Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tot meerdere erkenning

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Tot meerdere erkenning

9 minuten leestijd

Mede met het oog op de naderende verkiezingen willen we in een aantal artikelen wat nader stilstaan bij het doel van de Staatkundig Gereformeerde Partij. Als uitgangspunt daarvoor is artikel 3 van onze statuten bijzonder geschikt. Dat handelt namelijk over de "Doelstelling en middelen".

Een drietal zaken komt daarbij heel nadrukkelijk aan de orde. We noemen ze in het kort:

1. De Partij stelt zich ten doel de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen in den lande

2. Zij tracht dit doel met name te bereiken door met een op voormelde grondslag gebaseerd verkiezingsprogram deel te nemen aan de verkiezingen

3. Haar streven is niet zozeer gericht op een meerderheid van kiezers, als wel op de handhaving en doorwerking van de beginselen door haar beleden."

ONVERANDERBAAR

Niet woordelijk en letterlijk, maar wel inhoudelijk, is dit artikel net zo oud als de partij zelf. Bij de algehele statutenherziening in 1973, die mede noodzakelijk was in verband met het aanvragen van koninklijke goedkeuring voor de statuten, werd het artikel vastgesteld in zijn huidige verwoording. Bij die herziening werd het huidige artikel 17 aan de statuten toegevoegd, waardoor dit artikel 3 onveranderbaar werd. Daarmee zeggen we in feite dat aantasting van dit artikel betekent dat de SGP in haar wortels, en dus in haar bestaan wordt aangetast. Verander dit artikel en de SGP is de SGP niet meer.

De grondslag waarnaar in dit artikel verwezen wordt, is de grondslag van het onfeilbaar Woord van God. "De SGP staaf op de grondslag van Gods Woord en onderschrijft daarbij geheel en onvoorwaardelijk de drie formulieren van enigheid in hun oorspronkelijke inhoud. En als dan in een onveranderbaar artikel 3 verwezen wordt naar een voorgaand artikel, is het vanzelfsprekend dat ook dat artikel 2 onveranderlijk is.

PROGRAM VAN BEGINSELEN

Het aardige van dit artikel is, dat het ook - en eveneens net zo lang als de partij oud is-in het program van beginselen is opgenomen. Aanvankelijk letterlijk hetzelfde en nu nog inhoudelijk precies hetzelfde. (Later is er in de statuten de passage over de verkiezingen (vermeld onder 2j aan toegevoegd.) En doordat in het beginselprogram hetzelfde artikel stond, is het meegenomen in de toelichtende artikelen die daarover meerdere keren en door verschillende partijprominenten geschreven zijn.

Zo schrijft ds P. Zandt in 1 948 in De Banier, in zijn serie 'De Beginselen der Staatkundig Gereformeerde Partij - VOOR STUDIE EN LEIDRAAD' bij dit artikel dat ds G.H. Kersten er altijd de aandacht op vestigde dat hij door nood gedrongen mede de stoot tot oprichting der Partij had gegeven. Ziende de verwatering van andere partijen had het volk hem er toe aangezet om een partij in het leven te roepen, juist als protest en sprekend en belijdend getuigenis tegen die verwatering'.

Geheel in overeenstemming daarmee achtte ds Zandt het artikel dat spreekt over het 'tot meerdere erkenning brengen'. De SGP heeft dat gedaan door er van meet af aan voor te ijveren dat 'gelijkgezinden van Gereformeerden huize, ook al waren zij geen leden van de Gereformeerde Gemeenten, tot de SGP zouden toetreden, door er met alle kracht naar te staan dat het aantal kiesverenigingen uitgebreid zou worden en door uitgifte van het partij-orgaan De Banier'.

Duidelijk is m.i. dat bij het tot meerdere erkenning brengen, werd gedacht aan aansluiting bij bestaand gedachtengoed. Mensen die weet hadden van de waarheid van het Woord van God, moesten overtuigd worden van de kwalijke koers van de toen bestaande protestants-christelijke partijen. De waarheid van lat Woord moest in hen doorwerken en hen brengen tot de overtuiging cat het belijden van het recht des Meeren op alle levensterreinen ook consequenties heeft voor het handelen van de overheid. Het gehele Woord van God en het onverkorte artikel 36 NGB moest gehandhaafd bli; ven tegenover een machtsdenken en coalitiedrift die ten koste gaan van ; het zuivere staatkundig beginsel. Van meet of aan was er oog voor "het gevaar dat ter wille van de algemene gunst of terwille van mogelijk denkbaar succes, de beginselen het loodje er bij zullen leggen".

BEPERKTE DOELGROEP

Er is dus in de toelichting die ds Zandt schrijft op dit artikel, duidelijk sprake van een gericht zijn op een beperkte doelgroep bij het streven om de beginselen tot meerdere erkenning te brengen. En ds. Zandt op zijn beurt, refereerde daarbij weer aan hetgeen de oprichter van de partij, ds. G.H.Kersten daarover ooit had gezegd. Een en ander is naar mijn mening ook niet los te zien van het derde deel van het in de aanhef genoemde artikel.

In de jaargangen 1965 en 1966 van De Banier, verscheen een artkelenserie van de hand van ir C.N. van Dis over de artikelen 2, 3 en 4. Daarin komen geen nieuwe gezichtspunten naar voren. Ook hij legt de nadruk op het tot meerdere erkenning brengen. Er is nog erkenning en de SGP streeft er naar die te verdiepen en te verbreden. In aie optiek is er ook een duidelijke relatie tot de verderop in dit artikel genoemde handhaving en dóórwerking van de beginselen. Om iets te handhaven, moet er wel eerst iets zijn en dat geldt ook voor het dóórwerken.

DS H.G.ABMA

Als ds H.G. Abma in 1970 een aantal artikelen aan dit deel van het program van Beginselen wijdt, dan wijst hij er niet alleen op dof de SGP iets tot meerdere erkenning heeft te brengen, maar ook heel nadrukkelijk op waf de SGP tot meerdere erkenning heeft te brengen. Er wordt namelijk niet gezegd de SGP als doel heeft Gods Woord tot meerdere erkenning te brengen. Nee, het gaat om de beginselen van Gods Woord op politiek terrein. En dat is bepaald niet hetzelfde.

Het signaleren van dit onderscheid kan tot meer dan één conclusie leiden. Het kan aangegrepen worden om te wijzen op het gevaar van een teveel aan 'getuigenis' in de politiek ten koste van de noodzakelijke ver'aling van onze beginselen naar de realiteit van het dagelijkse leven en de politieke praktijk.

Maar deze medaille heeft ook een keerzijde. Daar zijn er, die voor het uitdragen van het staatkundig gereforr^eerd gedachtengoed grote verwachtingen hebben van de moderne media. Onze standpunten zouden daardoor breed uitgedragen worden en wie weet hoe groot de vrucht zou zijn.

En wie zal ontkennen dat de mogelijkheid bestaat. Overal waar Gods Woord komt, kan de God van dat Woord het gebruiken. Al de eeuwen door zijn mensen direct of indirect zaligmakend getroffen door het Woord, omdat het Woord hen vond, waar dan ook en hoe dan ook. Moor is dat een argument om alle middelen te gebruiken? Of om op plaatsen te komen waar wij niet behoren? Ik meen van neen. Als onder zulke middelen of op zulke plaatsen wonderen gebeuren, dan zegt dat meer van de kracht van de Heilige Geest dan van dat middel en die plaats.

De SGP is geen evangelisatie-instituut! De SGP is niet geroepen Gods Woord uit te dragen, maar geroepen de beginselen van Gods Woord op politiek terrein tot meerdere erkenning te brengen. Ook al gaat dat niet zonder dat Woord en niet buiten dat Woord, het is niet hetzelfde.

Waar we op politiek terrein de gelegenheid krijgen, dient die benut te worden. Ik verwijs daarbij graag naar ds Kersten, ds Zandt, ir C.N.van Dis enzovoorts. Al onze parlementariërs, om ons tot dat niveau te beperken, hebben van de gelegenheden gebruik gemaakt. Niet zelden op indrukwekkende wijze, zodat het beslag legde bij vriend en vijand. Dan werd gevoeld: dit is echt, het is waar wat die man zegt!

En ik wil niet nalaten hierbij voluit te verwijzen naar een in dit kader passende bijdrage van onze Van der Vlies tijdens de recent gehouden Algemene Beschouwingen.

GEEN AANSLUITING

Maar als het gaat om het doel van de partij en de daarvoor te gebruiken middelen, dan blijft daar staan: tot meerdere erkenning brengen. Waarmee tegelijk ook de moeite is getekend. Want het volksdeel dot nog weet heeft van bijbelse noties, wordt steeds kleiner. Het wordt steeds moeilijker met onze op Gods Woord gegronde beginselen erkenning en aansluiting te vinden. Men heeft geen weet meer van Gods Woord. Er is geen erkenning meer en waar niets is, kan ook niets tot meerdere erkenning gebracht worden.

Daar is nog iets aan toe te voegen. Wat dacht u van het tot meerdere erkenning brengen in eigen kring? Zou dat niet steeds meer nodig zijn? Helaas moet geconstateerd worden dat ook in eigen kring de wezenlijke interesse steeds kleiner wordt. Uiteindelijk zal dat er toe leiden dat ook het staatkundig gereformeerde volksdeel verloren gaat omdat het geen kennis heeft. Een oppervlakkige kennis van Gods Woord en daarom ook een oppervlakkige omgang met politieke standpunten. Dan verwateren de verschillen en telt alleen het resultaat.

Tot meerdere erkenning. De basis is de erkenning van de waarheid van Gods Woord en de betamelijkheid van de eis van Gods Wet. Daar ligt een taak voor de regering. Verwijzing naar artikel 36 NGB bevestigt dat. Alleen op die basis is voor de SGP groei te verwachten.

De SGP heeft vernieuwde mensen nodig. Mensen die door het Woord zijn geraakt en met Gods Geest zijn vervuld. Mensen die ijveren wat en waar zij kunnen, maar wel vanuit het besef dat de vreze des Heeren het beginsel der wijsheid is. Ook SGP-ers kunnen pas dan tot zegen zijn, als ze eerst zelf gezegend zijn.

DN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 oktober 1997

De Banier | 34 Pagina's

Tot meerdere erkenning

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 oktober 1997

De Banier | 34 Pagina's

PDF Bekijken