Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de Algemene Vergadering (2)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de Algemene Vergadering (2)

11 minuten leestijd

11, Mededelingen van het Partijbureau

et hoofd van het Partijbureau krijgt nu gelegenheid enkele mededelingen te doen. Vast punt daarbij is het vragen van aandacht voor het verband dat er is tussen de collecte die als volgende punt op de agenda staat vermeld en de maaltijd die in de Pauze aangeboden zal worden. Meegedeeld wordt dat de prijs van de maaltijd gelijk is aan die van vorig jaar, namelijk ƒ 24, 70. Verder wordt bekendgemaakt dat het toegezegde nieuwe Adresboek zal verschijnen in een ringband waarin dan ook de Statuten, het Algemeen Reglement, het Program van Beginselen en het gemeenteprogram inclusief toelichting, opgenomen kan worden. Ook laatstgenoemde uitgaven zijn aan herdruk, c.q. herziening toe.

Het landelijk verkiezingsprogramma VAST EN ZEKER is van de pers gerold en zal in de pauze verkrijgbaar zijn. Samen met de luxe uitvoering van de Partijrede wordt dat aangeboden voor de prijs van ƒ 2, 50.

Hoewel ons partij-orgaan De Banier zich mag verheugen in een lichtelijk stijgende belangstelling, zou op bijna 24.000 leden het aantal abonnees veel hoger moeten zijn dan de ± 4.400 die wij nu hebben, aldus spreker. Niet geabonneerde aanwezigen worden opgeroepen in dezen hun plicht te verstaan.

De voorzitter onderschrijft deze oproep en kondigt hierna het volgende agendapunt aan.

12. Collecte voor de kosten van dezevergadering

e vergadering wordt verzocht te zingen Psalm 92 de verzen 3, 5 en 7. Tijdens het zingen zal de aangekondigde collec­ te gehouden worden. (De opbrengst van deze collecte was ƒ I6.4l4, 50) Tevens deelt de voorzitter mee dat vragen voor de rondvraag aan het begin van de pauze aan de bestuurstafel kunnen worden ingeleverd.

13. Afsluiting ochtenddeel en gebed voor de maaltijd

p verzoek van de voorzitter besluit ds C.A.van Dieren de ochtendvergadering met gebed, waarbij hij tevens een zegen vraagt voor de maaltijd.

PAUZE

14, Opening middagvergadering

m 14.00 uur precies krijgt de heer Heijkamp van de voorzitter gelegenheid de middagvergadering te openen en daarbij tegelijk op passende wijze de maaltijd te besluiten. Hij doet dat met het verzoek gezamenlijk te zingen Psalm 121 de verzen 1 en 4, waarna hij leest Johannes 6: 22-48 en voorgaat in gebed.

Voordat de agenda verder wordt afgehandeld, deelt de voorzitter mee dat van de Dienst Koninklijk Huis van H.M. de Koningin het volgende telegram was binnengekomen:

"'s-Gravenhage, 26februari 1994

Aan de Algemene Vergadering van de SGP.

Op verzoek van Hare Majesteit de Koningin breng ik u, bijeen ter gelegenheid van de algemene vergadering, haar hartelijke dank over voor uw telexbericht en voor de gevoelens van hulde en aanhankelijkheid, zoals daarin tot uitdrukking gebracht. Kapitein-luitenant ter zee A.Meeldijk Adjudant van Hare Majesteit de Koningin."

15. Uitslag verkiezing leden van het Hoofdbestuur

ansluitend daarop neemt de heer Heijkamp even de lei- , ding van de vergadering over van ds Budding, aangezien deze persoonlijk bij de verkiezing is betrokken. Aan de hand van de opgemaakte processen-verbaal maakt hij de uitslag van de verkiezingen bekend. Er werden in totaal 471 stembiljetten ingeleverd.

De aftredende en herkiesbare HB-leden werden met grote meerderheid van stemmen herkozen. De uitslag was als volgt:

ds D.J.Budding 461 stemmen; ds C.A.van Dieren 460 stemmen; ds D.Slagboom 436 stemmen.

Daarnaar gevraagd door de heer Heijkamp is ds Budding bereid om deze herverkiezing te aanvaarden, waarna hij de leiding van de vergadering weer overneemt. Ook ds Van Dieren stemt in met zijn herverkiezing. Op dat moment komt juist ds Slagboom de zaal binnen. De voorzitter verwelkomt hem met de mededeling dat hij is herkozen, gevolgd door de vraag of hij zijn herverkiezing v^'il aanvaarden.

Kort en bondig antwoordt de herkozene: Heel graag!

De voorzitter maakt nu de uitslag van de overige stemmingen bekend.

1. Vacature M.Burggraaf. Van de ook hier 471 uitgebrachte stemmen waren er 188 voor L.G.I.- Barth; 273 voor J.Haeser en 10 blanco of uitgebracht op andere kandidaten.

2. Vacature C.G.Boender. C.R.van den Berg 207 stemmen; A.Waaijenberg 256 stemmen en 8 blanco of uitgebracht op andere kandidaten.

3. Vacature ds W.Chr.Hovius.

Ds J.H.van Daalen 330 stemmen; ds H.Verheul 90 stemmen en 51 blanco of uitgebracht op (12) andere kandidaten.

Daarmee zijn gekozen: J.Haeser;

A.Waaijenberg en ds J.H.van Daalen. Allen aanvaarden hun benoeming. De voorzitter spreekt zijn blijdschap uit over het feit dat het Hoofdbestuur weer volledig is, wenst in het bijzonder ook de nieuw-gekozenen de hulp en leiding des Heeren toe en bedankt tenslotte de leden van het stembureau voor de verrichtte werkzaamheden.

16. Jaarverslag van de Partijpenningmeester over

D e heer J.Pijl krijgt het woord voor het uitbrengen van zijn Jaan'erslag. (Dit verslag zal integraal in De Banier zal worden opgenomen.) De voorzitter zegt de heer Pijl hartelijk dank en leest het verslag voor van de controlecommissie dat als punt 17 op de agenda staat vermeld. Dit luidt als volgt:

"Ondergetekenden, drs G.Boonzaaijer te Büthoven, A.Schouten te Moordrecht, J.Soet te Krimpen a/d IJssel, ingevolge art.7 van het Algemeen Reglement door het Hoofdbestuur aangewezen als leden en plaatsvervangend lid van de controlecommissie voor het boekjaar 1993, verklaren de financiële administratie van de partij over het boekjaar 1993 alsmede de rekening van baten en lasten over 1993 rnet een totaal van ƒ 1.148.109, 88 aan baten en met een totaal van f 1.093.669, 80 aan lasten en de balans per 31 december 1993 met een totaal van ƒ 1.713.442, 43 te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden.

Zij verzoeken u de partijpenningmeester hiervoor te dechargeren."

Aan dit verzoek wordt, onder dankzegging aan de controlecommissie, voldaan.

18. Controlecommissie 1994

I n zijn vergadering van 15 januari 1994 heeft het Hoofdbestuur, ingevolge artikel 7 van het Algemeen Reglement, als leden van de controlecommissie voor het boekjaar 1994 benoemd: A.Schouten te Moordrecht, J.Soet te Krimpen a/d IJssel, drs G.Boonzaaijer te Bilthoven, respectievelijk voor de derde, de tweede en de eerste maal. Als plaatsvenanger is benoemd drs H.L.van der Kolk te Lisse.

De voorzitter vraagt of er iemand is die daartegen bezwaar heeft. De heer Wapstra (Loenen) vraagt hoe het mogelijk is dat in de nieuwe commissie drs Boonzaaijer voor de eerste keer wordt benoemd terwijl hij ook deel uit maakte van de commissie die de boeken van 1993 controleerde. De voorzitter antv^'oordt dat drs Boonzaaijer deel uitmaakte van de commissie van 1993 als plaatsvervanger.

Zonder verdere op- of aanmerkingen aanvaardt de vergadering dit voorstel.

19- Vragen en Voorstellen

Het voorstel dat als eerste bij dit agendapunt aan de orde komt, is aflcomstig van PKV Enkhuizen. Deze vereniging stelt voor de datum van 1 april in Artikel 11 van het Algemeen Reglement te wijzigen in 15 mei.

Toelichting: Meerdere kiesverenigingen houden hun jaarvergadering in maart/april en in verkiezingsjaren zelfs in mei. Daar kunnen zich bestuurswijzigingen voordoen. Om te voorkomen dat de gegevens tweemaal per jaar ingediend moeten worden, is het beter deze datum aan te passen.

Het Hoofdbestuur adviseerde dit voorstel aan te nemen, hetgeen met algemene stemmen geschiedde.

Voorstel 2 van het Hoofdbestuur Het tweede Voorstel was afkomstig van het Hoofdbestuur. Hierin werd voorgesteld lid a van Artikel 12 van het Algemeen Reglement als volgt te wijzigen:

A^aardiging

a. Elke plaatselijke kiesvereniging met 150 leden of minder, vaardigt 2 stemgerechtigde leden af naar de vergaderingen van de statenkringvereniging, van de provinciale vereniging alsmede naar de algemene en huishoudelijke vergadering. Bij meer dan 150 doch minder dan 451 leden, is het aantal afgevaardigden 3; bij meer dan 450 doch minder dan 751 leden, is het aantal afgevaardigden 4; bij 751 of meer leden, is het aantal afgevaardigden 5. (Als uitgangspunt voor het aantal afgevaardigden geldt het ledenaantal volgens artikel 11 lid 2 van het Algemeen Reglement.)

Toelichting:

Meerdere kiesverenigingen dienden een voorstel in tot wijziging van Artikel 12 van het Algemeen Reglement, met het doel te komen tot een meer evenredige afvaardiging van grote(re) kiesverenigingen naar meerdere vergaderingen.

Het Hoofdbestuur heeft deze voorstellen bezien in samenhang met de kwestie Rijssen/Provinciale Vereniging Overijssel en is, zowel ter beantwoording van de vragen als ter oplossing van genoemd probleem, tot dit voorstel gekomen.

Voorafgaand aan het in bespreking geven hiervan deelt de voorzitter mee:

a. dat het aannemen van dit voorstel betekent dat 'Rijssen' teruggaat van vijf verenigingen naar één kiesvereniging en

b. dat de uitwerking hiervan betekent dat het totaal aantal afgevaardigden met maximaal 43 toeneemt.

Meerdere afgevaardigden geven te kennen hierover het woord te willen voeren. PKV Vlissingen (dhr Sturm) is van mening dat de voorgestelde verdeling te grof is en wijst daarom het voorstel af. Liever zagen zij tot 50 leden 2 afgevaardigden; 3 afgevaardigden bij 50-100 leden; 4 bij 100-200; 5 bij 200-350; 6 bij 350-550 en 7 bij meer dan 550 leden. Een dergelijk voorstel hebben zij in 1981 al ingediend. Nog beter lijkt het hen echter dat de afgevaardigden gemandateerd stemmen naar rato van het aantal leden van hun kiesvereniging. Dan is er 100 procent legitimatie.

PKV Wierden (dhr Morsink) vindt het jammer dat een dergelijk voorstel nodig is; hij is het dan ook niet met de vorige spreker eens. Binnen onze Partij zou er een principiële eenheid moeten zijn, onafhankelijk van het aantal leden van de kiesvereniging. De bestaande situatie in Rijssen speelt hierin een grote rol. Het is voor hen doorslaggevend dat deze situatie hiermee opgelost kan worden. Met veel begrip voor de tegenstemmers zal Wierden dan ook voor het HB-voorstel stemmen, waarbij er van wordt uitgegaan dat er geen nieuwe kiesverenigingen gevormd zullen worden. Besloten wordt met een oproep dit voorstel te steunen.

PKV Schoonhoven (dhr De Haas) is van mening dat de behoefte tot splitsen zal blijven bestaan en is daarom tegen dit voorstel.

PKV Vianen (dhr Wijnmalen) is zonder meer voor, maar wil wel dat op de volgende Algemene Vergade- ring een voorstel dient dat splitsing onmogelijk maakt.

PKV Dordrecht heeft een amendement ingediend. Daarin wordt het voorstel aangevuld met de zinsnede "Als peildatum voor het aantal leden geldt 1 januari van het voorgaande kalenderjaar". De voorzitter gaat daar direct op in, door te verwijzen naar Artikel 11 lid 2 van het Algemeen Reglement. Dat sluit ieder misverstand uit.

PKV Nieuwleusen vraagt wat aanneming van dit voorstel voor GKV Rijssen inhoudt. De voorzitter antwoordt: 5 afgevaardigden.

PKV Rijssen III vraagt zich af of het bestuur van de Gemeentelijke Kiesvereniging wel bevoegd is toezeggingen te doen over zaken als deze (terug naar één PKV) buiten de leden om? De voorzitter leest een gedeelte van de brief voor die het bestuur van de GKV aan het Hoofdbestuur schreef en de heer A.de Boer vult aan dat mondeling is toegezegd dat de voorgestelde reductie in de praktijk betekent dat 'Rijssen' terug zal gaan naar één PKV

De heer De Haas (PKV Schoonhoven) meent dat hieruit duidelijk blijkt dat het Rijssen uitsluitend om het aantal afgevaardigden te doen was. De splitsing is niet eerlijk geweest en daarom zou het HB deze oplossing moeten weigeren. De voorzitter merkt op dat het niet goed is dit voorstel helemaal op te hangen aan de kwestie 'Rijssen'. De directe aanleiding was een drietal ingediende voorstellen van soortgelijke strekking. Bij het verwerken daarvan is de kwestie 'Rijssen' meegenomen.

PKV Genemuiden (dhr Van Dijk) is tegen dit voorstel hierin wordt toegegCA'en aan machtsstreven. Het zou beter geweest zijn wanneer er overeenstemming zou zijn bereikt op basis van hersteld persoonlijk vertrouwen in de provincie Overijssel. De geest die uit dit voorstel spreekt, is de Partij altijd vreemd geweest, aldus Genemuiden. Maar nu het zo ligt, is het beter een punt achter de hele kwestie te zetten.

PKV Waddinxveen (dhr Hak) wil dit voorstel positief benaderen en ziet hierin voor meerdere verenigingen een extra stimulans om zich d.m.v. ledenwerving te vergroten.

Hierna wordt het voorstel in stemming gebracht met als resultaat dat met ± 90 procent van de stemmen vóór en + 10 procent van de stemmen tegen, het voorstel van het Hoofdbestuur wordt aangenomen.

Voorstel 3 van het Hoofdbestuur

Voorstel tot vaststelling v.d. bijdrage voor de partijkas voor het jaar 1995. Aan de hand van de bijgevoegde begroting van de partijkas voor het jaar 1994, stelt het Hoofdbestuur voor de bijdrage voor de partijkas voor het jaar 1995 te verhogen tot ƒ 20, 00 per lid.

Afgevaardigden van PKV Krimpen a/d IJssel, Stolwijk, Noord Oost Polder, Woerden en Opheusden, spreken naar aanleiding van dit voorstel hun twijfel uit over de directe noodzaak van deze verhoging, gezien de vermogenspositie van de Partij. Opgemerkt wordt dat de begroting de noodzaak van deze verhoging weliswaar aantoont, maar dat het wellicht beter is de uitkomst af te wachten. De leden hebben de Partij nog nooit in de steek gelaten als het nodig was. Ook wordt er op gewezen dat veel kleine PKV-en het toch financieel al niet zo breed hebben en dat de stagnerende economie ook onze mensen niet voorbij gaat. Ook wordt de mogelijkheid geopperd de verkiezingsuitslag af te wachten en de voorgestelde verhoging alleen door te voeren wanneer onverhoopt de der­ de zetel verloren zou gaan. Daarnaast wordt gevraagd om nadere informatie.

De heer Schulp (PKV Breukelen) adviseert de vergadering dit voorstel snel aan te nemen. We praten over niet meer dan 5 cent per week!

De voorzitter verwijst o.a. naar de toelichting zoals deze reeds is gegeven in De Banier en noemt een aantal argumenten. De bijdrage is vier jaar lang niet verhoogd en de inflatie ging in die jaren wel door. In dit jaar met drie verkiezingen zal een forse aanslag op de reserves gepleegd worden. De rente-inkomsten zullen als gevolg van de lage rente, beduidend minder worden en een gezonde vermogenspositie is van belang omdat subsidiestromen kunnen ophouden.

Hierna wordt het voorstel in stemming gebracht. Bij zitten en opstaan wordt duidelijk dat een ruime meerderheid (±70 procent) zich uitspreekt vóór het aannemen van dit voorstel.

(wordt vervolgd)

DN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 maart 1994

De Banier | 20 Pagina's

Verslag van de Algemene Vergadering (2)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 maart 1994

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken