Bekijk het origineel

Cursus voor gemeenteraadsleden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Cursus voor gemeenteraadsleden

3 minuten leestijd

In „de Banier" van 19 februari jl. werd de cursus van de Stichting Burgerschapkunde aangesprezen voor met name de nieuwe SGP-raadsleden. Aansluitend op dat bericht, attendeer ik nog op de mondehnge cursussen die de bestuursscholen geven voor raadsleden. Zowel de cursus van genoemde stichting als het onderwijs aan de Bestuursscholen hebben een aanmerkelijk aantal deelnemers in het verleden gevolgd, omdat de cursisten het gevoel hadden dat de schriftelijke en mondelinge lessen elkaar aanvullend nodig hadden.

Daarop inspelend hebben de Bestuursscholen en de Stichting Burgerschapskunde de afspraak gemaakt de schriftelijke en mondelinge lessen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en ze als een pakket aan te bieden aan de mensen van wie verwacht mag worden dat ze deel zullen gaan uitmaken van de gemeenteraad in de nieuwe samenstelhng september a.s.

De mogelijkheid om afzonderlijk op een van beide onderdelen, schriftelijke of mondelinge lessen, in te schrijven blijft overigens aanwezig, zij het dat daarmede het overzicht van het gehele pakket zal ontbreken.

De nieuwe schriftelijke cursus omvat 27 delen en is samengesteld onder verantwoordelijkheid van een redactie, die bestaat uit de volgende personen: Mevr. drs. S. M. Bolhuis, lid voorlopige adviesgroep volwasseneneducatie.

Mevr. T. Dekkinga, beleidsmedewerkster directie coördinatie emancipatiezaken. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gemeenteraads-Hd (PvdA) te Rijswijk.

Drs. A. A. J. S. van de Gevel, secretaris stadsgewest Breda en docent bestuursschool Noord-Brabant.

De heer G. Sluiter, directeur bestuursschool Drente.

Mr. A. Veenstra, stafdocent bestuursschool Zuid-Holland. Mr. B. J. Vreugdenhil, directeur bestuursschool Gelderland.

K. de Vries, stafmedewerker Stichting Burgerschapskunde.

De inhoudsopgave van de cursus ziet er als volgt uit:

Les titel

1. Inleiding. 2. Plaats en taak van de gemeente. 3. Samenwerking in en tussen gemeenten. 4. Gemeentelijke politiek. 5. De relatie bestuur-bestuurder. 6. Rechtsbescherming. 7. De gemeenteraad. 8. Het raadslid. 9. Het raadslid in en buiten de raad. 10. Burgemeester en wethouders. 11. De ambtelijke organisatie. 12. De gemeentelijke financiën I. 13. De gemeentelijke financiën II. 14. Ruimtelijke ordening, Rijks-en Provinciaal beleid. 15. Ruimtelijke ordening. Gemeentelijk beleid. 16. Volkshuisvesting en stadsvernieuwing. 17. Milieu. 18. Verkeer en vervoer. 19. Economie en werkgelegenheid. 20. Onderwijs, vorming en volwasseneneducatie. 21. Welzijn. 22. Sociaal-cultureel werk. 23. Emancipatie. 24. Maatschappelijke dienstverlening. 25. Sport en recreatie. 26. Volksgezondheid. 27. Openbare orde en hulpverlening. Deze schriftelijke cursus zal beschikbaar zijn vanaf april 1982.

In het najaar, augustus t/m november, maar afhankelijk per bestuursschool, waarschijnlijk geconcentreerd in september en oktober 1982 volgen dan 6 avonden met mondelinge ondersteuningslessen voor zover nu bekend op de onderdelen: de gemeenteraad, B. en W., reorganisatie van bestuur, openbare orde en hulpverlening (1 avond), de besteding van de middelen en de herkomst van de midden (2 avonden), ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en stadsvernieuwing (1 avond), milieuzorg (1 avond), welzijnsbeleid (1 avond).

De kosten van het gehele pakket zullen rond de ƒ 220, - liggen (ƒ 100, - schriftelijke cursus, incl. administratie-en portokosten en kosten voor huiswerkcorrecties, ƒ 120, - mondelinge lessen, inclusief syllabus , , Kijk op de gemeente" onder redactie van G. Sluiter en mr. B. J. Vreugdenhil).

De Stichting Burgerschapskunde en de Bestuursscholen hebben gezamenlijk aan de gemeentebesturen gevraagd met het oog op de cursus de namen en adressen van de kandidaten na de officiële kandidaatstelling aan haar mede te delen, zodat zij persoonlijk benaderd kunnen worden.

Voor wat betreft het nut van de cursus, verwijs ik graag naar de aanbeveling in „De Banier" van 19 februari 1982.

Haastrecht,

H. F. J. van Erkel

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 maart 1982

De Banier | 32 Pagina's

Cursus voor gemeenteraadsleden

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 maart 1982

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken