Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het geloof overwint de wereld

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het geloof overwint de wereld

9 minuten leestijd

Zijn eerste pennenvrucht in De Banier (zomer 1996) was een echte aandachttrekker. Het was een artikel waarin vanuit het jaar 2008 teruggeblikt werd op de opheffing van de SGP een paar jaar eerder! Mr. D.J.H. (Diederik) van Dijk, nu nummer zes op de kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen, stelde dot die teloorgang van de partij was veroorzaakt door het feit dat er onvoldoende oog was geweest voor dat wat de SGP onderscheidde van alle andere partijen. Zo groef ze haar eigen graf.

Een veelzeggend citaat uit het slot van dat artikel: "Te laat werd ingezien dat de SGP haar bestaansrecht niet kon waarborgen door zich bezig te houden met allerlei technische en beleidsmatige zaken waarop ook andere grote partijen, met veel meer mogelijkheden qua personeel en middelen, zich richtten. Te laat werd de conclusie getrokken dat de SGP zich principieel diende te onderscheiden van de andere politieke partijen en zich desnoods uitsluitend had moeten richten op principiële, christelijk-levensbeschouwelijke en ethische vraagstukken..."

Toen hij dit artikel schreef, liep Van Dijk stage bij het studiecentrum. Van daar uit kwam hij al snel te werken bij de SGP-fractie in de Tweede Kamer, eerst als persoonlijk medewerker van de kamerleden Van der Vlies en Van den Berg, nu als beleidsmedewerker. Hij zit dus dicht bij het vuur en geeft mede vorm aan het optreden van de SGP in het hart van de landspolitiek. Daarom ligt de eerste vraag voor de hand:

GROTER DAN OOIT

De SGP is er nog. Hoe kijkt u nu aan tegen wat u in 1996 schreef?

"Als ik het stukje nu zou schrijven, zou ik uitgebreider ingaan op bepaalde dilemma's en de rol van de kerk. Wat betreft de strekking en de geest van het artikel sta ik er echter nog volledig achter. De noodzaak voor de SGP om onze overheden en bevolking op te roepen om God te vrezen, is vandaag groter dan ooit. Het gaat immers ook in de politieke strijd van onze dagen ten diepste om de aanneming of terzijdestelling van de soevereiniteit van God. Als dit wordt beseft, zal duidelijk zijn dat een christelijke politieke partij ook voluit getuigenispartij dient te zijn."

"De oorzaak van de kwalen op staatkundig en maatschappelijk terrein ligt immers in het ongeloof. Hiertegen bestaat maar één remedie: de belijdenis van het Evangelie. Om het met Groen van Prinsterer te zeggen: 'Er ligt ook thans in vrijmoedige belijdenis uwer overtuiging een vermogen, waarvan de werking alleen aan Hem, Die de wasdom geeft, bekend is.' Het geloof overwint de wereld (zie 1 Johannes 5), ook in de eenentwintigste eeuw. Dat te weten behoedt bovendien voor een neerzien op anderen, de wereld. De goddeloze toestand die in onze samenleving is ontstaan, duidt aan dat dit geloof er dus niet is geweest."

Hoe bent u eigenlijk bij de SCP? terechtgekomen

"In 1993 ben ik lid geworden van de partij. De SGP kreeg toen in de media net als nu ontzettend veel aandacht vanwege de vrouwendiscussie. Deze discussie zei mij op zich niets, maar door alle publiciteit werd ik mij toen voor het eerst bewust, dat er een politieke partij bestond die tot in de Tweede Kamer toe overheid en samenleving wilde oproepen om te buigen voor Gods Woord. Dat Woord had sinds enige tijd beslag gelegd op mijn leven en ik wilde van harte die partij steunen die ook in het publieke leven de Bijbel als norm hanteerde."

"Ik zeg er bij dat ik over mijn lidmaatschap bijna net zo lang heb nagedacht als over de beslissing om openbare belijdenis van het geloof af te leggen. Ik besefte goed dat een keus voor de SGP ook een keus impliceerde voor een bepaalde invulling van de praktijk van het christelijk geloof. Van die keus heb ik overigens geen seconde spijt gehad."

VERZET

Sinds 1996 kent u als fractiemedewerker de partij van binnenuit. Als uw aanvankelijke idealen afzet tegen wat u nu kent en weet, bent L dan tevreden?

"Een lastige vraag. We mogen aller eerst dankbaar zijn voor al het goede wat de Heere ons, ook in de SGP, nog laat. In algemene zin kur je wél vaststellen dat bepaalde ontwikkelingen in de gereformeerde gezindte - lauwheid, vervlakking en verwereldlijking- de SGP niet voorbij zijn gegaan. We dragen allemaal de tijdgeest in ons. AnderzijC constateer ik dat bepaalde verand< ringen binnen de SGP minder snel zijn gegaan dan in het geheel van de gereformeerde gezindte. Reder waarom sommige SGP-uitgangspt ten ook in 'eigen' kring vaker verz oproepen."

"Wat mij wel bezorgd maakt, is c • ook onder ons steeds vaker juridische of (grond)wettelijke bepalinc lijken te worden aangegrepen orr het beroep op theocratische begi' selen achterwege te laten. Er kunnen situaties zijn, waarin wettelijl< bepalingen het moeilijk maken ee beslissing te nemen die spoort me onze uitgangspunten. Ook in die gevallen blijft echter altijd de moe lijkheid over om een helder getuic nis te geven van de eis van Gods Woord, zelfs al zou dat geen ges te kunnen krijgen in het stemgedr; ; Geloven we nog echt in de krach" van onze beginselen? "

FORSE PRIJS

Binnen de partij bent u ook ander^ zins actief. Sinds enkele jaren voc zitter van de Haagse kiesvereniging. Daar hebt u te maken met a samenwerking met de Christeniln Hoe moet dat verder?

"We zien dat de ChristenUnie zie!vaker profileert ten opzichte van d- SGP en ook vaker los van de SGP wil opereren. Zij presenteert zich dan als de partij die meetelt en dikan meedoen met de grotere secu iiere partijen. Daarom willen somr'^gen in die partij ook niet (meer) teveel vereenzelvigd worden met de SGP, die zich veel meer opwerpt als beginselpartij."

"Om dit beeld overeind te houden, betaalt de CU reeds nu een forse prijs. Ik vind het een teken aan de vvand dat ze zich met name profileert op zaken als het milieu en sociale kv/esties - thema's die ook door niet-christelijke partijen geclaimd kunnen worden. Het wordt allemaal zo horizontaal. Daarnaast zie ik binnen de CU de doorwer- < ing van het gedachtegoed uit hun merkelijke achterban, waarin een steeds optimistischer mensbeeld opdoemt. Dat heeft allerlei conse- Tuenties voor je visie op de overeid en voor hetgeen je in de poliek met andersdenkenden meent te jnnen bereiken. Al met al zie ik de

CU momenteel zeker niet dichter "aar de SGP toegroeien. Wat betreft de samenwerking past daarom een voorzichtige opstelling."

U bent mede-oprichter van de Groen van Prinsterer-kring en hebt meegewerkt aan twee bundels over Groen, namelijk 'Groen en de grondwet' en 'Vonken van heilig vuur'. Net als Groen woont u in de Residentie, •vaar ik ga ervan uit dat het niet de overeenkomstige woonplaats is die u •: : an Groen verknoopt. Wat hebt u oan en met hem?

3ie vraag valt niet in een enkele zin 'e beantwoorden. Het aansprekende van Groen vind ik, dat hij politiek bedreef vanuit het kruis van Christus. Van daar uit stelde hij iedere nietchristelijke ideologie onder fundamentele kritiek. Dergelijke ideologieën zijn immers niet waar, maar moeten waar gemaakt worden. Zij kenmerken zich daarmee door het vooruitgangsdenken, door het vooruitgangsgeloof."

"Groen duidde echter aan, dat het kruis van Christus afrekent met iedere vorm van vooruitgangsdenken, en daarmee met iedere niet-christelijke ideologie. Zoals dr. W. Aalders dat in veel van zijn boeken fraai weergeeft, predikt het kruis de verzoening en de verlossing in plaats van de vooruitgang en de bevrijding. Juist omdat Groen politiek vanuit deze opstelling bedreef, is het bijvoorbeeld ook onmogelijk om hem voor het karretje van het conservatisme te spannen."

In het fractieteam bent u meestal bezig met zaken als verkeer en waterstaat en ruimtelijke ordening en milieu. Stel u wordt gevraagd als minister van Verkeer en Waterstaat. Wat zou uw eerste beleidsdaad zijn?

"Dat is gemakkelijk. Ik zou allereerst het ministerie in tweeën splitsen en vervolgens ons huidige Kamerlid Van den Berg benoemen tot collegaminister voor het gedeelte Waterstaat. Nederland zou er wél bij varen!

HEIMWEE

Kunt u iets zeggen over uw privéleven?

"In 1996 ben ik getrouwd met Jacqueline. In de lente van 2001 hebben wij een dochtertje - Myrthegekregen. Ik kom oorspronkelijk uit het midden van het land en heb gewoond in Driebergen en Woudenberg. Sinds 1996 woon ik in Den Haag. Dat is een andere leefomgeving, al moeten we de verschillen niet overdrijven."

"Wel ben ik zelf nogal gesteld op het landelijk gebied. Ik heb vroeger veel vakantiewerk gedaan op de boerderij van mijn familie en daar denk ik wel eens met heimwee aan terug. Ook in kerkelijk opzicht zijn er de nodige verschillen ten opzichte van kerkelijke gemeenschappen in dorpen. Dat dwingt je om na te denken over wat nu behoort tot tradities en bijzaken of wat werkelijk behoort tot Bijbelse normen. Als diaken van een Nederlandse Hervormde gemeente in Den Haag word ik overigens toch vaak verrast door het geloof dat je in de gemeente mag ontmoeten. Er zitten weinig mensen in de kerk uit gewoonte; die groep is allang afgehaakt. Het kerkvolk in de stad zit wat dat betreft vaak bewuster in de kerk, dan in plaatsen waar de kerkgang meer gebruikelijk // IS.

"Naast het diakenschap poog ik mij verder nog nuttig te maken als onder meer voorzitter van de Haagse kiesvereniging, bestuurslid van de Hogeschool 'De Driestar' en voorzitter van de externe klachtencommissie van stichting 'De Schuilplaats'. Daarnaast houd ik erg van lezen, schaken, jagen en motorrijden."

Op de SGP-lijst bent u de sterkste stijger: uit het niets naar zes. Al werkt u op de SGP-burelen, ik neem aan dat dit toch een verrassing was. Of niet?

"Ja, het was voor mij persoonlijk een grote verrassing. Daarnaast blijkt uit mijn kandidaatstelling opnieuw dat ons hoofdbestuur ook de achterban van de Gereformeerde Bond graag betrokken wil houden bij de SGP. Onze partij kent een helder staatkundig-gereformeerd profiel - en dat moet ook zo blijven-, maar binnen die kaders mag er natuurlijk wel gestalte worden gegeven aan een zekere verscheidenheid die de achterban kent.

Menno de Bruyne

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 december 2001

De Banier | 32 Pagina's

Het geloof overwint de wereld

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 december 2001

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken