Bekijk het origineel

Partijnieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Partijnieuws

6 minuten leestijd

Alle partijnieüws en aankondigingen voor vergaderingen Irechtstreeks zenden naar de partijsecretaris C. G. iBoender, Postbus 62, 4260 AB Wijk en Aalburg.

Aankondigingen voor vergaderingen dienen uiterlijk vrijdagmorgen bij het partijsekretariaat binnen te zijn, willen ze geplaatst worden in De Banier van de daaropvolgende donderdag.

STAATKUNDIG PARTU GEREFORMEERDE

PROVINCIALE VERENIGING GELDER­ LAND

LAND Secr. Peperstraat 22, 5314 AN Bruchem, tel. 04184-425.

D.V. 8 maart a.s. hoopt de Provinciale Vereniging „Gelderland" haar jaarvergadering te houden in het Cultureel centrum „de Coehoorn", Coehoornstraat 11, Arnhem (tegenover stationsuitgang). Aanvang 14.00 uur.

Alle aangesloten kiesverenigingen zenden naar deze vergadering twee afgevaardigden. Ook belangstellende leden zijn hartelijk welkom.

De afgevaardigden worden verzocht, indien mogelijk, voorin de zaal plaats te nemen.

Eventuele vragen en voorstellen moeten uiterlijk vóór .30 januari bij de secretaris ingediend zijn.

Denken alle penningmeesters aan de contributie voor de provinciale vereniging? Giro nr. 28.02.764 t.n.v. penningmeester S.G.P. Gelderland, M. Duifhuizen, Dolderstraat 70 te Wageningen. Ook kunnen de afgevaardigden de contributie afdragen op de jaarvergadering.

Namens het Provinciaal Bestuur, de secretaris, ing. N. Zondag.

PROVINCIALE UTRECHT VERENIGING

De kiesverenigingen aangesloten bij de Prov. Ver. Utrecht worden nu reeds in kennis gesteld van het feit dat de jaarvergadering dit jaar wordt gehouden op D.V. 11 februari 1980. De agenda wordt u tijdig toegezonden.

U gelieve tevens te noteren dat het telefoonnummer van de sekretaris is gewijzigd in:03464-1223; hetadres is niet gewijzigd. W. A. de Jong (sekr.).

STAATKUNDIG GEREFORMEERDE STUDIEVERENIGING

Op D.V. maandag 14 januari a.s. hoopt de studievereniging , , De Politieke Christen" in vergadering bijeen te komen in één der zalen van de Bethelkerk, Anjerstraat 2, Ridderkerk. Aanvang 19.45 uur. De heer M. Bogerd uit Langerak, secretaris van het Landelijk Verband van Staatkundig Gereformeerde Studieverenigingen, hoopt te spreken over „Maatschappelijk welzijn in Bijbels licht".

Leden en belangstellenden van onze studie en kiesvereniging, toont uw belangstelling en komt naar deze leerzame avond.

STATENKRING WEST-OVERIJSSEL

Bovengenoemde statenkring hoopt haar jaarvergadering te houden op D.V. zaterdag 9 februari 1980 in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Zwolle, Groeneweg 164.

ledere kiesvereniging zende twee afgevaardigden; alle leden worden dringend verzocht deze vergadering bij te wonen. Ook belangstellenden hartelijk welkom. Aanvang 13.30 uur (half twee). Het bestuur.

STATENKRING RIDDERKERK

De jaarvergadering van de Statenkring Ridderkerk zal worden gehouden D.V. zaterdag 9 februari a.s. in gebouw „De Rank" te Klaaswaal. Aanvang 2 uur. Nadere gegevens volgen nog.

STAATKUNDIG GER. STUDIEVER­ ENIGING ZEIST e.o.

Sekretariaat Dorpsstraat 69, 3732 HH De BUt, tel. 030-765283.

Opgave van de vergaderingen welke wij Deo Volente komend seizoen hopen te houden.

Woensdag 16 januari, huishoudelijke vergadering.

Woensdag 13 februari, onderwerp ontwikkelingshulp.

Woensdag 12 maart, onderwerp Eur. Parlement.

Woensdag 9 april, onderwerp theocratie. Woensdag 7 mei, onderwerp NAVO kernwapens. Wijzigingen voorbehouden. Wij rekenen op u aller komst.

VERBAND VAN STATEN-EN RAADSLEDEN IN UTRECHT

Om een ieder in de gelegenheid te stellen op de vergaderingen aanwezig te kunnen zijn geven wij nu reeds de vergaderdata voor dit seizoen op t.w.: D.V. maandag 14 januari 1980 maandag 25 februari 1980 maandag 21 april 1980.

Onderwerpen voor deze avonden zullen tijdig aangekondigd worden.

W. A. de Jong (sekr.).

HET VERBAND VAN RAADSLEDEN ETC. S.G.P. „OVERIJSSEL"

hoopt op D.V. zaterdag 12 januari 1980 te vergaderen in het kerkgebouw van de Ger. Gem. Groeneweg 164 te Zwolle. Aanvang : 's middags om half 2.

De weledele heer S. Braaksraa, Adjudant bij de Rijkspolitie te Genemuiden hoopt een inleiding voor ons te houden. Onderwerp: „De politie in verandering" (uit de praktijk).

Allen die hiervoor in aanmerking komen worden vriendelijk verzocht deze zeer belangrijke vergadering bij te wonen.

Het bestuur,

Secr. L. Bisschop, Groeneweg 172, 8012 AT Zwolle. Tel. 05200-17177.

VERBAND S.G.P.-RAADSLEDEN VE-LUWE

D.V. za. 19 januari a.s. vergadert het veroand van raadsleden te Harderwijk in het verenigingsgebouw van de Herv. Gemeente, Kerkplein 2. Aanvang 2.00 uur n.m.

STUDIEVERENIGING DUrVELAND SCHOUWEN-

Op D.V. vrijdag 18 januari 1980 hoopt de heer J. M. van den Berge uit Zierikzee een inleiding te houden over IRAN IN DE

GREEP VAN DE ISLAM.

De vergadering zal worden gehouden in de zaal van de kerk der Geref. Gem. in Ned., Stationsstraat 9 te Nieuwerkerk (Zld). Aanvang 19.30 uur.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom.

JONGERENGROEP KAMPEN EN OMSTREKEN

Op D.V. 11 januari a.s. hoopt T. Hopman een causerie te houden over „De jaren

'60". Vergaderplaats: Engelenbergstraat 8 te Kampen. Aanvang 20.00 uur precies.

EDERVEEN

D.V. maandag 28 januari 1980, aanvang half 8, jaarvergadering in de Calvijnschool, De Zicht 3 te Ederveen.

Na de gebruikelijke huishoudelijke zaken hoopt de weled. heer L. M. P. Scholten voor ons een spreekbeurt te vervullen. Onderwerp: , , De kermis der ijdelheid". Na afloop is er gelegenheid tot vragen stellen.

Vrienden en jongeren, ook uit naburige verenigingen zijn van harte welkom. Namens het bestuur,

mens het bestuur, J. H. Snetselaar, secr.

HEI-EN BOEICOP

D.V. vrijdag 25 jan. a.s. n.m. 7.30 uur in het verenigingsgebouw naast de kerk hoopt Ds. G. M. van Dieren van Ede een tijdrede uit te spreken.

LOENEN a/d VECHT

D.V. donderdag 31 januari in het kerkgebouw der Oud Ger. Gemeente voor de kiesvereniging Ds. H. J. C. H. Zwijnenburg uit Gouderak. Tijdrede. Aanvang 19.30 uur. Belangstellenden hartelijk welkom.

PUTTERSHOEK

D.V. vrijdag 18 januari a.s., hoopt Ds. P. J. Dorsman van Staphorst een tijdrede te houden in het kerkgebouw van de Oud Ger. Gem. in Nederland, Maasdamsedijk 16 te Puttershoek. Aanvang 19.30 uur. Alle belangstellenden hartelijk welkom.

ROTTERDAM BANIER 5

Kiesvereniging Banier 5 te Rotterdam-zuid hoopt D.V. 14 januari 1980 haar jaarvergadering te houden. Spreker de heer P. Braal van Werkendam.

In de zaal van de Geref. Kerk aan de Van Malsenstraat 104 bij het Breeplein aanvang 8.00 uur n.m. met als onderwerp: Schepping en Energie.

Te bereiken met bus 75 en lijn 2. Alle leden van harte welkom.

STOLWIJfC in combinatie met BERKEN-WOUDE EN BERGAMBACHT

Openbare vergadering D.V. op 22 jan. 1980 in het verenigingsgebouw „Rehoboth" te Stolwijk.

Spreker dhr. P. Mulder uit Waddinxveen. Onderwerp: Loon naar verdienste. Aanvang 19.30 uur.

Spreker zal zeer zeker stilstaan bij de geest in de huidige arbeidsbewegingen en het SGP-standpunt belichten vanuit Gods Woord.

Alle mannen en jongens van harte welkom. Het Bestuur.

TERNEUZEN

Op D.V. donderdag 17 jan. 1980 hoopt Ds. P. Dorsman een tijdrede te houden in de kerk der ger. gem. in Ned., Vlooswijkstr., Temeuzen. Aanvang half acht. Ieder hartelijk welkom!!

Vervolg op pagina 8 Vervolg van pagina 7

OUD-VOSSEMEER

De Staatkundig Ger. Studievereniging Calvijn hoopt op D.V. donderdag 17 januari a.s. een vergadering te beleggen te Oud-Vossemeer.

Gebouw: Ver. Gebouw van de Ned. Herv. Kerk, Ring 5.

Aanvang:19.30 uur.

Agenda:

1. Opening. 2. Notulen. 3; Ingekomen stukken. 4. De Weledele heer L. van Driel, medeauteur van het boek , , Je moest eens weten" over drugs, hoopt voor ons te spreken over , .Drugs". 5. Pauze (gelegenheid tot betalen contributie). 6. Gelegenheid tot discussie over het onderwerp. 7. Rondvraag en mededelingen. 8. Sluiting.

Iedereen, ook niet-leden, van harte welkom.

VELUWE

Op donderdag 3 januari jl. is de kursus (Gemeentepolitiek) weer van start gegaan. Ditmaal in Harderwijk. Hoewel de opkomst bevredigend was, biedt de zaal nog meer ruimte, vandaar dat ook de vrienden uit Putten, Ermelo, Barneveld en verdere omstreken alsnog worden uitgenodigd om in te haken.

Zie de uitgebreide aankondiging elders in dit nummer.

De Voorlichting sekretaris.

WADDINXVEEN

Op D.V. donderdag 17 januari 1980 hoopt de Weled. heer C. N. van Dis, lid van de Tweede Kamer, een inleiding te houden over het onderwerp „Vrede en Veiligheid". Gezien de belangrijkheid van dit onderwerp verwachten wij alle leden en veel belangstellenden.

De heer Van Dis behandelt „Defensie aangelegenheden".

De openbare vergadering heeft plaats in de Hoeksteen, Esdoomlaan 2 in Waddinxveen. Aanvang 19.30 uur

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 januari 1980

De Banier | 8 Pagina's

Partijnieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 januari 1980

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken