Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARLEMENTAIR LOGBOEK

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

PARLEMENTAIR LOGBOEK

10 minuten leestijd

TURBULENTIE

Weken als de afgelopen twee, tellen dubbel. Niet alleen de Kameragenda zorgde voor veel turbulentie in en rond de fractie, ook gebeurtenissen daaromheen. Beperken we ons hier tot de Kameragenda. Ondanks het uitvallen van veel vergaderingen in verband met het onverhoedse overlijden van het VVD-kamerlid Brood (zie Kort en Bondig), vv'os er nog genoeg stof voor dagenlang debatteren.

MULTICULTUREEL DRAMA

Een sterk in het oog vallend kamerdebat was dat over de multiculturele samenleving. Dat debat was een rechtstreeks gevolg van een discussie die breder in de samenleving werd gevoerd over deze materie. De stoot tot dat debat werd gegeven door de publicist Paul Scheffer, die in NRC-Handelsblad een spraakmakend en uitdagend artikel schreef over wat hij noemde 'het multiculturele drama'. Omdat het een debat was op fractievoorzittersniveau, voerde namens de SGP-fractie ir. Van der Vlies het woord. Feit is dot de integratie van grote groepen niet-Nederlanders een probleem is van de eerste orde, een probleem waar we de komende jaren de handen meer dan vol aan zullen hebben. Als Scheffer constateert dat het drama dreigt, daarbij doelend op de grote achterstanden die allochtonen hebben op terreinen als onderwijs en arbeid, legt hij de vinger bij een uitermate gevoelige plek. Maar constateren dat die achterstand er is, én het vinden van een oplossing van die problematiek, zijn twee verschillende dingen. Het vinden van die oplossing - zo die er isis een taak van de regering, of breder, van de politiek. Van der Vlies onderscheidde in zijn

Van der Vlies onderscheidde in zijn bijdrage twee soorten integratie: de sociaal-maatschappelijke en de culturele. De eerste vorm is erop gericht allochtonen te helpen aan - kort gezegd- onderwijs en werk, beide onmisbaar voor een succesvolle integratie. Wat betreft het onderwijs hamerde de SGP'er o.a. op het belang van goede taallessen (verplicht Nederlands), liefst zo vroeg mogelijk. Wat betreft inburgeringscursussen valt overigens op dat lang niet allen die dat zouden moeten meedoen, en dat er een hoog percentage uitval is. De SGP vindt dat er hier meer druk moet worden uitgeoefend op betrokkenen. Het idee om de toekenning van een verblijfsvergunning afhankelijk te maken van het met goed gevolg afronden van een inburgeringscursus, kan op onze instemming rekenen.

Voor de SGP weegt zo mogelijk nog zwaarder de culturele integratie, en dan met name het spanningsveld dat er is tussen de diverse culturen die nu binnen onze landsgrenzen wonen en botsen, en de gevolgen daar weer van voor de publieke moraal. De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt hoegenaamd niets te zien in het ideaal van een multiculturele samenleving. Lange tijd was het not done dit ideaal te relativeren, nu lijkt het bon ton. Van der Vlies waarschuwde er evenwel voor om op dit punt de nieuwkomers de schuld in de schoenen te schuiven, alsof zfj zorgen voor culturele instabiliteit en morele teloorgang. Wat dat betreft mag de hand eerst wel in eigen boezem. Van der Vlies zei er dit over: "Nieuwkomers schrikken doorgaans van het gebrek aan moraal in onze samenleving en van de overvloed aan moreel relativisme. Dat met name de allochtone jeugd die morele vrijheid niet aankan, mag niet alleen aan hen verweten worden. Er is dus wel noodzaak tot een 'beschavingsmissie', maar die betreft evenzeer allochtonen als autochtonen. Die missie moet vanuit school, kerk en politiek ondernomen worden. In het bijzonder zullen ouders hierin hun verantwoordelijkheid moeten kennen."

CULTUUR EN RECHT

Maar tevens geldt dit: "De massale instroom van vreemdelingen geeft reden tot zorg. Er ontstaat een zodanige culturele en religieuze diversiteit dat fragmentatie en vergruizing van de samenleving en de haar bindende normen in het ver­ schiet ligt. Over leven en dood delijkheid, gezag en recht, farr, recht en dergelijke is dan écht ( enkele overeenstemming meer een samenleving kun je dan nit echt meer spreken en het is de vraag in hoeverre de regering 1 stuur op zal hebben. Nu al zijr^ botsingen tussen cultuur en rech dusdanig dat rechters met de h' den in het haar zitten! Eenduid normstelling door de overheid c eenduidige recht zijn dus dring gewenst!"

"Het woord "drama" is de laat' weken door velen in de mond c men. Ook de SGP-fractie wil de doen. Wij betrekken het woord P de toenemende multireligiositeit an onze samenleving. Dat is voor < s het belangrijkste pijnpunt in het ite- gratievraagstuk, omdat wij in d- wetenschap leven dat er maar t n weg tot het Leven leidt. Het alte a- tief dat de SGP-fractie met betre king tot onze samenleving voori is (met een variatie op Thorbec'i dat de wetgever - ook in het in gratiebeleid - zich rekenschap eeft van wat ons volk aan het christ'' dom en hoor normen verschuld d is. Maar het is ook, en bovenal dat zij Jezus Christus als Koning ert' •nt en zich rekenschap geeft van hi feit dat het heil van onze multi-e; oi- sche samenleving ligt in de "onergankelijke rechtsbeginselen" vc Gods Woord."

ANTIDISCRIMINATIE

Moet Europa zich ook al gaan • e- moeien met antidiscriminatie? H-; t was een van de vragen die aai de orde kwamen in het algemeen - verleg dat de Kamercommissie voc Sociale Zaken vorige week voerde met de nieuwbakken bewindsman ven Sociale Zaken, minister Vermeend. SGP-woordvoerder Van der Sto-.ij liet er geen twijfel over bestaan dat de SGP vindt dat het antidiscriminatiebeleid niet onnodig naar het europese niveau moet worden getild. Dit beleid valt onzes inziens onder het zogenaamde subsidiariteitsbeginsel. Dat wil zeggen: wat in Den Hcag kan worden geregeld, moet niei in Brussel worden bedisseld. Zeker niet als, zoals in dit geval, een niei .ve regeling niets toevoegt aan de 'uropese regelingen die er al zijn f T die in de praktijk adequaat blijken uitte werken.

Van der Staaij wees er nog op dat het antidiscriminatiebeleid een kwestie is waar veel juridische en prircipiële haken en ogen aan zitten De discussies die hierover begin joren '90 zijn gevoerd, tonen aan 'loe gevoelig deze materie is. Denk aan de afbakening t.o.v. andere grondrechten, zoals de vrijheid wr- godsdienst en het recht op eerbie.'^ging van de persoonlijke levensifeer. Toezeggingen en nuancerinqen die bewust in het Nederlandse recht zijn opgenomen, zouden we\ eens door Europese regelgeving kurnen worden 'overruled', met alle

mopelijke kwalijke gevolgen van die-

KERKTELEFOON

De : uid niet verkopen voordat de bet. geschoten is. Het is een typisch Nesrïrlands gezegde, volop van toej issing op de slepende kwestie var de kerktelefoon. De kwestie is bekt'nd. Door de liberalisering van de '.••.lefoniemarkt dreigen abonnees van , Je kerktelefoon én kerken fors op 'jsten gejaagd te worden. De ; GP-fractie heeft zich, vanaf dat bekend werd dat dit probleem zich voc' leed, ingespannen om tot een bev^ digende oplossing te geraken VOO' allen die nu gedupeerd dreigen -e worden. Nadat aanvankelijke [-gingen mislukten, lijkt er nu een '-entering op komst. Staatssecretarii De Vries van Verkeer en Waterstaci die eerst geen mogelijkheden zag om tegemoet te komen aan de bez\'aren, lijkt nu wél mee te willen werr.en aan een voor alle partijen acceptabele oplossing. In een brief ciie 78 op ons verzoek aan de Konier schreef, biedt ze een opening om cüsnog uit de impasse te geraken. Dat 'onze' Van den Berg daaroij o, .i de achtergrond actief is gewee; ; , moge helder zijn. We houden ü op de hoogte.

NASLEEP TWEEDE WERELDOORLOG

Al jaren is erover gesproken: de houding van de Nederlandse rege­ ring t.a.v. slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, en dan met name de financiële afwikkeling van aanspraken uit de Joodse gemeenschap, de Sinti en Roma (groepen zigeuners) en de Indische Nederlanders. Eindelijk is de kogel dan nu door de kerk. Na veel overleg en onderzoek kwam er van de kant van de regering zowel een spijtbetuiging als een financieel gebaar, te weten 680 miljoen gulden. Dat was ook wat de organisaties van betrok­

kenen graag wensten, al blijft er over de hoogte van dat bedrag te twisten. De Kamer sprak op 1 8 april jl. over deze materie. Van SGP-zijde was Van der Staaij present. Hij betoogde dat het mo­

ment waarop nu dan toch uiteindelijk een oplossing is bereikt, valt in de periode dat we ons opmaken voor de herdenking van 55 jaar bevrijding op D.V. 4 en 5 mei. De SGP-woordvoerder wees erop dat het verleden nog altijd loopt: "De donkere jaren van oorlog en verschrikking die met de capitulatie van Nazi-Duitsland en Japan 'officieel' werden afgesloten, bepalen voor velen in onze samenleving in de vorm van onverwerkte traumatische ervaringen en bittere herinneringen aan onherstelbaar leed, nog steeds de realiteit van alledag." Om te vervolgen met: "Deze traumatische ervaringen en bittere herinneringen slaan echter niet alleen terug op de jaren van bezetting door Duitsland of Japan, maar ook op de jaren daarna. Ik denk aan de ontvangst en de 'reïntegratie' van diegenen die na de oorlog uit de Duitse vernietigingskampen mochten terugkeren, maar ook aan de Indische Nederlanders die na de Japanse bezetting, de Bersiap-periode en de weg naar de onafhankelijkheidsverklaring uiteindelijk geen toekomst meer hadden in Indonesië. Voor beide groepen restte in de jaren na de oorlog weinig aandacht voor wat zij de voorgaande jaren hadden doorgemaakt. Men had immers de handen vol aan de wederopbouw van Nederland. De SGP-fractie vindt het dan ook terecht, dat de regering in haar brief haar oprechte spijt en verontschuldigingen uitspreekt over het teveel aan formalisme, bureaucratie en vooral kilte in het rechtsherstel dat diegenen die toen hebben geleden ten deel is gevallen." De SGP-fractie betuigde haar instemming met de getroffen regeling. Beter laat dan nooit. En nu maar hopen dat de afwikkeling zorgvuldig en tijdig rond komt.

'KIPPENRECHTEN'

Na varkensrechten doen in de wereld van de landbouw nu ook de kippenrechten hun intrede. En dat allemaal om de enorme mesthoop niet verder te laten groeien. De Tweede Kamer debatteerde onlangs over deze pluimveerechten met minister Brinkhorst van Landbouw. Centrale vraag in dat debat was niet oï er een maximumaantal kippen moet worden vastgesteld, maar bij welk aantal de grens moet worden getrokken. De pluiveehouders willen de lat leggen bij het aantal dieren dat ze tussen 1995 en 1997 volgens de milieuvergunningen mochten houden, terwijl de minister wil kijken naar het feitelijk aantal kippen dat toen in de stallen zat. SGP-woordvoerder Van der Vlies begon zijn bijdrage aan het debat -hoe kan het ook anders- met een pluim voor de pluimveesector. In overleg dat al geruime tijd loopt over deze zaak stelden de pluimveehouders zich constructief op, blijk gevend van een goede wil om tot een oplossing te geraken. Dat moet extra gewaardeerd worden tegen de achtergrond van het feit dat ook in 'het pluimvee' de situatie bepaald niet rooskleurig is. De zorgen in families en gezinnen over het voortbestaan van het eigen bedrijf zijn soms groot. Wat betreft de maximumgrens die moet worden aangehouden, koos de SGP-fractie voor de lijn van de sector zelf, dus het aantal dot mocht worden gehouden op basis van de vergunningen. Een apart punt maakte Van der Vlies van de 'hobbykippen', misschien een nieuw begrip voor veel Banierlezers. Waar de SGP-afgevaardigde op doelt zijn die kippenhouders die zich toeleggen op het in stand houden van allerlei zeldame en/of uitstervende kippen- en hoenderrassen. Zij komen in de knel als de minister strak vasthoudt aan de grens van 100 kippen, vooral als er (tijdelijk) veel kuikens aanwezig zijn. Minister Brinkhorst zal de zaak bezien, beloofde hij.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 april 2000

De Banier | 20 Pagina's

PARLEMENTAIR LOGBOEK

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 april 2000

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken