Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de Algemene Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde partij

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de Algemene Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde partij

22 minuten leestijd

gehouden op 22 februari 1997 te Utrecht

PARTIJDAG 1997

Om enkele minuten over half tien opent de partijvoorzitter dsDJ.Budding de vergadering. Hij roeptalle aanwezigen een hartelijk v\^elkom toe en spreekt de > vens uit dat > ve een gezegende vergadering zullen hebben.

1.1. Opening

Vervolgens stelt hij voor te beginnen met het gezamenlijk zingen van de verzen 5 en 10 van de 33ste psalm. No het zingen leest hij uit Gods Woord 2 Kronieken 20 de verzen 1 t/m 1 9 en gaat voor in gebed.

Zijn openingswoord spreekt hij naar aanleiding van het twaalfde vers van het gelezen Schriftgedeelte: "O, onze God, zulf Gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt, en wij weten niet wat wij doen zullen; maar onze ogen zijn op U".

Het volk van Judo is in grote nood gekomen, aldus de voorzitter, een klein volkje, een klein hoopje tegen een machtige verzameling van volken. Het lijkt gedaan met dat volk en daarmee ook met de dienst van God. Het is nood!

Ook in ons vaderland is nood, grote nood. Een grote meerderheid van ons volk heeft afgerekend met God. Een lawine van godonterende wetten overspoelt ons land. We dreigen weg te zinken in een moeras van goddeloosheid en zedeloosheid. De nood is zeer groot. En het ergste zou zijn als we dot alleen maar constateren en vervolgens gewoon verder leven. Alsof er niets aan de hand is. Als we tevreden zijn als men ons nog maar met rust laat. Als er geen bezorgdheid in onze ziel is ten aanzien van de ere Gods, geen zorg over zielen die verloren gaan en een land dat ondergaat.

In dit deel van Gods Woord is een volk in nood. Maar dat volk vóélt ook de nood. Ze staan rondom hun koning. Een koning die God vreest; die zijn nood uitgiet voor de God des hemels en mag pleiten op Gods Woord en beloften.

Hoe is dat met u, met mij? Voelen wij iets van de persoonlijke nood en schuld tegenover de Almachtige? Hebben we ooit de plaats van berouw, een Bochim, gevonden aan Zijn voeten? Zijn we onze nood en schuld wel eens kwijtgeraakt in Hem Wiens lijden en sterven wij in het bijzonder in deze dagen gedenken mogen? Zijn wij door een waar geloof verenigd met Hem, Die zo nameloos diep geleden heeft. En Die in dat lijden ook volkomen verlossing heeft teweeggebracht? Dat is hei geheim van Josafat; de geloofsverenigingmet Hem in Wie volkomenverlossing is.

Heere, zult Gij dan geen recht doen? Het gaat uiteindelijk om het recht. God zal recht doen, over u, over mij, over al degenen die tegen Hem zijn. En dat recht van God is alleen vervuld in die gezegende Zaligmaker. Alles wat buiten Hem is, SGP, is enkel vijandschap tegen God. En het is van tweeën één. Zult gij dan geen recht doen? Dat kleine hoopje volk moet het belijden: in ons is geen kracht. Dat is vrucht van genade. Hebt u het wel gevoeld? Ik kan niet één zucht zuchten; ik kan niet één woord spreken waarin God wordt bedoeld en waarin Hij aan Zijn eer komt. In ons is geen kracht tegen die grote menigte. Een menigte, zo sterk; zo veel; zo wijs; zo begaafd. In ons is geen kracht. Maar onze ogen zijn op UI Geloofsogen; gericht op het Lam Gods, zo zwak, en zo sterk. Is uw oog op Christus? Don moet het in de oefening van het ware geloof steeds weer vernieuwd en steeds weer verdiept worden. In ons geen kracht, maar onze ogen zijn op U. "Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen? " Hij zal recht doen! Hij heeft de vijanden vernietigd. Dot is de bemoediging voor de levende Kerk. Als wij, ontkracht in onszelf, werkelijk het geloofsoog op Hem mogen hebben, dan wordt het ook ervaren, waar God u ook stelde, dat als u het echt niet hebt en echt niet kunt, de HEERE het zal doen. Hij volbrengt Zijn kracht in onze zwakheid. Tot eer en verheerlijking van Zijn Naam en Deugden. Alle volken moesten zien dat Israels God dat zwakke en ellendige volk nooit in de steek laat.

Mochten ook wij vanuit die gezind- heid leven en werken tot eer van Hem Die het zo waard is, geliefd en geloofd en geprezen te worden. Hiermee verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. Meegedeeld wordt dat Hoofdbestuurslid ds D.Slagboom verfiinderd is de ochtendvergadering bij te wonen.

1 .2. Telegram aan H.M. deKoningin

Vervolgens wordt het gebruikelijke telegram aan H.M.Koningin Beatrix verzonden. Het luidt als volgt: "De Staatkundig Gereformeerde Partij, in Algemene Vergadering te Utrecht in de Jaarbeurs-Congreszaal bijeen, biedt Uwe Majesteit haar eerbiedige hulde en aanhankelijkheid en bidt u toe Uw hoge taak in deze tijd van diep verval, in gebondenheid aan Gods Woord en Wet te mogen vervullen, aangezien in het onderhouden van Gods geboden grote loon ligt.

Zij wenst voorts U en Uw Koninklijk Huis, Gods onmisbare zegen toe."

De partijsecretaris, A.de Boer

< .3. Zingen van de coupletten1 en 3 van ons volkslied

Na het voorlezen van dit telegram zingen de ongeveer 900 aanwezigen staande de coupletten 1 en ó van het Wilhelmus.

Mededeling betreffende het .^mbureau

De voorzitter deelt mee dat, in afwijking van andere jaren, geprobeerd zal worden alle huishoudelijke aangelegenheden vóór de middagpauze af te handelen. Daarom is een aantal leden vooraf verzocht deel uit te willen maken van het stembureau, dot als volgt is samengesteld:

1. A.Aalbers. 2. P.Bosman. 3. H.D.Casteleijn. 4. B.van Deelen. 5. A.H.Goudszwaard. 6. Tj.Overduin. 7. J.C.Poppe. 8. J.Soet. 9. J.P.Sterrenburg. 10. G.Sterrenburg. 11. Rvan Vugt sr. 12. C.van der Zwan. Als voorzitter werd benoemd K.Ruitenberg.

a. Verslag van de Huishoudelijke Vergadering d.d. 27 januari 1996.

b. Verslag van de Algemene Vergadering d.d. 24 februari 1996.

Beide verslagen worden zonder enige op- of aanmerking goedgekeurd en vastgesteld door ondertekening door de voorzitter en de secretaris.

4. Jaarverslagen

4.1. Partijsecretaris De partijsecretaris, de heer A.de Boer, krijgt gelegenheid om zijn jaarverslag voor te lezen. In vogelvlucht wordt hierin een weergave gegeven van de meest belangrijke gebeurtenissen in en activiteiten van de Staatkundig Gereformeerde Partij in het jaar 1996.

(Aangezien dit verslag in zijn geheel is opgenomen in dit nummer van 'De Banier', kan worden afgezien van een inhoudelijke weergave.)

4.2. Partijpenningmeester Nadat de voorzitter de heer A.de Boer heeft bedankt voor het voorlezen van zijn jaarverslag, geeft hij het woord aan de partijpenningmeester, de heer J.D.Heijkamp. (Ook dit verslag zal onverkort worden opgenomen in ons partij-orgaan.)

5. Bijdrage SW

De voorlichtingsfunctionaris, de heer H.van der Wol, krijgt nu gelegenheid om het 'Raamwerk-Gemeenteraadsverkiezingsprogramma' te presenteren.

Deze laat de vergadering weten dat het bestuur van de Stichting Voorlichtings- en Vormingscentrum, vooral ook met het oog op de D.V. 4 maart 1998 te houden verkiezingen voor de gemeenteraden, zich wil inzetten voor maximale ondersteuning van de lokale politici. Die verkiezingsdatum lijkt ver weg, maar achter de schermen wordt nu al druk gewerkt aan de voorbereidingen. Hij wijst er op dat enthousiasme en ervaring wel noodzakelijk, maar niet voldoende zijn bij het voeren van een evenwichtige campagne. Er komt meer bij kijken. Ook organisatorisch. Wanneer moet de kandidatenlijst zijn vastgesteld? Tot wanneer kunnen affiches en ander verkiezingsmateriaal worden besteld? Wat is de uiterste termijn voor het aanvragen van de machtiging? Etc, etc.

Ter ondersteuning is vanuit de lande­ lijke Campagne-commissie een 'Tijdschema raadsverkiezingen 1998' opgesteld. Daarin kan worden nageslagen wat er gedaan moet worden en door wie. Het is de bedoeling dat alle kiesverenigingen een exemplaar krijgen toegezonden. Het is aan de SGP om een goede en waardige campagne te voeren. Daarom is het onder andere van belang dat 'het grondvlak' wordt gemobiliseerd, om het SGP-geluid 'over het voetlicht' te krijgen. Een stap in de goede richting zou de aanstelling van een propagandist kunnen zijn. In het genoemde tijdschema is een aantal 'tips' opgenomen om een dergelijke duizendpoot handen en voeten te geven. Een ander punt waarvoor hij de aandacht vraagt, is de publiciteit. De SGP hoeft daarin niet haantjede-voorste te zijn, maar toch is het noodzakelijk dat het SGP-geluid ook onder de aandacht van alle burgers wordt gebracht. Het moet er om gaan de beginselen van Gods Woord tot meerdere erkenning te brengen in den lande. En dat betekent gepaste publiciteit. Aansprekende persberichten kunnen daarin een goed hulpmiddel zijn. Ook daartoe zijn in het tijdschema aanwijzingen en voorbeelden opgenomen.

Als laatste punt noemt hij het Gemeenteraadsverkiezingsprogramma. Veel SGP'ers spenderen daaraan talloze uren. En veel van dat werk wordt in elke gemeente op hetzelfde moment min of meer overgedaan. Toch is, ondanks het verschil in plaats-gebonden situaties, het SGP- geluid overal hetzelfde. Daarom hoopt het Voorlichtings- en vormingscentrum D.V. volgende maand met een basisverkiezingsprogramma uit te komen. In dit 'raamwerkverkiezingsprogram' zijn vooraf een aantal standpunten geformuleerd, die betrekking hebben op de grondslag van de SGP en op de verschillende gemeentelijke beleidsterreinen.

Dat bespaart veel werk. De uiteindelijke 'vertaling' naar de lokale situatie wordt vanzelfsprekend aan de plaatselijke programmacommissies overgelaten. Dit 'raamwerk' zal op diskette naar alle SGP-gemeenteraadsfracties worden toegezonden. Hij sluit af met een beroep op aller medewerking om, onder beding van de zegen des Heeren, al het mogelijke te doen om de SGP-beginselen uit te dragen.

De voorzitter bedankt de heer Van der Wal en spreekt de wens uit dat op lokaal niveau onze mensen hun winst mogen doen met hetgeen zal worden aangereikt.

6. Vragen en Voorstellen

Als eerste is hierbij aan de orde het voorstel van pkv Zwolle."Gezien de resultaten van de huishoudelijke vergaderingen te Putten, het rondschrijven van het Hoofdbestuur aan de kiesverenigingen gedateerd op augustus 1991: - "Naar onze diepste overtuiging, gebonden aan Gods Woord, behoort het regeerambt niet tot de roeping van de vrouw. Ditwordt ook gesteld in artikel IO van ons Program van Beginselen. Overwegende datde SGP de activiteiten nooit geheel los vanhet regeerambt heeft gezien, heeft zij daarom als partij vanouds het standpunt ingenomen dat vrouwen geen lid kunnen zijn vaneen kiesvereniging";

en de uitspraken van de SGP in "In haar Waarde II, biz. 7, waar vervolgens nog eens expliciet wordt gesteld:

- "Het overheidsambt van de vrouw is niet in overeenstemming met Gods Woord. Het is voor de SGP een zaak van beginsel dat het regeerambt is voorbehouden aan de man ";

vragen wij de vergadering uit te spreken: Dat óók de kandidaatstelling voor het regeerambt in strijd is met de roeping van de vrouw, dus ook voor gemeenschappelijke lijsten.

Pre-odvies van liet Hoofdbestuur:

Het Hoofdbestuur is mèt Zwolle van meningdat het regeerambt de vrouw niet toekomt.In dit voorstel wordt echter volledig voorbijgegaan aan de mogelijkheid dat in bijzondere gevallen er bij samenwerking zwaarwegende principiële overwegingen in hetgeding kunnen zijn die het belang van eenvrouw of vrouwen op onverkiesbare plaatsen overstijgen.

Aannemen van dit voorstel zou ook het einde van vele bestaande samenwerkingen betekenen.

Onder verwijzing naar de toelichtende artikelen over het onderwerp 'Samenwerking' in De Banier, adviseert het Hoofdbestuur dit voorstel niet aan te nemen.

De voorzitter wijst er op dat het niet de bedoeling is hierover een uitgebreide discussie aan te gaan. Er is gelegenheid voor één inspreekronde. Vier afgevaardigden melden zich. Hun wordt verzocht het kort te houden en zich, waar mogelijk aan te sluiten bij wat eerder werd gezegd. Als eerste krijgt het woord: dhr Smelt van de pkv Vriezenveen.

Deze brengt de vergadering onder de aandacht dot het voor de SGP een zaak van beginsel is dat het regeerambt is voorbehouden aan de man. Daarover bestaat eenheid onder ons. Hij verwijst daarbij naar de nota In haar Waarde II. Dat roept de vraag op, hoe wij er dan mee akkoord kunnen gaan dat vrouwen een plaats krijgen op verkiezingslijsten voor een overheidsambt. Als we dat doen, verzetten we de bakens en wijken of van Gods Woord, aldus deze afgevaardigde. Met klem doet pkv Vriezenveen een beroep op alle verenigingen om het voorstel-Zwolle te steunen. De apostel Paulus waarschuwt er voor dat wij nooit het kwade mogen doen opdat het goede daaruit voortkome Paulus laat op de vraag of dat zou kunnen, het vreselijk antwoord volgen: Welker verdoemenis rechtvaardig is.

De heer Morsink wil namens de pkv Wierden de vergadering on der de aandacht brengen dat de bijzondere gevallen waarover het preadvies spreekt, het bijbels beginsel dat het regeerambt de vrouw niet toekomt, nooit kunnen overstijgen. Hij werkt dat uit aan de hond van een voorbeeld waarin het gebod van zondagsrust en zondagsheiliging afgewogen moet worden tegen de vraag of men de oogst geheel of gedeeltelijk verloren mag laten gaan als gevolg van slechte weersomstandigheden. Op zondag oogsten kan niet en mag niet; ook niet in bijzondere gevallen Onder verwijzing naar het openingswoord van de voorz: : ter meent hij dat de SGP beter of is door het in de hand des Heeren te geven dan, om hier en daar een zeteltje te winnen, iets achter de hand te hebben om de Heere een handje te helpen.

De heer Jansen van de pkv Ede deelt mee dat deze pkv niet mee kan met het pre-advies van het Hoofdbestuur. Dat vindt deze pkv ingrijpend en daarom wil hij proberen het 'waarom' daarvan te vertolken. Hij wijst er op dat de oprichting van de RPF betekende dat deze mensen zich niet konden vinden in de SGP-beginselen. Nu wordt in de praktijk ook steeds meer zichtbaar dat ze steeds minder rekening met ons willen houden. Moeten wij dan meedoen aan een gemeenschappelijke lijst? Samenwerking in één fractie betekent toch ook: geven en nemen. Ook ten aanzien van principiële standpunten. Ook wijst het HB er op dat samenwerkingen verbroken kunnen worden. Dat erkennen zij. Maar hij wil het Hoofdbestuur en de vergadering graag de vraag voorhouden of onze ogen dan, net als die van Josafat, niet beter op de HEERE zouden kunnen zijn don het van andere partijen te verwachten. De laatste inspreker is de heer Keppel van de pkv Leerdam.

Hij merkt op dat dit min of meer een afgeleide discussie is. De 'vijand' zit ten diepste niet buiten onze partij, maar daarbinnen. Ook in onze kringen zien we de vrouwen de arbeidsmarkt opgaan, zien we het huwelijk bedreigd, zien we de positie van de vrouw veranderen, zien we de gevolgen van het denken in termen van economie en van de macht van het getal. Dat gaat ons niet voorbij. De pkv Leerdam ziet dit alles, ook publikaties in 'De Banier'jbijvoorbeeld naar aanleiding van wat gebeurde na de verkiezingen in Werkendam), als een stap in de verkeerde richting. We voelen aan dot we het eigenlijk niet willen en toch doen we het. Is het niet inconsequent onze eigen vrouwen te verbieden wat we anderen toestaan? Dat beginsel is toch niet beperkt tot onze eigen partij? Er is bij hen begrip voor het feit dat de politiek compromissen vraagt en dat niet-meegaan veel pijn zal opleveren. Toch doet de vrees dat deze stap door steeds verdergaande stappen gevolgd zai worden, hen besluiten in te stemmen met het voorstel- Zwolle.

De voorzitter bedankt voor de kortheid die werd betracht door de sprekers. Met nadruk wijst hij er nogmaals op dat het Hoofdbestuur met dit voorstel geenszins beoogt ruimte te scheppen voor de vrouw. Maar in uitzonderlijke gevallen kunnen er principiële belangen in het geding zijn, waarvoor wij ook verantwoordelijkheid dragen als bestuurder, die wij niet kunnen veronachtzamen. Dan gaat het er niet om dat we er misschien 'een zeteltje bijkrijgen'. Willen wij een weloverwogen, principieel besluit nemen, dan zullen wij in voorkomende gevallen alle principiële aspecten moeten laten meewegen die daarin een rol spelen. Ons niet bij voorbaat vastleggen op één aspect van ons principe. We moeten alles op ons laten inwerken. Meer wil hij er niet van zeggen en hij geeft vervolgens het voorstel in stemming. De afgevaardigden die instemmen met het voorstel-Zwolle, worden verzocht op te staan; daarna de afgevaardigden die instemmen met het pre-advies van het Hoofdbestuur. Daaruit wordt duidelijk dat het voorstel-Zwolle met ongeveer één-derde tegen twee-derde is afgewezen.

Vervolgens stelt de voorzitter de VOORSTELLEN VAN HET HOOFDBESTUUR aan de orde. Het eerste daarvan luidt als volgt:

Het Hoofdbestuur stelt voor, geen verschilaan te brengen in de bijdrage aan de partiji^as voor leden en buitengewone leden endaarnaast artikel 9 van de statuten als volgtte wijzigen:

... .De plaatselijke kiesvereniging heft contributie van haar (buitengev/onej leden volgens haar eigen huishoudelijk reglement, draagt tot de kosten van de onderscheidene meerdere verenigingen bij naar getalssterkte tot een hoofdelijk bedrag door elk dezer verenigingen zelf te bepalen bij huishoudelijk reglement. Per fbuitengewoon) lid en per jaar wordt door de plaatselijke kiesvereniging aan de partijpenningmeester een bedrag, door de algemene of huishoudelijke vergadering vastgesteld, afgedragen".

Toelichting:

Hoewel het buitengewoon lidmaatschapgeen lidmaatschap is in de zin van het burgerlijk wetboek is het Hoofdbestuur van mening dot de bijdrage van leden en buitengewone leden op dezelfde hoogte gehouden moet worden om te voorkomen dat uitfinanciële overwegingen leden besluitenbuitengewoon lid te worden.

De voorzitter meldt een tweetal amendementen op dit voorstel. Zowel pkv Rotterdam-Banier III als pkv Nieu> v-Lekkerland stellen voor deze contributie te beperken tot vijftig procent van de normale ledencontributie. Niemand reageert op de vraag of iemand hierover nog het woord wenst te voeren. Daarop worden eerst de amen­ dementen in stemming gebracht. Daaruit blijkt dat deze slechts door enkele afgevaardigden worden gesteund.

Vervolgens wordt het voorstel vanhet Hoofdbestuur in stemming gebracht.Met slechts enkele stemmentegen, wordt dit aangenomen.Als laatste komt aan de orde het'Voorstel tot vaststelling van de ledenbijdragevoor het jaar 1998'.Voorgesteld wordt de ledenbijdragevoor het jaar 1998 niet te verhogenmoor die, evenals voor het jaar1997, vost te stellen op ƒ 25, 00 per lid.

Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

7. Presentatie van de nieuwe lay-out van 'De Banier'

De hoofdredacteur van De Banier begint met op te merken dat deze dag partijhistorie wordt geschreven. Nooit eerder kregen alle leden een Banier thuisbezorgd. Dat zal met dit nummer wel het geval zijn. Dit nummer heeft daarom een oplage van niet minder dan 26.000. Niet alle SGP-ers krijgen hem overigens per post; sommige PKV-en kozen voor een andere wijze van distributie. Verder merkt hij op, dat deze extraoplage samenvalt met de vernieuwing van de lay-out. Een vernieuwing die in hoofdzaak bestaat uit een verbetering van de papierkwaliteit en het gebruiken van een beter leesbaar lettertype.

Deze gelegenheid, de nieuwe layout plus het feit dot alle leden en donateurs een exemplaar thuiskrijgen, kan tevens gezien worden als de start van een actie om abonnees te werven. Het zou, alsdus de hoofdredacteur, niet mogen bestaan dat van de bijna 25.000 leden er nog geen 5000 het partij-orgaan lezen. Voor een antwoord op de vraag wie de forse extra-kosten van deze oplage moet betalen, wijst hij op het feit dat in dit nummer een achttal pagina's met advertenties is opgenomen. Daarnaast is het de bedoeling om bij een volgende extraoplage dit jaar, een acceptgirokaart in te sluiten. Maar afgezien van de noodzakelijke financiën, blijft het hoofddoel van deze actie het vergroten van de betrokkenheid en het tot meerdere erkenning brengen van de beginselen ook in eigen kring.

Met een enkel woord wordt er op gewezen dat ook de uitgave van de Guido de Brèsstichting, het studieblad Zicht, vernieuwd en in de pauze voor de liefhebbers verkrijgbaar is.

8. a. Mededelingen van het Hoofdbestuur

De algemeen secretaris deelt namens het Hoofdbestuur mee, dat de Commissie Algehele Herziening Statuten en Algemeen Reglement ver gevorderd is met haar opdracht. De concept-Statuten liggen op dit moment bij het Hoofdbestuur en het is de bedoeling dat het Algemeen Reglement spoedig zal volgen. Er is naar gestreefd om voor de vaststelling hiervan nog vóór de zomer een Huishoudelijke Vergadering te beleggen. Dat daar enige vaart achter wordt gezet, komt ook omdat er op het partijbureau veel vragen daarover binnenkomen. Kiesverenigingen willen weten hoe ze het besluit inzake het buitengewoon lidmaatschap in hun eigen huishoudelijk reglement moeten verwerken. Omdat, in verband met wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek, ook andere zaken geregeld moeten worden en alle pkv-en als zelfstandige vereniging eigen statuten moeten hebben, is de vragenstellers aangeraden te wachten tot partijstatuten en algemeen reglement zijn vastgesteld. Aansluitend daarop volgen dan model-statuten voor de pkv-en. Dit model bevat de wettelijk vereiste bepalingen maar biedt ook ruimte voor het naar plaatselijke wensen omgaan met het buitengewoon lidmaatschap.

Helaas is het niet gelukt zover te komen dat de besluitvormende vergadering daarover nog vóór de zomer gehouden kan worden. Wel zal het concept nog vóór de zomer door de verenigingen behandeld kunnen worden. Het Dagelijks Bestuur heeft in zijn laatstgehouden vergadering. onder het nodige voorbehoud, de volgende procedure voorgesteld: vóór 1 april wordt het concept naar de verenigingen verzonden. Daarop volgt dan de reglementaire periode van 2 maanden (tot 1 juni dus) voor het indienen van amendementen. Deze kunnen vervolgens door het HB worden voorzien van een preadvies. De wijzigigingsvoorstellen, inclusief pre-advies worden daarna gepubliceerd in De Banier. Als mogelijke datum voor de Huishoudelijke Vergadering is genoemd: zaterdag 27 september 1997.

De tweede mededeling van het Hoofdbestuur noemt de algemeen secretaris de evaluatie van de ENS-groep in het Europees Parlement. Deze evaluatie is toegezegd op de Algemene Vergadering van 1 996. Helaas is het niet gelukt deze te plaatsen in het vorige nummer van het partijorgaan. Vandaar dat deze is opgenomen in het nummer dat deze week verschijnt en aan het begin van de middagpauze zal worden uitgereikt.

De ochtendcollecte, die bestemd was voor de bestrijding van de onkosten van de vergadering, bracht hef prachtige bedrag op van f 19.31 1, 70 {f 18.545, 60j. De opbrengst van de middagcollecte, die bestemd v/as voor het verkiezingsfonds, was f8.1 15, 90 (/6.2Il, 55j.

(tussen haalijes de bedragen van vorigjaar)

b. Mededelingen van het partijbureau.

Het hoofd Partijbureau deelt mee dat de kosten van de maaltijd helaas weer zijn gestegen. De kosten bedragen nu per persoon ƒ 26, 75. In verband daarmee wordt gewezen op de collecte die, ter bestrijding van de kosten, aan het eind van de ochtendvergadering gehouden zal worden.

De uitslag van de enquête betreffende de vergaderlokatie in relatie tot de kosten daarvan, zal zo spoedig mogelijk in De Banier worden gepubliceerd.

Verder doet hij de gebruikelijke mededelingen c.q. aanbevelingen betreffende de luxe editie van de Partijrede, de boekentafel en de artike­ len van de Jongerenorganisatie enhet Partijbureau.

Aongezien de uitslag van de stemming nog niet bekend is, stelt de voorzitter voor eerst agendapunt 10 af te handelen.

10. Collecte voor de kosten van deze vergadering

De voorzitter stelt voor om gezamenlijk te gaan zingen de verzen 1, 2 en 3 van psalm 36. Intussen zal dan worden gecollecteerd.

9. Uitslag verkiezingen

a. leden Hoofdbestuur. De voorzitter maakt de uitslag var de verkiezingen bekend in de voic orde zoals deze op het stembiljet stonden vermeld.

1. In de vacature L.M.P.Scholten werden in totaal uitgebracht: 495 stemmen: 242 op de heer J.Holland, 249 op de heer W.Kolijn, 2 op H.J.van Berkum en 2 blo co.

Gekozen: W.Kolijn.

Op de vraag van de voorzitter of ij ook bereid is zijn verkiezing te ac > vaarden, antwoordt de heer Kolijr. dat hij, onder inwachting van de , e- gen des Heeren, die bereidheid heeft.

2. In de vacature ds D.SIagboom werden in totaal uitgebroc 1: 495 stemmen; 371 op ds A.van Heteren, 121 op ds K.Visser en 3 bic > co.

Gekozen: ds A.van Heteren. Deze dankt de vergadering voor r st in hem gestelde vertrouwen. Hij is bereid zijn benoeming te aanvaaden, met dien verstande dat hij op de allereerste plaats predikant is en dat dat altijd de prioriteit zal moe ten hebben.

De voorzitter sluit zich daar ook p'? rsoonlijk bij aan. Een predikant he^ft altijd als eerste taak dienaar van ! et Goddelijke Woord te zijn.

3. In de vacature A.van Stuijvenberg werden in totaal uitgebracht: 495 stemmen: 307 op P.J.den Boef, 181 op F.J.Tollenaar, 2 op ds G.Mouw, 2 op G.Morsink en 3 blanco.

Gekozen: P.J.den Boef. Desgevraagd is ook hij bereid, on der inwachting van de hulp des Heeren, zijn benoeming te oonvaorden.

4. Het aftredend en herkiesbare HBlid J.Haeser werd herkozen met 492 van de 495 uitgebrachte stemmen. Op W.Vastenhoud werden uit- gebracht 2 stemmen en 1 stembiljetwas blanco.

Ook hij aanvaardt zijn benoeming. 5 De aftredende en herkiesbare partijsecretaris A.de Boer werd herkozen met 482 van de 495 uitgebrachte stemmen. Op C.Dubbeid werden uitgebracht 8 stemmen en er waren 5 blanco stemmen. Ook de heer De Boer aanvaardt zijn benoeming.

b. Lijsttrekker De laatste uitslag betreft die van de verkiezing van een lijsttrekker voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 1998. Op 483 van de 495 ingeleverde stembiljetten werd de heer B.J.van der Vlies aangewezen als lijsttrekker. Van de overige 1 2 waren er 7 blanco en er werden 5 stemmen uitgebracht op J.T.van den Berg.

Ook hij wordt gevraagd of hij deze aanwijzing aanvaardt. De heer Van der Vlies antwoordt daarop dat hij, onder de bede of de Heere Zijn ondersteuning bij de voortduur zou willen schenken, daartoe bereid is. Waarbij hij zijn dankbaarheid uitspreekt over het vertrouwen dat uit deze uitslag spreekt. Hij gaat er daarbij van uit dot dit vertrouwen mede wordt onderbouwd door het werk van de hele fractie, zowel zijn collega Van den Berg als alle fractiemedewerkers.

De voorzitter wenst hem in alles de zegen, de leiding en de hulp des hieeren toe. En daarbij, dat ook hij het voortdurend ervaren mag waar we deze dag mee begonnen: "Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt, en wij weten niet wat wij doen zullen; maar onze ogen zijnop U".

De voorzitter spreekt zijn dankbaarheid uit over de uitslag van deze verkiezingen. De grote mate van vertrouwen, zoals die tot uitdrukking kwam bij de herverkiezing van de zittende hlB-leden, is voor het fHoofdbestuur bemoedigend.

11. Afsluiting ochtenddeel

Meegedeeld wordt dat enkele HB-leden na de afsluiting van de morgenvergadering een tiental; minuten zal achterblijven om de vragen voor de Rondvraag in ontvangst te nemen.

Op verzoek van de voorzitter besluit Ds J.H.van Daalen de ochtendvergadering met gebed, waarbij tevens een zegen wordt gevraagd voor de maaltijd.

(wordt vervolgd}

DN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 maart 1997

De Banier | 24 Pagina's

Verslag van de Algemene Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde partij

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 maart 1997

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken