Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VERSLAG VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

VERSLAG VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR

4 minuten leestijd

Op 15 april 1985 kwam het voltallige Dagelijks Bestuur van de partij in het Ds. G. H. Kerstenhuis in vergadering bijeen. Nadat de waarnemend partij­ voorzitter ds. D. Slagboom, de vergadering heeft geopend, gaat hij voor in gebed en leest 2 Timotheüs 2 de verzen 1 tot en met 8. Hij heet alle aanwezigen hartelijk welkom.

Vervolgens vindt de vaststeOing van de notulen van de vergadering d.d. 18 december 1984 plaats.

Hierna worden de ontvangen brieven behandeld en worden de voorstellen voor de beantwoording daarvan voor het Hoofdbestuur gereed gemaakt. Ondermeer wordt voorgesteld het Landelijk Verband van Staatkundig Gereformeerde Studieverenigingen (LVSGS) alsnog een bijdrage te verlenen in het nadelig saldo van dit Verband over 1$84 als gevolg van het feit dat in dat jaar nummers van „Ons Contact" op grote schaal zijn verspreid op reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs.

Het volgende ^ agendapunt betreft: Goedkeuring van de jaarrekening en van het jaarverslag van de Stichting Studiecentrum over 1984. Bij de be­ spreking hiervan wordt de wenselijkheid uitgesproken dat het Dagelijks Bestuur op korte termijn een gesprek heeft met het bestuur van deze Stichting en wel over de produktiviteit van het Studiecentrum.

Voorts wordt besloten aan het Bestuur van het Studiecentrum mede te delen dat, indien voortaan een begrotingsoverschrijding dreigt, het Hoofdbestuur van de partij tijdig om aanvullend krediet wordt gevraagd. Dit naar aanleiding van een begrotingsoverschrijding in 1984. Een overeenkomstige opmerking wordt gemaakt bij het agendapunt: Goedkeuring van de jaarrekening en van het jaarverslag van de Stichting Voorlichtings en Vormingscentrum over 1984.

Daarna wordt de agenda vastgesteld voor de D.V. 4 mei 1985 te houden vergadering van het Hoofdbestuur met de SGP-kamerleden en burgemeesters. Vervolgens wordt gesproken over de werkzaamheden van de „Commissie Toelichting Program van beginselen”.

Hierover is reeds het één en ander vermeld in De Banier d.d. 9 mei 1985 op de bladzijden 20 en 21 waarnaar kortheidshalve thans wordt verwezen. Voorgesteld wordt de Commissie te adviseren de „Toelichting" te schrijven in eenvoudige taal opdat zij leesbaar zal zijn voor de gemiddelde SGPer.

Het volgende agendapunt betreft de werkzaamheden van de „Commissie Stemrecht van de vrouw". Hierover is al het één en ander geschreven in De Banier d.d. 23 mei 1985 op bladzijde 21; ook hiernaar wordt hier thans verwezen.

Verder wordt een voorstel voor het Hoofdbestuur gereed gemaakt voor het benoemen van een „Commissie Verkiezingsprogram 1986".

Bij de rondvraag wordt opgemerkt dat bij de komende Tweede Kamerverkiezing voor het eerst ook stemgerechtigd zullen kunnen zijn Nederlanders die hun woonplaats buiten Nederland hebben, alsmede zij die wegens het beroep of de werkzaamheden van een lid van het gezin, waarvan hij deel uitmaakt, buiten Nederland verblijven (zie hoofdstuk L van het ontwerp van een herziene kieswet die bij de Staten- Generaal in behandeling is).

Volgens een bericht van de vereniging „Nederland in den vreemde" betreft het hier rond 650.000 Nederlanders. Betrokkenen zuilen hiervan in kennis dienen te worden gesteld. Zij moeten namelijk schriftelijk een verzoek tot registratie indienen. Dit dient te geschieden:

voor Nederlanders die hun woonplaats buiten Nederland hebben bij de burgemeester van de gemeente waar zij laatstelijk voor hun vertrek uit Nederland ingezetene waren. Zij zijn nimmer ingezetene van een gemeente in Nederland geweest, dan dient het verzoek tot registratie te worden ingediend bij de burgemeester van 's-Gravenhage;

voor Nederlanders die vanwege hun beroep of werkzaamheden tijdelijk buiten Nederland verblijven dient het verzoek tot registratie te worden ingediend bij de burgemeester waar zij als kiezer zijn geregistreerd.

Besloten wordt dat hierover te zijner tijd nadere informatie zal worden gegeven.

Tenslotte wordt een deputatie ontvangen van het bestuur van het LVSGS. Gesproken wordt achtereenvolgens over subsidie-aanvraag door het LVSGS, de financiële positie van het LVSGS, de uitvoering van de werkzaamheden voor het LVSGS in het Ds. G. H. Kerstenhuis en de plannen voor een landelijke SGP-jeugddag in 1986, te organiseren door het LVSGS.

Om 21.00 uur sluit de voorzitter deze vergadering.

J. Pijl.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 juni 1985

De Banier | 24 Pagina's

VERSLAG VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 juni 1985

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken