Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARLEMENTAIR LOGBOEK

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

PARLEMENTAIR LOGBOEK

8 minuten leestijd

PEPER

Rechtstreeks uit de Verenigde Staten van Noord-Amerika komen aanvliegen en dan direct de behandeling induiken van de begroting van Binnenlandse Zaken. Dat deed ons kamerlid Van den Berg veertien dagen geleden. Hij was met een Kamerdelegatie van de commissie Verkeer en Waterstaat naar de VS geweest, maar moest op de dag van zijn aankomst van Schiphol linea recta naar Den Haag om daar namens de SGP met minister Peper te spreken over diens voornemens voor het komende begrotingsjaar. Hij sneed een groot aantal punten aan, zoals de omvang en reikwijdte van de ministeriële verantwoordelijkheid, het herindelingsbeleid, de bestuurlijke inrichting van ons land en de multiculturele samenleving.

Van den Berg begon ermee zijn algemene indruk over de begroting te geven. En die was niet onverdeeld positief. Hij hield de minister voor dat hij zich, als het gaat over het bestuur van ons land, weliswaar bedient van allerlei mooie termen als "doelgericht", "complementair", integraal" en "responsief", maar dat al die begrippen op zichzelf beschouwd weinig zeggen. Het zijn stuk voor stuk lege termen. Maar op lege hulzen zonder inhoud zit niemand te wachten, zeker niet als je let op de problemen waarvoor de bestuurders staan en waar de burgers tegenaan lopen. De SGPwoordvoerder knoopte hier de opmerking aan vast dat het de overheid toch te doen moet zijn om Gods eer en het welzijn van de naaste, kortom het zijn van Dienares van God.

Over de ministeriële verantwoordelijkheid is in de afgelopen maanden al heel veel gezegd, mede n.a.v. de affaires begin dit jaar. Bovendien komt de Kamer er nog apart over te spreken met minister Peper. Van den Berg nam al wel vast een voorschot op die discussieronde. Hij beklemtoonde dat het niet aangaat om, zoals de bewindsman in zijn inmiddels beruchte interne notitie deed, een "foutenmarge" te bepleiten, die dan af te dingen zou zijn op de verantwoordelijkheid van de minister. De SGP wil, samen met vele anderen die zich op deze materie hebben gestort, vasthouden aan de onverkorte uitleg van artikel 42 van de Grondwet, waarin de leer van de ministeriële verantwoordelijkheid is vastgelegd.

VLUCHTGEDRAG

Van den Berg bepleitte in dat verband heldere kaders, duidelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zodat ook volstrekt helder is wie waarop kan worden 'afgerekend' en vluchtgedrag bij gebleken misstanden de pas wordt afgesneden. Hierbij hoort ook uitdrukkelijk dot er geen misverstand moet bestaan over de aard en omvang van de overheidstaak. De SGP heeft al vaker op dit aambeeld gehamerd. Vorig jaar nog werd een motie van ir. Van der Vlies over diezelfde materie aangenomen met het verzoek nu eens in kaart te brengen wat wél en wat niet tot het publieke domein behoort. Het kabinet zou met deze motie aan de slag gaan, maar tot op heden is daar hoegenaamd niets over vernomen. Kan het niet wat sneller a.u.b.?

Hiermee belanden we bij een andere steen die minister Peper in de Haagse vijver gooide: de gewenste omvang van de vertegenwoordigende organen, en dan de Provinciale Staten in het bijzonder. De minister opperde de gedachte om het aantal leden van dit college te verkleinen. Dat zou de slagkracht van de provincies ten goede komen, redeneerde hij.

Vooropgesteld dient te worden dat voor de SGP getallen niet maatgevend zijn, dus ook niet het bestaande aantal PS-leden. Je kunt je inderdaad afvragen of de huidige verhouden de meest wenselijke zijn. Zo komt het op z'n minst merkwaardig over dat het aantal leden van de Eerste Kamer, die geacht worden toch het hele Nederlandse volk te representeren, kleiner is dan het aantal afgevaardigden dat de be­ langen van de inwoners van de p -- vincie Zuid-Holland moet behartigen. Maar wil je snijden in PS om de slagvaardigheid te vergroten, dan is het zaak om eerst vast te st - len of het gebrek aan slagvaardig heid te wijten is aan (de omvang van) Provinciale Staten. Zelfs een begin van bewijsvoering ontbreek in Pepers redenering. Daarom: lo' de minister eerst een probleemanf lyse voorleggen, daarna kunnen \ 3 kijken naar mogelijke oplossingen.

Een slotopmerking werd door de SGP-woordvoerder gemaakt over e verontrustende cijfers over de gro van de omvang van etnische m: , - derheden in Nederland. Van de jongste gegevens daarover wordt we -zacht gezegd- niet erg geluk kig. Een stijging van 1, 2 miljoen • 1998 naar 2 miljoen in D.V. 201 trekt wel een hele zware wissel of zowel de autochtone bevolking a! op de overheidsinspanningen inz( ke het integratiebeleid. De consequenties van zulk een ontwikkelin die bijvoorbeeld tot gevolg heeft ( : t binnen afzienbare tijd de helft va' de bevolking in de grote steden b staat uit mensen van allochtone hf komst, stemt tot nadenken. Het ko net ziet in deze ontwikkeling een "uitdaging". Het zal wel niemand verbazen dat de SGP daar een b' hoorlijke slag anders tegenaan ki, .

LANDBOUW

Bij de behandeling van de begroting van Landbouw ging SGPwoordvoerder Van der Vlies nu et s een keer niet in op de mest. Daar was een week eerder al uitvoerig over gesproken. Nu was het zaa"om ook een aantal andere eleme: ten van de landbouwbegroting ui e mesten. Een drietal puntjes hieruit

De SGP'er stond in zijn bijdrage . - lereerst stil bij het trieste rapport c : t het Landbouw Economisch Instituu* (LEI) onlangs uitbracht. Uit de cijf< = 's van het LEI blijkt dat een kwart vc de ondernemers in de landbouw leeft onder de armoedegrens. Dal percentage loopt op tot 44% als alleen gekeken wordt naar de zuivr-^e inkomsten uit landbouwactiviteitei Dat zijn verontrustende bevindingen, die aangeven dat er in gezinnen vaak stille armoede wordt ge e- den en dat de fut en kracht uit de sector wegvloeien.

Hierop aansluitend ging de SGP- woordvoerder in op het zijns plan van de PvdA om een milieutoeslag te heffen op niet-biologisch geteelde pioducten. Je kunt nog zo veel sympathie hebben voor de biologische landbouw, zo'n heffing werkt uiterrrate slecht uit op de aantrekkelijkheid van de producten die de meeste landbouwers afleveren. Zeker in het licht van de cijfers van het LEI is zo'n voorstel ronduit slecht. Milieu en natuur zijn evenmin met zo'n heffing gebaat. De traditionele landbouw is dan helemaal niet meer i" staat om de investeringen te doen die nodig zijn om te voldoen aan de strengere milieueisen. Om in landbouwtermen te blijven: het PvdA-plan is het paard achter de wagen. De biologische landbouw helpen? Prima, maar dan wel via prijsprikkels aan de andere kant. We moeten er bovendien voor oppassen, zei Van den Viies, om de traditionele landbouw af te schilderen als boeman.

VEILIG VOEDSEL

Uitvoerig stond Van der Vlies ook stil bij de voedselveiligheid. Dit vDorjaar kwam dit onoerwerp al op de politieke agenda tr- staan, waarbi j de dioxinecrisis een belangrijke rol speelde. De SGP vindt dat rommelaars in deze sector feitelijk niet hard genoeg aangepak kunnen worden. Temeer omdat de effecten van voedselvervuiling uitein delijk ten onrechte neerkomen op d schouders van de boeren. De dioxi - necrisis bewees dat nog eens. De vleessector kreeg de klappen die ei- genlijk hadden moeten worden uit- gedeeld aan de vleesverwerkende industrie. Als de regering voorstelt op dit punt de normen te verscher- pen, gaat de SGP daar mee ak- koord, mits er ook controle plaats- vindt, stelde van der Vlies.

WATERLEIDINGWET

Een fris geluid. Zo ongeveer kan het SGP-standpunt worden verwoord over de door minister Pronk van VROM aan de Kamer voorgelegde notitie over de herziening van de VVaterleidingwet. Want waar gaat het om? hiet is de laatste jaren mode om alle taken waar de overheid zich in het verleden mee bezighield, af te stoten. Of het nu het openbaar vervoer is, de telecommunicatie of de afvalverwerking, alles moet weg. Dat is kort samengevat de liberale filosofie, die inmiddels overal heeft toegeslagen.

Nu wil de SGP zeker niet bewerendat alles wat vroeger in overheidshanden was, daar ook moet blijven. Er zijn privatiseringen doorgevoerd die ook de instemming van de SGP- fractie kregen. Maar kritischer nog dan in het verleden, wi l de SGP toetsen of de zaak die wordt afge- stoten naar de markt, zich daar wel voor leent.

Een duidelijk 'nee' tegen marktwerking en privatisering liet SGP-woordvoerder Van der Staaij horen in het debat met minister Pronk over de openbare watervoorziening. In dit geval sprak de SGP'er de regering na, want ook minister Pronk toonde zich in zijn notitie hierover geen voorstander van marktwerking in het water. fHet gaat hier om een openbare voorziening waar publieke belangen, zoals volksgezondheid, milieu en de bescherming van gebonden gebruikers, bij in het geding zijn. De behartiging van die belangen kun en mag je niet overlaten aan de markt.

Daarnaast noemde Van der Staaij nog enkele andere argumenten waarom hij de staat zeggenschap wil laten houden over de watervoorziening. De SGP hecht veel waarde aan het zogenaamde 'ketenbeheer'. Als je praat over water heb je 't niet alleen over de drinkwatervoorziening, maar ook over rioleringsbeheer en bijvoorbeeld de zuivering van afvalwater. De diverse schakels in de waterketen dienen goed op elkaar aan te sluiten en op elkaar af- gestemd te worden. Meer marktwer- king zou wel eens een negatief ef- fect kunnen hebben op die zo nood- zakelijke onderlinge afstemming.

Vergeten we ook niet, betoogde de SGP-nummer drie, dat de drinkwatervoorziening vanwege de beschikbaarheid van de bronnen en het karakter van de infrastructuur, een natuurlijk monopolie vormt. De overheid hier vervangen door de markt, zou betekenen dat het overheidsmonopolie wordt vervangen door een marktmonopolie. Bepaald geen wenkend perspectief. Trouwens, de Nederlandse waterleidingsector behoort tot de beste in de wereld. Alleen al daarom moet je oppassen en eerst maar eens aantonen dat de markt een duidelijke meerwaarde heeft. De SGP ziet die dus niet. Ge- . lukkig dat de minister die ook niet ziet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 oktober 1999

De Banier | 20 Pagina's

PARLEMENTAIR LOGBOEK

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 oktober 1999

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken