Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de Algemene Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde partij,

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de Algemene Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde partij,

8 minuten leestijd

gehouden op 25 februari 1995 te Utrecht

1. opening

Om enkele minuten over tien opent de partijvcjorzitter ds DJ.Budding de vergadering. Hij roept alle aanwezigen een hartelijk welkom toe en .stelt voor met elkaar deze vergadering te beginnen met het zingen van de verzen 1 en 5 van de 51ste psalm. Na het zingen leest hij uit Gods Woord Jesaja 58, waarna hij voorgaat in gebed.

Zijn openingswoord spreekt hij naar aanleiding van het tweede gedeelte van vers 11:

"...; en gij zult zijn als een gewaterde hof en als een springader der wateren, welker wateren niet ontbreken". De vraag komt tot ons allen, aldus de voorzitter, of wij in ons persoonlijk leven zulk een gewaterde hof zijn. Wij hebben daartoe ons hart en leven te doorzoeken. Zijn wij dor, zijn wij droog, zijn wij onvruchtbaar? Ja, dat zijn wij; dat leven al Gods ware kinderen in. Helemaal dor, helemaal droog en helemaal onvruchtbaar. Een woestijn en een woestenij. En waar dat wordt ingeleefd komt de levende schreeuw om levend water. Levend water is het beeld van God de Heilige Geest. Wij lezen daarvan in Gods Woord dat de HEERE zegt dat Hij water zal gieten op het droge, stromen op het dorstige. Dan wordt onze ziel een gewaterde hof, dan worden ook de vruchten van de Heilige Geest in de ziel ervaren.

Is uw, is mijn ziel een gewaterde hoP Dan zal dat vandaag merkbaar zijn, dan zullen onder ons de vruchten van de Heilige Geest gezien worden. En waar dat niet is, daar is het dor, droog, Gode vijandig, liefdeloos, harteloos en goddeloos. En het is van tweeën, één. Waar de Geest Gods niet heerst, is er de dorre vijandschap die zich in allerlei gewaad kan kleden, rechtzinnig en vrijzinnig, waarvan de wortel hetzelfde is. Ach, het mag geaist, aldus de voorzitter, dat u op dit ogenblik smeekt in uw binnenste om één dmppel van die Geest in uw ziel, om door die Geest geleid te worden als u één woord wilt spreken deze dag. Als wij zulke mannen mochten ontvangen, die iets weten van die gewaterde hof, dan zegt de profeet daarvan dat de vrucht duidelijk zal zijn. Dan worden de verwoeste plaatsen weer opgericht. Er is veel verwoest in ons land en er wordt steeds meer verwoest. Er is geen keren aan het verval. De normen en waarden die in de tijd van onze voorvaderen ds Kersten en ds Zandt nog vast stonden, ze struikelen nu op de straten.

De woeste plaatsen moeten worden gebouwd. Maar hoe zal dat kunnen als wij SGP-ers zijn met een dorre, droge ziel. Als we ons krampachtig vastklampen aan wat onze vaderen, die dicht bij de Heere leefden, hebben geleerd. Als we wel hun principes hebben, maar wij missen de Geest, de bron waaruit zij leefden. Dan is onze ziel geen gewaterde hof. Als het niet voortkomt uit de levende omgang met God, zijn wij medeschuldig aan het verval. En het is te vrezen dat dit veelal onder ons zo is. De hand moet in eigen boezem, vrienden! Er is zo weinig echte ootmoed en ware zelfkennis. Wat zijn we ver weg. En waarom? We zijn wel rechtzinnig, we houden vast aan het Woord van God, wij houden het nog bij de oude paden, wij zijn nog principieel.

Zijn we het echt? We zijn er zelf dikwijls tevreden mee, maar de Heere is er niet tevreden mee. Want de banden van de zonde worden niet losgemaakt. De liefdeloosheid, de geldzucht, het materialisme, de hoogmoed, alles tiert welig door. Omdat de aansluiting gemist wordt met de levende fontein der wateren, Jezus Christus. Daarom is het ver weg. Laat ieder eigen hart en leven onderzoeken.

Wanneer hebt u voor het laatst gemeenschap met God geoefend? Wanneer hebt u voor het laatst echt gewalgd van uzelf; wanneer hebt u voor het laatst Christus mogen omhelzen als de liefste van uw ziel en werd uw hart vervuld met het tere verlangen nooit meer te zondigen? Dat zijn de zaken waar het om gaat. Dat is de verborgen omgang met God waar de vruchten des Geestes uit voortkomen. Laten we de Heere daarom smeken, dat onze ziel mag worden als een gewaterde hof en of ook onze Partij iets mag doen uitvloeien van die wateren des Geestes. Dat gezien mag worden:dit is een volk dat de Heere vreest. We komen vaak zo anders naar buiten. Als mensen die twisten, die inneriijk verdeeld zijn, die geen onderscheid meer weten tussen hoofd-en bijzaken. Wij hebben nodig dat de wind des Geestes de Partij gaat doorwaaien. Dat het geluid als van een geweldige gedreven wind werd gehoord. Dat die Geest zou wegstormen alles wat de Heere niet bedoelt en ons hart zou vervullen met die vruchten uit Christus. Dan zullen we de verwoeste fundamenten weer oprichten; dan mogen we de bressen weer gaan toemuren; dan zouden we tot zegen mogen zijn van een wegzinkend volk.

2. Telegrammen

Voordat wordt overgegaan tot verdere afhandeling van de agenda, deelt de voorzitter mee dat het Hoofdbestuurslid K.Meuleman verhinderd is deze dag in ons midden te zijn.

Vervolgens maakt de voorzitter bekend dat naast het gebruikelijke telegram aan H.M.de Koningin, tevens een telegram zal verzonden worden aan Z.K.H. Prins Bernhard, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. Beide telegrammen worden voorgelezen. Het telegram aan Hare Majesteit luidt als volgt:

"De Staatkundig Gereformeerde Partij, in Algemene Vergadering te Utrecht in de Jaarbeurs-Congreszaal bijeen, biedt Uwe Majesteit baar eerbiedige hulde en aanhankelijkheid en bidt u toe Uw hoge taak in deze tijd van diep verval, in gebondenheid aan Gods Woord en Wet te mogen vervullen, aangezien in het onderhouden van Gods geboden grote loon ligt.

Zij wenst voorts U en Uw Koninklijk Huis, Gods onmisbare zegen toe."

De partijsecretaris, A.de Boer

Het telegram aam Z.K.H. Prins Bernhard luidde als volgt: "De Staatkundig Gereformeerde Partij, in Algemene Vergadering te Utrecht in de Jaarbeurs-Congreszaal bijeen, geeft hiermee blijk van haar meeleven met uw gezondheidstoestand. Zij wenst u volledig herstel en bovenal Gods onmisbare zegen toe."

De partijsecretaris, A.de Boer

3. Zingen van de coupletten 1 en 3 van ons volkslied

....Vell sterlzer dau ?t guweld der Waat rea...

Na het voorlezen van de telegrammen zingen de ongeveer 900 aanwezigen staande de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus.

(In de loop van de dag werd op het telegram aan H.M.de Koningin het volgende antwoord ontvangen: "Op verzoek van Ha re Majesteit de Koningin dank ik. u voor uw telegram ter gelegenheid van de algemene jaarvergadering en voor de gevoelens van aanhankelijkheid, de gebeden en de goede wensen, zoals daarin vermeld. Adjudant van Hare Majesteit de Koningin, kolonel S.A.B.P.M.Schellens. "J

4. Rede van Ir B.J.van der Vlies

Als vierde punt van de agenda was vervolgens aan de orde het uitspreken van de Partijrede door de voorzitter van onze Tweede Kamerfractie, de heer Van der Vlies. Deze rede draagt dit keer als titel:

veel sterker dan 't geweld der waat'ren....

Na het uitspreken van deze rede wordt de heer Van der Vlies heel hartelijk bedankt voor deze principiële, indringende en waarschuwende partijrede. Naar gewoonte voegt hij daar de vraag aan toe of de heer Van der Vlies ook ditmaal bereid is om deze rede belangeloos ter beschikking te stellen van de Partij. Onze fractievoorzitter reageert daarop met de opmerking dat dit 'eigenlijk geen vraag' is. Waarop de voorzitter antwoordt dat hij ook eigenlijk geen ontkennend antwoord had verwacht.

(Aangezien ook dit keer de partijrede voor iedereen te koop is, wordt hiervan verder niets in het verslag opgenomen.)

Op verzoek van de voorzitter wordt dit agendapunt afgesloten met het gezamenlijk zingen van psalm 68 vers

11. 5. Benoeming leden stembureau

Aan de hand van de presentielijsten, die door de regelingscommissie bij de secretaris waren ingeleverd, was inmiddels een stembureau samengesteld. De voorzitter las de namen van de daarin benoemde personen voor en vroeg hen of zij bereid waren hierin zitting te nemen. Alle genoemde personen aanvaardden deze benoeming. Dat waren de afgevaardigden: H.Alblas, PKV Albla.sserdam W.Verloop, PKV Alblasserdam P.J.van Helden, PKV Alblasserdam G.Ploeg, PK\' Barneveld W.v.d.Kamp, Barneveld J.L.v,d,Heuvel, Bodegraven A.Fokker, PKV H.I.Ambacht G.Stoop, PKV H.I.Ambacht M.W.Lensvelt, PKV Vlaardingen en als voorzitter: J.C.Uithol, PKV Vlaardingen.

6. Verslag Algemene Vergadering d.d. 26 februari 1994

Op de agenda werd bij dit agendapunt verwezen naar de nummers van De Banier waarin dit verslag was opgenomen (17 maart, 31 maart en 14 april 1994). Niemand van de aanwezigen had daarop op- of aanmerkingen, zodat genoemd verslag ongewijzigd werd goedgekeurd en vervolgens cjndertekend door de voorzitter en de secretaris.

7. Jaarverslag van de partijsecretaris over 1994

De partijsecretaris, de heer A.de Boer, krijgt gelegenheid om zijn jaarverslag voor te lezen. In vogelvlucht wordt hierin een weergave gegeven van de meest belangrijke gebeurtenissen in en activiteiten van de Staatkundig Gereformeerde Partij in het jaar 1994.

(Wordt vervolgd)

DN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 maart 1995

De Banier | 20 Pagina's

Verslag van de Algemene Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde partij,

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 maart 1995

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken