Bekijk het origineel

Redes Algemene beschouwingen Rijksbegroting 1970

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Redes Algemene beschouwingen Rijksbegroting 1970

6 minuten leestijd

Kiesverenigingen, die bovengenoemde redes wensen te verspreiden, wordt verzocht zo spoedig mogelijk het gewenste aantal op te geven aan N. V. De Banier, Postbus 42, Vianen. Spoed is nodig, opdat we weten hoeveel exemplaren er kunnen worden gedrukt en ook omdat het wenselijk is, dat de verspreiding in ieder geval nog vóór Kerstfeest kan plaats hebben. De prijs per stuk is 12 cent.

OPROEP

De kiesvereniging te Bleiswijk wil overgaan tot de oprichting van een studievereniging van jongerenverband. Alle belangstellenden worden vriendelijk verzocht kontakt op te nemen met de heer C.C. v. Breugem, Hoekeindseweg 81, Bleiswijk. Telef. 01892-2241.

PROVINCIE ZUID-HOLLAND

Aan de kiesverenigingen in Zuid-Holland wordt medegedeeld, dat D.V. de jaarvergadering zal gehouden worden op zaterdag 13 december n.m. om 2 uur in één der zalen van de Geref. Gemeente te Rotterdam-Z. Konvokaties volgen.

VERBAND VAN RAADSLEDEN IN ZUID-HOLLAND

Aan de vertegenwoordigers in enig overheidskollege, met hun opvolgers, wordt meegedeeld, dat D.V. de eerstvolgende vergadering zal zijn op zaterdag 15 november, n.m. 2.45 uur (kwart voor drie uur) in de kerkzaal der Geref. Gemeente, Rotterdam-Z. Het bestuur

STATENKRING DORDRECHT

De Statenkring Dordrecht hoopt te vergaderen D.V. zaterdag 8 november a.s. Plaats van samenkomst verenigingsgebouw der Geref. Gemeente te Hardinxveld-Giessendam. Aanvang 2 uur. Agendapunten zijn: vaststelling kandidatenlijst voor de verkiezingen voor Prov. Staten, slotwoord door de heer H. v.d. Plas. Van elke kiesvereniging worden twee afgevaardigden verwacht, terwijl alle leden hartelijk welkom zijn.

STATENKRING DELFT

De Statenkring vergadert D.V. zaterdagmiddag 8 november a.s., aanvang 2.30 uur, in het Herv. Geb. „De Open Deur", Achterom 88, te Delft. De aangesloten kiesverenigingen kunnen elk twee afgevaardigden zenden en alle partijledenbelangstellenden zijn welkom! De sekretaris: K. Chr. Hoekstein, Dennelaan 37, Rijswijk (Z.H.), heeft per 1 nov. j.l. een nieuw telefoonnummer, n.I.: 070-992423.

STUDIEKONFERENTIE LEEFBAARHEID IN DE GEMEENTE

D.V. op 28 en 29 november a.s. houdt het Landelijk Verband van Staatkundig Gereformeerde Studieverenigingen voor de vierde maal een studiekonferentie. Het thema is ditmaal „Leefbaarheid in de gemeente". Vrijdagavond hoopt burgemeester G. van Velzen van Sint Philipsland de aard en de omvang van de bevoegdheden der gemeentebesturen uiteen te zetten (aanvang 7.30 uur). Zaterdag (aanvang 10.00 uur) zal de heer C. Boender uit Tholen, lid van de gemeenteraad en de provinciale staten, ingaan op de verhouding burger-gemeente en de verhouding kiezer-gemeen teraa ds lid. Deze konferentie wordt gehouden in het Henry Dunanthuis aan de Woudenbergseweg te Zeist. De kosten bedragen f 15, 50, voor de zaterdag alleen f 8, -. De deelnemers wordt verzocht zich op te geven bij de heer H. van Dieren, Lakerveld 93, Lexmond, telef. 03471-1341 toestel 48 (tijdens de kantooruren). Men krijgt dan van te voren een gedetailleerd programma toegezonden.

PROV. VERENIGING NOORD-BRABANT

De Prov. Vereniging Noord-Brabant der S.G.P, belegt D.V. zaterdag 8 november 1969 des n.m. 3 uur een vergadering in het gebouw Rehoboth, Julianastraat 57 te Raamsdonkveer.

PROVINCIALE VERENIGING GELDERLAND

D.V. zaterdag 1 3 december a.s. hoopt bovengenoemde vereniging te vergaderen in Arnhem. Plaats van samenkomst is het gebouw van het Cultureel Centrum, gelegen in de Coehoornstraat 11, t/o de Stationsuitgang. Aanvang 2 uur n.m. De sekretarissen der statenkringen worden er met deze nog op gewezen, dat de kandidatenlijst voor de a.s. provinciale statenverkiezing vóór 1 december bij de sekretaris der Provinciale Vereniging binnen moet zijn, alsmede de eventuele vragen en voorstellen, ledere aangesloten kiesvereniging zende twee afgevaardigden. Verder zijn ook belangstellende leden hartelijk welkom. De sekretaris der provinciale vereniging, W. Kroon, Hoogstraat 8, Nijkerk. Telef. 03494-1284.

STATENKRING „RIDDERKERK"

De kiesverenigingen op de eilanden IJsselmonde, Hoeksche Waard, Voome-Putten en Goeree-Overflakkee worden attent gemaakt op de Jaarvergadering, welke gehouden zal worden D.V. zaterdag 8 november a.s., des n.m. 2.30 uur in het veren, gebouw „de Rank", Kerkstraat 20 te Klaaswaal. Na de huishoudelijke zaken, o.a. het kiezen van een voorzitter en het vaststellen van de groslijst voor de a.s. Prov. Statenverk., zal Ds. Wijnmaaien, Herv. pred. te Maartensdijk, een slotwoord spreken.

PROVINCIALE VERENIGING NOORD-HOLLAND

De provinciale najaarsvergadering zal D.V. op zaterdag 15 november a.s. worden gehouden. Ook ditmaal wordt vergaderd in het gebouw Christelijke Belangen aan de Bootenmaakersstraat in Zaandam; aanvang 14.30 uur. Naast de bestuursverkiezing zal de samenstelling van de kandidatenlijst voor de provinciale statenverkiezingen aan de orde komen. Mede in verband met de kwestie der „bezwaarden" is het Hoofdbestuur verzocht één van haar leden op onze vergadering aanwezig te doen zijn.

STATENKRING HARDERWUK-APELDOORN

D.V. zaterdag 15 november a.s. hoopt bovengenoefnde statenkring haar najaarsvergadering te houden. Plaats van samenkomst is het vergaderlokaal naast de Ned. Herv. Kerk te Harderwijk. Aanvang 2 uur n.m.

WALCHEREN

Op D.V. vrijdag 14 november is er weer een vergadering van de S.G.P. Jongerengroep in de vergaderzaal van het kerkgebouw der Geref. Gemeente in de Segeersstraat te Middelburg. Aanvang 's avonds om 8 uur. Spreker zal zijn; dhr. G. v.d. Berg, S.G.P. gemeenteraadslid te Veenendaal. Het onderwerp zal zijn; „Wat is en wat doet de gemeenteraad? " Dit met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Diskussievragen zullen zijn; 1. Eén van de vraagstukken, wairmede diverse raadsleden gekonfronteerd worden, zijn problemen betreffende rekreatie. Bent u van mening, dat hier voor raadsleden een taak ligt of vindt u dat hierover gezwegen moet worden? 2. De gemeenteraad is een bestuurskoUege, dit in tegenstelling tot de Tweede Kamer, die een positie inneemt tegenover de ministers. In de Tweede Kamer kan men dus oppositiepartij zijn, maar als raadslid draagt men bestuursverantwoordelijkheid. Wanneer een partij om principiële redenen geen regeringsverantwoordelijkheid wil dragen, vindt u het dan juist wanneer men wel bestuursverantwoordelijkheid wil dragen in de gemeenteraad? 3. Vindt u het juist, wanneer het nodig zou zijn om in een gemeenteraad vertegenwoordigd te worden om dan met andere partijen op een gezamenlijke üjst uit te komen? 4. De laatste jaren worden veel kleine gemeenten samengevoegd. Dit geeft problemen. Vindt u eventueel een tussenoplossing, bijv. intergemeentelijke samenwerking, dan de aangewezen weg of heeft u andere suggesties? Alle jonge en toekomstige kiezers zijn op deze avond van harte welkom I

STREEKVERGADERINGOOST-IJSSELMONDE

Op uitnodiging van de K.V. van Ridderkerk, H.I. Ambacht en Barendrecht, in samenwerking met de studievereniging „De politieke christen", hoopt op D.V. vrijdag 21 november a.s. te spreken Ds. H. G. Abma. Onderwerp; „Wat is radikaal? " Plaats van samenkomst; Zaal Ontmoetingskerk, Groen van Prinstererweg te Ridderkerk. Aanvang 7.45 uur n.m. Aller aanwezigheid wordt verwacht!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 november 1969

De Banier | 8 Pagina's

Redes Algemene beschouwingen Rijksbegroting 1970

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 november 1969

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken