Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Artikelen 14 t/m 20 van het Huishoudelijk of Algemeen Reglement, die nog vastgesteld moeten worden op de komende Huishoudelijke Vergadering.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Artikelen 14 t/m 20 van het Huishoudelijk of Algemeen Reglement, die nog vastgesteld moeten worden op de komende Huishoudelijke Vergadering.

15 minuten leestijd

ONTWERP

ARTIKEL 14: WUZE VAN VERKIEZING VAN DE AFGEVAARDIGDEN NAAR DE RAAD VAN /kDVIES

a. Voor de functie van afgevaardigde of pla.ctsvervangende afgevaardigde naar de Raad van Advies worden aangewezen zij, die, na gehouden vrije stemming, een aantal stemmen op zich hebben verenigd, dat groter is dan gelijk is aan het aantal geldige stemmen genoemd onder b van dit artikel, al naar gelang het aantal afgevaardigden dat de Provinciale Vereniging afvaardigt overeenkomstig art. 13, lid a, van dit reglement.

b. Bij een aantal van twee afgevaardigden is tenminste vereist eenderde van het aantal geldige stemmen, bij drie afgevaardigden eenvierde, bij vier afgevaardigden eenvijfde, bij vijf afgevaardigd en eenzesde, enzovoort.

c. Wordt bij een eerste stemming het vereiste aantal afgevaardigden niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden. Voor deze tweede stemming geldt eveneens het bepaalde onder lid b van dit artikel.

d. Wordt bij een eerste en bij een tweede stemming een aantal personen gekozen groter dan de Provmciale Vereniging mag aanvaarden, dan worden zij aangewezen, die achtereenvolgens de meeste stemmen op zich zagen uitgebracht.

Toelichting: Deze manier van stemmen mogelijk. maakt een vlotte aj\\ ikkeling

ARTIKEL 15: FUNCTIONERING V/iN DE RAAD VAN ADVIES

a. De adviezen kunnen door middel van een stemming, waaraan alleen vertrouwensmannen deelnemen, worden gegeven.

b. Het hoofdbestuur is aan de in lid a van dit artikel bedoelde adviezen niet gebonden en neemt, „de vertrouwensvergadering gehoord", geheel zelfstandig de beleidsbeslissingen.

c. In zeer bijzondere gevallen kan het hoofdbestuur de Raad van Advies om een bindend advies verzoeken. Alleen in dit geval nemen de leden van het hoofdbestuur aan de stemming deel. Om een dergelijk bindend advies kan door het hoofdbestuur alleen worden verzocht, wanneer dit verzoek de steun heeft van 2/3 van het aantal hoofd bestuursleden.

Nimmer kan door het hoofdbestuur de verantwoordelijkheid voor het vragen en uitvoeren van een bindend advies tegenover de Algemene of Huishoudelijke Vergadering worden afgewenteld op de Raad van Advies.

AMENDEMENTEN

Scherpenzeel en Amsterdam stellen voor dit artikel geheel te laten vervallen en de regeling van de verkiezing van de leden van de Raad van Advies dus over te laten aan de Prov. Vereniging.

Amsterdam: volledig overlaten aan Prov. Ver. (zonder regelingen). Scherpenzeel: regelen in Huishoudelijk reglement van Prov. Ver.(zie ingediend amendement bij art. 13, lid b).

b. Goes stelt voor te bepalen dat afgevaardigden voor de Raad van Advies gekozen dienen te worden met volstrekte meerderheid van stemmen (gezien de vertrouwenspositie).

d.

Breukelen stelt voor het opschrift te wijzigen „Functionering^'^ taak van de Raad van Advies".

a. Breukelen stelt voor art. 15 geheel te wijzigen en in een nieuw art. 15 de beslissingsbevoegdheid van de Raad van Advies uit te breiden en nader te omschrijven.

Nijkerk en Amsterdam stellen eveneens voor de bevoegdheid uit te breiden.

b. Lisse en's-Gravenzande stellen voor aan dit artikel toe te voegen: „Het hoofdbestuur moet aan de Raad van Advies bekend maken en argumenteren waarom een gegeven advieswieMs opgevolgd.

c. Almelo, Rijssen, Vriezenveen en Wierden: „Een bindend advies vraagt het hoofdbestuur met de steun van de helft plus één van het aantal hoofdbestuursleden (en dus niet: met 2/3)".

PRAE-ADVIES

a. Het hoofdbestuur stelt voor dit artikel te handhaven, daar eenheid van handelen gewenst is.

Het hoofdbestuur stelt voor de redactie van dit lid te handhaven, daar dit met opeet aldus bepaald is om een vlottere afwikkeling van stemmen mogelijk te maken (zie de toelichting).

Het hoofdbestuur stelt voor dit amendement aanvaarden (zie ook voorgestelde wijziging bij art. 1 3). te

Het hoofdbestuur stelt voor art. 15 in de voorgestelde redactie te handhaven.

Het is z.i. niet juist een totaal nieuwe gang van zaken op te nemen in het Algemeen Reglement, dat bestaande praktijk wil regelen en verbeteren. Dergelijke zeer ingrijpende wijzigingen kunnen later als voorstel worden ingediend.

Een dergelijke bepaling is niet noodzakelijk. Het is een zaak van goed beleid om te doen wat Lisse en '> : -Gravenzande voorstellen.

Het is uit beleidsoogpunt niet verstandig om in zeer bijzondere gevallen te werken met „de helft plus één". Zo'n besluit moet ruime steun hebben.

OM W KR J»

ARTIKEL 16: ROYEMENT

a. Een plaatselijke kiesvereniging kan, na herhaalde waarschuwing, overgaan tot schrifteHjke royering van een lid wegens gedragingen in strijd met het Huishoudelijk Reglement van de vereniging, met het beginselprogram of de statuten en reglementen der partij of de algemene gedragsnormen zoals omschreven in de Wet der TIen Geboden.

Het geroyeerde lid kan zich binnen zes weken na ontvangst van het desbetreffende bericht schriftelijk beroepen op het bestuur der Provinciale Vereniging.

Aan de uitspraak van dit bestuur moeten beide partijen zich onder-werpen. Zittende leden in vertegenwoordigende lichamen en andere overheidspersonen mogen echter niet geroyeerd worden zonder voorafgaande goedkeuring van het hoofdbestuur.

b. Het hoofdbestuur heeft de bevoegdheid tot schriftelijke royering van een lid van een plaatselijke kiesvereniging over te gaan, wanneer deze kiesvereniging in gebreke blijft, uiterlijk drie maanden na gemotiveerd schriftelijk verzoek van het hoofdbestuur. Voor de geroyeerde en het bestuur der kiesvereniging staat beroep open bij de Raad van Advies.

Dit beroep dient binnen zes weken na ontvangst van het bericht van royering schriftelijk te worden gericht aan de secretaris van het partijbestuur. Aan de uitspraak van de Raad van Advies dienen beide partijen zich te onderwerpen.

Het hoofdbestuur is bevoegd tot het nemen van een besluit tot royement van een plaatselijke kiesvereniging, zulks echter uitsluitend wegens gedragingen in strijd met de statuten, het Algemeen Reglement, de wettige besluiten van de Algemene of Huishoudelijke Vergadering of het Program van Beginselen. Tegen het schriftelijk meegedeelde royement kan binnen zes weken beroep worden aangetekend bij het hoofdbestuur, dat de zaak, voorzien van een prae-advies, ter beslissing voordraagt aan de Algemene of Huishoudelijke Vergadering. De uitspraak van de Algemene Vergadering of Huishoudelijke Vergadering is bindend voor beide partijen.

Toelichting:

De laatste volzin van lid a is ontleend aan art. 8 der statuten (oud), 2e zin.

ARTIKEL 17: KANDIDAATSTELLING TWEEDE KAMER­ VERKIEZING

a. Voor het stellen van kandidaten voor de verkiezing van de leden der Tweede ÏCamer kunnen de plaatselijke kiesverenigingen uit hun ressort of onmiddellijke omgeving, waar geen kiesvereniging bestaat, namen opgeven van personen, die de kiesverenigingen beginselgetrouw en geschikt achten om als lid van de Tweede Kamer op te treden.

De kiesverenigmgen moeten opgeven: volledige naam en voornamen (-naam) van de kandidaat, zijn kerkelijke gemeenschap, leeftijd, werkkring en eventueel, maar zakelijk en kort, gegevens die verder van belang kunnen zijn.

Deze gegevens moeten het hoofdbestuur vóór een nader in het partij-orgaan te noemen datum bereiken.

Met behulp van de kandidaten voor de vorige verkiezingen en uit de verstrekte namen, bedoeld in lid a van dit artikel, stelt het hoofdbestuur, de Raad van Advies gehoord, een gemotiveerde advieslijst samen, die de plaatselijke kiesverenigingen, indien ze dit althans wensen, kan dienen om een lijst met namen op te geven aan het hoofdbestuur.

De door de kiesvereniging ingezonden lijst met namen als bedoeld in lid b van dit artikel, laatste zinsnede, dient tenminste 15 personen te omvatten. Wanneer dit aantal niet wordt genoemd, wordt de lijst door het hoofdbestuur terzijde gelegd.

d. Uit de binnengekomen namen maakt het hoofdbestuur een groslijst op.

Aan de hand van deze groslijst wordt door een bijzondere vergadering, bestaande uit de leden van het hoofdbestuur benevens de leden van de Raad van Advies, samengesteld zoals in art. 13 lid a van dit reglement omschreven, de kandidatenlijst vastgesteld.

f Bij tussentijdse Kamerontbinding zal het hoofdbestuur naar bevind van zaken handelen.

AMKINDKMKNTKIN

a. Almelo, Rijssen, Vriezenveen en Wierden stellen voor de zinsnede; , 2ittende leden in vertegenwoordigende lichamen en andere o/erheidspersonen mogen echter niet geroyeerd worden zonder voorafgaande goedkeuring van het hoofdbestuur" te laten vervallen.

Almelo wil aan dit artikel nog toevoegen de mogelijkheid voor hoofdbestuur samen met de Raad van Advies om eventueel leden van het hoofdbestuur te schrappen.

Elspeet stelt voor dit artikel aan te vullen met: „welke binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek van een kiesvereniging, haar de goedkeuring dient te verstrekken.

b. Alblasserdam en Wageningen stellen voor niet het hoofdbestuur deze bevoegdheid te geven, maar de Statenkring-Prov. Ver.

Vlaardingen, Schiedam, Maartensdijk en Krimpen a/d Ussel stellen voor lid b geheel te laten vervallen.

Ridderkerk stelt voor achter he* woord „bevoegdheid" in te \oegen: „gehoord de Raad van Advies".

Alblasserdam en Wageningen stellen voor niet het hoofdbestuur deze bevoegdheid te geven, maar de Statenkring-Prov. Ver.

a. Breukelen stelt een geheel andere werkwijze voor: „Devertrouwensvergadering stelt de advieslijst samen (lid b).

Uit de binnengekomen lijsten wordt door middel van een puntenstelsel een groslijst samengesteld (lid d). De vertrouwensvergadering beslist over de definitieve kandidatenlijst (aan de hand van een voorstel van het hoofdbestuur)(lid e).

Bij tussentijdse Kamerontbinding blijft de vaststelling van de kandidatenlijst door de vertrouwensvergadering gehandhaafd (lid f).

Wageningen enElspeet wensen toe te voegen: „Namen opgeven van personen, die lid zijn van de partij". Rijssen, Wierden, Maartensdijk, Barneveld, Kootwijkcrbroek enLoenen a/d Vecht stellen voor de Prov. Ver. niet uit te schakelen.

c. Rijssen stelt voor een lijst van tenminste 10 personen.

Wageningen wil aan de lijst van 15 personen toevoegen: „/> É'ze lijst wordt middels een puntentelling opgesteld".

Amsterdam, Middelburg en ^^^erden willen het tweede deel van dit lid laten vervallen.

Barneveld en Kootwijkerbroek willen aan de eerste zin toevoegen: , , ; '» volgorde van gewenstheid".

d. Huizen wil aan dit lid toevoegen: „De normen en criteria welke het hoofdbestuur hierbij heeft gehanteerd, deelt het hoofdbestuur op de bijzondere vergadering onder lid e van dit artikel bedoeld, aan de Raad van Advies mede.

Driebergen wenst toevoeging van het woord „overeenkomstig" de binnengekomen namen.

Vriezenveen stelt voor te bepalen dat aan de hand van de binnengekomen lijsten van de Prov. Ver. (wil dus de Prov. Ver. niet uitschakelen) de kandidatenlijst voorgesteld wordt met een uitzondering van geringe verschuiving ten opzichte van het interkerkelijk karakter.

Haqften-Herwijnen wilde kandidatenlijst vaststellen in een Algemene of Huishoudelijke Vergadering.

f. Rijssen, Amsterdam, Wierden. Vriezenveen. Capelle a/d Ussel. Breukelen en Barneveld stellen voor: toevoeging, , /» overleg met de Raad van Advies ".

PRAE-ADVIES

Het hoofdbestuur ontraadt dit, gezien de jarenlange ervaring, die geleerd heeft dat deze bepaling uit de oude statuten zeer zinvol was.

Het hoofdbestuur ontraadt dit.

Het hoofdbestuur acht deze aanvulling niet gewenst.

b. Het hoofdbestuur ontraadt dit.

Het hoofdbestuur ontraadt dit, daar er voor zéér bijzondere gevallen een goede regeling dient te bestaan. Dit voorkomt willekeur.

Het hoofdbestuur acht dit niet noodzakelijk, daar bij beroep de Raad van Advies geraadpleegd wordt.

Het hoofdbestuur ontraadt dit. Een dergelijk besluit, wanneer dit onverhoopt zou moeten worden genomen, is van een zodanige waarde, dat de verantwoordelijkheid hiervoor moet rusten bij het Hoofdbestuur, terwijl beroep open staat bij de Alg. of Huish. Vergadering: m.a.w. bij het geheel der partij.

Dit is een geheel andere opzet. Breukelen kan hier beter eventueel een voorstel van maken voor de .Mg. Verg.

Het hoofdbestuur vindt dit vanzelfsprekend.

De tijd voor de Tweede Kamer is in de eerste plaats een zaak van de kiesverenigingen. De inschakeling van de Prov. Ver. kan vertragend werken en is niet nodig, omdat de gekozen vertrouwens-mannen uit de Prov. Ver.de lijst samenstellen met het H.B.

c. Het hoofdbestuur houdt liever vast aan 15 personen.

Het hoofdbestuur wil dit liever overlaten aan de kiesverenigingen.

Het hoofdbestuur steh voor dit lid te handhaven.

nood­ Het hoofdbestuur acht deze toevoeging niet zakelijk.

d. Het hoofdbestuur acht deze toevoeging vanzelfsprekend en een eis voor goed overleg. Opname kan achterwege blijven.

Het hoofdbestuur acht deze toevoeging niet noodzakelijk.

e. Het hoofdbestuur ontraadt dit, daar op de bedoelde wijze niet gekomen kan worden tot een verantwoorde lijst.

Dit voorstel houdt een totaal nieuwe opzet in, die geheel afwijkt van een gang van zaken, die reeds 50 jaar bestaat. Bovendien zijn er zeer grote praktische bezwaren tegen aan te voeren. Dit voorstel wordt door het Hoofdbestuur ontraden.

f. Heeft het hoofdbestuur (steeds) (ook in 1972) gedaan.

OMWKKP

Toelichting:

Hij besluit van de Alg. Vergadering van 12 febr. 1970 werd dit artikel uit de statuten gelicht om te worden opgenomen in dit Alg. Reglement.

De Prov. Ver. is in deze opzet als tussenschakel weggevallen.

Doel: snellere procedure, beter inzicht voor de in lid e bedoelde vergadering en het Hoofdbestuur.

ARllKEL 1H: KANDIDAATSTELLING PROVINCIALE STA­ TENVERKIEZING

a. Bij verkiezingen voor de Provinciale Staten kunnen de plaatselijke kiesverenigingen vóór 1 november namen van kandidaten, wonende in de betrokken provincie, opgeven aan het bestuur der Statenkringvereniging.

b. Vóór 15 november vergaderen de Statenkringverenigingen en stellen uit de ingekomen opgaven een groslijst samen, die tenminste tien namen moet bevatten, desgewenst met aanvulling van het aantal kandidaten.

c. De in lid b van dit artikel bedoelde groslijsten worden onverwijld ter kennis van het bestuur der Provinciale Vereniging en van de secretaris van het hoofdbestuur gebracht.

d. Waar geen Statenkringvereniging gevormd is, kunnen de kiesverenigingen namen noemen, tenminste vijf, rechtstreeks aan het bestuur der Provinciale Vereniging-

e. Vóór 15 december vergaderen de besturen der Provinciale Verenigingen met 2 afgevaardigden van elke Statenkringvereniging in de betrokken provincie, om in overleg met het hoofdbestuur de kandidatenlijst voor de provincie op te maken. Deze lijst behoeft de goedkeuring van het hoofdbestuur.

f. Dfc lijst daarna in de vergadering der Provinciale Vereniging vastgesteld.

g. Het bestuur der Statenkring zorgt voor de indiening van de lijst.

Toelichting:

Dit artikel werd eveneens bij besluit van de Alg. Vergadering van 12-2-1970 bestemd om te worden opgenomen in dit reglement. De bepaling t.a.v. het vereiste aantal namen in lid b en d is nieuw.

AR'nKEL 19. KANDIDAATSTELLING GEMEENTERAAD

a. Wanneer de verkiezingen voor de gemeenteraad aanstaande zijn, kunnen de leden der kiesverenigingen aan het bestuur der plaatselijke kiesverenigingen namen noemen van degenen, die zij geschikt achten voor een kandidatuur. De gelegenheid daartoe staat open tot op de ledenvergadering der gemeentelijke kiesvereniging, die vóór 15 februari moet worden belegd.

Ook kan het bestuur van de kiesvereniging een vrijblijvende aanbeveling geven.

De ingekomen namen worden alfabetisch gerangschikt. Daarna wordt, met inachtneming van de wettelijke bepalingen dienaangaande, door de ledenvergadering bepaald hoeveel namen de kandidatenlijst zal bevatten; vervolgens wordt door dezelfde vergadering gestemd over de volgorde der kandidaten op de voorlopige kandidatenlijst. Het bestuur der gemeentelijke kiesvereniging is gerechtigd tot het doen van een vrijblijvende aanbeveling over de volgorde van de lijst.

De voorlopige kandidatenlijst wordt onverwijld ter kennis van het bestuur der Statenkringvereniging en van het hoofdbestuur gebracht.

d. Binnen 14 dagen kunnen de leden van een bij de kandidaatstelling belanghebbende kiesvereniging bezwaren tegen de kandidaten of de samenstelling der lijst schriftelijk en met name ondertekend indienen bij het bestuur der gemeenschappelijke kiesvereniging en der Statenkringvereniging.

Indien een Statenkringvereniging ontbreekt, dient men zich te richten tot het bestuur der Prov. Vereniging.

Worden binnen de gestelde termijn geen bezwaren ingebracht tegen de voorlopige lijst, dan is deze definitief.

Indien er bezwaren ingebracht zijn, worden deze door het bestuur der Statenkringvereniging (of Prov. Vereniging, indien de Statenkringvereniging ontbreekt) of 2 afgevaardigden daaruit, ter plaatse onderzocht, waartoe met het bestuur der betrokken gemeentelijke kiesvereniging vergaderd wordt en degenen die bezwaren hebben worden gehoord.

Door het bestuur der Statenkringvereniging (of Prov. Vereniging, wanneer de Statenkringvereniging ontbreekt) of zijn afgevaardigden wordt advies gegeven. De gemeentelijke kiesvereniging stelt, in een nieuw te beleggen ledenvergadering met inachtneming van dit advies, de kandidatenlijst zo nodig opnieuw op.

Deze lijst wordt onverwijld ter kennis van het bestuur der Statenkringvereniging (Prov. Vereniging) en van het hoofdbestuur gebracht.

AMEINDEMKINTEIN

a.. Els peet stelt voor bij het noemen van namen van kandidaten toe te yoegen: „die lid van de partij zijn".

b. •

c.

j,

e.

f. Ca/Jc/Zc o/c/Z/i^c/vraagt nadere toehchtmg.

g.

Middelburg en Stolwijk vragen ook bepalingen op te nemen betreffende lijstverbindingen en het uitkomen op andere lijsten.

a. Elspeet: aan dit lid toevoegen: „namen van diegenen, die tenminste twee jaar lid van de plaatselijke kiesvereniging zijn en beginselgetrouw".

b.

PRAE-ADVIES

Het hoofdbestuur stelt voor aan dit artikel een nieuw lid g toe te voegen, betreffende de verkiezingen voor leden van de Eerste Kamer.

Het opschrift van art. 17 dient dan aldus te luiden: .Jiandidaatstelling voor Tweede en Eerste Kamerverkiezingen ".

Lidg. Bij verkiezingen van leden voor de Eerste Kamer wordt de kandidatenlijst opgesteld in een vergadering van het hoofdbestuur met de leden der Provinciale Staten uit alle provincies.

a. Het hoofdbestuur heeft hier vanzelf geen bezwaar tegen, maar vindt deze toevoeging.overbodig, daar dit toch min of meer vanzelfsprekend is.

d.

f. Het hoofdbestuur stelt daarom voor het woord „vastgesteld" te vervangen door „medegedeeld".

Het hoofdbestuur is van mening dat dit van plaatselijke omstandigheden athangt en dat het daarom niet gewenst is hieromtrent bepalingen op te nemen.

Het hoofdbestuur acht deze toevoeging niet per sé noodzakelijk, daar dit meer een plaatselijke aangelegenheid betreft (n.l. de eis van 2 jaar) en de toevoeging „beginselgetrouw" acht het hoofdbestuur een zo vanzelfsprekende voorwaarde, dat elk bestuur die hanteert.

ONTWERP

f. In gemeenten waar meer dan één plaatselijke kiesvereniging bestaat, worden de genoemde namen te voren door elk der plaatselijke kiesverenigingen tot een groslijst verenigd, welke ingediend wordt bij het bestuur der gemeentelijke kiesvereniging.

Verder wordt op overeenkomstige wijze met raadpleging der groslijsten in de vergadering der gemeentelijke kiesvereniging de voorlopige kandidatenlijst opgemaakt.

Toelichting:

Ook dit artikel is overgenomen uit de oude statuten. De laatste zin van respectievelijk lid a, b en d is nieuw opgenomen. Daar niet in elke provincie Statenkringverenigingen bestaan, is de mogelijkheid geopend om zich te beroepen op het bestuur der Provinciale Vereniging.

ARTIKEL 20: WUZIGINGALGEMEEN REGLEMENT

a. Wijzigingen in dit reglement kunnen door de Algemene of Huishoudelijke Vergadering worden aangebracht bij volstrekte meerderheid van stemmen, met inachtnemingvan het bepaalde in art. 11, lid c der statuten.

b. Een voorstel tot wijziging dient op de agenda te zijn vermeld.

Aldus vastgesteld door de gehouden te enz. Huishoudelijke Vergadering,

AMENDEMENTEN

Ede (=6 kiesverenigingen) stelt voor de woorden „bij volstrekte meerderheid" te vervangen door: „tenminste tweederde".

PRAE-ADVIES

f.

Het hoofdbestuur steU voor dit artikel te handhaven, daar t.a.v. wijziging van een reglement de volstrekte meerderheid algemeen gebruikelijk is. Bij statuten ligt dit anders!

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 augustus 1973

De Banier | 8 Pagina's

Artikelen 14 t/m 20 van het Huishoudelijk of Algemeen Reglement, die nog vastgesteld moeten worden op de komende Huishoudelijke Vergadering.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 augustus 1973

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken