdam-Z. Konvokaties volgen.

LANDELIJK VERBAND VAN STAATKUNDIG GEREFORMEERDE STUDIEVERENIGINGEN (LVSGS)

Het L.V.S.G.S. hoopt zijn najaarsvergadering te houden op 1 november a.s., in een zaal van Hotel Smits, Vredenburg 14 te Utrecht. Aanvang; 14.15 uur. Tijdens deze vergadering zal de heer A. Oudenaarden van Zeist een referaat houden over „China". De reus uit het Oosten is voor westerlingen nog steeds een duistere zaak. Inleider wil voor ons een tipje van de sluier oplichten, mede ter voorbereiding van het over dit onderwerp handelende december-nummer van „Onderling- Kontakt". Wij hopen, dat alle verenigingen vertegenwoordigd zullen zijn. Belangstellenden ook hartelijk welkom.

STREEKVERGADERINGOOST-IJSSELMONDE

Op uitnodiging van de K.V. van Ridderkerk, H.I. Ambacht en Barendrecht, in samenwerking, met de studievereniging „De politieke christen", hoopt op D.V. vrijdag 21 november a.s. te spreken Ds. H. G. Abma. Onderwerp: „Wat is radikaal? " Plaats van samenkomst: Zaal Ontmoetingskerk, Groen van Prinstererweg te Ridderkerk. Aanvang 7.45 uur n.m. Aller aanwezigheid wordt verwacht!

VERBAND VAN RAADSLEDEN IN ZUID-HOLLAND

Aan de vertegenwoordigers in enig overheidskollege, met hun opvolgers, wordt meegedeeld, dat D.V. de eerstvolgende vergadering zal zijn op zaterdag 15 november, n.m. 2.45 uur (kwart voor drie uur) in de kerkzaal der Geref. Gemeente, Rotterdam-Z.

Het bestuur

PROVINCIALE VERENIGING GELDERLAND

D.V. zaterdag 1 3 december a.s. hoopt bovengenoemde vereniging te vergaderen in Arnhem. Plaats van samenkomst is het gebouw van het Cultureel Centrum, gelegen in de Coehoomstraat 11, t/o de Stationsuitgang. Aanvang 2 uur n.m. De sekretarissen der statenkringen worden er met deze nog op gewezen, dat de kandidatenlijst voor de a.s. provinciale statenverkiezing vóór 1 december bij de sekretaris der Provinciale Vereniging binnen moet zijn, alsmede de eventuele vragen en voorstellen, ledere aangesloten kiesvereniging zende twee afgevaardigden. Verder zijn ook belangstellende leden hartelijk welkom. De sekretaris der provinciale vereniging, W. Kroon, Hoogstraat 8, Nijkerk. Telef. 03494-1284.

STATENKRING DELFT

Vergadering: D.V. zaterdagmiddag 8 november a.s., aanvang 2.30 uur, in het Herv. Wijkgeb. „De Open Deur", Achterom 88 te Delft. De aangesloten Kiesverenigingen kunnen elk twee afgevaardigden zenden, terwijl hun lijsten van in Z.-Holland wonende kandidaten voor de Prov. Staten en hun vragen en voorstellen voor deze Statenkringvergadering, vóór of op 4 november worden ingewacht bij de sekretaris: K. Chr. Hoekstein, Dennelaan 37, Rijswijk (Z.-H.), telef. 070-11.95.81 (na 1 nov. 99.24.23). Alle partijleden-belangstellenden hebben toegang tot de vergadering.

STATENKRING „RIDDERKERK"

De kiesverenigingen op de eilanden IJsselmonde, Hoeksche Waard, Voome-Putten en Goeree-Overflakkee worden attent gemaakt op de Jaarvergadering, welke gehouden zal worden D.V. zaterdag 8 november a.s., des n.m. 2.30 uur in het veren, gebouw „de Rank", Kerkstraat 20 te Klaaswaal. Na de huishoudelijke zaken, o.a. het kiezen van een voorzitter en het vaststellen van de groslijst voor de a.s. Prov. Statenverk., zal Ds. Wijnmaaien, Herv. pred. te Maartensdijk, een .slotwoord spreken. Vragen en voorstellen tevens namen van kandidaten voor de Prov, Statenverk. worden ingewacht vóór 4 nov. a.s. bij de sekr. G. v.d. Boogaard, Kerkweg 64, Ridderkerk. Elke K.V. wordt verzocht 2 leden naar deze vergadering af te vaardigen en alle leden tot bezoek op te wekken.

STATENKRING HARDERWIJK-APELDOORN

D.V. zaterdag 15 november a.s. hoopt bovengenoemde statenkring haar najaarsvergadering te houden. Plaats van samenkomst is het vergaderlokaal naast de Ned. Herv. Kerk te Harderwijk. Aanvang 2 uur n.m. Tevens worden met deze de aangesloten kiesverenigingen opmerkzaam gemaakt, dat het indienen van namen voor de kandidatenlijst der Provinciale Statenverkiezing dient te geschieden vóór 1 november 1969, waarbij eventuele vragen of voorstellen dan gelijktijdig verzonden kuimen worden. Alle aangesloten kiesverenigingen worden opgewekt twee afgevaardigden te sturen. Belangstellende leden zijn hartelijk welkom. Het adres der sekretaris is: W. Kroon, Hoogstraat 8, Nijkerk. Telef. 03494-1284.

PROV. VERENIGING NOORD-BRABANT

De Prov. Vereniging Noord-Brabant der S.G.P. belegt D.V. zaterdag 8 november 1969 des n.m. 3 uur een vergadering in het gebouw Rehoboth, Julianastraat 57 te Raamsdonkveer.

STATENKRING OOST-OVERIJSSEL

D.V. dinsdagavond 4 november hoopt de statenkring Oost-Overijssel haar najaarsvergadering te houden in het kerkgebouw van de Geref. Gemeente te Enter. Aanvang 8 uur. Dhr. v.d. Lee uit Rijssen hoopt te spreken over: „Altaar, tent en put". Verdere agenda: Samenstelling groslijst voor de Prov. Statenverkiezing. Verkiezing van twee vertrouwensmannen naar de vergadering van de Prov. Vereniging te ZwoUe. Bestuursverkiezing en jaarverslagen. Laten niet alleen de afgevaardigden, maar ook de leden van de aangesloten kiesverenigingen deze belangrijke vergadering eens bezoeken. Hartelijk welkom.

STATENKRING TIEL-WIJCHEN

De Statenkring Tiel-Wijchen hoopt D.V. dinsdag 4 nov. 1969, 's avonds half acht, te vergaderen in de konsistorie der Geref. Gem. te Waardenburg. De kandidaatstelling voor de a.s. verkiezing van leden voor de Prov. Staten is aan de orde. Vragen en voorstellen uitsluitend schriftelijk aan de sekretaris. Kerkplein 2 te Nederhemert.

JONGEREN STUDIEVERENIGING HOEKSCHE WAARD

Op D.V. vrijdag 31 oktober hopen we te vergaderen in „Salvatori", Kerkstraat, Strijen. Aanvang 19.30 uur. Op deze avond zal de heer A. Vlasblom uit Delft een lezing houden over: „Onze staatsinrichting". Er zal speciale aandacht besteed worden aan de praktische gang van zaken in Gemeenteraad, Provinciale Staten en Tweede Kamer. Vrienden, we kunnen deze avond veel leren. Straks moeten we weer naar de stembus en dan is het toch wel belangrijk, dat we op de hoogte zijn van het werk waar de vertegenwoordigers van onze Staatkundig Gereformeerde Partij mee te maken hebben. Leden, komt allen! Ook belangstellenden, inzonderheid uit Strijen, hartelijk welkom.

PROVINCIALE VERENIGING NOORD-HOLLAND

De provinciale najaarsvergadering zal D.V. op zaterdag 15 november a.s. worden gehouden. Ook ditmaal wordt vergaderd in het gebouw Christelijke Belangen aan de Bootenmaakersstraat in Zaandam; aanvang 14.30 uur. Naast de bestuursverkiezing zal de samenstelling van de kandidatenlijst voor de provinciale statenverkiezingen aan de orde komen. Mede in verband met de kwestie der „bezwaarden" is het Hoofdbestuur verzocht één van haar leden op onze vergadering aanwezig te doen zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 oktober 1969

De Banier | 8 Pagina's

Partijnieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 oktober 1969

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken