Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KORT EN BONDIG

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KORT EN BONDIG

5 minuten leestijd

CONSTERNATIE? !

Heeft nu ook de SGP al niet meer tegen de komst van islami tische scholen gestemd? Waar is dat theocratisch geluid gebleven? Is ons principe niet schromelijk verloochend? Deze en dergelijke vragen zijn opgekomen na berichtgeving in het RD over vaststelling van het Plan van Scholen per 1 oktober jongstleden. Ik begrijp de verbazing natuurlijk helemaal. Door de berichtgeving is een bepaald beeld opgeroepen, als zouden v\^ij gebogen zijn voor de praktische politiek met voorbijzien van ons beginsel. Beeldvorming luistert nauw en daarmee is iets grondig mis gegaan. De boodschapper, in easy het RD, daarvan de schuld te geven, vind ik te gemakkelijk. De betreffende journalist stelde mij in het telefonisch interviev^'tje indringende vragen, maar heeft procedureel correct gehandeld. Alleen van de kop boven het artikel schrok ik, net als anderen, behoorlijk.

De SGP heeft de overheid altijd voorgehouden dat er een dure roeping ligt om alle onderv^ijs geheel in overeenstemming te doen zijn met wat God ons in Zijn Woord als zegenrijk voorhoudt. Aan deze roeping wordt in de verste verte niet beantwoord. Onze raadsleden, wethouders en burgemeesters. Statenleden die in bepaalde gevallen ermee te maken hebben, en wij in de Staten-Generaal, lopen daar bij herhaling tegenaan als aan het onderwijsbeleid concreet gestalte moet worden gegeven. Er is de grondwettelijk verankerde vrijheid van onderwijs. Als aan bepaalde (getals-)criteria wordt voldaan, geeft de wet aan élke zich aandienende richting (denominatie) de ruimte om eigen scholen te stichten en in stand te houden. Naast scholen met een positief-christelijke grondslag, zijn er vele scholen met een geheel andere signatuur. Wij zijn dankbaar voor reformatorische, authentiek gereformeerde scholen, die met een beroep op de vrijheid van onderwijs, niet dan na veel moeite, van de grond zijn gekomen. Anderen, met andere idealen wat betreft de levensbeschouwelijke dan wel pedagogisch-didactische richting, hebben evenzo de ruimte.

Zo steekt de wet terzake van stichtingen instandhouding van scholen in elkaar.Op grond van deze wet bestaater een zogeheten toetsingskader, waaraan aanvragen moeten voldoen.Dat toetsingskader behelst een geobjectiveerdsamenstel van vereisten, met behulp waarvan door onze regeringuitdrukkelijk niet een oordeelwordt gegeven over de richting vanhet verlangde onderwijs (daarinwenst ze niet te treden omwille vande voorgegeven neutraliteit), maar alleenwordt vastgesteld of een aanvraagaan de gestelde criteria voldoet.Als dat laatste het geval is, beslistde minister dat de school er komt.

Vanuit ons beginsel hebben wij een oordeel over onderwijs dat niet is gegrond op de waarheid van Gods Woord. Van daaruit moet worden vastgesteld dat onze onderwijswetgeving in het huidige geestelijke klimaat ernstig tekortschiet. Op daarvoor geëigende momenten in het politieke debat brengen wij dat naar voren. Iedereen die de SGP kent, weet dat. Hoezeer ook de start van een eerste islamitische school voor voortgezet onderwijs extra scherp markeert wat er in het licht van ons beginsel zoal gaande is in ons land, ten principale gelden dezelfde bezwaren jegens de andere scholen die het zonder een Bijbels verantwoorde grondslag en onderwijspraktijk moeten stellen. Sinds jaar en dag wordt er in de laatste week van september een overleg gevoerd met de verantwoordelijke bewindspersoon over het Plan van Scholen, waarover op ambtelijk niveau met de onderwijskoepels is gesproken. Ons overleg concentreert zich dan op aanvragen die nog niet of net niet aan het toetsingskader voldoen. Regelmatig heb ik in dat verband een pleidooi gevoerd voor aanvragen uit het reformatorisch onderwijs. Scholen die wél aan de criteria voldoen (edat was met de islamitische school zo), staan niet ter discussie. Er is vc - de regering een wettelijke plicht de te erkennen. De uitdrukkelijke goeö keuring van de Kamer is daarvoor niet nodig. Over zulke scholen wor daarom niet gestemd. Trouwens, stemmen naar aanleiding van het Plan van Scholen gebeurt zelden, e dan nog ten hoogste over een enks' concreet geval "waar nog iets mee is". Zo bijvoorbeeld vorig jaar ovet de eerste school voor voortgezet or derwijs op evangelische grondslag, die weliswaar niet helemaal aan de gestelde getalscriteria omtrent het te verwachten aantal leerlingen voldeed, maar uit het bestuurlijke ove' leg kon bogen op een toezegging t t de school er komen kon.

Ik hoop hiermee voldoende inzicht t: hebben gegeven in de werkelijke to - dracht, zodat de inderdaad vervelei' de beeldvorming kan zijn gecorrigeerd. Er is dus geen sprake van ee nieuwe koers. Samengevat: een principiële visie c onderwijs die haaks staat op de we kelijkheid, een visie die naar ik hoc niet is of wordt verloochend. Een w geving waarop wij dus fundamente kritiek hebben, maar die onder de c - geven omstandigheden rechtens wordt toegepast, met alle gevolgen van dien voor onze gezindte (die v, toch allen doorgaans als positief er varen), maar ook voor andere geloofs- en denkrichtingen.

AFSCHEID

Wij zagen ons genoodzaakt afsche te nemen van onze beleidsmedewe ker mr. I. Bakker, die een benoemir aanvaardde bij een bureau dat ziC' heeft gespecialiseerd in het ondersteunen van schoolbesturen. Ruim ti jaar mochten wij van zijn deskundic en positief-kritische bijdrage aan he fractiewerk getuige zijn. Hij heeft v( I werk verzet, kwam met goede initic tieven. Zo bijvoorbeeld een doorwrochte notitie over 'krenkende ree me', over het thema van de gemee' telijke herindeling, en de laatste ov; de plaats van de ouders in de scho Wij zijn hem veel dank verschuldig Wij wensen hem en zijn echtgenote van harte Gods onmisbare zegen f • en een goede tijd in de nieuwe ba' Gelukkig hebben wij in zijn opvolging kunnen voorzien. In zijn plaat werd benoemd de heer W.L. Verwe uit Gouda, terwijl ook de heer ? . ve den Berg uit Waddinxveen onze ge J- deren komt versterken. Wij spreker graag de wens uit dat zij veel void -3ning mogen vinden in het werk bij 3 fractie en ook hun wensen wij de z gen des Heeren toe.

9 oktober 1999

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 oktober 1999

De Banier | 20 Pagina's

KORT EN BONDIG

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 oktober 1999

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken