Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

"Met name... deelnemen aan verkiezingen ..."

8 minuten leestijd

TEKST & UITLEG

Min of meer als vervolg op het artikel in het vorige nummer, vragen we dit keer aandacht voor het tweede deel van artikel 3 van onze Statuten. Het eerste deel vermeldde het doel van onze partij: de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere erkenning brengen.

In het daar direct op volgende onderdeel is vastgelegd welke middelen en wegen de partij daarvoor wil gebruiken.

"Zij tracht dit doel met name te bereiken door met een op voormelde grondslag gebaseerd verkiezingsprogram deel te nemen aan de verkiezingen ....".

EVENREDIGE VERTEGEN­ WOORDIGING

Het deelnemen aan verkiezingen is onlosmakelijk verbonden aan het bestaan en functioneren van een politieke partij. Ook in de geschiedenis van de SGP is dat duidelijk te zien. De partij werd opgericht aan de vooravond van de Tv/eede-Kamerverkiezingen van 1918. Dat waren de eerste verkiezingen onder het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging. De invoering daarvan is doorslaggevend geweest voor de oprichting van de partij. Voordien, onder het districtenstelsel, had het oprichten van de partij als landelijke organisatie geen zin, om de eenvoudige reden dat deelnemen aan landelijke verkiezingen geen enkel perspectief bood. Maar zodra de mogelijkheid er was, hebben de oprichters van de SGP daarvan gebruik gemaakt, als het middel bij uitstek om het doel te verwezelijken. En toen de partij er eenmaal was en had meegedaan aan de Tweede-Kamerverkiezingen, volgde de rest als vanzelf. Ds G.H.Kersten heeft er van meet af aan op gehamerd: "Onze mensen moeten in Raad en Staten".

VERKIEZINGEN

Deelnemen aan verkiezingen dus. En daarbij zaaien aan alle wateren. Op de geschiedenis gaan we hier en nu niet verder in. De SGP hééft deelgenomen en doet dat nog steeds. Kan en mag dat ook nog steeds doen. Daar ligt een niet mis te verstane roeping; om met inspanning van alle krachten en aanwending van alle verantwoorde middelen te doen wat onze hand vindt om te doen.

Ook nu staan wij weer aan de vooravond van een jaar waarin, zo de Heere wil, een tweetal verkiezingen gehouden zal worden. Eerst op 8 maart 1998 de gemeenteraadsverkiezingen en daarna op ó mei de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Vanaf nu zult u daarover ook met regelmaat berichtgeving aantreffen in ons partijorgaan.

Het zal duidelijk zijn dat daar veel voor komt kijken. Bepalen we ons in dit verband even tot de verkiezingen van de Tweede Kamer, don is dat een punt dat al lang van te voren op de agenda van de hoofdbestuursvergaderingen prijkt. Er moet een verkiezingscampagnecommissie zijn en er moet een verkiezingsprogramma komen. Er moet een budget vastgesteld worden voor de verkiezingen en, niet in de laatste plaats, er moet een kandidatenlijst opgesteld worden.

KANDIDATENLIJST

De bovengenoemde commissies, voor de campagne en voor het programma, hoeven niet iedere vier jaar helemaal opnieuw benoemd te worden, het zijn permanente commissies. Vanzelfsprekend ligt de vergaderfrequentie vanaf pakweg een jaar voor de verkiezingen veel hoger dan in de eerste jaren na de verkiezingen. Het zal duidelijk zijn dat ze momenteel op volle toeren draaien. Nog deze maand zal hef concept-verkiezingsprogram voorgelegd worden aan het Hoofdbestuur, aan de diverse partijgeledingen en aan een selectie van deskundigen uit de partij. Tot medio december krijgen zij de gelegenheid op- en aanmerkingen te maken en suggesties te doen voor verbeteringen en/of aanvullingen. Tegelijkertijd loopt de procedure voor het opstellen van de kandidatenlijst. De kiesverenigingen kregen tot 1 oktober de gelegenheid namen te noemen van potentiële kandidaten. Uit die namen én de namen die voorkwamen op de kandidatenlijst van 1 994, wordt een groslijst samengesteld in een vergadering - i het HB met de Raad van Advies Jeze lijst gaat, vergezeld van een qemotiveerde aanbeveling voor de iop van de lijst, naar de kiesverenigrgen.

NIFUW

Dat is in onze partij al decennic long de gangbare procedure. D r is dit keer een nieuw element cc toegevoegd. Het HB heeft geruire tijd geleden een kleine commis: benoemd die, onder leiding var je partijvoorzitter, met een aantal r. n- sen intensief heeft gesproken ov; een mogelijke plaats in de top v de lijst. Dat werd als een besliste noodzaak gevoeld om een goed nemotiveerde aanbeveling te kunn; doen.

Zonder daar inhoudelijk op in te gaan, kan wel gezegd worden ti it deze gesprekken als nuttig en vr rijkend zijn ervaren. Te zijner tijd . I daar, zonder het vertrouwelijk k rakter van deze gesprekken ge\ d aan te doen, wellicht nog node' o worden ingegaan, maar het za iidelijk zijn dat alleen het voldoe* aan de in het Algemeen Reglen i genoemde kwalificaties beginsi^ e- trouw en geschikt, niet genoeg i om de volgorde op de lijst te be : ilen.

We hebben rekening te houden net factoren als: de veelkleurigheid van het kerkelijk leven in onze partij, de leeftijd van de kandidaat, de specifieke deskundigheid, de regionc .? spreiding, enzovoorts.

OUD

Wat gelukkig wel vaststaat, is dr positie van de zittende Kamerlec'an. De laatste Algemene Vergaderin benoemde met overgrote meerderheid ir B.J.van der Vlies als lijsttrekker en over de positie van onze tweede man zal ook geen discursie ontstaan. Voor de overige plaatfon houden we de spanning er nog even in. Wel mag de hoop en ook de verwachting worden uitgespro- ken dat de aanbeveling van het Hoofdbestuur partijbreed wordt overgenomen. Er is weliswaar een procedure met een puntensysteem, maar het zal iedereen duidelijk zijn dat we het samenstellen van de kandidatenlijst niet kunnen overlaten oen de computer. Het moet mogelijk zijn om het Hoofdbestuur, althans op hoofdlijnen, te volgen in zijn aanbeveling, zonder dat daarbij het gevoel bestaat dat tekort gedaan wordt aan de reglementair omschreven procedure.Dot is vooral ook een kwestie van vertrouwen. Als er vanuit de partij het vertrouwen is dat deze aangelegenheid bij het Hoofdbestuur in goede handen is, dan vergroot dat de mate van bereidwilligheid het Hoofdbestuur te volgen in zijn aanbeveling.

HUISHOUDELIJKE VERGADERING

Het woord 'vertrouwen' brengt mij op een heel ander onderwerp, namelijk de laatstgehouden Huishoudelijke Vergadering in Amersfoort. Het verslag daarvan treft u elders in De Banier aan, maar daaromheen zijn ook opmerkingen te maken die in het verslag niet direct thuishoren. Allereerst kan daarbij worden aangetekend dat de opkomst al een meevaller was. Er waren ruimschoots voldoende kiesverenigingen aanwezig om beslissingen te kunnen nemen. Dat is bepaald niet vanzelfsprekend, gelet op de aard van de voorstellen die behandeld moesten worden en het relatief klein aan­ tal verenigingen dat amendementen had ingediend. Er waren wel veel amendementen, maar veelal van dezelfde verenigingen. Daarbij haast ik mij om te zeggen dat deze opmerking niet bedoeld is als diskwalificatie van de andere verenigingen. Er is echt wat specifieke deskundigheid voor nodig om over dit soort, dikwijls juridisch getinte aangelegenheden, te kunnen oordelen. Velen hebben dat graag aan anderen overgelaten.

Ook daaruit, en dat werd ook meer dan eens uitgesproken, sprak een grote mate van vertrouwen in het Hoofdbestuur.

Des te meer stemt het tot blijdschap als men er vervolgens toch een hele zaterdag voor over heeft. En dat was ook nodig om beslissingen te kunnen nemen.

EEN GOED VERLOOP

We hadden gewoon een goede vergadering. De sfeer was uitstekend; het was goed om te merken dat de verenigingen die de specifieke kennis wel 'in huis' hadden, zich ook behoorlijk in de materie hadden verdiept en niet éénmaal was het nodig een inspreker te vermanen zich te bekorten. Kortom, het was een vergadering waar met dankbaarheid op mag worden teruggezien.

Laten we hopen dat deze herziene statuten en dit herzien algemeen reglement nog vele jaren dienstbaar mogen zijn aan een geordend partijleven. Want ook dat is zo oud als de partij zelf is: het besef dat alle dingen, ook in het partijleven, met goede orde behoren toe te gaan. Toegegeven, er zijn belangrijker dingen. Maar toch is ook dat principieel.

MET NAME

Ter afsluiting kom ik nog even terug op het begin van dit artikel. Twee opmerkingen daarover. Allereerst verdient het onze opmerking dat er staat dat deelname aan verkiezingen vergezeld hoort te gaan van een op staatkundig-gereformeerde grondslag gebaseerd verkiezingsprogram. Dat is een zinsnede die vooral bij gemeenteraadsverkiezingen van toepassing is in gemeenten waar de SGP niet zelfstandig uitkomt! Het behoud van eigen identiteit, dikwijls fraai verwoordt in samenwerkingsovereenkomsten, verdient op dit punt in sommige gemeenten de aandacht. Een gemeenschappelijk verkiezingsprogramma zal dan ook niet verder kunnen gaan dan het vermelden van een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten op het terrein van de praktische politiek. Een gemeenschappelijke identiteitsverklaring kón wel, maar dan moet die wel een staatkundig gereformeerde grondslag hebben.

De tweede opmerking heeft betrekking op de woorden 'met name'. Er is meer te doen dan het deelnemen aan verkiezingen alleen. Mag ik het zo zeggen: U bent niet alleen Staatkundig Gereformeerd als u naar de stembus gaat of als u met de (voorbereiding voor de) verkiezingen bezig bent. Er zijn nog andere middelen om het doel te bereiken. En daaronder mag zeker gerekend worden het werk van onze verenigingen, plaatselijk, regionaal en landelijk. Niet in het minst ook de inzet van ons Studiecentrum, Voorlichtingscentrum en onze Jongerenorganisatie.

Maar dat alles neemt uw persoonlijke verantwoordelijkheid niet weg. Als het goed is, zit het staatkundig gereformeerd beginsel niet aan u, maar fn u. En dat dient tot meerdere erkenning gebracht te worden.

Overal waar de gelegenheid zich voordoet. In het gezin, op uw werk, in de kerk, kortom, waar dan ook en wanneer dan ook. Daarvoor hoeft u geen verstand van politiek te hebben, wel kennis van en liefde voor de beginselen.

DN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 oktober 1997

De Banier | 20 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 oktober 1997

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken