Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De SGP in alle Staten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De SGP in alle Staten

17 minuten leestijd

FRIESLAND

Op de hierna volgende pagina's komen alle provincies aan het woord waar de SGP aan het provinciaal bestuur mag deelnemen. Met uitzondering van de cursief gedrukte gedeelten is de tekst door henzelf aangeleverd en hebben wij dat onverkort overgenomen. Daarbij is gekozen voor vermelding in alfabetische volgorde.

Wy Fryzen, knibbelje allinne foar God!

(Wij Friezen, knielen alleen voor God!)

Wij ervaren het als een onverdiende v/eldaad van de Heere dat de SGP in het Friese Parlement vertegenwoordigd mag zijn. immers waar gaat het ten diepste om? Het goot ook in het politieke en publieke bestel van onze provincie om de eer van God en om de doorwerking van de normen en waarden overeenkomstig Gods Woord. Dit alles tot heil en zegen voor de inwoners van onze provincie.

Politiek is vooral een zaak van in biddend opzicht je werk mogen doen.

Daarvoor dienen wij, zo heb ik een SGP-voorman eens horen uitdrukken, de goudklomp, dat is Gods Woord, om te smeden tot pasmunt voor de praktische politiek. Wijn bij het water doen en niet andersom! Op velerlei manieren en bij diverse onderwerpen die de politieke revue passeren kan daaraan een 'vertaalslag' worden gegeven. Daarbij moeten we elkaar eerlijk en oprecht behandelen. Zeggen dat het ons wel zal gaan wanneer we ons leven in gezin, maatschappij en politiek inrichten naar de wetten en geboden des Heeren, maar ook dat we de Heere tegen hebben als we dat niet doen!

Onze fractie mag niet stilzwijgend ja-knikken bij subsidievoorstellen die indruisen tegen de Bijbel. Dan moeten we onze stem verheffen! Al gaat het verhoudingsgewijs maar om kleine bedragen. Bij het onderwerp 'economie en werkgelegenheid' heeft onze fractie onlangs naar voren gebracht of de grote werkloosheid in het noorden des land ook ons nog wat te zeggen heeft! Ten principale niet meer aan de scheppingsopdracht te kunnen voldoen; daarbij is ook gewezen op de ontwrichtende gevolgen van een vergaande economisering van onze hedendaagse maatschappij: de toenemende zondagsarbeid en de 24uurs economie.

In het kader van een af te sluiten convenant tussen de gemeente Leeuwarden en de provincie Friesland heeft onze fractie het college met nadruk gewezen op een aantal goede en geoorloofde welzijnsprojecten: met name een aantal projecten voor jonge mensen en zorg, mogen naar de mening van onze frac-

tie qua financieringsstructuur niet ondersneeuwen bij tal van economische projecten. We mogen thans bij de uitvoering constateren dat de gedeputeerde voor welzijnstaken goed naar onze fractie heeft geluisterd. Opnieuw moest onze fractie in het geweer komen bij het plan jeugdhulpverlening inzake het waarborgen van de identiteit bij een aantal welzijnsinstellingen. We kregen de toezegging van het college dat aan deze materie alsnog enkele zinsneden zullen worden gewijd bij het finale plan. Geen veralgemenisering in dezen, wat ons betreft.

Het stemt onze fractie tot dankbaar­ heid dat ze mee het initiatief heeft genomen om wat te doen aan de nijpende wachtlijstenproblematiek ii de provincie Friesland. Door enige miljoenen aan provinciale middelen in te zetten kunnen enkele tientallen dringende en schrijnende gevallen voorlopig worden geholpen. Hoewel een rijkstaak zijnde! Zouden wc wachten op een gul gebaar van die zijde dan was er tot op heden niets van de grond gekomen. Als fractie vonden we het zaak daar op in te moeten springen door provinciale middelen los te weken. Dat is, zij het enigszins moeizaam, gelukt! De Heere geve bij voortduur van on ze fractiewerkzaamheden veel afhankelijkheid en wijsheid.

PT. de Vries,

fractievoorzitter

De jongste telg FELEVOLAND

In zijn standaardwerk 'Ongeloof en Revolutie' schrijft mr. Groen van Prinsterer ondermeer het volgende. "De overheid (dus ook het provinciaal bestuur) bekleedt een ambt en het overheidsgezag is een van God ingestelde en aan Hem verantwoording schuldige macht, de inwoners ten goede". Vanuit diezelfde grondhouding en grondslag wil de SGP in Flevoland politiek bedrijven. Een politiek waarin Gods Woord centraal staat. Nederland ontdoet zich van zijn christelijke identiteit. De gevolgen hiervan zijn duidelijk merk- en zichtbaar. Flevoland blijft beslist niet achter of loopt misschien - wat het zichtbare betreft - voorop. Waar zijn de kerktorens in het snelgroeiende Almere? En waar de christelijke instellingen en verenigingen in Lelystad? Om maar eens wat te noemen.

Ook in onze provincie neemt het geweld en de criminaliteit toe. Ondanks haar twaalfjarig bestaan is.

evenals elders, in Flevoland de overacht van waarden en normen in jezin, school, kerk en buurt sterk erminderd en verdwijnen de gezagsverhoudingen.

Terug naar de oorzaak", is het adies van de SGP. Het vaste Fundament wordt gemist. En don gaat het verkeerd, dan loopt het slecht af. Daar ligt in de eerste plaats onze zorg, want wie gunt de ander zijn ndergang?

• Vat rijk is het, dot wij als SGP ook p de andere zijde mogen wijzen. )p die betere, uitnemender weg. )p alles wat in overeenstemming is iet Gods heilige wil rust toch Zijn zegen? En die zegen maakt rijk. Daarin ligt de zekerheid van een •echtvaardige en eerlijke scmenle- /ing. Vrede en aangename rust. De zekerheid van een liefdevolle en zorgzame samenleving. Want de liefde tot God is onlosmakelijk verbonden met de liefde tot de naaste. Zo mogen we, met alle tekort zaaien in de Staten van Flevoland, de Heere voortdurend smekend ons op de juiste wijze, op het juiste moment en op de juiste plaats de woorden in de mond te geven.

KWALITEIT

Al staat ons principieel getuigenis voorop, toch mogen we ook op het zakelijk terrein een belangrijke bijdrage leveren. Mede door de aanwezige deskundigheid in de fractiebegeleidingscommissie hebben wij begrip en steun ontvangen rond de vestiging van een nationale luchthaven in Flevoland, op onze reactie ten aanzien van het in de maak zijnde Omgevingsplan, ons standpunt over de vorming van een 'all-in waterschap' in Flevoland, onze visie gegeven op het Plan Duurzaam Veilig in Flevoland en go zo moor door. Steeds droegen wij, als we ons niet vergissen, bij aan de kwaliteit van het eindproduct: een goed provinciaal besluit.

Onder de inwachting van de zegen des Heeren hopen wij ons werk in Flevoland voort te mogen zetten, biddend en hopend op uitbreiding, om het werk te kunnen en te mogen voortzetten en verdelen. De Heere moge het schenken, alleen tot roem en eer van Zijn Naam en tot uitbreiding van het getuigenis gegrond op Gods Woord.

Flevoland,

R. de Wit

Ons GELDERLAND

Land van doorvoer, denk aan de autowegen van west naar oost en terug.

Land van de grote rivieren (tevens vaarwegen) van oost naar west. Land van veelzijdige natuur en toerisme, dit Gelderland v^ordt bedreigd.

1) Denk aan de miljarden-verslindende Betuweroute (24 uurs economie 7 dogen per week) 2) Hoge snelheidslijn. 3) Een plattelandsontwikkeling, dieveel zorgen baart, want veel boerenbedrijven zijn gaan stoppen met hun bedrijf. 4) Een provinciaal bestuur dat eenvoetbalstadion financieel mogelijk maakt en een Nutsbedrijf - NUON - dat dit ondersteunt, waardoor iedere Gelderlander hieraan meebetaalt.

In dit Gelderland kozen, na de Spaanse overheersing, de overwegende roomse Gelderse Staten unaniem Graaf Jan van Nassau als de eerste Commissaris van de Koningin. Met zijn leger bracht hij tegelijk tal van calvinistische predikers, waaronder de bekende Fontanus, mee naar Gelderland. Een van zijn eerste daden was het openstellen van de Prinsenhof, het huis der Provincie, voor de erediensten der protestanten toen er onvoldoende plaats was, op het plein voor het Prinsenhof, de huidige markt.

Toen het stadsbestuur van Arnhem geen kerk voor de protestanten be­ schikbaar wilde stellen zette hij, bevoegd zijnde, de Stadsregering of en benoemde een stadsregering die dot wel deed. Zo deed hij vervolgens ook in Eiburg en Doesburg. Heeft dit Gelderland geen problemen? Ja zeker, moor geen geldprobleem.

Een drietal zaken wil ik noemen: 1) Ruimtelijke ordening - concentratie gedachte, dit betekent een totaal verkeerde ontwikkeling. 2) Huisvestingswet - voor ons als SGP onverteerbaar. 3) Dijkverbetering - zorgen over voortgang 2e fase rivierdijkversterking.

Wij als SGP-stotenfractie willen de groei van de bevolking spreiden, (woningbouw, bedrijvenlokaties). Geen concentraties. Deze overheid wil dot jonge gezinnen gaan verhuizen naar een grotere stad. Omdat de gemeenten bij lange na niet mogen bouwen voor de noodzakelijke behoeften van hun eigen inwoners. En het tegenstrijdige is dot wanneer je veel geld hebt je kunt gaan wonen waar je wilt. En als je dot niet hebt, ben je gedwongen je eigen geboorte-grond te verlaten om huisvesting te zoeken in een groeistad. Zo worden ook onze jongeren gedwongen te verhuizen naar Arnhem, Nijmegen, Tiel, Ede of Apeldoorn.

Dit wordt t.z.t. nog versterkt door de invoering van de nieuwe huisvestingswet. Veel gemeenten hebben maatregelen genomen en hebben bij verordening bepaald dat een eigen woningbezitter bij verkoop van de woning, deze eerst ter verkoop moet aanbieden aan een inwoner of een economische gebondene van de betreffende gemeente. Dit alles voor een bepaalde prijs en tijd. Dit heeft toch nog een remmend effect, zodat buitenstaanders niet alle woningen wegkopen voor de inwoners.

De in te voeren huisvestingswet geeft aan elke inwoner van ons land het recht om overal te mogen wonen en verbiedt deze maatregelen. De SGP statenfractie in Gelderland zou dit graag anders willen. Sterker nog alle inwoners verplichten tot een huisvestingsvergunning. En de gemeenten toestaan zelfstandig te beslissen over de voorwaarden om de druk van buiten af, wanneer dit ten koste goot van de eigen woningzoekenden, te verminderen.

Vervolg op pagina 1 1 Deze voorwaarden dienen te gelden voor alle woningen (zowel koop als huur), ongeacht de prijs hiervan.

EN TENSLOTTE AANDACHT VOOR DE DIJKVERSTERKING

Ook heeft de SGP-statenfroctie zorgen over de voortgang van de 2e fase van de dijkverbetering. Door het hoge water in 1 995 schrokken vele bestuurders van de ernst van de toestand van de dijken. Er werd snel een noodplan gemaakt ter verbetering van de zwakste rivierdijken, de zogenoemde Ie fase. Nu deze bijna is uitgevoerd dreigt er vertraging te ontstaan van de 2de fase. Hierbij zijn ook zwakke dijken betrokken die niet aan delta-sterkte voldoen.

Men is al weer gauw 1995 vergeten. Wij hebben bij herhaling al meer dan 25 jaar aangedrongen op voortgang van de dijkverbeteringswerken.

De waterschappen zijn hiervoor de eerstverantwoordelijken. En voor het toezicht op de waterschappen zijn weer Provinciale Staten van Gelderland verantwoordelijk. Van daar onze zorgen.

Wij zeggen niet dat wanneer de rivierdijken op hoogte en sterkte zijn wij veilig zijn voor het hoge water, daar is Gods bewarende hand voor nodig. Wie zal zeggen of binnen afzienbare tijd het rivierwater nog niet hoger komt als in 1995, zodat leven, have en goed nog door het water kunnen vergaan. Maar de overheid is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te beschermen. Zo zijn er veel zorgen in Gelderland, te veel om op te noemen.

Sinds 1923 mag de SGP in de Staten van Gelderland vertegenwoordigd zijn. Eerst met 1 zetel, in de jaren '50/'60 met 2 zetels, in de jaren '70/'80 wisselend met 2 en 3 zetels en sinds 1995 met 4 statenleden. Daarnaast hebben wij twee lijstvolgers die ook lid zijn van een provinciale commissie en een vaste fractie-assistent. Dus bestaat de Gelderse statenfractie uit 7 personen. Moge de Heere het geven dat wij na de verkiezingen van 3 maart a.s. hetzelfde aantal mogen behouden. Nog steeds is de belangrijkste opdracht voor de SGP-vertegenwoordigers Gods Woord en Wet tot meerdere erkenning te brengen. Wij kunnen dat niet, maar God wel. God staat voor zijn eigen Woord in. Gelukkig maar, al wij dat zelf zouden moeten doen, stond het er slecht voor. Dat wij er om zouden bidden, om naar dat Woord te spreken. En plichtsgetrouw onze taak in afhankelijkheid van de Zegen des Heeren te verrichten. Daarom graag uw voorbede, voor al ons politieke werk in ons mooie Gelderland.

H. Frens

OVERIJSSEL

Het belang dat de SGP in de Overijsselse Staten vertegenwoordigd is, ligt hierin, dat Gods Woord en wat daarop gegrond is, nog gehoord mag worden. Dat "wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen, maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, ziet zich omringd met Zijn weldadigheden", nog in de statenzaal mag vernomen worden. Dat onze fractie niet alleen onze bezwaren naar voren brengt, maar daarna ook daadwerkelijk tegenstemt. Anderen noemen bepaalde bezwaren, maar bij de stemming gaan ze bijna altijd accoord. In persoonlijke gesprekken met collegae krijgen wij nog weleens de gelegenheid om onze principes nader uit te leggen en de rechtvaardigheid Gods en Zijn soevereine genade die Hij schenken wil aan gans verloren zondaren, voor te houden. Opmerkelijk is het, dat als Gods Woord gehoord wordt, men vol aandacht luistert, beter dan naar grote verhalen zonder inhoud. Maar helaas wordt geen gehoor aan dat Woord gegeven. Maar voor ons geldt, "Werpt uw brood uit op het water en gij zult vinden na vele dagen".

De SGP betekent in macht met 2 zetels weinig. Maar het mag nog weleens zo zijn, dat door aankondiging van een amendement op een voorstel, er toch een goede wending mag komen. Dit geldt helaas alleen voor materiële zaken. Hoewel wij de problemen in de grote steden wel erkennen en ook zeker willen oplossen, hebben wij als enige fractie, tegen het grootstedenbeleid gestemd, omdat wij vinden, dat het ten koste gaat van de woon-en werkgelegenheid voor de inwoners van plattelandssteden en dorpen. Het CDA probeert nu ook wat te pleiten voor wonen en werken in plattelandsgemeenten, omdat ze kennelijk door haar achterban wordt aangesproken. Het is toch in verkiezingstijd niet te maken, dat alleen de SGP opkomt voor de plattelandsgemeenten en zij voor het grootstedenbeleid hebben gekozen.

SUBSIDIEBELEID

Zo zijn er meer voorbeelden dat onze aanwezigheid, in materiële zin, wat bij kan sturen. Helaas steunen alle partijen de podiumkunst, sport (incl. zondagssport), de bouw van stadions, kinderopvang, emancipatie-activiteiten, beeldende kunst (vaak normloos), het cultureel werk, musea die op zondag open zijn en waar de evolutietheorie zijn sporen trekt. We mogen ons niet beter achten als degenen die de hier genoemde zaken steunen, maar evenmin mogen wij deze principiële dingen verdoezelen. Helaas moeten wij bekennen, dat al wat de wereld en de godsdienst uitleeft, ook van nature op de bodem van ons hart ligt en dat het nog een wonder is dat de Heere ons nog kracht en vrijmoedigheid geeft om tegen de zonde te getuigen. Hem zij alleen de Eer toegebracht.

G. Morsink

UTRECHT

De provincie als bestuurslaag heeft de afgelopen jaren een steeds belangrijker functie gekregen in ons staatsbestel. Het is een bestuurslaag tussen de rijksoverheid en de gemeenten. En juist op dat tussenniveau zijn er tal van zaken aan de orde die belangrijk zijn voor de inwoners van de provincie. Van oudsher wil de SGP bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen. Dit is immers door God verordend. De SGP stelt zich ten doel de beginselen van Gods Woord daar waar mogelijk op staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen.

BEPERKTE RUIMTE

Zo ook in de provincie Utrecht. Onze provincie ligt centraal in ons land. Bedrijven willen zich er graag vestigen. De druk op de woningmarkt is daarom groot. Op dit moment wordt er daarom ook op 3 Vinex-locaties fors gebouwd. Bovendien wordt onze provincie doorsneden door belangrijke rijkswegen en spoorwegverbindingen. Dit alles betekent dat de beschikbare ruimte in onze provincie schaars is. Beslissingen over waar bedrijven zich mogen vestigen, waar (grootschalige) woningbouw mag plaatsvinden, hoe de verkeerscongestie moet worden bestreden, moeten zorgvuldig worden genomen.

Daarbij vindt de SGP-fractie dat er voldoende ruimte moet blijven voor agrarische bedrijfsvoering. Omdat al de subsidies voor de woningbouw door de rijksoverheid aan de Vinex-locaties worden besteed, maakt onze fractie zich sterk om ook voor de niet-Vinexgebieden subsidies te verkrijgen om betaalbare woningbouw in de gehele provincie mogelijk te maken. Eén van onze speerpunten is dat ook kleine kernen moeten kunnen bouwen voor de eigen bevolking, dit om vergrijzing te voorkomen.

IDENTITEITSGEBON­ DEN INSTELLINGEN

De provincie Utrecht heeft door haar centrale ligging nogal wat voorzieningen op het terrein van de gezondheids- en ouderenzorg. De regionalisatietendens maakt het voor landelijk erkende en bovenregionaal werkende instellingen die willen werken vanuit een identiteit die gegrond is op Gods Woord moeilijk. Onze fractie zet zich dan ook bijzonder in voor deze instellingen. Deze moeten kunnen blijven functioneren, maar ook kunnen uitbreiden. Dit om aan de steeds groter wordende vraag naar zorg, die aansluit bij een levensovertuiging die wil uitgaan van het Woord van de Heere God, te kunnen voldoen. Wij hopen met Gods hulp in de komende vier jaar weer een bijdrage te mogen leveren aan het bestuur van onze provincie.

G.van den Berg ZEELAND

De provincie wonen en werken:

Vele beslissingen op provinciaal niveau genomen hebben meestal geen directe gevolgen voor de burger. De inv/oners merken er niet direct iets van, maar de gevolgen van het provinciale beleid kunnen van grote betekenis zijn.

De invloed van het provinciebestuur is voor de inv/oners groter dan menigeen denkt. Als we, om slechts een paar voorbeelden te noemen eens kijken naar voor vrijwel alle gemeenten belangrijke onderwerpen van beleid, zoals wonen en bedrijvigheid dan bepaalt de provincie in belangrijke mate de ontwikkelingsmogelijkheden.

LEEFBAARHEID

Het provinciaal beleid ten aanzien van de vaststelling van woningbouwprogramma's en de mate en omvang waarin bedrijfsterreinen worden toegestaan is voor de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland nog steeds van grote betekenis. En het is de provincie die daarin behoorlijk kan sturen, zelfs in die gebieden waar het Rijk voorschrijft dat er voor woningbouw en vestiging van bedrijven een terughoudend beleid moet worden gevoerd. Een goed voorbeeld daarvan is het streekplangebied van de provincie Zeeland, zoals dat op 1 2 september 1997 is vastgesteld. Daarin wordt bijvoorbeeld de plattelandsgemeenten Schouwen-Duiveland en Tholen de mogelijkheid geboden in iedere woonkern te loten bouwen voor de eigen behoefte (natuurlijke groei) en daarnaast mogen de woonkernen Zierikzee en Tholen zelfs bouwen voor een vestigingsoverschot. Binnen het geldende rijksbeleid had de provincie ook de mogelijkheid de woningbouw grotendeels aan banden te leggen door die bijvoorbeeld te beperken tot zo'n 60% van de eigen behoefte. Tevens biedt het Zeeuwse streekplan-beleid de basis voor het bij vele woonkernen (ook in het gebied waar volgens het Rijk een terughoudend beleid gevoerd moet worden) ontwikkelen van bedrijfsterreinen, zij het met een soms te bescheiden omvang (5 ha; indicatief).

Een dergelijk beleid, dat door de SGP voluit wordt ondersteund biedt gemeenten kansen voor ontwikkelingen waarmee leefbaarheid en vitaliteit van het platteland zijn gediend. Het provinciebeleid bood die kansen. Ook om die kansen te kunnen behouden en zo mogelijk nog te vergroten is het van belang dat vele Zeeuwen op 3 maart (voor het eerst of opnieuw) op de SGP gaan stemmen.

ZUID-HOLLAND

Zuid-Holland is met zijn drie en een half miljoen inwoners de dichtstbevolkte provincie van ons land. Naast het feit van de meester inwoners is er ook het feit van een hoge concentratie aan bedrijvigheid en twee van de vier grote steden. Dat alles leidt er toe dat de provincie erg vol is en dat er over het gebruik van ruimte veel te doen is. Het zwaartepunt van het provinciaal beleid ligt dan ook vrij sterk op discus­ sies over de vraag wat er in de toekomst nog mogelijk moet zijn en waar. Mogen tuinders die noodzakelijk moeten 'verkassen' elders in de provincie nog een plaats vinden of moeten ze maar naar andere delen van het land? Moeten jongeren die in het Groene Hart zijn geboren en getogen daar in de toekomst ook een mogelijkheid hebben om daar een huis te krijgen, of moeten ze hun heil maar zoeken in een van de nieuwbouwwijken bij de grote steden? Dat zijn vragen waar het in de komende vier jaar in Zuid-Holland weer om zal gaan. Dat lijken vragen die erg zakelijk zijn, maar wie tegen zijn wil in zijn heil elders moet zoeken en zo genoodzaakt wordt om bestaande contacten in familie, kerk en verenigingsleven te verbreken en elders weer op te bouwen, weet dat dergelijke beslissingen ingrijpend kunnen zijn voor het leven.

LANDSCHAP EN NATUUR

Er speelt natuurlijk meer. Het landschap en de natuur krijgen veel aandacht. Voor de SGP-fractie niet ten koste van de agrariër maar in samenwerking met hem. Principiële politiek heeft ook met dit soort zaken te maken. Niet alleen denken in grote structuren en plannen, maar ook als overheid oog hebben voor de taak en plaats die God aan iedere mens vanuit zijn herkomst gegeven heeft.

M. Houtman

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 februari 1999

De Banier | 32 Pagina's

De SGP in alle Staten

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 februari 1999

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken