Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARLEMENTAIR LOGBOEK

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

PARLEMENTAIR LOGBOEK

10 minuten leestijd

GERECHTIGHEID VERHOOGT EEN VOLK

Ter gelegenheid van de behandeling van de Justitiebegroting dook ons kamerlid Van der Staaij voor de aardigheid eens in de begrotingsbehandeling van een eeuw geleden. Wat speelde er toen? Dit historische uitstapje was leerzaam. Zo 'ontdekte' Van der Staaij in de oude Handelingen dat de Kamer in 1 899 delibereerde over o.a. de spelling van onze wetboeken en de toestand in de bedelaarskolonie uit Beekbergen. En dan nu maar denken dat de Kamer tegenwoordig zo detaillistisch bezig is... Waar óók over werd gesproken, was het kwalijke effect van loterijen en gokgelegenheden alsmede de "schandelijke handel in slavinnen" en de prostitutie. Dat zijn nog immer actuele onderwerpen. Net als het thema: misdaad en straf.

Daar ging het anno 1 999 ook voor een belangrijk deel over. Daar is ook alle aanleiding toe. De SGPwoordvoerder begon zijn bijdrage met het toenemende geweld in de samenleving. Iedereen is het erover eens dat er een dam moet worden opgeworpen tegen die geweldsgolf, maar iedereen kan ook zien dat de tot dusverre genomen maatregelen niet het gewenste effect hebben gehad. Waarom? Omdat het kwaad niet bij de wortel wordt aangepakt. Dan hebben we het niet alleen over belangrijke katalysatoren van geweld, zoals drank en drugs, wapenbezit en 'slechte' voorbeelden in de media, maar ook en met name over de mentaliteit van mensen, een denken dat volledig is losgeslagen van wat de Bijbel ons, iedereen voorhoudt.

In dit verband bracht Van der Staaij ook de Europese Kampioenschappen voetbal 2000 ter sprake. Je zou bijna zeggen dat er hier sprake is van een geval van 'uitlokking'. Kosten noch moeiten zijn gespaard, waarbij de regering zich bepaald niet onbetuigd heeft gelaten, om dit mega-evenement naar Nederland te halen. Van tevoren kun je op je vingers narekenen welke (gewelds)risico's je loopt. Bovendien kun je becijferen hoe veel extra werk en mankracht en geld het gaat kosten om te pogen dit gebeuren nog enigszins in goede banen te leiden. En toch maar doorgaan met het organiseren ervan. Van der Staaij zei het wel niet met zoveel woorden, maar in zijn bijdrage klonk de verzuchting door: waar zit het verstand eigenlijk?

Ook de bestrijding én voorkoming van zedenmisdrijven en andere vormen van criminaliteit staan momenteel hoog op de politieke agenda. Begrijpelijk, gezien de schokkende gebeurtenissen in het recente verleden en de reacties die dit in de samenleving heeft opgeroepen. Wat opviel (zie ook elders in deze Banier) was dat de partijen zich stuk voor stuk uitputten in het tonen van verontwaardiging en het doen van voorstellen die moeten voorkomen dat er opnieuw ongelukken gebeuren.

De SGP staat daar natuurlijk positief tegenover (wie niet? ), maar Van der Staaij merkte op dat je er daarmee alleen niet bent. We oogsten nu storm, maar is er geen wind gezaaid? was de retorische vraag die het SGP-komerlid zijn medeleden stelde. Een klimaat van ongebreidelde seksuele vrijheid met onderschatting van de schadelijkheid van pornografie en de verseksualisering van de media heeft veel kwaad gesticht. Als we eerlijk zijn, moeten we dat ook toegeven. Ook hier geldt dat je het kwaad bij de wortel moet aanpakken. Doe je dat niet, dan blijft het dweilen met de kraan open.

AFZIJDIGHEID

Een mooi voorbeeld (nou ja, mooi) is de (kinder)porno op internet. Onmiskenbaar gaat daarvan een slechte werking uit op niet alleen zieke geesten, maar ook op hen die denken gezond te zijn. De regering is weliswaar bereid te erkennen dat er schadelijke effecten mogelijk zijn, maar komt het aan op een consequent opsporings- en handhavingsbeleid, dan blijft de overheid toch liever op afstand en wordt het over de boeg gegooid van 'zelfregulering'. Er wordt wel gemopperd ove de hedendaagse 'cultuur van afzijdigheid' (mensen die maar liever snel voorbijlopen vanuit de gedach te 'ben ik mijn broeders hoeder' er om het eigen hachje te sparen), maar de overheid zelf houdt zich dikwijls net zo afzijdig. Slecht voo beeld doet slecht volgen!

De Justitiebegroting werd door Vet der Staaij aangegrepen om ook ie te zeggen over het wetsvoorstel de het homohuwelijk moet gaan beze gelen. Van der Staaij noemde dit voorstel "een absoluut dieptepunt i het optreden van dit kabinet." Het huwelijk wordt met dit voorstel voldig onderuitgehaald. Het wetsvoor stel staat haaks op het Woord var God en Zijn bedoelingen met de mens. Een van de meest belangrijk fundamenten van de maatschappij wordt erdoor weggeslagen. Verde ging de SGP'er o.m. nog in op the ma's als hulp bij zelfmoord, de geestelijke verzorging in justitiële i richtingen, de positie van gehandi capten en de wetgevingskwaliteit.

Van der Staaij beëindigde zijn inbreng met een verwijzing naar de expositie ter gelegenheid van de viering van het 200-jarig bestaan van het ministerie van Justitie. Herr was een afbeelding opgevallen vo een schilderij van vrouwe Justitia, compleet met weegschaal en zwaard, met boven haar de spreul< "Gerechtigheid verhoogt een volk. Maar zonde is een schandvlek dei natiën." Heel goed, zei de SGP-afgevaardigde. Heel goed, een leve'de rechtsstaat ziet weegschaal en zwaard niet los van het Woord do daarboven staat. De gerechtigheic is verheffend... De zonde, het negfren van de Goddelijke ordening, i^ een aanslag op het welzijn van de burgers en maakt een volk te scha' de.

VERKEER EN WATERSTAAT

Terwijl de ene SGP'er doende was met de begroting van Justitie, begc'^ de andere afgevaardigde zich op het terrein van Verkeer en waterstaat. Van den Berg dus. Dat er of dit terrein veel loos is, weet iedereen die dagelijks buiten komt. Wa: ir het eigenlijk nog het meest aan ontbreekt, vindt de SGP-fractie, is een heldere visie op waar het in Neder- land naar toe moet met het verkeer en het vervoer, en dit don v\^eer ingebed in een duidelijk concept wat betreft de ruimtelijke inrichting en het milieu. Als je daar geen helderheid over hebt, hangen alle beslissingen op dit terrein a.h.v/. in de iucht.

Wie het optreden van de SGPwoordvoerder op dit terrein een beetje kent, zal begrijpen dat deze uitvoerig langs nagenoeg alle onderdelen van het beleid liep. De binnenvaart kwam voorbij varen, de zeescheepvaart eveneens, natuurlijk de vaarwegen, de waterkeringen, het waterbeheer en ga zo maar door. Aparte aandacht ging eveneens uit naar het personenvervoer. Van den Berg herhaalde nog eens zijn pleidooi voor de invoering van een kilometerheffing, onzes inziens een goed, om niet te zeggen beter alternatief voor het beruchte en al bij voorbaat tot mislukken gedoemde rekeningrijden. Van den Berg waarschuwde ervoor om bij het vervoerbeleid zo'n beetje alles te verwachten van het prijsmechanisme. Daarnaast moet er oog blijven voor het beter benutten van bestaande, en de aanleg van nieuwe infrastructuur.

Een al oud punt dat de SGP-fractie ook nu weer inbracht, is de kerktelefoon. Ons pleidooi voor betaalbare tarieven heeft ruimschoots aandacht gekregen in de pers. Helaas blijkt het kabinet de SGP-inzet niet te willen honoreren. Het ziet er dus naar L'it dat de tarieven voor de kerktelefoon inderdaad aanzienlijk zullen stijgen. Overigens is dit opnieuw een bewijs dat marktwerking, hét geloofsartikel van paars, ook negatieve gevolgen kan hebben. Van den Berg uitte zijn reserves op dit gebied. Marktwerking en liberalisering kunnen nuttig zijn, maar waar het publieke taken betreft moet de overheid de vinger aan de pols houden.

VOLKSGEZONDHEID

Een begroting waar ook veel over te doen was, is die van Volksgezondheid, welzijn en sport. Hier was de woordvoerder ir. Van der Vlies. Deze begon ermee zijn instemming te betuigen met de extra financiële impuls die deze sector heeft gekregen. Enkele belangrijke knelpunten, zoals de wachtlijsten, de kosten van de geneesmiddelen en het personeelste­ kort, kunnen ermee worden opgelost. Ook stond de SGP-ofgevaardigde stil bij zaken als het personeelsbeleid (lees: tekort) in de gezondheidszorg, de positie van patiëntenorganisaties, het geneesmiddelenbeleid en de actuele kwestie van de 'eicelveiling' via internet. Wat dot laatste punt betreft diende de SGP'er zelfs een motie in om te bewerkstelligen dat aan die praktijk zo spoedig mogelijk een eind komt. De motie werd Kamerbreed aanvaard.

Veel aandacht besteedde de SGPwoordvoerder -uiteraard- aan de wetsvoorstellen die het kabinet op tafel heeft gelegd inzake de bescherming, of beter gezegd, het gebrek aan bescherming van het leven. Van der Vlies: "Het belooft een jaar te worden van intensieve discussies over leven en dood. Voor de SGP-fractie is het leven een gave van God. En daaruit volgt dat niemand het recht heeft om over de kwaliteit van het leven te oordelen, behalve de Schepper van het leven Zelf. Wie zijn wij als mensen om over het leven van onszelf of van anderen te beschikken?

Bij de liberale ideologie behoort de veronderstelling dat wij rationele wezens zijn, dat wij onze emoties helder kunnen analyseren en ons in alle omstandigheden onder controle hebben. Dat lijkt de basis te zijn voor bovengenoemde wetsvoorstellen. Het is dwaasheid te veronderstellen dot wij ons een objectief oordeel kunnen aanmatigen over ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Het is een illusie te menen dat de besluiten van degene die euthanasie pleegt, hulp bij zelfdoding biedt of een abortus verricht volledig rationeel zijn en niet worden gestuurd door emoties of het verdringen daarvan. Er wordt hoog ingezet op zorgvuldigheid, op procedures en protocollen, maar het lijkt wel of hier vergeten wordt dat het over mensen gaat. En dan spreken we nog niet over de geweldige negatieve invloed die van de wetsvoorstellen op de moraal van onze samenleving uitgaat. Het zal er dus op neerkomen dot - uitzonderingen daargelaten - iemand die zegt dat hij ondraaglijk lijdt, daadwerkelijk ondraaglijk lijdt.

GEHANDICAPTEN

De SGP vreest dot de voorstellen op het gebied van levensbeëindigend handelen en late zwangerschapsafbreking ertoe zullen leiden dot de intolerantie voor de afhankelijke mens toeneemt. Of het nu een demente bejaarde of een gehandicapte baby is. Ouders die er bewust voor kiezen hun zwaar gehandicapte kind geboren te laten worden, zullen straks -al dan niet stilzwijgend- worden geconfronteerd met een houding van "Dat was toch niet nodig geweest? ". Of denk aan de psychische belasting voor de gehandicapte zelf. Het feit dat hij als oorzaak wordt gezien van het lijden van zijn ouders. Dat hij eigenlijk niet geboren had hoeven worden.

Nog niet zo lang geleden tekende de SGP protest aan tegen het gedachtegoed van cultuurfilosoof Rietdijk, die -kort samengevat- pleitte voor het tijdig 'opruimen' van gehandicapten. Zal het onbedoelde effect van de door het kabinet gepresenteerde voorstellen toch niet zijn dat deze verderfelijke gedachten langzaam maar zeker doorwerken in ons aller bewustzijn? Het is tegen deze achtergrond dat de SGP veel begrip heeft voor het pleidooi van de Gehandicaptenraad om de grond handicap Grondwettelijk te verankeren. Ouders die hun gehandicapte kind geboren willen loten worden, moeten erop kunnen rekenen dat hun kind gelijke rechtsbescherming geniet.

Onlosmakelijk verbonden met het euthanasievraagstuk is het onderwerp palliatieve zorg. De regering heeft al vaak benadrukt dat het ontbreken van palliatieve zorg geen reden mag zijn voor een euthanasieverzoek. Toch is Van der Vlies er niet gerust op. Gerustgesteld is de SGP evenmin over de abortuspraktijk in Nederland. De Inspectie voor de Gezondheidszorg signaleerde over 1998 een toename van het aantal abortussen in ons land met bijna 5% ten opzichte van het jaar daarvoor. Daarbij komt dot volgens de Inspectie in 1340 gevallen de verplichte wachttijd van 5 dagen niet in acht is genomen. Dit is in strijd met de Abortuswet. Van der Vlies drong aan op maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen. Ook bepleitte hij een verbetering van de opvang en begeleiding van tienermoeders tijdens en na hun zwangerschap.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 november 1999

De Banier | 20 Pagina's

PARLEMENTAIR LOGBOEK

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 november 1999

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken