Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

TEKST & UITLEG

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

TEKST & UITLEG

9 minuten leestijd

De Alge-\ Vergac/e-\ ring van 1998, de 77«'e ; „ de geschiedenis v " \ c/e partij, ligt weer\ achter ons. We mo­gen terugzienop eenv\^aardige enwaardevolledag. Hetofficiëleverslag daarvanzal gevt/oontegetrouv/in z'ngeheelin 'De Banier' wordenopgenomen; vandaardat vre hiervolstaanmet een kortenabeschouwing.

Verder treft u op dezepagina'shet toegezegdevervolgop het artikel'De Richtlijngetoetst'.Daarbijzal zovermogelijkook wordeningegaanop vragendie daaroverwerdeningediendop deAlgemeneVergadering, y^^aarvan devoorzitterde toezeggingdeeddat daaropin 'De Banier'zouwordengereageerd.

Hoewel het exacte cijfer nooit te geven is, was in de zaal zichtbaar dat het aantal aanwezigen op deze laatste 'Algemene Vergadering' dat van de voorgaande jaren overtrof. Ruim 900 aanwezigen, 's middags nog een aantal meer dan 's morgens, vulden de zaal. De uitdrukking 'laatste' Algemene Vergadering klinkt misschien wat dramatisch, maar is in werkelijkheid niet meer dan het gevolg van een statutaire aanduiding. Als op D.V. 1 september 1 998 de nieuwe partijstatuten van kracht worden, heet deze bijeenkomst voortaan - conform artikel 19 van de statuten - de Jaarvergadering. Daarnaast zal overigens ook de aanduiding 'Partijdag', hoewel nergens officieel geregistreerd, wel in omloop blijven. En wie zal daartegen bezwaar hebben? Zolang we met elkaar weten waarover we het hebben, is het goed.

AANWEZIG

De agenda voor deze vergadering was min of meer 'standaard' voor een jaarvergadering, zeker wat het ochtenddeel betrof. Naast de vaste ogendapunten was er eigenlijk alleen het 'afscheid van de heer L.van der Waal als europarlementariër' dat afweek van de agenda zoals die er jaarlijks uitziet. Ook het punt 'Vragen en Voorstellen' bleef beperkt tot het jaarlijkse voorstel inzake het vaststellen van de ledenbijdrage voor het volgend jaar. Het feit dat zeer recent de statuten en het huishoudelijk reglement werden herzien en vastgesteld, zal daaraan niet vreemd zijn.

Anders dan anders was wel de aanwezigheid van een tweetal bijzondere gasten in ons midden. Mede in verband met het afscheid van ir Van der Waal, maar daarnaast ook vanwege het feit dat zij ook onze partij vertegenwoordigen in het Europese Parlement, waren dit keer de heren J.Blokland (GPV) en R.van Dam (RPF) uitgenodigd voor deze partijdag. Ze waren de hele dag in ons midden en daar mogen we blij mee zijn. Het is voor hen ook goed om van tijd tot tijd op deze manier in aanraking te komen met onze partij en onze partijcultuur. Onze Algemene Vergadering is in dat opzicht, als het goed is, een afschaduwing van ons partijleven, van onze partijcultuur. Alles wat daarin plaatsvindt, ligt onder de beheersing van het Woord van God, waarmee we beginnen en waarmee we eindigen. En laten wij hopen en bidden dat er altijd méér mag zijn dan partijcultuur als vorm. Het gaat ook hier om het wezen! En als iets van dat wezenlijke mag leven, is voor iedereen duidelijk wat ons bezielt.

AFWEZIG

Naast de vele aanwezigen, zijn er ook jaarlijks die graag in ons midden wilden zijn, maar dat niet, of niet meer, konden. Eén daarvan wil ik even met name noemen. Onze oud-senator Barendregt liet weten graag te willen, maar niet meer te kunnen. Hij is zeer ernstig, en menselijkerwijze gesproken ongeneeslijk, ziek. De Heere gedenke hem in deze weg, naar ziel en lichaam beide.

WAARDERING

Het is altijd weer de vraag hoe een ander een dag als deze ervaart. Wat wij er zo van hoorden om ons heen was zondermeer positief. Wat niet wegneemt dat er altijd dingen zijn die anders hadden gekund. Maar daar leren we van. Als er suggesties zijn voor verbetering op onderdelen, dan zal er altijd de bereidheid zijn die in overweging te nemen. Niet alles is mogelijk, maar als u gedachten daarover hebt, dar horen wij ze graag. Aan de invulling van het huishoudelijk deel in de ochtendvergadering is niet zo heel veel te veranderen, maar het middagdeel is wisselend van invulling en als u daarover ideeën hebt, staan we daar zeker voor open. De laatste jaren hebben we wat ervaring opgedaan met een forumbespreking en op zich is dat geen onaardige formule. Dat zal ook niet ie der jaar voor herhaling vatbaar zijn, maar dit jaar was het aardige dat de nummers 1 t/m 5 van de kandidatenlijst het forum vormden. Zo'n forum heeft altijd een aantal onzekerheden. Je weet van te vorer> nooit wat er gevraagd gaat worden, ook niet wie er gaat vragen er aan wie er gevraagd gaat worden. Dat kan situaties opleveren die verschillend gewaardeerd worden. Het is misschien goed om er daarbi: op te wijzen dat niet voor niets enkele jaren geleden werd besloten al Ie huishoudelijke handelingen in de ochtendvergadering af te werken. Daarbij was het mede de bedoeling om de middagvergadering een iets ander, een wat meer open karakter te geven.

Wat niet wegneemt dat ook alles wat daarin gebeurt, nog steeds besloten ligt tussen openingswoord en slotwoord en dus ook de toets van het Woord moet kunnen doorstaan, wil het staatkundig gereformeerd blijven.

DE RICHTLIJNGETOETST

In de vorige Banier werd de toezeg ging gedaan dat nog iets gezegd zou worden over de nog niet behandelde samenwerkingsvormen c.q. aspecten van het hanteren van de Richtlijn voor het aangaan van een samenwerkingsverband waarvoor een machtiging van het HB noodzakelijk is. Zoals in de aanhef van dit artikel reeds werd vermeld, zal daarbij tegelijk gepoogd worden in te gaan op vragen die voor de Rondvraag werden ingediend op de Algemene Vergadering.

Het voorgaande artikel werd besloten met de oproep voorzichtigheid te betrachten in het beoordelen van elkaar in samenwerkingssituaties. Verschil van inzicht verdragen voor zover het ligt binnen de begrenzing van het beginsel; begrip opbrengen voor de moeite en de zorg van de ander. Zijn er zere plekken, dan mag de vinger er op gelegd. Waarbij het van groot belang is, hoe dat gedaan wordt!

U begrijpt dat het herhalen van deze oproep zijn reden heeft. Als we toekomen aan het bespreken van de 'randverschijnselen' op samenwerkingsgebied, dan zijn dat zonder uitzondering situaties die zich nóg verder van de meest wenselijke situatie bevinden dan 'gemachtigde' vormen van samenwerking.

GASTPLAATS-CONSTRUCTIE

Concreet gaat het daarbij allereerst en allermeest om de zogeheten 'gastplaats-constructie'. SGP-ers staan dan als 'gast' op een lijst waarin de aanduiding SGP niet voorkomt. Nieuw is deze constructie niet, integendeel, ze is ouder dan de SGP zelf. (zie ook: 'Wan Wroeger'.]

Voor een dergelijke lijst is geen machtiging van het Hoofdbestuur nodig omdat de naam van de Staatkundig Gereformeerde Partij daarbij niet in het geding is. Strikt formeel geredeneerd zou volstaan kunnen worden met de opmerking dot hier geen verantwoordelijkheid ligt voor het Hoofdbestuur.

Moor zo eenvoudig ligt dot toch ook weer niet. Formeel mag het dan een aangelegenheid zijn die in 'technische' zin valt onder de verantwoordelijkheid van (het bestuur van) de gemeentelijke vereniging, toch is de naam 'staatkundig gereformeerd' in het geding omdat het gaat om de handelwijze van leden van de partij. Ook niet-partijgenoten zien dat en verbinden daoraan conclusies. Niet altijd terecht, dat is waar, maar anderzijds is het zo dat alles wat we doen ook principieel verantwoord moet zijn en niet alleenmaar resultaat-gericht.

Evenals in andere samenwerkingssituaties geldt ook hier, dat er geen algemeen antwoord gegeven kan worden op de vraag hoe wij dit moeten beoordelen. Zeker in dit soort gevallen is iedere situatie anders. Bij de beoordeling daarvan gaan we er zondermeer van uit dat er daar waar voor deze mogelijkheid wordt gekozen, geen alternatieven voorhanden zijn. Er wordt niet vanuit een luxe situatie voor een dergelijke 'oplossing' gekozen. Het meebeleven van de overwegingen zal dus altijd vooraf moeten gaan aan een beoordeling.

Waaruit vervolgens niemand zo vrij mag zijn om de conclusie te trekken dat daarmee dus alles gezegd is. Ook na uitvoerige kennisneming en een maximale inleving van de omstandigheden waarin de keuze voor de gastploatsconstructie werd gedaan, kan het toch zo zijn dat onze afweging tot een ander resultaat geleid zou hebben. Soms omdat we de gebruikte argumenten anders wegen, soms omdat we ons in sommige argumenten in het geheel niet kunnen vinden.

JACOBSWOUnF

Een bijzonderheid temidden van meerdere bijzonderheden was de gastploatsconstructie in Jacobswoude. Omdat het hier de jeugdwerkadviseur betrof, heeft dit in bijzondere mate de aandacht van de pers getrokken. En dat levert dan, niet onbegrijpelijk overigens, veel vragen en reacties op (niet uitsluitend negatieve overigens), zowel aan als in het Hoofdbestuur.

Daarover is in alle openheid met de betrokkene gesproken, waarbij de plaatselijke situatie is toegelicht. Een toelichting die duidelijk maakte dat er niet uit gemakzucht, of uit louter resultaatgerichtheid voor deze 'oplossing' was gekozen.

En nu gaat het er niet om dat hele gesprek, met alle argumenten en overwegingen vóór en tegen, aan u voor te schotelen. Maar de veelvuldige vraag uit de partij of hierover ook is gesproken, kan bevestigend worden beantwoord.

Gesproken is in ieder geval over het feit dot hier en daar in den lande samenwerkingen worden verbroken als gevolg van het plaatsen van vrouwen op de lijst en dat het (mede) daarom moeilijk, zo niet onmogelijk, is uit te leggen dat onze jeugdwerkadviseur in Jacobswoude op één lijst staat met vrouwen en rooms-katholieken. Dot wordt als inconsequent ervaren.

Er was gelukkig wederzijds begrip en dat voorkomt verwijdering en herhaling.

VRAGEN

De beschikbare ruimte laat niet toe dat op alle tijdens de Algemene Vergadering gestelde vragen nu nog wordt ingegaan. We zien wel hoever we komen en de rest volgt, bij leven en welzijn, in de rubriek 'Gerust Gesteld'.

In hoeveel gevallen kon met één oogopslag worden geconstateerd dat er geen belemmeringen voor het afgeven van een machtiging waren en waarom niet?

Deze vraag is afgeleid uit wat te lezen was in de vorige Banier. Daar stond: "Er waren situaties waarin, bij wijze van spreken, met één oogopslag geconstateerd kon worden dat er geen belemmeringen waren ...". De vraagstelling is dus al niet helemaal correct.

Verderop stond geschreven: "En dan gaat het niet om namen, niet om aantallen ....". Daarmee is eigenlijk het antwoord gegeven. "In hoeveel gevallen ...". Daar moet het ons niet om gaan! Want don zien we een paar cijfertjes en die vergelijken we met andere cijfertjes; vervolgens gaan we optellen en aftrekken en menen we winst of verlies te kunnen berekenen. Daar moeten we naar mijn mening wars van zijn. ledere afwijking van het beginsel is er één te veel. Maar niet alles wat anders gaat dan wij willen, valt daar onder. En zeker niet 'met één oog­ opslag'.

DN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 maart 1998

De Banier | 24 Pagina's

TEKST & UITLEG

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 maart 1998

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken