Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Algemene Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Algemene Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij

5 minuten leestijd

te houden D.V. op zaterdag 24 februari 1990 in de Jaarbeurs-Congreszaal, Jaarbeursplein te Utrecht, telefoon 030-955421.

AANVANG 10.00 UUR PRECIES

De Jaarbeurs-Congreszaal is vanaf het Centraal Station via een overdekte luchtbrug in ongeveer 3 minuten te bereiken. Men behoeft dus niet het station te verlaten. Auto's kan men parkeren op het parkeerterrein aan de Croeselaan.

ATTENTIE!

1. De leden wordt verzocht de plaatsen bestemd voor de afgevaardigden NIET te bezetten. Afgevaardigden die niet in het gereserveerde deel van de zaal zitten hebben geen stemrecht!

2. Elke kiesvereniging heeft het recht om twee stemgerechtigde afgevaardigden te zenden, die elk voorzien moeten zijn van een gekleurde kaart. Alleen de twee afgevaardigden van elke plaatselijke kiesvereniging, die aan haar financiële verplichtingen aan de partij heeft voldaan, hebben het recht aan de besprekingen en stemmingen deel te nemen (art. 7 lid b van de Statuten).

De afgevaardigden moeten vooraf de presentielijst tekenen en hun volledig ingevulde stembiljetten in de kist doen, welke zich bij de presentielijst in de hal bevindt.

3. Elk lid van de partij heeft toegang, mits voorzien van een geldige toegangskaart.

4. Ieder houde zich aan de aanwijzingen der regelingscommissie. In de zaal wordt NIET gerookt.

5. In de pauze zal u ten laste van de partijkas een broodmaaltijd worden aangeboden.

De kosten van deze maaltijd bedragen ƒ 21, 25. Indien enigszins mogelijk zagen wij gaarne dat u dit bedrag extra in de collectezak deponeerde.

AGENDA

1. Opening. 2. Telegram aan H.M. de Koningin. 3. Zingen van de coupletten 1 en 6 van ons volkslied. 4. Rede van Ir. B. J. van der Vlies, voorzitter van deTweede Kamerfractie. 5. Verslag van de Algemene Vergadering d.d. 25 februari1989. Zie Banier d.d. 6 april 1989. 6. Verslag van de Huishoudelijke Vergadering d.d. 25november 1989. Dit is met de agenda toegezonden aan de secretarissen van de kiesverenigingen. 7. Ingekomen stukken. 8. Benoeming leden stembureau. 9. Jaarverslag van de partijsecretaris over 1989. 10. Mededelingen van het Hoofdbestuur. 11. Mededelingen van het Partijbureau. 12. Collecte. 13. Gebed voor de maaltijd.PAUZE 14. Gebed na de maaltijd. 15. Uitslag verkiezing leden Hoofdbestuur. 16. Jaarverslag van de partijpenningmeester over 1989. 17. Verslag controlecommissie en benoeming nieuwe controlecommissie. 18. Voorstel van het Hoofdbestuur (zie hierna) 19. Voorstel van de kiesvereniging van Tholen (zie hierna). 20. Vragen van kiesverenigingen (zie hierna) 21. RondvraagVragen kunnen worden ingeleverd bij het Hoofdbestuur vóór de pauze. 22. Collecte. 23. Slotwoord door ds. D. J. Budding. 24. Sluiting

Het Hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij ds. D. Slagboom, voorzitterC. G. Boender, secretaris

ds. D. Slagboom,

C. G. Boender,

VERKIEZING LEDEN HOOFDBESTUUR

Aftredend en herkiesbaar zijn: C. G. Boender en ds. S. de Jong. Als respectievelijke tegenkandidaten zijn aangewezen: M. M. Markusse, 48 jaar, burgemeester van IJsselmuiden, lid van de Gereformeerde Gemeenten; ds. D. Heemskerk, 38 jaar, Ned. Hervormd predikant te Ouddorp.

Aftredend en niet herkiesbaar: K. van der Plas. Als kandidaten zijn aangewezen: (in alfabetische volgorde): 1. H. Uil te Zierikzee, 36 jaar, streekarchivaris, Oud Gereformeerd; 2. drs. P. Zevenbergen te Alblasserdam, 33 jaar, leraarscholengemeenschap Guido de Bres, Oud Gereformeerd.

VOORSTEL VAN HET HOOFDBESTUUR

Voorstel tot vaststelling van de ledenbijdragen voor de partijkas voor de jaren 1990 en 1991.

Begroting voor de partijkas voor het jaar 1990 (tussen haakjes staan de bedragen van de begroting voor het jaar 1989)

1. lasten partijbureau 2. bijdrage studiecentrum 3. bijdrage voorlichtings envormingscentrum 4. bijdrage jongerenorganisatie(LVSGS) 5. bestuurs en vergaderkosten 6. donatie verkiezingsfonds7. te ontvangen rentenƒ145.000 (ƒ 95.000)ƒ104.000 (ƒ 99.000)ƒ 75.000 (ƒ 85.000)ƒ 72.000 (ƒ 72.000)ƒ 30.000 (ƒ 30.000) ƒ 23.000 (ƒ 23.000) ƒ 449.000 (ƒ 404.000) ƒ 50.000 (ƒ 60.000)ƒ 399.000 (ƒ 344.000) 8. bijdrage partijkas (ƒ 15, - per lid) ƒ 344.000 (ƒ 344.000)9. nadelig saldo ten laste van de reserveƒ 55.000 —

Toelichtingen

1. hogere lasten als gevolg van indiensttreding hoofd partijbureau.

2. bijdrage studiecentrum totale lasten totale batennadelig saldo overheidssubsidieten laste van de partijkasƒ 278.000 (ƒ 252.000) ƒ 46.000 (ƒ 43.000)ƒ 232.000 (ƒ 209.000) ƒ 128.000 (f 110.000)ƒ104.000 (ƒ 99.000)

3. bijdrage voorUchtings en vormingscentrum totale lasten ƒ 155.000 (ƒ 150.000) overheidssubsidie ƒ 80.000 (ƒ 65.000) ten laste van de partijkas ƒ 75.000 (ƒ 85.000)

4. bijdrage jongerenorganisatie totale lasten totale batennadeUg saldo overheidssubsidieten laste van de partijkasƒ276.000 (ƒ247.000) ƒ 84.000 {f 83.000)ƒ 192.000 (ƒ 164.000) ƒ120.000 (ƒ 92.000)ƒ 72.000 (ƒ• 72.000)

Op basis van het totale lastenbedrag voor 1990 (ƒ 399.000) zou de partijbijdrage voor dat jaar bijna ƒ 17, 50 per lid moeten zijn. Het Hoofdbestuur stelt voor de partijbijdrage over 1990 vast te stellen op ƒ 15, - per lid (hetzelfde bedrag als over 1989) en de partijbijdrage over 1991 vast te stellen op ƒ 17, 50 per lid. Indien de Algemene Vergadering 1990 daartoe besluit kunnen de besturen van de kiesverenigingen aanpassing van de ledencontributie voor het jaar 1991 tijdig voorbereiden.

VOORSTEL VAN DE KIESVERENIGING VAN THOLEN

Tholen stelt voor artikel 12 van het Algemeen Reglement (handelend over de afvaardiging) zodanig te wijzigen dat grotere verenigingen meer afgevaardigden kunnen zenden. Op die wijze zou een betere peiling van de mening van de leden mogelijk zijn.

De meerderheid van de Raad van Advies adviseert dit voorstel te verwerpen.

Indien de Algemene Vergadering 1990 dit voorstel aanneemt, dan zal het Hoofdbestuur D.V. op de Algemene Vergadering 1991 met een nader uitgewerkt voorstel komen.

VRAGEN VAN KIESVERENIGINGEN

Genemuiden vraagt of het gesprek tussen het Hoofdbestuur en die kiesvereniging waar vrouwen Hd zijn heeft plaatsgevonden. Zo ja, wat is daarvan het resultaat?

Sprang-Capelle vraagt hoeveel de ledenbijdrage voor de partijkas zou moeten zijn indien hierin zou zijn begrepen een abonnement op De Banier.

Woerden vraagt waarom concept-verkiezingsprogramma's voor de Tweede Kamerverkiezingen niet eerst worden voorgelegd aan de kiesverenigingen, zoals dit bij andere partijen geschiedt.

Het Hoofdbestuur is voornemens op de komende Algemene Vergadering deze drie vragen te beantwoorden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 januari 1990

De Banier | 20 Pagina's

Algemene Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 januari 1990

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken